Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 13. maj 2015
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet at bemærke.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


3. Orientering om fortsættelse af projekt "Mælkebøtten"


Resume

Sagsforløb:IR

Projektleder Lone Nedergaard orienterer om fortsættelse af det boligsociale projekt "Mælkebøtten".

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Lone Nedergaard udarbejder den endelige ansøgning til Landsbyggefonden om fortsættelse af projekt "Mælkebøtten". Lone Nedergaard vil orientere om, hvilke fokuspunkter der indgår i handleplanen for det fremtidige projekt.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Lone Nedergaard orienterede om den nye helhedsplan, som kommer til at hedde "Fælleshuset".

Fokus på kriminalitet og beskæftigelse. Den nye helhedsplan dækker 3 afdelinger: afdeling 1, afdeling 11 og afdeling 15.

Landsbyggefonden har bevilget støtte til den nye helhedsplan, der arbejdes på at opnå enighed omkring det endelige budget.

Fælleshuset er også på Facebook.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

A) Orientering fra møde med Henning Risager.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


5. Orientering om regeringens integrationsudspil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen offentliggjorde 18. marts 2015 et nyt integrationsudspil, der sætter fokus på arbejdsmarkedet som den bedste vej til integration.

Beskæftigelsesudvalget fremlægges integrationsudspillet til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen har fremlagt et nyt integrationsudspil, hvor fokus er på job og virksomhedsrettede indsatser som den bedste vej til integration. Hovedlinjerne i udspillet er som følger:

 • Flygtninge og indvandrere skal kunne tilbydes job fra dag ét. Danskundervisning skal foregå sideløbende.
 • De nye borgere skal tage de job, de bliver tilbudt. Hvis ikke bliver de trukket i ydelser.
 • Kravet om 37 timers aktivering fjernes. Det erstattes af en virksomhedsrettet indsats.
 • Flygtninge får ret og pligt til at deltage i virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller nyttejob indenfor 3 måneder efter, at integrationsindsatsen begynder.
 • Indenfor de første 3 måneder af integrationsperioden skal de nye borgere visiteres som jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Kravet er mindst 3 samtaler i visitationsperioden.
 • Der må højst være 4 ugers pause i den virksomhedsrettede indsats. Ved fortsat ledighed gives nyt tilbud.
 • For unge gælder, at de skal i uddannelse.
 • Efter 1 år intensiveres indsats for de, som fortsat er ledige. De job- og uddannelsesparate får en personlig job- eller uddannelsesformidler med henblik på en mere håndholdt indsats. Og de aktivitetsparate skal have deres sag i rehabiliteringsteam med henblik på en tværfaglig indsatsplan.
 • Flygtninges erfaringer og uddannelser skal hurtigere identificeres og bruges i deres integration på arbejdsmarkedet.
 • Flygtninge og indvandrere, der i dag er ude af integrationsprogrammet og har modtaget kontanthjælp i mere end 6 måneder, skal deltage i en virksomhedsrettet indsats. Indsatsen gentages ved fortsat ledighed 6 måneder efter afslutning af tilbud.
 • Civilsamfundet skal i højere grad inddrages i integrationsindsatsen, blandt andet i form af netværksfamilier og inddragelse af det lokale foreningsliv.
 • Resultattilskud for ustøttet beskæftigelse og ordinær uddannelse fordobles de første to år og halveres for bestået danskprøve. Eftersyn af kommunernes incitamenter iværksættes.

Fagenheden for Beskæftigelse har drøftet regeringens udspil lokalt med AOF og Socialcentret, som forestår store dele af integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune. Der er blandt parterne enighed om et behov for både at gentænke organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og sprogundervisningen for på smarteste måde at realisere de nye tiltag på integrationsområdet.

I Brønderslev Kommune er 193 borgere omfattet af integrationsloven pr. medio marts 2015.

De 78 heraf er under 30 år. 115 er over 30 år.

Fagenheden for Beskæftigelse skønner, at ca. 45 borgere i Brønderslev Kommune har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder udover integrationsperioden.

Regeringens integrationsudspil er udmøntet i et lovforslag, der indeholder ændringer til Integrationsloven, og er sendt i høring. Høringsfristen er den 10. april 2015. Der lægges op til, at lovforslaget træder i kraft 1. juli 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager regeringens integrationsudspil til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 13. maj 2015:

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om regeringens udspil på integrationsområdet.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager regeringens udspil til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om Integrationsrådets årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb: IR/BE/BY

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed.

Beretningen skal indeholde Integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen.

Beretningen er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Service foreslår, at formandens beretning godkendes.

Indstilling

Integrationsrådet, 25. marts 2015, pkt. 5:

Formandens beretning godkendes.

Integrationsrådet anbefaler, at Beskæftigelsesudvalget sender beretningen til samtlige udvalg.

Integrationsrådet ønsker en tilbagemelding fra udvalgene inden næste møde i Integrationsrådet den 13. maj 2015.

Valborg Jensen, Imad Abd Gader,Danial Nouri og Malene Fisker var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 3:

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen deltog under udvalgets drøftelse af beretningen.

Beretningen indstilles til godkendelse. Fagudvalgene opfordres til at høre Integrationsrådet i relevante sager.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 21:

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen, Bettina Nielsen og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 13. maj 2015:

Orientering om behandling af Integrationsrådets årsberetning i Byrådet.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen tages til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


7. Projekt Mindspring


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK

Brønderslev Kommune har i 2014 deltaget i et forløb med én medarbejder i Projekt MindSpring, som er et støtteprojekt for nyankomne flygtninge og asylansøgere. På forløbet i 2014 var der 12 tilmeldte og 10 gennemførte. Socialcentret ønsker at gennemføre et nyt forløb i 2015 med deltagelse af én medarbejder fra Integrationsgruppen. I 2015 kan der forventes at blive en egenbetaling.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til godkendelse og til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

MindSpring er en gruppemetode, hvor formålet er at styrke deltagernes egen handlekraft. I dette projekt er der fokus på flygtningeforældre. Det særlige ved gruppen er, at den ledes af en frivillig flygtning (MindSpring-træner) med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. Foruden MindSpring træneren er der en medtræner, som kan være en fagperson fra kommunen. Begge deltager i et syv dages kursus, primært internat fordelt over tre moduler som introduktion til metoden. Derudover er der netværksdage og opfølgningskursusdage for MindSpring trænere og medtrænere med henblik på udveksling af erfaringer.

Gruppemøderne afholdes som udgangspunkt 8 gange af 2 timers varighed med deltagelse af både MindSpring træner og medtræner. Gruppen anbefales at være på 8 til 10 personer. Forløbet er gratis for deltagerne.

MindSpring tager udgangspunkt i flygtningenes aktuelle situation og livet i Danmark. Der arbejdes blandt andet med følgende temaer:

 • forældre i en ny kultur
 • identitetsforandringer
 • stress, sorg og traumer
 • hverdagens bekymringer

Bidragyderne til projektet har hidtil været Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Egmont Fonden. Dansk Flygtningehjælp har siden oktober 2010 videreudviklet og afprøvet metoden i samarbejde med forskellige kommuner og Røde Kors med gode resultater.

Socialcentret ønsker at iværksætte et nyt forløb i 2015. Det forventes, at det bliver en familiekonsulent, der deltager som medtræner. Der vil være 100% refusion på kursusudgiften til familiekonsulenten. Dansk Flygtningehjælp har oplyst, at på de kurser der iværksættes med start foråret 2015 er egenbetalingen 5.000 kr. i alt for uddannelse af træner og medtræner. Socialcentret kan ikke nå at få kursusdeltagere med på dette forløb. Det forventes, at der kommer et nyt forløb i løbet af sommeren/efteråret. I regeringens nylige udspil "Alle skal Bidrage" fremgår det, at MindSpring er en metode til at fremme medborgerskab, idet flygtninge bruger hinandens erfaringer. Det forventes, at der afsættes midler til fortsættelse af projektet, men det er ikke afklaret, hvilken indflydelse dette vil få på egenbetalingen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget træffer beslutning om, at Socialcentret arbejder videre med at iværksætte et MindSpring forløb. Det foreslås, at Brønderslev Kommune dækker trænerens egenbetaling til kurset. Udgiften kan afholdes inden for budgettet.

Personale

Der deltager én medarbejder fra Integrationsgruppen i projektet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. april 2015, pkt. 4:

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen deltog under drøftelsen af punktet.

Projektet blev godkendt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 27:

Taget til efterretning.

Henning Jørgensen var fraværende.

Sagsfremstilling til møde iIntegrationsrådet, 13. maj 2015:

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer fra mødet i Beskæftigelsesudvalget.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


8. Undervisning af asylklasser


Resume

Sagsforløb: IR/BS/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. februar 2015 har Fagenheden for Børn og Kultur arbejdet videre med 2 strategier i forhold til at imødekomme udfordringerne på Skolegades Skole.

Det udarbejdede notat peger på nogle aktuelle udfordringer i den aktuelle organisering af undervisningsopgaven på det 2-kulturelle område. Vedhæftede notat indeholder et fokus på både modtager- og asylområdet.

Der arbejdes på skoleområdet på to udfordringer omkring Skolegades Skole:

 • Kapacitetsproblemer/mangel på lokaler
 • Andelen af integrationselever i almen området

Fagenheden for Børn og Kultur ser et akut behov for at øge kapaciteten i Brønderslev by, idet andelen af både modtager- og asylelever forudses at være stigende. Det anbefales, at lokalerne i kælderen på Søndergades Skole renoveres, så asylklasserne fra august kan blive undervist på Søndergades Skole. Det er væsentligt, at processen vedrørende etablering af lokalerne igangsættes tidsnok til at lokalerne allerede fra starten af skoleåret 2015/16 vil være anvendelige til formålet.

Afdelingen Ejendomme og Service har udarbejdet overslag vedrørende renovering af 4 lokaler med tilhørende gangarealer til brug for skoleklasser i kælderen i fløj D. Udgiften for bygningsrenoveringen er beregnet til 685.000 kr.

Der er ikke krav om udgravning langs facader, hvorfor der ikke er medtaget udgifter hertil. Lokalerne udstyres med inventar, herunder skolemøbler, tavler mm. fra de skoler, som nedlægges pr. 1. august 2015.

Kapacitetsudvidelsen finansieres indenfor den fastsatte takst for asylelever.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår at, Børne- og Skoleudvalget tager stilling til frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Skolechef Carsten Otte deltager i drøftelsen af dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at Brønderslev Kommune opnår en indtægt pr. asylelev på 65.700 kr. pr. år for undervisning. I 2014 beløb denne indtægt sig til 1.932.480 kr, heraf blev der afholdt udgifter til løn og drift. Indtægten for 2015 kendes ikke, men det forventes at indtægten i år vil blive højere, idet der forventes at komme flere asylbørn. Med det foreslåede anlægsprojekt, vil en stor del af indtægten i 2015 blive anvendt hertil.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2015, pkt. 22:

Godkendt.

Henning Jørgensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Integrationsrådets møde den 13. maj 2015:

Integrationsrådet har på mail været hørt i sagen om undervisning af asylbørn på Søndergade Skole. Økonomiudvalget har godkendt frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse på Søndergade Skole.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


9. Det Regionale Netværk


Resume

Sagsforløb: IR

Det Regionale Netværk inviterer til orienteringsmøde på udlændingeområdet.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse af deltagelse i mødet.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har oprettet et landsdækkende dialognetværk for brugere og interessenter på udlændingeområdet. Formålet med netværket er at give deltagere i møderne relevant information og mulighed for at trække på en særskilt kontaktmulighed hos Udlæningestyrelsen samt at give deltagerne mulighed for en gang om året at mødes med direktøren og et lille hold af medarbejdere fra Udlændingestyrelsen.

Det Regionale Netværk henvender sig i vid udstrækning til kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, frivillige, advokater og andre, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlæningeområdet. Netværket er imidlertid også for relevante repræsentanter for indvandreforeninger og enkeltbrugere med en særlig interesse for udlæningeområdet.

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet.

Møderne afholdes i 9 regioner. I Nordjylland afholdes mødet den 19. maj 2015 kl. 15-17 i Medborgerhuset, Rendsburggade 11, 9000 Aalborg.

Interesserede kan tilmelde sig Det Regionale Netværk på regionalenetvaerk@us.dk.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager stilling til deltagelse i mødet.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


10. Visiteringsskema for 2015 og flygtningeprofil


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Udlændingestyrelsen har givet landets kommuner en generel information om flygtningeprofilen for 2015 og anmodet kommunerne om at udfylde visiteringsskema.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen oplyser at størstedelen af de flygtninge, der får opholdstilladelse i 2015 forventes at stamme fra Syrien, Eritrea, Afghanistan, Iran og Rusland. Herudover planlægger styrelsen at genbosætte en større gruppe kvoteflygtninge fra henholdsvis Congo og Syrien.

I visiteringsskemaet skal kommunen oplyse, hvilke nationaliteter, der allerede findes i kommunen og hvilke tolkemuligheder kommune har til rådighed. Derudover anmodes kommunen om at komme med ønsker til særlige persongrupper. Endelig kan kommunen beskrive særlige forhold i kommunen, som har relevans i forhold til kommunens ønsker.

Brønderslev Kommune har oplyst, at det kan være vanskeligt at finde tigrinya tolke til tolkning af samtaler med flygtningene fra Eritrea. I forhold til særlige persongrupper har Brønderslev Kommune ønske om at modtage flere familier, idet der er kommet mange enlige mænd til kommunen. Der er i visiteringsskemaet påpeget, at Brønderslev Kommune har en central placering og god infrastruktur i forhold til uddannelsessteder i regionen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 11. maj 2015 pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


11. Samarbejdsmøde med hallerne i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formand for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om seneste møde vedrørende asyl - og flygtningebørns opførsel i hallerne i Brønderslev.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering

Sagsfremstilling

I møde den 28. april 2015 blev det oplyst, at der siden det første møde ikke længere var problemer med asyl- og flygtningebørn i hallerne. Der har været fulgt op på problemet dels af forældre fra asylcentret og dels af medarbejdere fra Mælkebøtten. Desuden er udendørs fodbold startet, hvilket ligeledes har trukket flere væk fra hallerne.

I svømmehallen er der sat forhæng op ved én af brusekabinerne og der er ansat en arabisktalende person, som især i weekenderne kan sørge for, at alle overholder reglerne med afvaskning, inden de går i bassinet.

Deltagerne i mødet drøftede, hvorledes asyl- og flygtningebørn og -unge kan blive en mere aktiv del af foreningslivet. Asylcentret kan betale børnenes kontingent, hvis de ønsker at deltage i en fritidsaktivitet. Der kan ligeledes gives økonomisk støtte til de voksne med 100 kr. om måneden. Flygtningebørnene kan bevilges 1.000 kr. til kontingent m.m. om året gennem fritidsguiden.

På biblioteket oplever de, at stedet bruges som pasningstilbud for børnene, når de får fri for skole.

Der er enighed om, at der er behov for at drøfte, hvilke muligheder der er for at forebygge, at problemerne viser sig igen til efteråret. Ligeledes er der et ønske om, at denne problematik rejses politisk.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til mulige tiltag, som i første omgang skal forelægges Forretningsledelsen.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen


12. Landstal for flygtninge 2016 og statistik


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Udlændingestyrelsen udsender hvert år en meddelelse til kommunerne om det antal flygtninge, som styrelsen påregner, at der meddeles opholdstilladelse til i det kommende år.

Ligeledes er der fremsendt statistisk materiale over antallet af flygtninge og indvandrere.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen meddeler, at det erfaringsmæssigt er meget vanskeligt at forudse udviklingen i antallet af asylansøgere. Der kan selv på kort sigt være meget store udsving i antallet af asylansøgere. Landstallet for 2015 på 12.000 blev eksempelvis først fastsat den 4. december 2014 på baggrund af finanslovsgrundlaget for 2015.

Landstallet for 2016 er foreløbig på 12.000 personer. Udlændingestyrelsen kan først udmelde et mere præcist landstal, når finanslovgrundlaget for 2016 er lagt fast i løbet af efteråret 2015.

Det fremgår af statistikken fra Udlændingestyrelsen, at Brønderslev Kommune i 2014 modtog 44 familiesammenførte. Desuden oplyses det, at antallet af udenlandske statsborgere fra ikke vestlige lande var på 869 personer. Derudover fremgår det af statistikken at antallet af asylansøgere indkvarteret på centre i uge 12 i 2015 var 242 personer.

Udlændingestyrelsen anmoder kommunerne i hver regionen om at søge at indgå en aftale om regionskvoter for 2016. Aftalen skal meddeles Udlændingestyrelsen inden den 1. maj 2015. Hvis kommunerne ikke har indsendt en meddelelse, fastsætter styrelsen inden 15. maj 2015 det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret inden for de enkelte regioner. Herefter skal kommunalbestyrelserne inden for en region aftale, i hvilke kommuner flygtningene skal boligplaceres. Denne aftale skal meddeles Udlændingestyrelsen senest den 10. september 2015. Såfremt kommunalbestyrelserne ikke har givet en tilbagemelding til Udlændingestyrelsen om fordelingen, vil styrelsen inden den 30 september 2015 fastsætte det antal flygtninge, som påregnes boligplaceret i de enkelte kommuner de kommende år.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering

Beslutning

Integrationsrådet tager bilag A til orientering, men undrer sig over, at der er nordjyske kommuner, der ikke har asylansøgere i uge 12 2015.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til eventuelt.

Cady Mampouya-Kilele, Valborg Jensen, Malene Fisker, Ann-Pia Valentin Sørensen, Svend Erik Trudslev og Danial Nouri var fraværende.

Imad Abd Gader var fraværende - stedfortræder Abul Same mødte i stedet.

Til toppen

Opdateret 18. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach