Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 25. marts 2015
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


3. Orientering fra AOF


Resume

Sagsforløb: IR

Peter Bruhns fra AOF Vendsyssel orienterer om nye tiltag fra AOF Vendsyssel.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til efterretning.

Sagsfremstilling

AOF vil som forsøg iværksætte nye tiltag, hvor flygtninge kan komme i weekenden og deltage i forskellige aftenskole kurser. Kurserne skal have det formål, at få flere flygtninge til at deltage aktivt i det danske fritids- og kulturliv.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Peter Bruhns fortæller om, hvor mange der i øjeblikket er tilmeldt AOF.

Timetallet er på 30 timer.

Peter Bruhns oplyser om nye tiltag med FVU for udlændige. Som forsøgsprojekt tilbydes FVU-start som er forberedelse til FVU.

Har haft planer om at iværksætte noget i weekenderne, men det har ikke været let at få noget i gang, eventuelt grundet de mange timer som eleverne er på AOF i dagtimerne.

Forsøg med kontaktfamilier i Flauenskjold.

Arrangement på Aldersro med 65 fremmødte danskere.

AOF vil gerne arbejde med at få kontaktfamilier i Brønderslev.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


4. Orientering om fortsættelse af projekt Mælkebøtten


Resume

Sagsforløb: IR

Lone Nedergaard fra det boligsociale projekt Mælkebøtten orienterer om det fremtidige arbejde i projektet.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Lone Nedergaard udarbejder den endelige ansøgning til Landsbyggefonden om fortsættelse af det boligsociale projekt Mælkebøtten. Lone Nedergaard vil orientere om, hvilke fokuspunkter der vil indgå i handleplanen for det fremtidige projekt samt, hvilke krav der stilles til samarbejde mellem Brønderslev Kommune og boligprojektet.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager punktet til orientering.

Beslutning

På grund af misforståelse er Lone ikke blevet inviteret.

Tilføjelse: Efterfølgende har det vist sig, at Lone havde taget fejl af datoen.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


5. Formandens årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Beslutning

Formandens beretning godkendes.

Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelsesudvalget sender beretningen til samtlige udvalg.

Integrationsrådet ønsker en tilbagemelding fra udvalgene inden næste møde i Integrationsrådet den 13. maj 2015.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejde med hallerne om flygtninge- og asylbørn


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for integrationsrådet, Knud Jørgensen, orienterer om afholdt samarbejdsmøde omkring flygtninge- og asylbørns upassende opførsel i Brønderslev Hallen.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Halinspektør Christian Brønden har haft indkaldt til møde for at etablere et samarbejde med relevante partnere omkring flygtninge- og asylbørn og unges opførsel i Brønderslev Hallen samt hygiejnemæssige problematik i svømmehallen.

Ved mødet deltogrepræsentanter for medarbejdere fra hallerne, bestyrelsen for hallerne, Asylcentret, Mælkebøtten, Socialcentret og formanden for Integrationsrådet.

Der opholder sig en del unge i Brønderslev Hallen, som ikke kommer for at dyrke sport. Det er hovedsagelig tale om unge flygtninge- og asylbørn. Det er ligeledes overvejende drenge. Nogle af dem går ind i pigernes omklædningsrum, og der har været et enkelt tilfælde, hvor nogle unge piger har følt sig truet, så de ikke turde gå hjem.

Repræsentanterne for hallen ønsker, at der skal iværksættes en plan for de unge, for de er meget velkomne i hallen, men som udøvere og tilskuer til kampe. Halbestyrelsen og hal inspektøren ønsker ikke bare at smide dem ud.

Det blev fremført, at problemet angivelig ville blive mindre i takt med det bliver varmere udenfor, men det kan forventes, at det bliver et problem igen til efteråret.

Det blev besluttet, at der skulle ses på en løsning her og nu samt en løsning på længere sigt.

Her og nu ville repræsentanterne fra Asylcentret inddrage forældrene til de børn, som opholder sig i hallen. Ligeledes vil problemet blive taget op i Mælkebøtten.

Derudover blev det besluttet, at der vil blive indkaldt til et nyt møde den 28. april 2015, hvor det skal diskuteres, hvorledes det sikres, at flygtninge- og asylbørn/unge bliver inddraget i aktiviteter i blandt andet hallen.

I forhold til hygiejne blev det diskuteret, hvorledes svømmehallen kan imødekomme det forhold, at der er så stor forskel på kulturer omkring blufærdighed. Det forsøges løst ved at ophænge forhæng ved nogle brusere.

Derudover blev der stillet forslag om, at der blev lavet skilte oversat til eksempelvis arabisk, som beskriver, hvor vigtigt det er, at overholde reglerne om hygiejne, inden man går ind i svømmehallen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


7. Fordeling af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Den foreløbige fordeling af flygtninge for 2015 betyder, at Brønderslev Kommune skal modtage 114 flygtninge. Det kan forventes, at antallet af flygtninge vil blive øget.

Sagsfremstilling

I 2014 blev det meddelt, at Brønderslev skulle modtage 72 flygtninge. Dette antal blev først øget med 20 til i alt 92. Sidst i september 2014 blev det meddelt fra Udlændingestyrelsen, at kommunerne kunne forvente yderligere en forøgelse. Brønderslev Kommune modtog i 2014 i alt 124 flygtninge fordelt på 90 voksne og 34 børn. Hertil kom familiesammenførte, hvor der i 2014 kom 37 familiesammenførte fordelt på 10 voksne og 27 børn.

I januar 2015 blev det meddelt fra Udlændingestyrelsen, at Brønderslev Kommune skal modtage 114 flygtninge i 2015. Samtidig blev det forelagt landets kommuner, at de inden 1. marts kunne melde ind til Kommunernes Landsforening, hvorvidt den enkelte kommune ønskede at modtage flere flygtninge end den foreløbige udmeldte kvote. Der er kun én kommune, der har ønsket at tage imod flere flygtninge. Det betyder, at kommunekvoterne skal genberegnes, og det nye tal vil blive meldt ud inden den 1. april 2015.

Brønderslev Kommune er bekendt med, at der til dato er søgt om familiesammenføring med 26 voksne og 39 børn. Hvorvidt de alle vil få familiesammenføring i 2015 er uvist.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager punktet til orientering

Beslutning

Integrationsrådet tager punktet til orientering.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Boligplacering af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, ønsker en drøftelse af Økonomiudvalgets beslutning om at boligplacere flygtninge udenfor Brønderslev by. Formanden rejser kritik af, at Integrationsrådet ikke er blevet hørt, inden der er truffet beslutning i sagen.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 12. november 2014 blev det vedtaget, at flygtninge så vidt muligt boligplaceres i de boliger, som Brønderslev Kommune betaler tomgangshusleje til. Grundet vanskeligheder med at finde egnede boliger til flygtningene har Socialcentret anmodet om, at der indgås aftaler med boligforeningerne om kommunal anvisningsret i almenboliger.

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015 blev det godkendt, at der indgås aftaler om anvendelse af anvisningsretten. Dog stadig med det forbehold, at kommunale bygninger prioriteres anvendt først samt at der arbejdes for, at boligplaceringen skal spredes i Brønderslev Kommune.

Tidligere har der været en politisk beslutning om, at familier med børn skulle boligplaceres i Brønderslev by af hensyn til, at modtagerklassen er beliggende i Brønderslev. Der er nu ønske om, at Socialcentret fremadrettet boligplacerer flygtninge spredt i hele kommunen. Det gælder ligeledes familier med skolebørn.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter, hvorvidt rådet ønsker at fremkomme med anbefalinger i forhold til boligplacering af flygtninge.

Beslutning

Integrationsrådet anbefaler, at der ved boligplacering af flygtninge hovedsagelig sker placering i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund af hensyn til sprogundervisning og øvrige forhold.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


9. Temamøde om uddannelse


Resume

Sagsforløb: IR

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, orienterer om temamødet om uddannelse af flygtninge.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

På møde i Integrationsrådet i november 2014, blev der taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe blandt Integrationsrådets medlemmer, som skulle arbejde på at arrangere et temamøde med fokus på flygtningebørns skolekundskaber.

Temamødet er indtil videre aflyst.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Arrangementet aflyst indtil videre.

Sagen taget til orientering.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


10. Temamøde om integration


Resume

Sagsforløb:IR

Der afholdes den 18. marts 2015 temamøde i Byrådet, hvor blandt andet integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune er på dagsorden. Peter Bruhns fra AOF og formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, er inviteret med til temamødet.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

På mødet vil Byrådet blive orienteret om antallet af flygtninge, der dels er kommet til Brønderslev Kommune i 2014 og dels, hvor mange kommunen skal forvente at skulle modtage i 2015. Herudover vil der blive en drøftelse af boligplaceringen, beskæftigelsesindsatsen, daginstitutioner og skoler. Endelig vil Byrådet blive orienteret om økonomien på integrationsområdet.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager ovenstående til orientering.

Beslutning

Integrationsområdet beklager, at der ikke er blevet udsendt invitation til Integrationsrådet i tide.

Sagen taget til orientering.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


11. Projekt Verdensklasse


Resume

Sagsforløb: IR

Der er indgået et samarbejde mellem Skolegades Skole og Ungdomsskolen om et projekt, som omhandler undervisning af de ældste flygtninge- og asylbørn.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der er med virkning fra 1. februar 2015 indgået et samarbejde mellem Skolegades Skole og Ungdomsskolen omkring undervisning af de ældste flygtninge- og asylbørn. Målgruppen er de 14-17 årige unge, som enten grundet deres tidligere skolegang eller mangel på samme ikke vurderes - indenfor 2-3 år - at kunne udsluses i almindelige klasser. Undervisningen tilrettelægges med vægt på de grundlæggende færdigheder i dansk, engelsk og matematik. Undervisningen vil veksle mellem teoretisk og praktiske færdigheder.

Projektet kaldes Verdensklassen og har hovedsagelig til huse i Ungdomsskolens lokaler. Noget af undervisningen vil kunne foregå på Skolegades Skole.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet udtrykker beklagelse over ikke at være blevet hørt i sagen, og tager sagen til orientering.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


12. Mødekalender 2015 - Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb: IR

Mødekalender fremsendes til godkendelse i Integrationsrådet.

Sagsfremstilling

Af forretningsordenen fremgår, at Integrationsrådet skal afholde minimum 4 møder årligt, og at møderne fastsættes ved rådets første møde i et kalenderår. Der ud over afholdes møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer anmoder om det.

  • 12. maj 2015 kl. 16.30 - 18.00
  • 25. august 2015 kl. 16.30 - 18.00
  • 17. november 2015 kl. 16.30 - 18.00

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet godkender mødekalender for 2015.

Beslutning

Der træffes beslutning om at ændre datoerne til:

  • 13. maj 2015 kl. 16:30-18:00
  • 19. august 2015 kl. 16:30-18:00
  • 11. november 2015 kl. 16:30-18:00.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Oplæg til Integrationsrådet på Facebook


Resume

Sagsforløb: IR

Næstformand i Integrationsrådet, Emilly Lailah Kanyi Pedersen, har udarbejdet forslag til tekst, der skal lægges på Facebook.

Forslaget fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet på Integrationsrådsmødet i november 2014, at Integrationsrådet skulle på Facebook. Emilly ville udarbejde et forslag til en tekst til godkendelse i Integrationsrådet.

Det fremgår af teksten, at Brønderslev Kommune har udarbejdet en Integrationspolitik, som beskriver Brønderslev Kommunes værdier og indsatsområder på integrationsområdet.

Integrationspolitikkens sigtepunkter beskrives i teksten. Der er indsat et link til Integrationspolitikken. Endelig er navnene på Integrationsrådets medlemmer opført.

Stabsenheden for Service foreslår, at medlemmerne af Integrationsrådet drøfter det udarbejdede forslag.

Beslutning

Integrationsrådet godkender oplægget til Facebook.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Integrationsrådet orienteres om henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om etablering af netværksfamilier.

Niels Rosenbom vil gerne tilbyde sin støtte til tovholdere for frivillige i Brønderslev Kommune.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

LO vil indkalde til temadag om integration.

Oplægsholdere er repræsentanter fra Røde Kors, Asylcentret, Mælkebøtten, Integrationsrådet og AOF.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Til toppen

Opdateret 30. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach