Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Integrationsrådet - Referat

Dato: 10. april 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger til dagsorden


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Integrationsrådet den 10. april 2014

Stabsenheden for Service foreslår, at dagsordenen til møde den 10. april 2014 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om EU valg og valg til den fælles Patentdomstol


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og den fælles Patentdomstol.

Sagsfremstilling

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU`s medlemsstater.

For at være stemmeberettiget til Europa-Parlamentsvalg skal en af nedenstående betingelser være opfyldt:

 • have stemmeret til folketingsvalg (er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark)

 • være dansk statsborger, fyldt 18 år og have fast bopæl i en af de andre EU-medlemsstater eller

 • være statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark.

Man må kun afgive sin stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis man bor i Danmark, ikke er dansk statsborger, og vil deltage i valget i Danmark, må man derfor ikke samtidig deltage i valget i sit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Der er ligeledes folkeafstemning om den fælles Patentdomstol den 25. maj 2014.

Der skal stemmes om, hvorvidtDanmark skal være med i en aftale om en fælles Patentdomstol, som gælder for de EU-lande, der ønsker at være med.

For at være stemmeberettiget til valget om en fælles Patentdomstol skal man være optaget på valglisten med valgret til Folketinget.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


4. Ledige boliger til boligplacering af flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR/BE

Formanden for Integrationsrådet, Knud Jørgensen, mener, at det er blevet en udfordring at fremskaffe passende boliger til de flygtninge, Brønderslev Kommune skal modtage. Formanden stiller ligeledes spørgsmål ved, om Brønderslev kan blive ved med at rummedet antal flygtninge, som kommunen skal modtage.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skulle i 2012 modtage 72 flygtninge. I 2013 var tallet 102 og i 2014 forventer Brønderslev Kommune at modtage 92 flygtninge. Udlændingestyrelsen har meddelt, at det primært er unge mænd, som søger asyl i Danmark, men der er også en del familier, som indrejser samlet – særligt blandt den syriske gruppe.

I forbindelse med renoveringen af Boligforeningen PM´s afdeling 11, blev 1 værelses lejlighederne nedlagt. Dette har medført, at antallet af 1 værelses lejligheder i Brønderslev by er blevet meget reduceret. Dertil kommer at huslejen er steget, således at flygtningene på de lave ydelser ikke har råd til at betale huslejen.

Da det ikke har været muligt at boligplacere alle de enlige flygtninge i 1 værelses lejligheder, er der i nogle situationer blevet placeret flere enlige sammen i en større lejlighed.

Der er truffet politisk beslutning om, at Brønderslev Kommunes modtagerklasse skal ligge i Brønderslev. Sprogskolen er ligeledes placeret i Brønderslev. Der bliver således ikke boligplaceret flygtninge i andre byer som Hjallerup eller Dronninglund.

Erfaringen viser ligeledes, at det er vanskeligt at finde passende ledige boliger i både Hjallerup og Dronninglund. Boligplaceres flygtningene i den østlige del af kommunen vil det medføre udfordringer i forhold til flygtningenes hverdag, da skoletilbud for både børn og voksne er placeret i Brønderslev.

Stabsenheden for Service foreslår, at boligplaceringen af flygtninge drøftes i Integrationsrådet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Integrationsrådet opfordrer Socialcentret til at tage

kontakt til Boligforeningen PM for at undersøge muligheden for at leje nogle af boligerne i Tygelsgade Centret.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


5. Ønsker til udlændingegrupper til boligplacering i Brønderslev


Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Resume

Sagsforløb: IR/BE

Orientering om Brønderslev Kommunes ønsker til visitering af udlændingegrupper til boligplacering.

Sagsfremstilling

Hvert år udsender Udlændingestyrelsen orientering til kommunerne om, dels hvilken flygtningeprofil kommunerne kan forvente at modtage, og dels hvor deres kvoteudvælgelsesrejser går hen. På baggrund af denne orientering kan kommunerne fremsætte ønsker på til, hvilke persongrupper og hvilke nationaliteter, kommunen ønsker at modtage. Ønskerne fremsendes på visiteringsskema til Udlændingestyrelsen.

 • På spørgsmål om hvilke nationaliteter, der findes i kommunen, er det oplyst, at vi har flygtningegrupper fra; Syrien, Somalia, Afghanistan, DR Congo, Irak, Iran, Indien, Burma, Uganda. Der er en større gruppe fra Somalia, så der ønskes kun at modtage et mindre antal fra Somalia.

 • På spørgsmål om hvilke tolkemuligheder, der findes i eller nær kommunen, er det oplyst; arabisk tolk, farsi/dari, swahili/kisswahili, burmesisk, kurmanji, luganda og spansk

 • På spørgsmål om ønsker til særlige persongrupper, er det oplyst: der ønske en blanding af både familier og enlige.

 • På spørgsmål om andre særlige ønsker, er det påpeget, at der ikke findes mange store virksomheder i Brønderslev, som vil kunne ansætte et større antal ufaglærte. Derimod er det påpeget, at Brønderslev har god infrastruktur til videregående uddannelser.

For 2014 er det meddelt, at størstedelen af de personer, der får opholdstilladelse i Danmark kommer fra Syrien, Iran, Afghanistan, Rusland og Somalia. Flygtningeprofilen er primært unge mænd, men der ses også, at være en del familier, der indrejser samlet - særligt blandt den syriske gruppe.

Udvælgelsesrejserne går i år til

 • Ecuador i maj måned

 • Libanon i august måned

 • Uganda i september måned

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af iværksættermøde


Resume

Sagsforløb: IR

Evaluering af møde den 3. april 2014 om iværksætteri.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet har den 3. april 2014 afholdt møde i Fælleshuset i Afdeling 11 vedrørende iværksætteri blandt nydanske og udenlandske borgere. Erhvervschef Marianne Gade og konsulent Edin Hajder fra Plus Consult var indbudt til mødet.

Formålet med mødet var, at personer med anden etnisk baggrund end dansk blevorienteret om mulighederne for at etablere egen virksomhed.

Stabsenheden for Service foreslår, at evalueringen tages til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Der var omkring 30 fremmødte til mødet. Integrationsrådets medlemmer har fået tilbagemeldinger gående på, at det var et spændende og lærerigt møde.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på fritidsjob til unge indvandrere


Resume

Sagsforløb: IR

Orientering om aftale med Boligforeningen PM vedrørende fritidsjob til unge indvandrere.

Sagsfremstilling

Forretningsfører ved Boligforeningen PM, Anna Marie Nielsen, har i januar 2014 meddelt, at boligforeningen, på deres møde i marts 2014, vil drøfte muligheden for at indgå i et samarbejde omkring etablering af fritidsjob til unge indvandrere.

I møde den 16. januar 2014 besluttede Integrationsrådet, at der sidst i marts 2014 skulle tages kontakt til Anna Marie Nielsen.

Integrationsrådsmedlem Svend Erik Trudslev orienterer om sagen.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen tages til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Svend Erik Trudslev oplyser, at Boligforeningen PM har meddelt, at de ikke i øjeblikket har ressourcer til denne opgave.

Malene Fisker skal til møde med Peter Vestergaard fra Ungdomsskolen og vil i den forbindelse undersøge, om der er mulighed for, at Ungdomsskolen kan hjælpe unge med anden etnisk baggrund med jobsøgning.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


8. Projekt MindSpring


Resume

Sagsforløb: IR/BE/ØK

Brønderslev Kommune deltager med én medarbejder i Projekt MindSpring, som er et støtteprojekt for nyankomne asylansøgere- og flygtningeforældre. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp og er finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

MindSpring er en gruppemetode, hvor formålet er at styrke deltagernes egen handlekraft.

I dette projekt er der fokus på flygtningeforældre. Det særlige ved gruppen er, at den ledes af en frivillig flygtning (MindSpring-træner) med samme sprog og kulturelle baggrund som deltagerne. Derudover er der en medtræner, som er en fagperson fra kommunen. Begge får 2 dages kursus som introduktion til metoden. Derudover er den én evalueringsdag samt 2 timers supervision.

Gruppemøderne afholdes som udgangspunkt otte gange á 2½ timers varighed. Gruppen anbefales at være på otte til ti personer. Til møderne deltager både MindSpring-træneren og medtræner.

MindSpring-metoden tager udgangspunkt i de problematikker, flygtninge kan have, og arbejder med følgende temaer:

 1. forældre i en ny kultur

 2. identitetsforandring

 3. stress, sorg og traumer

 4. hverdagens bekymringer

I Brønderslev er det Kamomo Kasigwa Ruhinduku, der er MindSpring træner og familiekonsulent Kirsten Zakariassen, der er medtræner. Der er ligeledes tolk til stede.

Møderne forventes afholdt i Fælleshuset Niels Bohrs Plads. Kommunen afholder udgifter til forplejning ved møderne.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Opgaver løses med nuværende ressourcer.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning og Integrationsrådet støtter projektet og opfordrer til at ideen spreder sig til andre grupper blandt flygtningene.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Måltal for andel ansatte med ikke-vestlig baggrund


Resume

Sagsforløb: IR

Trepartsaftalen for 2007 indebærer, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

I trepartsaftalen for 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke vestlig baggrund.

Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang afspejler det omkringliggende samfund.

KL har udviklet en metode til fastsættelse af måltal og leverer data vederlagsfrit.

For den enkelte kommune betyder det, at:

 • der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder på baggrund af data fra KL

 • måltallene besluttes politisk for eksempel i en integrationspolitik eller i et møde i kommunalbestyrelsen

 • kommunalbestyrelsen drøfter opfyldelsen af måltallene mindst én gang årligt

De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set:

 • Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)

 • Børn- og ungeområde (pædagoger, dagplejere m.fl.)

 • Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)

 • Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)

 • Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Integrationsrådet er ikke bekendt med, at der forefindes disse måltal i Brønderslev Kommune.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen sendes til Integrationsrådet til orientering.

Beslutning

Integrationsrådet anmoder Brønderslev Kommune om, at forholde sig til Trepartsaftalen fra 2007 og måltal for andel af ansatte med ikke vestlig baggrund.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


10. Aktivt fritidsliv for unge flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

For at styrke integrationsindsatsen for unge flygtninge, har formanden for Integrationsrådet, at der ansættes en seniorjobber eller mentor til at støtte unge flygtninge til at få et aktivt fritidsliv.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til orientering.

Sagsfremstilling

På fritids- og kulturområdet er der søgt midler hjem til betaling af udstyr og kontingent til deltagelse i en fritidsaktivitet for unge flygtninge under 18 år. Det er sagsbehandlerne i Ungecentret, der orienterer de unge om denne mulighed. Ydelsen kaldes Fritidspas.

Røde Kors har ligeledes søgt midler til betaling af fritidsaktiviteter for unge, der ikke selv har midler til at betale kontingent og udstyr. Puljen er på 35.000 kr.

Det har imidlertid ikke været den store søgning til at få hjælp. Samtidig giver en del unge over 18 år udtryk for, at de keder sig og det vurderes, at mange af de unge nyankomne flygtninge ikke selv er i stand til at opsøge et fritidstilbud.

Integrationsrådets formand foreslår, at der ansættes en person i seniorjob eller som mentor til at have en opsøgende funktion i forhold til de unge.

Formålet er dels at øge de unge flygtninges kontakt med etniske danskere, og dels at støtte dem i at få et netværk i nærmiljøet.

Det kunne overvejes at indgå samarbejde med Ungecentret, således at målgruppen kunne udvides til også at omfatte etnisk danske unge, som har behov for støtte til at få et aktivt fritidsliv.

Stabsenheden for Service foreslår, at sagen tages til orientering, og at Socialcentret arbejder videre med forslaget.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


11. Kolonihaver til flygtninge


Resume

Sagsforløb: IR

Integrationsrådet ønsker afdækket, hvorvidt der blandt flygtningene er ønske om at have et stykke jord eller en kolonihave, hvor de kan dyrke grøntsager med mere.

Sagen fremsendes til Integrationsrådet til drøftelse og nærmere undersøgelse.

Sagsfremstilling

Formanden for Integrationsrådet er bekendt med, at der er flygtninge, der ind i mellem efterspørger et mindre stykke jord, hvor de kan dyrke grøntsager med mere.

Det kunne være en opgave for Integrationsrådet, at undersøge muligheden for at skaffe et stykke jord, som flygtninge frit kan få adgang til. Det ønskes imidlertid afdækket, hvorvidt der blandt de nuværende flygtninge er et ønske om et stykke jord. Integrationsrådets medlemmer anmodes om at undersøge ønsket hos deres landsmænd samt i deres omgangskreds.

På Holtevej er der eksempelvis en privat familie, som har et stykke jord, hvor nogle burmesiske flygtninge dyrker afgrøder. Familien har meddelt, at andre er velkomne.

Lignende muligheder kunne afdækkes, hvis det viser sig, at der er et ønske blandt flygtningene.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådets medlemmer afdækker dels ønsket for jord til dyrkning og dels muligheder for at støtte op om et eventuelt ønske.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer undersøger, om der blandt deres landsmænd og bekendte er ønske om et stykke jord.

Tilbagemelding gives til formand, Knud Jørgensen, eller sekretær, Annie Frandsen, senest efter påske.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: IR

Forslag til dagsordenpunkter

Sagsfremstilling

Integrationsråds formand, Knud Jørgensen, opfordrer medlemmerne af Integrationsrådet til at komme med forslag til punkter til fremtidige møder.

Stabsenheden for Service foreslår, at Integrationsrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Integrationsrådets medlemmer ønsker at næste mødedato sendes med referatet.

Forslag til dagsordenpunkter sendes til formanden, næstformanden eller sekretæren senest 1 måned før mødedatoen.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: IR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet til eventuelt.

Søren Krog Jensen, Imad Abd Gader og Danial Nouri var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. april 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach