Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 26. januar 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 5 udsættes til den 8. marts 2017 til efter det planlagte temamøde om BPA.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Til toppen


3. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Handicaprådet skal tage stilling til Handicaprådets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlægges, som udgangspunkt, 6 møde i Handicaprådet. Mødedagene planlægges så der ikke er sammenfald med udvalgsmøder og møde tidspunktet er kl. 14.00 - 16:00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Formanden for Handicaprådet foreslår følgende mødedatoer for 2017:

 • Torsdag den 26. januar
 • Torsdag den 16. februar
 • Temamødeden 8. marts - halvdags arrangement
 • Tirsdag den 16. maj
 • Onsdag den 9. august
 • Tirsdag den 12. september - møde vedr. Budget 2018
 • Mandag den 9. oktober
 • Tirsdag den 14. november
 • Mandag den 4. december, med efterfølgende uddeling af Handicapprisen

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Handicaprådet godkender forslag til mødeplan for Handicaprådet for 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Handicaprådet, 22. november 2016, pkt. 8:

Handicaprådet ønsker nyt forslag til mødedatoer.

Afbud fra Bettina Nielsen, suppleant Martin Bech var mødt i stedet.

Beslutning

Handicaprådet godkendte mødekalenderen.

Temamødet planlægges til den 8. marts kl. 10:00 til 14:00. Der serveres en let frokost.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


4. Omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/MED-Adm./MED-Sundhed og Velfærd/HAR/SS/ØK

På baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 om at afvikle Flerårsaftalen for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde blev PricewaterhouseCooper (PwC) anmodet om at udarbejde en rapport med anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området med henblik på at sikre et provenu.

PwC har i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået. PwC har udarbejdet anbefalinger, som skal sikre, at der opnås en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017. Med afsæt i rapporten er der udarbejdet et kommissorium for, hvordan PwC’s anbefalinger realiseres.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2013 vedtog Byrådet en Flerårsaftale for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde, herunder UngeCentret i Brønderslev Kommune. Flerårsaftalens formål var at reducere udgiftsniveauet på området over en 4-årig periode, så det svarede til landsgennemsnittet – en reduktion svarende til 17,6 mio. kr. Flerårsaftalen blev godkendt som en del af budgetaftalen for 2014.

Byrådet besluttede imidlertid at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, da der primo 2016 ikke var fundet de tilstrækkelige besparelser. I forlængelse af lukningen af Flerårsaftalen bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport i forhold til besparelsesmulighederne på området baseret på en gennemgang af en række sager med henblik på at udarbejde skarpere sagsafgørelser, som kunne sikre et provenu, sideløbende med at der blev lavet en gennemgribende sagsbehandling efter Voksenudredningsmetoden.

PwC har således i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder på baggrund heraf. Analysens aktører har inkluderet myndighed og udfører på Det Specialiserede Område samt Økonomiafdelingen (jf. bilag).

Den færdige rapport sandsynliggør, at der fremadrettet kan findes de besparelser, som blev forventet i forbindelse med lukning af Flerårsaftalen, svarende til ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Analysen har afdækket besparelsespotentialer på følgende indsatsområder:

 1. Borgerstyret personlig assistance (BPA) – serviceloven (SEL) §§ 95 og 96
 2. Merudgifter – SEL § 100
 3. Bostøtte – SEL § 85 samt tilhørende §§ 103 og 104
 4. Midlertidige botilbud – SEL § 107
 5. Længerevarende botilbud – SEL § 108 – tillægsydelser
 6. Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104/Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 7. Differentierede takster
 8. Omorganisering af Visitationen, Det Specialiserede Område

For at sikre, at PwC-rapportens anbefalinger realiseres, er der udarbejdet et kommissorium, som foreskriver, hvordan det videre arbejde med indsatsområderne skal forløbe, således at de påpegede økonomiske potentialer realiseres (jf. bilag).

De foreslåede indsatser vil imidlertid betyde revurdering af de sager, som er omfattet af indsatsområderne, hvilket vil medføre at en lang række borgere vil få ændret i det tilbud, som Brønderslev Kommune stiller til rådighed for dem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter rapporten samt godkender kommissoriet for realisering af PwC-rapportens anbefalinger.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Arbejdet med revurdering af sager vil foregå sideløbende med medarbejdernes daglige arbejdsopgaver i Visitationen, Det Specialiserede Område, hvorfor der i revurderingsperioden vil være et øget og betydeligt arbejdspres. Dette kan medføre, at sagsbehandlingstiden overskrides i perioden.

Samtidig vil Visitationen, Det Specialiserede Område, blive omorganiseret for at sikre udmøntning af ensartet serviceniveau. Hvor medarbejderne i dag sidder med hver deres specialer, vil afdelingen fremadrettet blive opdelt i 2 teams, hhv. Team Døgnforanstaltninger og Team Dagforanstaltninger, hver med en faglig teamkoordinator. Denne omorganisering medfører blandt andet, at medarbejderne skal omstille sig til at arbejde mere tværgående for derved at sikre ens serviceniveau.

Derudover vil indførelse af differentierede takster på Det Specialiserede Voksenområde og den medfølgende besparelse betyde, at der skal ske en reduktion af de personalemæssige ressourcer på området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en realisering af de beskrevne besparelsespotientialer er en forudsætning for, at den resterende besparelse på 6,3 mio. kr. fra flerårsaftalen kan udmøntes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 8:

Udvalget drøftede rapporten og understreger, at provenuet på 6,3 mio.kr. skal opnås i 2017. Inden for denne ramme giver udvalget en udstrakt frihed til forvaltningen til at vurdere, hvordan man bedst muligt opnår dette provenu.

Udvalget nikker anerkendende til kommissoriet, og sender det videre til høring med anbefaling.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke gav en kort orientering om baggrund for og indholdet af rapporten fra PwC, samt status for det allerede påbegyndte arbejde.

Handicaprådet udtaler:

 • at det er beklageligt at Handicaprådet først orienteres om rapporten og indholdet af rapport så sent i forløbet.
 • at der bør være et større fokus på at sikre gode forhold for de borgere med handicap i aldersgruppen 65+ end det rapporten umiddelbart ligger op til.
 • at man i mødeser en kommende drøftelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi samt forholdt mellem handicapområdet og ældreområdet.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for merudgifter og brugerstyret personlig assistance (BPA)


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Der er udarbejdet udkast til reviderede kvalitetsstandarder for merudgiftsydelser og brugerstyret personlig assistance.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag til reviderede kvalitetsstandarder.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Merudgiftsydelser

Kvalitetsstandarden for merudgiftsydelser efter servicelovens § 100 er som følge af PWC-projektet blevet gennemskrevet og indstilles til regodkendelse. Der er ingen indholdsmæssige ændringer men udelukkende tale om en præcisering af det eksisterende serviceniveau.

Brugerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96 er ligeledes som følge af PWC-projektet blevet gennemarbejdet, og der er indarbejdet følgende ændringer:

 • Den tidligere kvalitetsstandard for BPA omfattede BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96. Denne er nu splittet op i to kvalitetsstandarder en for hver paragraf og gennemskrevet, for dermed at give en bedre forståelse for Brønderslev Kommunes serviceniveau.
 • I begge kvalitetsstandarder er sektoransvarsprincippet indskrevet dvs. at under borgerens evt. indlæggelse på sygehuset er det regionen, der er ansvarlig for at sikre borgeren den nødvendige hjælp og pleje, og udgiften hertil afholdes således ikke af kommunen under indlæggelsen.
 • Som følge af en principafgørelseer det nu indføjet i kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens § 96, at der er mulighed for at modtage BPA til ferie i op til 2 uger pr. år.
 • Af servicelovens § 96 stk. 3 fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.” Der er aktuelt ingen borgere i Brønderslev Kommune, der modtager BPA visiteret efter SEL § 96 stk. 3, og da det er en hjælp kommunen ikke er forpligtet til at yde og som ikke kan rummes inden for det eksisterende budget foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at bestemmelsen heller ikke fremadrettet benyttes.
 • Endvidere er BPA-håndbøgerne, som indeholdt beskrivelse af mange af de elementer en BPA-ordning typisk indeholder blevet afskaffet, og flere af retningslinjerne fra håndbøgerne er nu blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til reviderede kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 95, 96 og 100 herunder at servicelovens § 96 stk. 3 ikke benyttes i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Punktet er udsat til den 8. marts efter den planlagte temadag om BPA.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


6. Orientering om forløbet vedrørende flytning af borgere mellem dagbeskæftigelsestilbud


Resume

Sagsforløb: HAR

Ole Jespersgaard giver på mødet en orientering om forløbet vedrørende flytning af borgere mellem dagbeskæftigelsestilbud.

Beslutning

Martin Bech gav en orientering om forløbet.

Handicaprådet spørger ind til sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden.

Handicaprådet udtaler at processen omkring flytningen kunne have været håndteret mere hensigtsmæssigt.

Handicaprådet udtrykker tilfredshed med, at det blev fastslået, at afgørelse i henhold til serviceloven altid kan ankes.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Til toppen


7. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Den 26. november 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 skulle nedbringes fra 15 til 12 måneder gældende fra den 1. januar 2016. Efterfølgende skulle sagsbehandlingstiden revurderes ved udgangen af 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt den maksimale sagsbehandlingstid skal nedbringes fra 12 til 9 måneder.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmøde den 26. november 2015 blev der truffet beslutning om, at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 til maksimalt 12 måneder.

Der har i løbet af 2015 og 2016 været arbejdet systematisk med at yde en hurtigere service til borgerne og overholde den fastsatte tidsramme for sagsbehandlingstiden på 12 måneder samt nedbringe antallet af sager.

Arbejdet har blandt andet omfattet, at deri 2015 blev afsat 2 medarbejdere til sagsbehandling af bilsager for at imødekomme den maksimale sagsbehandlingstid på 12 måneder. Den igangsatte proces har været fortsat i 2016 med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere til 9 måneder.

Sagsbehandlingstider og sager i 2015

Ifølge Ankestyrelsen har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været på 33,2 uger fordelt på 2.652 sager på landsplan i 2015.

I Brønderslev Kommune har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 været på 58,5 uger fordelt på 20 sager. Til sammenligning har der i Jammerbugt og Hjørring Kommuner været gennemsnitlige sagsbehandlingstider på henholdsvis 39,5 og 42,7 uger fordelt på henholdsvis 20 og 27 sager.

Status på sager

Pr. 14. november 2016 har der i Brønderslev Kommune været 12 ansøgninger vedr. bil, udskiftning af bil eller særlig indretning af bil.

Af de 12 sager har en af sagerne overskredet sagsbehandlingstiden på grund af tidligere praksis og en sag er ansøgt for tidligt, da ansøgeren tidligst kan få udskiftet sin bil til oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at sagsbehandlingstiden reduceres fra 12 måneder til maksimalt 9 måneder gældende fra januar 2017.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at behandlingstiden nedsættes og tager sagen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 6:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2016, pkt. 3:

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne gøre opmærksom på, at man med fordel kan anvende tro og love erklæring ved sagsbehandlingen af genansøgninger for at lette sagsbehandlingstiden.

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med, at sagen først kommer til behandling i Handicaprådet efter godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Handicaprådet mener, at det er mere relevant at sende sagen til behandling i Handicaprådet end i Ældrerådet.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stede
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Til toppen


8. Brønderslev Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2016-2017


Resume

Sagsforløb: HR/ÆR/SS/ÆO/ØK/BY

Brønderslev Kommune er en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge sundhedslovens § 210, stk. 2, og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv. (BEK nr. 1150 af 9. december 2011) § 7 stk., 4, skal Brønderslev Kommune en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Brønderslev Kommunes plan for fortsat drift i forbindelse med bl.a.:

 • Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
 • Ekstremt vejrlig
 • Forsyningssvigt
 • CBRNE-hændelser (kemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleare- og eksplosionshændelser)
 • Krisestøttende beredskab, herunder diverse hjælpemidler, tæpper o. lign

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet som en indsatsplan under kommunens samlede Beredskabsplan og skal revideres mindst en gang pr. valgperiode.

Før Byrådets behandling af denne plan har forvaltningen indhentet Sundhedsstyrelsens rådgivning til planen og sendt planen i høring hos Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Brønderslev Kommunes nabokommuner og Region Nordjylland. De indkomne kommentarer er vedlagt som bilag til planen og er indarbejdet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 3:

Til efterretning.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 8:

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. januar 2017, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Beslutning

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet finder det meget positivt, at der er udarbejdet en sundhedsberedskabsplan.

Handicaprådet tager Sundhedsberedskabsplanen til efterretning.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


9. Aftale om fælles hjælperordninger til respiratorpatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO/HAR

I henhold til lovgivningen skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner vedrørende fælles hjælperordninger for borgere, der modtager respiratorhjælp (regional opgave) og praktisk hjælp og bistand efter serviceloven i hjemmet (kommunal opgave). Den fælles hjælperordning mellem region og kommune betyder, at de forskellige typer af ydelser til borgeren kan tilrettelægges som én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Blandt respiratorbrugere er der en gruppe borgere, der får ordineret respirationsbehandling i hjemmet og samtidig får tildelt hjælp efter serviceloven. Respirationsbehandling er en regionsopgave, mens praktisk hjælp og bistand efter serviceloven ydes af kommunen. Ofte varetages disse opgaver i en fælles hjælperordning mellem kommune og region, således at ydelserne tilrettelægges som én ordning af hensyn til borgeren og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

I kraft af ”Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” samt ”Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” er Region Nordjylland og de nordjyske kommuner forpligtet til at indgå en aftale om den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger for borgere, der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven (§§ 83, 85, 95 eller 96).

Som bilag 1 er vedlagt en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune omkring fælles hjælperordninger til respiratorpatienter i eget hjem til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Aftalen er udviklet af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i fællesskab og er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 28. november 2016. Aftalen træder dog først i kraft, når aftalen er godkendt i de enkelte kommuner og Region Nordjylland som en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune.

Aftalen omhandler regionens og kommunens administration af fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Aftalen skal understøtte, at region og kommune tilrettelægger varetagelsen af fælles hjælperordninger på en hensigtsmæssig måde. Målene med aftalen er således størst mulig indflydelse for borgeren, behandling af høj kvalitet, forenklet administration og en bedre ressourceudnyttelse.

Ifølge aftalen fordeles udgifterne til de fælles hjælperordninger efter den fordelingsnøgle, som er fastsat i tidligere nævnte bekendtgørelse. Det betyder, at Region Nordjylland afholder 67 % af udgifterne og kommunen 33 %. Fordelingsnøglen gælder for alle fælles hjælperordninger i Region Nordjylland. Dog bemærkes det, at Region Nordjylland afholder 100 % af udgiften under indlæggelse.

Udover at fastslå finansieringsfordelingen mellem kommune og region klarlægger aftalen bl.a. følgende:

 • Kompetenceniveauet for hjælpere fastlægges på det højeste niveau, som en af parterne kræver til opgaven – uden ændring af fordelingen af udgifterne mellem parterne.
 • Udgifterne til oplæringsforløb (løn til hjælpere under oplæring) fordeles således, at Region Nordjylland bærer 100 % af udgifterne under oplæringsforløb på Respirationscenter Vest, kommunen bærer 100 % af udgifterne til oplæring uden for hjemmet i kommunale opgaver, mens udgifter til oplæring, som finder sted i hjemmet, deles efter fordelingsnøglen (jf. ovenfor).
 • Såfremt en borger ønsker den kommunale ydelse leveret af en frit-valgs leverandør, beror det på en konkret vurdering, om den fælles hjælperordning skal opretholdes. Her har regionen efter en konkret vurdering ret til at forlange, at den fælles hjælperordning ophører, således at parterne leverer ydelserne med hver sine medarbejdere/leverandører.

Aftalens forventede aktivitetsomfang er belyst i bilag 2.

Aftalen gælder fra ovennævnte bekendtgørelses ikrafttræden den 31. august 2015. Dette gør sig gældende for både ordninger, som var etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, som er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det indgår dog i aftalen, at der alene efterreguleres i de bestående hjælperordninger mellem parterne med virkning fra 1. september 2015. Efterreguleringsbeløb opgøres umiddelbart og senest 2 måneder efter aftalens indgåelse af den part, som har leveret ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning

Indstilling

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 7:

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 10:

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


10. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden, som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav, der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen forslår, at Handicaprådet drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 7:

Udvalget har drøftet afdækningsopgaven, og de indledende signaler er følgende:

 • På handicap/psykiatriområdet er udvalget indstillet på at hente afdækningsprovenuet i forlængelse af den igangværende opgave om omstilling og effektivisering på voksne med særlige behov
 • På sundhedsområdet er udvalget opmærksom på, at sundhedspuljen kan inddrages i afdækningen

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet finder det hensigtsmæssigt, at budgetprocessen påbegyndes tidligt og ser frem til det videre arbejde.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stede
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Bilag

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Formanden deltager i mødet vedr rammeaftaler.

John Erik Jensen og Elly Henriksen deltager i Det Centrale Handicapråds årsmøde 7. februar 2017.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stede
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Til toppen

Opdateret 27. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach