Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 19. august 2015
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


3. Udtræde af Integrationsrådet


Resume

Sagsforløb:IR/BE/BY

Brønderslev Handel har valgt at udtræde af Integrationsrådet pga. manglende ressourcer i foreningen. Brønderslev Handel foreslår, at pladsen i stedet tildeles f.eks. Borger9700.

Integrationsrådsmedlem Imad Abd Garder har anmodet om fritagelse for hvervet som medlem af Integrationsrådet pga. arbejdsmæssige forhold. Abdul Same Afshar er første suppleant.

Integrationsrådet anmodes om at drøfte forslaget fra Brønderslev Handel samt imødekomme ansøgningen fra Imad Abd Garder.

Sagsfremstilling

Brønderslev Handel har den 20. maj 2015 meddelt, at de ikke længere ønsker at være repræsenteret i Integrationsrådet. Brønderslev Handel mener ikke, at foreningen har de ressourcer, de mener der bør lægges i deltagelse i Integrationsrådet. Foreningen foreslår, at pladsen i stedet tildeles f.eks. Borger9700.

Medlem af Integrationsrådet Imad Abd Garder har anmodet om at udtræde af Integrationsrådet af arbejdsmæssige årsager. Han blev valgt ind ved sidste integrationsrådsvalg.

Første suppleant Adbul Same Afshar indtræder som fast medlem i stedet for Imad Abd Garder.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet drøfter forslaget fra Brønderslev Handel samt imødekommer ansøgningen fra Imad Abd Garder.

Beslutning

Svend Erik Trudslev undersøger muligheden for at finde en repræsentant fra arbejdsgiversiden, der ønsker at træde ind i Integrationsrådet.

Brønderslev Handels forslag om at pladsen tildeles et medlem fra Borger9700, ønsker Integrationsrådet ikke at tiltræde, da dette ikke er i overensstemmelse med vedtægterne.

Integrationsrådet accepterer Imad Abd Garders udtræden, og at Abdul Same Afshar indtræder som fast medlem af Integrationsrådet.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet til orientering.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om lovforslag om ændringer af ydelser på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Regeringen har den 3. juli 2015 fremsat tre lovforslag om ændringer af ydelser på integrationsområdet, herunder et forslag om indførelse af en ny integrationsydelse for nytilkomne udlændinge.

De nye regler er i lovforslaget foreslået til at træde i kraft 1. september 2015.

Beskæftigelsesudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen har den 3. juli 2015 fremsat tre lovforslag, som har til formål at reducere den økonomiske fordel ved at få asyl i Danmark. Lovforslagene omhandler:

 1. Indførelse af integrationsydelse til nytilkomne udlændinge
 2. Genindførelse af optjeningsprincippet for ret til børnetilskud og børne- og ungeydelse for flygtninge
 3. Harmonisering af optjeningsreglerne for folkepension

Ad 1. Integrationsydelse

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse for personer, der kommer til Danmark og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af otte år. Ydelsen vil være på niveau med uddannelseshjælpen, som bygger på SU-systemet.

Med de nye satser vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kr. før skat om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kr. før skat (se bilag).

Derudover indeholder lovforslaget et månedligt tillæg til integrationsydelsen på 1.500 kr., når udlændinge har bestået Dansk 2. Formålet hermed er at tilskynde udlændige til hurtigt at lære dansk og dermed forbedre deres muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Regeringen og aftalepartierne er enige om, at de nye regler om integrationsydelse ikke kun skal omfatte nytilkomne men på sigt også omfatte udlændinge, der allerede er i Danmark, og som ikke opfylder opholdskravet. Regeringen og partierne vil mødes senere på sommeren for at aftale dette.

Ad 2. Genindførelse af optjeningsprincip for ret til børnecheck og børnetilskud for flygtninge

Efter gældende regler har flygtninge ret til børnecheck og børnetilskud fra den dag, de får opholdstilladelse i Danmark, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. De er i dag således undtaget fra princippet om optjening af ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Optjeningsprincippet betyder, at ret til den fulde ydelse (børnecheck og børnetilskud) er betinget af, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år.

Retten til fuld ydelse optjenes gradvist, så der efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse er ret til 25 pct. af ydelsen. Efter 1 år er der ret til 50 pct., efter 1½ år 75 pct., og efter 2 år 100 pct.

I lovforslaget ophæves, at flygtninge er undtaget fra optjeningsprincippet. Det vil sige, at flygtninge fremover skal have boet i Danmark i to år, førend de er berettiget til fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud.

Ad 3. Harmonisering af reglerne for optjening af folkepension

I Danmark gælder princippet om brøkpension, hvor størrelsen af folkepensionen bygger på bopælstiden i Danmark. Retten til fuld folkepension er betinget af mindst 40 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. Udgør bopælstiden mindre end 40 år, udbetales folkepensionen med en brøk. I henhold til gældende pensionslove kan flygtninge medregne bopælstid i deres oprindelsesland ved beregning af folkepension.

I det fremsatte lovforslag vil flygtninge ikke længere få sidestillet bopæl i deres oprindelsesland med bopæl i Danmark ved optjening af ret til folkepension. Formålet er, at flygtninge ikke skal optjene folkepension efter gunstigere regler end andre, som har haft bopæl i udlandet.

Flygtninge, der ifølge lovforslaget ikke længere vil kunne modtage fuld folkepension, vil efter en konkret individuel vurdering kunne modtage personligt tillæg efter Pensionsloven, kontanthjælp eller integrationsydelse.

For at give herboende flygtninge mulighed for at indrette sig på lovforslagets ændrede regler indføres en overgangsordning, der foreslås at gælde indtil 1. januar 2021. Det betyder, at flygtninge, der er indrejst i Danmark før lovens ikrafttræden, og som når folkepensionsalderen før 1. januar 2021, vil være omfattet af de nuværende regler om opgørelse af bopælstid.

De tre lovforslag er sendt i høring med frist den 5. august 2015. Ikrafttræden er sat til 1. september 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt 8:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling til møde i Integrationsrådet, den 19. august 2015:

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutningen fra Beskæftigelsesudvalget blev fremlagt påmødet.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Fremtidig organisering og indsats på integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/IR

Fagenheden for Beskæftigelse har sammen med integrationsafdelingen og AOF, som forestår store dele af integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune, drøftet fremtidig organisering og indsats på integrationsområdet. Dette er mundet ud i en række forslag, som blandt andet handler om, at kommunen fremover varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere, forsøg med virksomhedsindsats for jobparate integrationsborgere i samarbejde med en ekstern leverandør samt etablering af et introduktionskursus hos AOF for alle nytilkomne borgere.

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte sagen og tage stilling til forslagene.

Sagsfremstilling

Den tidligere regering fremsatte i maj 2015 et lovforslag med ændringer til den nuværende indsats på integrationsområdet. Beskæftigelsesudvalget blev orienteret herom i møde den 13. april 2015. Lovforslaget fokuserer på en mere job- og virksomhedsrettet integrationsindsats. Indeholdt i lovforslaget er også et krav om fremtidig visitering af borgerne som jobparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Lovforslaget har været 1. behandlet i Folketinget og er nu sendt til udvalgsbehandling i Folketinget. I mellemtiden er den nye regering trådt til, og det er uvist, hvorvidt lovforslaget føres til beslutning.

I forlængelse af fremsættelsen af lovforslaget har Fagenheden for Beskæftigelse, Integrationsafdelingen og AOF drøftet integrationsindsatsen i Brønderslev Kommune. Der har blandt parterne været enighed om et behov for at gentænke organiseringen af beskæftigelsesindsatsen og sprogundervisningen for på bedste vis at imødekomme det fokus på en mere job- og beskæftigelsesrettet indsats, som forventes på integrationsområdet, og som Fagenheden for Beskæftigelse også vurderer hensigtsmæssig.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår i samråd med Integrationsafdelingen og AOF på denne baggrund følgende (se også bilag):

Matchning af borgere

 • At integrationsafdelingen påbegynder matchning af alle integrationsborgere som job-/uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Matchning af borgerne gør det enkelt organisatorisk at differentiere indsatsen. Brønderslev Kommune har 242 borgere på kontanthjælp omfattet af integrationsloven pr. 7. august 2015, som aldersmæssigt fordeler sig således:

Det er uvist, hvor mange af de 242 borgere, der er henholdsvis job-/uddannelsesparate og aktivitetsparate. Det foreslås, at integrationsafdelingen hurtigst muligt påbegynder matchning af borgerne med henblik på at få præcise tal herpå.

Kommunen varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere

 • At Integrationsafdelingen og Jobcentret fremover varetager indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere. Disse borgere er i dag i beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb hos AOF. AOF er enig i, at indsatsen for disse borgere fremover varetages af kommunen, som har et bedre beredskab til at varetage en fokuseret job- og uddannelsesindsats for de borgere, som er parate til job og uddannelse. Det vil fortsat være muligt for kommunen at benytte et tilbud hos AOF til målgruppen, hvis det vurderes relevant i den enkelte sag.

AOF varetager en indsats for de aktivitetsparate integrationsborgere

 • At AOF fremover og fortsat varetager en indsats for de aktivitetsparate integrationsborgere. AOF har med sine socialøkonomiske virksomheder og sit praktiknetværk en række relevante tilbud til denne målgruppe. Derudover kan AOF tilbyde traumehold til de borgere, som er hårdt ramt af krigstraumer.

AOF varetager hovedparten af sprogundervisningsopgaven

 • At AOF fortsat forestår opgaven med danskundervisning til udenlandske borgere, med mindre det på baggrund af en konkret og individuel vurdering findes relevant og oplagt med et sprogundervisningsforløb tilknyttet fx en uddannelsesinstitution. Hovedparten af danskundervisningen vil dog forsat ligge hos AOF

Introduktionskursus hos AOF

 • At nytilkomne kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven tilbydes et introduktionskursus indenfor den første uge hos AOF. Kurset vil indeholde generel orientering om uddannelse, arbejdsmarked og samfundsforhold i Danmark såvel som konkret information om praktiske og juridiske spørgsmål. Formålet med kurset vil være at sikre, at nytilkomne borgere får rette information og at tage hånd om en række af de spørgsmål, borgerne i dag henvender sig med individuelt i Integrationsafdelingen. Integrationsafdelingen vil samarbejde med AOF om kurset, og rådgivere fra afdelingen vil bidrage med relevant information på kurset. Introduktionsforløbet foreslås at vare fx 4 uger. Efter introduktionsforløb fortsætter borgerne med deres sprogundervisning og påbegynder den indsats, som de matches til (jf. bilag).

Forsøg med virksomhedsindsats for de jobparate

 • At der afsøges mulighed for en målrettet virksomhedsindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven i samarbejde med en ekstern leverandør. Leverandøren kan tilbyde forløb, der kombinerer erhvervsmæssig og sproglig opkvalificering for borgere i integrationsperioden. De erhvervsområder, leverandøren arbejder indenfor, indeholder jobs, der efter grundig oplæring kan bestrides af ufaglærte, hvilket en stor andel af de flygtninge, som kommer til Danmark, er. Forslag til indsatsen og leverandør behandles særskilt på den lukkede dagsorden i dagens Beskæftigelsesudvalgsmøde.

Unge - uddannelse eller job?

Foruden disse forslag har Fagenheden for Beskæftigelse drøftet tilgang i forhold til unge integrationsborgere under 30 år. Det fremsatte lovforslag indeholder krav om, at unge under 30 år omfattet af integrationsloven skal i uddannelse i lighed med øvrige unge under 30 år. Lovforslaget er imidlertid ikke vedtaget, hvilket betyder, at tilbud om ufaglært job til borgere under 30 år omfattet af integrationsloven fremfor uddannelse er muligt.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår i denne forbindelse, at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvilken tilgang Brønderslev Kommune skal benytte til integrationsborgerne under 30 år.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter forslagene og tager stilling til de foreslåede principper for fremtidig organisering af integrationsindsatsen, herunder hvorvidt:

 • Integrationsafdelingen fremadrettet skal visitere integrationsborgere som jobparate, uddannelsesparate eller aktivitetsparate
 • Integrationsafdelingen og Jobcentret fremadrettet skal varetage indsatsen for de job- og uddannelsesparate integrationsborgere
 • AOF fremadrettet primært skal varetage indsatsen for aktivitetsparate integrationsborgere samt fortsætte med hovedparten af sprogundervisningsopgaven
 • Alle nytilkomne integrationsborgere skal tilbydes et introduktionskursus varetaget af AOF
 • Fagenheden for Beskæftigelse skal arbejde videre med muligheden for en virksomhedsindsats for jobparate integrationsborgere i samarbejde med ekstern leverandør
 • Tilgangen til integrationsborgere under 30 år skal være uddannelse først eller mulighed for job først

Derudover bedes Beskæftigelsesudvalget godkende forhandling af ny kontrakt med AOF i henhold til ovenstående principper.

Personale

Fagenheden for Beskæftigelse forventer, at indsatsen i den foreslåede organisering af integrationsområdet kan varetages indenfor nuværende personalenormering i integrationsafdelingen og Jobcentret.

Økonomi

Udgifter til indsatsen finansieres ved omprioritering af aktivitetsrammen på integrationsområdet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2015, pkt. 7:

Godkendt som foreslået af fagenheden. Tilgangen til integrationsborgere under 30 år er job først.

Sagsfremstilling til møde i Integrationsrådet, den 19. august 2015:

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen er orienteret om, at Beskæftigelsesudvalget drøfter denne sag i møde den 17. august 2015.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretningen.

Beslutningen fra Beskæftigelsesudvalget blev fremlagt på mødet.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status på flygtninge i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Brønderslev Kommune har pr 30. juni 2015 modtaget over halvdelen af den udmeldte kvote for 2015. Der er ligeledes modtaget en del familiesammenførte.

Sagen fremsendes til Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har pr. 30. juni 2015 modtaget 72 flygtninge - børn og voksne - af den udmeldte kvote på 114 flygtninge. Der blev i december 2014 henvist 13 flygtninge af 2014 kvoten. Disse flygtninge ankom i januar 2015.

Der er fra januar til juli modtaget 42 familiesammenførte til herboende flygtninge.

Der er således i alt ankommet 127 flygtninge til Brønderslev Kommune pr. 31. juli 2015.

Flygtninge har mulighed for at tage tilbage til deres hjemland - repatriere. I første halvår af 2015 var der 4 flygtninge der repatrierede. Generelt er det meget sjældent, at flygtninge repatrierer.

Den 30. juni 2015 er der 250 voksne i integrationsperioden, som modtager ydelser.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen er taget til orientering.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


8. Rekruttering af "netværkere" på Facebook


Resume

Sagsforløb:IR/BE

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, foreslår opslag på Facebook omkring rekruttering af frivillige "netværkere" samt afholdelse af møde for personer, der ønsker at være "netværkere" for flygtninge.

Sagen fremsendes til orientering i Beskæftigelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er 201 medlemmer af Integrationsrådets Facebook gruppe. Formanden for Integrationsrådet foreslår, at der udarbejdes et opslag på Facebook, hvor der inviteres til et møde for borgere, der gerne vil være netværkspersoner for flygtninge. På mødet kan der deltage personer, som orienterer om, hvad det vil sige at være netværksperson for en flygtning. Det kan ligeledes være en mulighed, at flygtninge med erfaring med netværkpersoner deltager.

Mødet foreslås afholdt i Fælleshuset Niels Bohrs Plads med Integrationsrådet som arrangør.

Stabsenheden for Service foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Økonomi

Udgifter til afholdelse af møde i "Mælkebøtten" kan finansieres gennem Integrationsrådets midler.

Beslutning

Der afholdes arrangement i Fælleshuset den 12. september 2015. I den forbindelse sætter Integrationsrådet et opslag på Facebook, som opfordrer medlemmerne af Facebooksiden til at deltage.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


9. Opfølgning på møde med Brønderslev Hallerne


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen orienterer om møde den 23. juni 2015 mellem Brønderslev Hallerne, Asylcentret, Biblioteket, "Mælkebøtten", Integrationsrådet og øvrige medarbejdere i Brønderslev Kommune med tilknytning til flygtningeområdet om tilbud til asyl og flygtninge børn og unge.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Brønderslev Hallerne, Asylcentret, Biblioteket, "Mælkebøtten", Integrationsrådet og øvrige medarbejdere ved Brønderslev Kommune med tilknytning til flygtningeområdet. Forretningsledelsen vedtog, at sagen bærdigbehandles i Fagenheden for Børn og Kultur.

Arbejdsgruppen har fremsendt forslag til Forretningsledelsen, om flere indsatser for at imødegå de problematikker, som både hallerne og biblioteket i Brønderslev har oplevet i løbet af vinteren. De foreslåede indsatser er beskrevet i vedlagte bilag. Der har i samarbejdet med hallerne og biblioteket været lagt vægt på, at man ønsker at både børn og unge stadig kommer på biblioteket og i hallerne. Der er imidlertid behov for at orientere flygtninge om, hvordan man bruger de tilbud, der er. Der efterspørges økonomiske midler, da de midler, der har været afsat til støtte til kontingent og indkøb af udstyr er ved at være opbrugt for 2015.

Det problematiseres, at der er mange flygtningebørn, der ikke deltager i Sct. Georgesgårdens Fritidsklub. Det oplyses, at det erfaringsmæssigt kræver flere ressourcer at have flygtningebørn i fritidsklubben. Der er enighed om, at alle skal kunne benytte de tilbud Brønderslev Kommune har.

På mødet den 23. juni 2015 blev der stillet forslag om etablering af lektiecafe på biblioteket for flygtninge- og asylbørn over SFO alderen.

Formanden for Integrationsrådet Knud Jørgensen tilbyder at tage kontakt til direktør for Børn og Kultur Henning Risager vedrørende bevilling af penge til kontingent og udstyr. Ligeledes vil Ungdomsskolen tage kontakt til Jobcentret med henblik på at undersøge muligheden for at få personer i praktik - eventuelt personer med anden etnisk baggrund for på den måde at få udbredt kendskabet til fritidsklubben blandt flygtninge.

Der er indkaldt til nyt møde i september.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev taget til efterretning.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad og Danial Nouri samt Svend Erik Trudslev var fraværende.

Til toppen

Opdateret 24. august 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach