Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 14. august 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsorden


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Integrationsrådet den 14. august 2014

Stabsenheden for Service foreslår, at dagsordenen til møde den 14. august 2014 godkendes.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


3. Orientering fra AOF


Resume

Sagsforløb: IR

Peter Bruhns fra AOF Vendsyssel orienterer om nye tiltag fra AOF Vendsyssel.

Sagsfremstilling

AOF vil som forsøg iværksætte nogle nye tiltag, hvor udlændinge kan komme i weekenden og deltage i forskellige aftensskole kurser. Kurserne skal have det formål at få flere udlændinge til at deltage i det danske fritids- og foreningsliv.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


4. Henvendelse om nye tiltag på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om henvendelse fra Adnan Jedon vedrørende integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Adnan Jedon mener, at det er meget vigtigt, at nyankomne unge flygtninge starter på AOF, fordi AOF har kompetencer og ressourcer til at hjælpe de unge med idræt og deltagelse i foreninger. Adnan Jedon oplyser, at det er muligt at hjælpe de unge i alle døgnets 24 timer, idet der er oprettet en telefonvagt.

Det fremgår ligeledes, at AOF gerne vil udvide deres service, således at der er åbent en gang om ugen udenfor skoletiden ex. lørdag eftermiddag eller aften, hvor AOF kan lære de unge at gå i byen og komme ud i ungdomslivet på en god måde.

Adnan Jedon påpeger, at hvis de unge bliver sendt ud af kommunen, så mister de tryghed og netværk og bliver fremmede i deres egen by.

Adnan Jedon peger på vigtigheden af, at de unge får grundlæggende undervisning om, hvordan livet foregår i Danmark:

Børnehave, skole, arbejde

Forholdet mellem mand og kvinde

Forholdet mellem børn og forældre

Om religion som en privat sag i Danmark

Om den høje arbejdsmoral.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager henvendelsen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på fritidsjob til unge indvandrere


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering fra Malene Fisker om drøftelse med ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard vedrørende mulighed for fritidsjob til unge med anden etnisk baggrund end dansk.

Integrationsrådet skal tage stilling til, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at gå yderligere ind i sagen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på drøftelse i forrige møde, hvor det blev aftalt, at Malene Fisker drøfter mulighed for fritidsjob til unge med anden etnisk baggrund end dansk med ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet ønsker at gå yderligere ind i sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


6. Lukning af Børnehaven Rømersvej


Resume

Sagsforløb: IR

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 6. maj 2014 besluttet at Børnehaven Rømersvej lukkes pr. 1. august 2015.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i møde den 6. maj 2014 besluttet at fastholde udvalgets beslutning fra den 1. april 2014 om lukning af Børnehaven Rømersvej pr. 1. august 2015.

Ved udvalgets behandling af sagen forelå udtalelse fra Integrationsrådet, MED Børn og Kultur samt Forældrebestyrelsen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


7. Kolonihaver til flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådsmedlemmerne orienterer om resultaterne af deres henvendelse til deres landsmænd vedrørende ønske om et stykke jord eller kolonihave til dyrkning.

Integrationsrådet skal tage stilling til, hvorvidt der er et ønske om at arbejde videre med sagen.

Sagsfremstilling

Opfølgning på aftale om at Integrationsrådets medlemmer skulle tage kontakt til deres landsmænd og undersøge, hvorvidt der blandt disse er et ønske om at få et stykke jord til at dyrke grøntsager på.

Stabsenheden for Service foreslår, at det Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt der er et ønske om at arbejde videre med sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


8. Projekt Lokalsamfundet bygger bro


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om henvendelse fra Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp om projekt til styrkelse af modtagelsen af flygtninge i kommunerne.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp iværksætter med deltagelse af 5 kommuner et 3 årigt projekt, som har til formål at bidrage til at styrke modtagelsen af flygtninge i kommunerne.

Formålet med projektet er at afprøve metoder og synliggøre den værdi, som civilsamfundet kan tilføre i modtagelsen af nyankomne flygtninge.

Der er således tale om at øge involveringen af det lokale foreningsliv og civilsamfund i kommunernes integrationsindsats.

Alle kommuner har haft mulighed for at tilmelde sig projektet.

De deltagende kommuner skal bidrage med personaleressourcer fra relevante ledere og medarbejdere.

Brønderslev Kommunes Integrationsafdeling har valgt ikke at deltage, idet der ikke er ressourcer til dette på nuværende tidspunkt.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


9. Boligplacering af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen og næstformand Emilly L. K. Pedersen orienterer om møde med borgmester Mikael Klitgaard.

Sagsfremstilling

Der har den 23. juni 2014 været afholdt møde med deltagelse af borgmester Mikael Klitgaard, beskæftigelsesudvalgsformand Eskild Andersen, direktør Lene Faber, formand og næstformand for Integrationsrådet Knud Jørgensen og Emilly L. K. Pedersen og Socialcenterchef Annie B. Frandsen om boligsituationen for kommunens flygtninge.

Forud for mødet havde deltagerne været på besøg i Asylcentret i Tygelsgade.

Det er vanskeligt at skaffe små og billige boliger til de mange enlige flygtninge, som Brønderslev Kommune skal modtage. Efter renoveringen i Afdeling 11, hvor 1-værelses lejlighederne blev nedlagt, har det været særdeles vanskeligt at finde passende boliger til de enlige.

Integrationsrådet havde før Tygelsgadecentret blev udlejet til Brovst Asylcenter foreslået, at de enlige flygtninge fik mulighed for at blive boligplaceret i Tygelsgadecentret.

Borgmester Mikael Klitgaard anbefaler, at nyankomne flygtninge boligplaceres i de boliger, som kommunen i forvejen har anvisningsretten til. Det drejer sig om ældreboliger både i Brønderslev by og i oplandet. Borgmester Mikael Klitgaard peger ligeledes på muligheden for at boligplacere flygtninge i oplandsbyerne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


10. Forslag om temamøde om uddannelse ad flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet afholder temadag om, hvordan unge med anden etnisk baggrund end dansk klarer sig i uddannelsessystemet.

Integrationsrådet skal tage stilling til, om Integrationsrådet skal afholde temamøde om uddannelse af flygtninge / indvandrere.

Sagsfremstilling

En Pisa-rapport viser, at 49 % af førstegenerationsindvandrerne har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, når de forlader folkeskole. Tallet for andengenerationsindvandrere er 39 % og for unge med etnisk dansk baggrund er tallet 13 %.

Af Pisa-rapporten fremgår det, at børn, der går på skoler med mere end 25 % indvandrere, i gennemsnit scorer 10 point lavere på Pisa-skalaen end børn, der går på skoler uden indvandrere.

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning har undersøgt tallene nærmere og kommer frem til, at det ikke handler om elevernes etniske baggrund, men at det er elevgruppens socioøkonomisk sammensætning, der har betydning.

Det betyder således; Unge med indvandrerbaggrund bliver dygtigere, hvis de spredes på skoler med kammerater fra bedre sociale kår end dem selv.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen foreslår, at Integrationsrådet tager initiativ til et temamøde, hvor relevante repræsentanter for uddannelsesinstitutioner samt Brønderslev Kommune inviteres til en drøftelse af, hvorledes uddannelsessituationen ser ud i Brønderslev samt, hvorvidt der er forhold, som kræver særlig opmærksomhed i forhold til ovenstående undersøgelse.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet træffer beslutning om, hvorvidt Integrationsrådet skal afholde temamøde om uddannelse af unge flygtninge / indvandrere.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Forslag til dagsordenpunkter

Sagsfremstilling

Integrationsråds formand, Knud Jørgensen, opfordrer medlemmerne af Integrationsrådet til at komme med forslag til punkter til fremtidige møder.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Afbud fra Søren Krog Jensen, Svend Erik Trudslev og Emilly Pedersen.

Udeblivelse fra mødet af Anne Mette Michelsen, Malene Fisker, Danial Nouri, Imad Gader og Bodil Thomsen.

Dermed er rådet ikke beslutningsdygtigt og mødet afholdes derfor ikke.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach