Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 16. januar 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Integrationsrådet havde ingen bemærkninger til dagsordenen.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


3. Gældende Forretningsorden - Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Gældende Forretningsorden for Integrationsrådet fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 18. december 2013 godkendt ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet således, at nuværende formulering vedrørende Byrådets udpegning fastholdes i § 2(Byrådet - 2 medlemmer).

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Den ændrede Forretningsorden for Integrationsrådet med Byrådets fastholdelse af §2 i den oprindelige Forretningsorden (Byrådet - 2 medlemmer) er taget til efterretning.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Bilag

Til toppen


4. Information til nye medlemmer om rådets funktion


Resume

Sagsforløb: IR

I forbindelse med konstitueringen af det nye Integrationsråd, vil forretningsordnen blive gennemgået og nye medlemmer har mulighed for at stille afklarende spørgsmål om rådets opgaver og kompetencer.

Sagsfremstilling

I Integrationsrådet for 2014-2017 er der tilkommet 5 nye medlemmer.

For at de nye medlemmer kan blive sat ind i rådets opgaver, og hvilke kompetencer rådet har i forhold til kommunens integrationsindsats, vil forretningsordnen blive gennemgået, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de øvrige medlemmer af rådet.

Beslutning

Forretningsordenen gennemgået og taget til efterretning.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


5. Formandens årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb:

Formanden fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet ved formanden udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Beslutning

Formandens årsberetning godkendt af Integrationsrådet.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Bilag

Til toppen


6. Integrationsrådets sammensætning


Resume

Sagsforløb: IR/BY

Orientering om Integrationsrådets sammensætning

Integrationsrådets sammensætning fremsendes til Integrationsrådet til orientering og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Efter den gældende fordelingsnøgle i Forretningsordnen er der valgt følgende personer til Integrationsrådet:

 • Valborg Jensen og Svend Erik Trudslev - udpeget af Byrådet

 • Bodil Thomsen - repræsentant for LO

 • Malene Fisker, Handelsstandschef - repræsentant for erhvervslivet

 • Knud Jørgensen, Røde Kors - repræsentant fra frivillige organisationer med aktiviteter for fremmedsprogede

 • Anne Mette Michelsen - repræsentant for skolebestyrelserne

 • Søren Krog Jensen, ISB - repræsentant for fritidsorganisationerne

 • Cady Mampouya Kilele Yanggoussara, Danial Nouri, Emilly Leilah Kanyi Pedersen, Imad Abd Gader, Kamomo Kasigwa Ruhinduku og Salah-Eldin Elsayed S. El-Awad - valgt blandt borgere, som er eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds.

Som suppleanter er der valgt:

 • Gitte Krogh for Svend Erik Trudslev

 • Adnan Jedon for Valborg Jensen

 • Abdul Same Afshar - 1. suppleant og Fakhriya Afshar - 2. suppleant for medlemmer valgt blandt borgere som er, eller har været omfattet af Integrationslovens personkreds.

Stabsenheden for Service foreslår, atIntegrationsrådets sammensætning fremsendes til Integrationsrådet til orientering og efterfølgende godkendes i Byrådet.

Beslutning

Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning og sagen videresendes til Byrådet.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


7. Valg af formand og næstformand til Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Valg af formand og næstformand til Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Forretningsordenens §3 stk. 2 vælger Integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24 stk. 1 i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

Stabsenheden for Service foreslår, at der udpeges en formand og næstformand blandt medlemmerne.

Beslutning

Knud Jørgensen blev valgt uden modkandidater til formand for Integrationsrådet.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen blev valgt uden modkandidat til næstformand for Integrationsrådet.

Svend Erik Trudslev ønskede ikke genvalg.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


8. Repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter


Resume

Sagsforløb: IR

Udpegning af repræsentant til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter

Sagsfremstilling

De kommunale Integrationsråd udpeger en repræsentant til mødet i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Staben for Service foreslår, at der blandt medlemmerne af Integrationsrådet udpeges en repræsentant til repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.

Beslutning

Der er 3 medlemmer, som ønsker at stille op som repræsentanter til Rådet For Etniske Minoriteter´s repræsentantskab.

Det er:

 • Cady Mampouya-Kilele

 • Emilly Leilah Kanyi Pedersen

 • Kamomo Kasigwa Ruhinduku

Det blev besluttet at imødekomme alle ved at lade forskellige repræsentere Integrationsrådet i Rådet For Etniske Minoriteter i perioden 2014-2017. I 2014 deltager Cady Mampouya-Kilele i repræsentantskabsmødet i Rådet For Etniske Minoriteter.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Bilag

Til toppen


9. Repræsentant til Det Lokale Beskæftigelsesråd - Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR/LBR

Udpegning af repræsentant fra Integrationsrådet til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

I hver kommune er der nedsat et Lokalt Beskæftigelsesråd, som består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, kommuner, Dansk Handicaporganisationer, Praktiserende Lægers Organisation, det lokale Integrationsråd samt evt. relevante lokale foreninger, såfremt de øvrige medlemmer af LBR er enige i, at disse foreninger skal repræsenteres.

Der skal udpeges et medlem blandt Integrationsrådets medlemmer til at repræsentere Integrationsrådet i Det Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Stabsenheden for Service foreslår, at der udpeges et medlem til at repræsentere Integrationsrådet i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beslutning

Der er 2 medlemmer, som ønsker at blive udpeget til Det Lokale Beskæftigelsesråd:

 • Bodil Thomsen

 • Kamomo Kasigwa Ruhinduku

Ved skriftlig afstemning blev Kamomo Kasigwa Ruhinduku valgt som repræsentant for Integrationsrådet i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Bilag

Til toppen


10. Mødekalender 2014 - Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Mødekalender fremsendes til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen fremgår, at Integrationsrådet skal afholde minimum 4 møder årligt, og at møderne fastsættes ved rådets første møde i et kalenderår. Der ud over afholdes møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer anmoder om det.

 • 10. april 2014 kl. 16.30-18.00.

 • 14. august 2014 kl. 16.30-18.00.

 • 20. november 2014 kl. 16.30-18.00.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager godkender mødekalender for 2014.

Beslutning

Mødekalenderen blev godkendt.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Bilag

Til toppen


11. Fritidsjob til unge indvandrere


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådethar henvendt sig til Boligforeningen PM om muligheden for at indgå et samarbejde omkring etableringen af fritidsjob i boligforeningen til unge indvandrere.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

Forretningsfører Anna Marie Nielsen, Boligforeningen PM, har oplyst, at PM er i gang med at lave et nyt setup med hensyn til gårdmænd med mere, hvor etablering af fritidsjob til unge indvandrere vil blive inddraget. Anna Marie Nielsen har oplyst, at hun forventer, at der er en afklaring omkring mulige fritidsjob i slutningen af marts 2014.

Stabsenheden for Service foreslår, at ovenstående tages til efterretning og at Integrationsrådet tager kontakt til Boligforeningen PM sidst i marts 2014.

Beslutning

Svend Erik Trudslev tager kontakt til Boligforeningen PM ultimo marts 2014 for at få en tilbagemelding på, hvilken beslutning PM er kommet frem til vedrørende mulighed for at etablere fritidsjob til unge indvandrere.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


12. Offentligt møde om rådgivning om iværksætteri


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt rådet i samarbejde med erhvervschefen vil afholde et offentligt møde om rådgivning til nydanskere og udenlandske iværksættere. Integrationsrådet skal ligeledes overveje indholdetaf et sådant møde.

Sagsfremstilling

Den 13. november 2013havde Integrationsrådet besøg af erhvervskonsulent John Kærgaard og Edin Hajder fra Plus Consult, som fortalte om Etnisk Erhvervsfremme og rådgivning til nydanske og udenlandske iværksættere.

Formanden for Integrationsrådet har efterfølgende kontaktet erhvervschef Marianne Gade, som gernevil deltage i et offentligt møde om iværksætteri for nydanske og udenlandske iværksættere.

Der har ligeledes været taget kontakt til Jammerbugt og Rebild kommuner, som begge har samarbejdet med Etnisk Erhvervsfremme Aalborg.

Lone Borg, tidligere Rebild Kommune, tilkendegiver fordelen ved, at Rebild Kommune har samarbejdet med konsulenter med spidskompetencer indenfor området. Det kan være vanskeligt i mindre kommuner at opnå disse kompetencer. Det oplyses, at rådgivningen af nydanskere og udenlandske iværksættere kræver en større indsats, idet disse borgere ikke er bekendt med dansk lovgivning i samme grad som etnisk danske iværksættere.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt rådet ønsker at tage initiativ til at afholde et offentligt møde i tæt samarbejde med erhvervschefen.

Beslutning

Integrationsrådet tager initiativ til at afholde et offentligt møde. Turist- og Erhvervschef Marianne Gade deltager.

Mødet afholdes den 3. april 2014 fra kl. 17:00-19:00. Forventes afholdt i "Mælkebøtten".

Der afholdes formøde den 12. marts 2014 kl. 15:30 på biblioteket i Rødt mødelokale. Deltagere til formøde er:

 • Cady Mampouya-Kilele

 • Valborg Jensen

 • Danial Nouri

 • Emilly Leilah Kanyi Pedersen

 • Knud Jørgensen

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen


14. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til eventuelt.

Anne Mette Michelsen, Imad Abd Gader og Malene Fisker var fraværende.

Suppleant Abdul Same Afshar er mødt ved Imad Abd Gader´s fravær.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach