Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 16. juni 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Til toppen


3. Valg af formand for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Elly Henriksen har anmodet om at fratræde som formand for Handicaprådet.

Handicaprådet skal vælge ny formand, jf. bekendtgørelse nr. 1128 af 24. september 2015 om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 29: Handicaprådet udpeger selv sin formand.

Beslutning

Handicaprådet vælger Fridolin Laager til Formand for Handicaprådet.

Karsten Frederiksen ønsker at trække sig som næstformand for Handicaprådet. Der vælges næstformand for Handicaprådet på det kommende møde.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Bilag

Til toppen


4. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder Handicarådet om en udtalelse til forslaget.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om forslaget.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Til toppen


5. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED/ÆO/HAR/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Handicaprådet anmodes om at afgive høringssvar til "Politik for værdig ældrepleje".

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Høring i Handicaprådet

16. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter udkast til værdighedspolitik og udarbejdet hørringssvar.

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Foreløbigt høringssvar:

  • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
  • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer at der, med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 10:

Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”.

Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 6:

Politikken godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget ønsker orientering om livstestamenter.

Beslutning

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med værdighedspolitikken og ser frem til, at der kommer et løft på ældreområdet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Martin Bech var mødet og deltog under behandling af punktet.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer