Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 25. januar 2018
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Afbud fra:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


3. Årsberetning for Integrationsrådet 2017


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådets formand Knud Jørgensen udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender formandens beretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Formandens beretning godkendes.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på beskæftigelsesplan for 3. kvartal 2017


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagforvaltningen for Beskæftigelse udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Planen indeholder Jobcentrets og UngeCentrets strategier og mål for året, og tager afsæt i de fire ministermål på beskæftigelsesområdet.

Fagforvaltningen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 3. kvartal 2017.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet en opfølgning på Brønderslev Kommunes beskæftigelsesplan efter 3. kvartal 2017.

Resultatopfølgningen viser:

  • Et velfungerede virksomhedssamarbejde med mange rekrutteringer
  • Et fortsat fald i antallet af unge på uddannelseshjælp
  • Et tydeligt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere
  • En høj andel af integrationsborgerne er blevet selvforsørgende gennem uddannelse, job eller IGU

Et velfungerede virksomhedssamarbejde

Job- og UngeCentret har et godt samarbejde med virksomhederne i Brønderslev Kommune. Målet med samarbejdet er at sikre, at virksomhederne har den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Job- og UngeCentret er løbende i dialog med virksomhederne om deres behov for arbejdskraft, og bistår med at rekruttere arbejdskraft til den enkelte virksomhed. Frem til ultimo september 2017 har Jobcentret gennemført 140 rekrutteringer til ordinære stillinger.

Derudover har Job- og UngeCentret holdt et temaarrangement med fokus på bygge- og anlægsbranchen samt en jobmesse og en vikarjobmesse.Der er planlagt et branchemøde for sæsonledige i 4. kvartal 2017.

Et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp

Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet betydeligt i 3. kvartal. I juni 2017 var 242 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp, mens det i september 2017 var faldet til 203 fuldtidspersoner. Faldet kan blandt andet tilskrives uddannelsesopstart i august.

I gennemsnit har der i 2017 været 213 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i Brønderslev Kommune, hvilket er væsentligt under måltallet på maksimalt 241 fuldtidspersoner i gennemsnit.

Positiv udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere

På kontanthjælpsområdet ses fortsat et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er siden januar 2017 faldet fra 437 fuldtidspersoner til 380 fuldtidspersoner i september 2017. Jobcentret er derfor godt på vej i forhold til måltallet om maksimalt 407 fuldtidspersoner i gennemsnit i 2017.

Flere integrationsborgere i job, uddannelse og IGU

Både lokalt og nationalt er der et stort fokus på, at flygtninge og familiesammenførte skal i job. I Brønderslev Kommune er målet, at 15 % af de borgere, som er på integrationsydelse og omfattet af integrationsloven, bliver selvforsørgende i 2017.

Efter 3. kvartal 2017 er 79 borgere i målgruppen blevet selvforsørgende, hvilket svarer til 35 %. Integrationsafdelingen er derfor langt over målet om 15 % ved årets afslutning.

Et særligt fokuspunkt på integrationsområdet er fortsat integrationsgrunduddannelsen (IGU). I 2017 ses en væsentlig stigning i antallet af IGU-forløb på landplan, og Brønderslev Kommune ligger fortsat i top blandt de nordjyske kommuner med 15 registrerede IGU-forløb pr. 29. september 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 4. december 2017, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


5. Måling af flygtninge i selvforsørgelse


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Det er blevet muligt at måle på antallet af flygtninge, der kommer i beskæftigelse, ved hjælp af jobindsats. Målingen bidrager til opfølgning på Beskæftigelsesministerens mål i 2017 og 2018 om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

I Brønderslev Kommune er 21 % af de borgere, som siden 2004 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført, i dag i beskæftigelse. På landsplan gælder det 27 %.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Det er et af Beskæftigelsesministerens mål for 2017 og 2018, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Jobindsats, som bruges til opfølgning på ministerens mål, har hidtil ikke understøttet dette mål, men det gør det nu. I september 2017 blev det muligt at måle på antallet af flygtninge, der kommer i arbejde.

Den seneste opgørelse pr. 30. juni 2017 viser således, at 21 % af de borgere i Brønderslev Kommune, som siden 2004 har fået opholdsgrundlag som flygtning eller familiesammenført, i dag er i ustøttet beskæftigelse. Ved ustøttet beskæftigelse forstås, at fleksjob, løntilskud og skånejob ikke tæller med. Derudover bemærkes det, at flygtninge, som er kommet i uddannelse, ikke indgår i opgørelsen. På landsplan er det gennemsnitligt 27 %, som er i beskæftigelse.

Brønderslev Kommune har øget andelen af flygtninge, som er i beskæftigelse, markant de seneste 3 år - fra 11 % i juni 2015 til 21 % i juni 2017.

Juni 2015

Juni 2016

Juni 2017

Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Brønderslev Kommune

11 %

14 %

21 %

Før 2015 var der relativt få flygtninge i kommunen, og det primære fokus i indsatsen var, at flygtningene skulle lære dansk, inden de kom ud på en arbejdsplads.

Ændring af dette fokus i indsatsen - til at flygtningene skal lære dansk på virksomhederne - startede i 2015, hvor antallet af nye flygtninge også steg. I november 2015 tog Brønderslev Kommune første skridt i retning af at omlægge indsatsen til at være jobrettet fra start. En anden aktør fik opgaven med at etablere virksomhedsvendte tilbud for de jobparate integrationsborgere. Senere - i juni 2016 - blev integrationsområdet organisatorisk en del af Jobcentret i Brønderslev Kommune, og der kom lovændringer, som skærpede det jobrettede fokus. Dernæst har integrationsafdelingen siden november 2016 deltaget i det landsdækkende projekt "I mål med integration", som har til formål at styrke og målrette beskæftigelsesindsatsen. Endelig er integrationsområdet blevet en del af ministermålene på beskæftigelsesområdet i 2017 og bliver det igen i 2018. Fokus på integrationsområdet og skærpelse af det beskæftigelsesrettede fokus er med andre ord skærpet væsentligt de seneste år både nationalt og lokalt, hvilket også afspejler sig i tallene.

Det bemærkes herudover, at SU-indtægt ikke tæller med i jobindsats' måling. Det vil sige, at borgere, som er i gang med en ordinær uddannelse, ikke tæller med, selvom de også må betragtes som selvforsørgende, og særlig i Brønderslev Kommune vælger mange unge flygtninge en uddannelse. Medio september 2017 er 35 % af borgerne omfattet af integrationsprogrammet overgået til selvforsørgelse, ifølge Jobcentrets egen opgørelse. 27 % er startet i ordinær uddannelse, og 8 % er kommet i beskæftigelse. En stor del af de flygtninge, som er startet på uddannelse, er påbegyndt VUC, som fra august 2017 udbyder undervisning lokalt i Brønderslev.

Brønderslev Kommunes mål på integrationsområdet er, som det også fremgår af beskæftigelsesplanen for 2017, at 15 % af de borgere, som er omfattet af integrationsprogrammet, skal i selvforsørgelse i 2017. At 35 % foreløbig er afsluttet til selvforsørgelse - i form af job eller uddannelse - må siges at være meget tilfredsstillende. Et vist frafald fra uddannelse i løbet af efteråret må forventes, således at det samlede resultat for 2017 muligvis bliver lidt lavere.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse vil fremover løbende følge og anvende muligheden for at måle andelen af beskæftigede blandt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på jobindsats.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. oktober 2017, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


6. Valgafholdelse 2018


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om procedure omkring afholdelse af valg til Integrationsrådet den 15. februar 2018.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt opstillingsmøde i Fælleshuset Niels Bohs Plads den 11. januar 2018, hvor der var flere integrationsborgere, der viste interesse for at stille op til Integrationsrådet. På mødet blev der udleveret blanket, som mulige kandidater skal udfylde og aflevere på Brønderlev Rådhus eller Dronninglund Rådhus senest den 25. januar 2018.

Der stilles følgende krav for at kunne opstille til valget til Integrationsrådet.

  • bopæl i Brønderslev Kommune
  • fyldt 18 år
  • være flygtning eller familiesammenført og have lovlig opholdstilladelse efter Udlændingelovens § 7, § 8 eller § 9.
  • skal kunne forstå og tale dansk

Ifølge Forretningsordenen skal der vælges 6 medlemmer til Integrationsrådet blandt borgere, der er eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds. Såfremt der er flere end 6 kandidater, der ønsker at stille op, skal der afholdes valg. Den 26. januar 2018, kl. 15.00, vil kandidaterne blive fotograferet med henblik på at få kandidaterne offentliggjort i de lokale ugeaviser.

Såfremt der skal afholdes valg, er dette faslagt til den 15. februar 2018. Valget afholdes i Fælleshuset Niels Bohrs Plads. Der vil blive mulighed for at brevstemme på henholdsvis Brønderslev Rådhus og Dronninglund Rådhus i perioden fra den 7. februar - 13. februar 2018. Det er et krav for at kunne afgive stemme, at integrationsborgerne kan fremvise et gyldigt opholdskort.

I forbindelse med en eventuel valgafvikling er der behov for deltagelse af repræsentanter fra Integrationsrådet.

I forhold til medlemmer udpeget af Byrådet, LO, erhvervslivet, frivillige organisationer, forældrebestyrelser samt fritidsorganisationer skal der senest den 13. marts 2018 være udpeget medlemmer. Besked herom sendes til sekretæren for Integrationsrådet.

Byrådet har på sit konstituerende møde udpeget følgende:

Medlemmer:

Parti:

1. Martin Bech, Gravensgade 19,1, 9700 Brønderslev

V

2. Peter H. S. Kristensen, Bogfinkevej 49, 9700 Brønderslev

A

Stedfortrædere:

Parti:

1. Klaus Riis Klæstrup, Fini Henriques Kvt. 22, 9700 Brønderslev

V

2. Bettina Bøcker Kjeldsen, Frederiksgade 101, 9700 Brønderslev

A

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådets medlemmer tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet har taget sagen til efterretning.

Der er foruden Byrådets udpegede medlemmer udpeget følgende:
Foreløbige:

Frede Hansen - Frivillige organisationer

Pia Uth - skolebestyrelserne

Bodil Thomsen - LO

Grete Liebergreen - suppleant for Frede Hansen.

Der er modtaget flere end 6 kandidater. Det betyder, at der skal afholdes valg blandt borgere, der er eller har været omfattt af integrationslovens personkreds.

Valget afvikles den 15. februar 2018 fra kl. 16 til 19 i Fælleshuset, Niels Bohrs Plads.

Følgende medlemmer af Integrationsrådet deltager ved valgafviklingen:
Cady Mampouya-Kilele

Bodil Thomsen

Salah-Eldin E. S. El-Awad

Pia Uth - eventuelt

Emilly L. K. Pedersen

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


7. Brochure om Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Der er udarbejdet tilrettet brochure om Integrationsrådet, som forventes fremlagt på mødet til godkendelse.

Integrationsrådet anmodes om at godkende det nye forslag til brochure om Integrationsrådet

Sagsfremstilling

Bodil Thomsen og Valborg Jensen har udarbejdet en brochure om Integrationsrådets virke og funktion. Den er nu blevet tilrettet med de bemærkninger, der blev foreslået på møde i Integrationsrådet i efteråret 2017.

Det foreslås, at brochuren bliver trykt, så den kan omdeles til rådhuse, bibliotek, AOF og Fælleshuset i forbindelse med, at der skal vælges et nyt Integrationsråd.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet godkender den tilrettede brochure.

Beslutning

Punktet udsættes, da brochure ikke er færdig.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


8. Analyse af indvandrere i Beskæftigelse


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om Dansk Arbejdergiverforenings analyse af kommunernes indsats i forhold til at få indvandrere i beskæftigelse.

Sagsfremstilling

Dansk Arbejdsgiverforening har fået foretaget en analyse over, hvilke kommuner der lykkes bedst med at få indvandrere i beskæftigelse. Det fremgår af analysen, at Brønderslev Kommune ligger som én af de 4 kommuner i Danmark, der har den laveste andel af borgere med ikke vestlig baggrund i beskæftigelse. Der er således tale om en analyse på alle borgere med ikke vestlig baggrund og ikke decideret flygtninge og familiesammenførte til flygtninge.

Analysen er fra 1. kvartal 2017.

Bruttomålgruppen for Brønderslev Kommune er 942 ikke-vestlige indvandrere (1. generation). Heraf er 684 ikke i beskæftigelse. Ud af de 684 borgere er de 211 under uddannelse og derved modtagere af SU eller forsørges på anden vis. Der er således 473 på offentlig forsørgelse. Ved nærmere gennemgang af disse 473 borgere på offentlig forsørgelse ses, at de 286 er borgere på integrationsydelse, 85 er førtidspensionister og 102 er modtagere af dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp m.m.

Den gruppe, som Brønderslev Kommune arbejder målrettet med i Integrationsafdelingen, har rykket sig markant gennem 2017. I første kvartal 2017 har DA's måling vist, at der var 286 borgere på integrationsydelse. Ved udgangen af 3. kvartal 2017, er der 187 borgere på integrationsydelse. Det vil sige et fald på ca. 100 borgere, hvoraf ca. 2/3 er gået i uddannelse. Det bemærkes, at de borgere, som er gået i uddannelse, ikke indgår i DA's undersøgelse, idet der udelukkende er fokus på, hvor mange, der er kommet i beskæftigelse.

Brønderslev Kommune har fokus på job, men også på at få ufaglærte integrationsborgere i uddannelse med henblik på at styrke deres muligheder for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at ufaglærte integrationsborgere er blandt de første til at miste arbejdet i tilfælde af lavkonjunktur.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Integrationsrådet blev orienteret om, at Kommunalbestyrelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet samt Rådet for Etniske minoriteter er opfordret til at sikre at involvere etniske minoriteter i integrationsindsatsen, enten ved at oprette Integrationsråd eller ved anden løsning.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Beslutning

Der var intet til eventuelt.

Fraværende med afbud:

Søren Krog Jensen og Valborg Jensen

Udeblevet uden afbud:
Danial Nouri og Abdul Same Afshar

Til toppen

Opdateret 26. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach