Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 16. maj 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud fra Ole Jespersgaard. Suppleant ikke indkaldt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


3. Retssikkerhedsloven


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet ønsker en sag omkring retssikkerhed behandlet i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en sag omkring retssikkerhed behandlet på møde i Handicaprådet.

Handicaprådet ønsker:

 • Dels en orientering om borgernes rettigheder i forhold til Retssikkerhedsloven, hvad er rammerne for loven, og hvilke intentioner er der i loven.
 • Dels en drøftelse af hvordan man arbejder ud fra Retssikkerhedsloven i sagsbehandlingen i Visitationen, herunder eventuelle krav til sagsbehandlingstider, svarfrister og klagevejledning.

Jurist Nynne Fabricius deltager under behandling af punktet.

Beslutning

Nynne gav på mødet en mundtlig gennemgang af rammerne for og intentionen i Retssikkerhedsloven.

Retssikkerhedsloven fastlægger den overordnede ramme for sagsbehandlingen, samt i hvilken ånd, sager efter sociallovgivningen, og øvrige sociale indsatser, skal behandles. Dette har betydning for udsatte borgere, idet netop denne gruppe ofte er i kontakt med de sociale myndigheder.

Formålet med retssikkerhedsloven er at:

1. sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,

2. fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp,

3. forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og

4. fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.

Kommunen kan aldrig stille borgeren dårligere, end lovgivningen tilsiger.

Serviceloven er en rammelov og skal derfor fortolkes i den enkelte kommune. En rammelovs natur gør, at den løbende skal fortolkes og hele tiden afprøves f.eks. gennem Ankestyrelsen. Fortolkningerne kan variere fra kommune til kommune. Loven bliver oftest præciseret gennem bekendtgørelser. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at træffe beslutninger om udfyldning af rammen f.eks. gennem fastsættelse af serviceniveau.

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicaprådet ønsker en opfølgning på:

· Sagsbehandlingstiden på voksenområdet. Nynne tager spørgsmålene rejst i Handicaprådet med tilbage til visitationen.

Handicaprådet anmoder om, at Social- og Sundhedsudvalget rejser en sag for at få belyst i hvor mange sager, sagsbehandlingstiden ikke overholdes og hvor mange sager, der pt. afventer afgørelse.

Sagen tages op på næste møde.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


4. Anvendelse af tro og love erklæring på bilsager


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget bedes tage stilling til om "tro og love erklæringer" fremover skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Sagsfremstilling

”Tro og love-erklæring” kan anvendes ved genbevilling af handicapbiler i de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil. Muligheden betyder, at sagsbehandlingen alene skal ske på grundlag af de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, det vil sige på baggrund af de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse. Dette fremgår af § 4 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016) og af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013). Se juridiske overvejelser i bilag 2.

Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er hensigtsmæssigt at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure eller ej. Muligheden er relevant for personer med varige og ikke progredierende handicap, som for eksempel blinde, der har været blinde hele deres liv, hvor der ikke er nogen forventning om, at de pludselig vil få deres syn igen. Det samme gør sig gældende for handicappede borgere med lammelser i kroppen eller handicappede med amputeringer.

I dag er det kommunens opgave at vejlede borgeren om, hvilke konkrete oplysninger, der er væsentlige i forbindelse med afgørelsen og om, hvad en ”tro og love-erklæring” betyder for kommunen og borgeren herunder, at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold, som er af relevans for afgørelsen (vejledning nr. 7, 2011 om hjælpemidler, biler og boligindretning mv.). Beskrivelse af hvordan sagsbehandlingen foregår for nuværende, kan ses i bilag 1.

Kommunen er derudover forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske, efter at en borger måtte have underskrevet en tro og love-erklæring.

Der vil være tale om et meget begrænset antal borgere, idet hovedparten af ansøgere til biler har oplevet ændringer i deres funktionsniveau og derfor skal have deres sag behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om "tro og love erklæringer" skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Beslutning

Handicaprådet tilslutter sig, at der anvendes tro og love erklæring på bilsager.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/BS/ÆO/HAR/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2016. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager. Heraf er 102 afgørelser stadfæstet, i 23 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 15 tilfælde er sagen blevet hjemvist, i 13 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 180 klager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 153 sager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 13 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven.

Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i 8 af sagerne. I 2 sager er kommunes afgørelse blevet ændret. I 3 sager er sagen blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der er i 2016 afgjort 27 klager inden for LAS.

Heraf er 4 af klagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 2 sager er blevet afvist. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelser.

I begge sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 53 klagesager.

Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 11 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 46 klagesager.

Heraf er 4 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 7 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 4 sager er blevet afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 2 sager er afgørelsen blevet ændret. 1 sag er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktionen, 6. april 2017, pkt. 7:

Til efterretning.

Tilfredsstillende, at vi ligger under landsgennemsnittet.

Beslutning

Handicaprådet tager sagen til orientering.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse af fremtidig digitalisering af Ældrerådet og Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/DIR/HAR

Orientering om Direktionens beslutning vedrørende fremtidig digitalisering af Ældrerådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Drøftelse af hvorvidt Ældrerådet og Handicaprådet i den kommende periode skal udstyres med iPads, således tidspres og forsendelsesomkostninger minimeres.

Indstilling

Ældrerådet, 29. marts 2017, pkt. 10:

Ældrerådet er enige om, at det kommende Ældreråd fra 1. januar 2018 udstyres med iPads, således at rådet kobles til e-dagsorden, og unødig fremsendelse i papir undgås mest muligt.

Der sendes anmodning herom til direktør for Sundhed og Velfærd, Henrik Aarup-Kristensen.

Inger Bøgh Pedersen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Direktionens møde den 6. april 2017:

Henrik Aarup-Kristensen foreslår, at Direktionen tager stilling til anmodningen fra Ældrerådet og foreslår samtidig, at Handicaprådet får samme mulighed, såfremt Direktionen beslutter at imødekomme ansøgningen.

Henrik Aarup-Kristensen foreslår, at det samtidig besluttes, at medlemmerne ikke kan vælge at få papirpost, såfremt de tilbydes den digitale løsning. Juridisk afdeling oplyser, at det er muligt for Byrådet at beslutte, at en ordning om elektronisk formidling er obligatorisk for medlemmerne, medmindre der er tungvejende årsager til fritagelse, f.eks. pga. handicap.

Ordningen vil indebære, at der skal anskaffes i alt 14 stk. iPads (+ evt. et par stykker i reserve). Brønderslev Kommune råder over et tilstrækkeligt antal licenser til First Agenda, så der vil ikke være en merudgift hertil.

Direktionen, 6. april 2017, pkt. 6:

Direktionen er positivt indstillet og vil afsøge, om det nye Ældreråd ønsker en sådan ordning.

Andre kommuner spørges til afklaring og om erfaringer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Ældrerådet, 26. april 2017, pkt. 8:

Ældrerådet ser gerne beslutningen truffet, inden det nye råd tiltræder.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet hilser muligheden for at få Ipad fra næste byrådsperiode velkommen.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


7. Frivilligrådets indstilling til fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS/HAR

Brønderslev Kommune har modtaget 87 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig imod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikketilskud til lønninger, transport, etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2017 afsat 388.667 kr. til uddeling

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2017 er der indkommet 87 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 1.106.344 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at der reserveres 4.000 kr. til et stormøde for de frivillige foreninger, som er under planlægning til juni måned i et samarbejde mellem Frivilligrådet og Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2017, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017 på Frivillig Fredag. Udgifterne hertil afholdes af Frivilligrådets aktivitetsmidler.

De afsatte midler fordeler sig derfor således:

Frivilligrådet: 10.000 kr.

Stormøde: 4.000 kr.

Til uddeling: 374.667 kr.

I alt: 388.667 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet

 • Indstiller ansøgninger, som beløber sig til kr. 374.500 - se bilag
 • Indstiller at der reserveres en pulje på kr. 4.000 til stormødet i 2017

Frivilligrådets indstillinger sendes videre til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 10. maj 2017.

Indstilling

Frivilligråd, 20. april 2017, pkt. 3:

Frivilligrådet indstiller ansøgninger, som anført i reviderede bilag.

Frivilligrådet indstiller, at der reserveres 4.000 kr. til stormøde for det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet konstaterer, at stadig flere ansøger § 18 midlerne om et stadigt stigende beløb.

Frivilligrådet ønsker at sætte en række principielle punkter vedr. anvendelse af § 18 midlerne til politisk drøftelse i løbet af efteråret 2017 - inden næste uddelingsrunde i foråret 2018:

 • Kan der åbnes op for, at § 18 midlerne kan anvendes til at udbetale kørselsgodtgørelse til de frivillige (på opfordring af besøgstjenesten Kamillus)?
 • Kan frivilligt arbejde tilknyttet offentlige skattefinansierede institutioner som folkekirken kunne modtage støtte fra § 18 midlerne?
 • Det lægger pres på § 18 midlerne, når kommunale ydelser/indsatser spares væk og erstattes af frivillige indsatser. Bør det give anledning til en ny prioritering af bloktilskuddet vedr. § 18-midlerne.

Forvaltningen laver en sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget til efteråret 2017.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne opfordre til, at der tages en overordnet drøftelse af tildelingsprincipperne for § 18 midlerne, således at det sikres, at midlerne går til frivilligt arbejde og ikke til skattefinansierede opgaver.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Differentierede takster på Lundagervej og Brandur Allé


Resume

Sagsforløb: HAR/MED-SV/lokal-MED/SS/ØK/BY

På baggrund af PWC's analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11.

Fagforvaltningen fremlægger forslag til differentierede takster på Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11 og anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at tage stilling til, om der skal indføres differentierede takster på de to tilbud.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i marts 2017 forslag til differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i samarbejde med Økonomiafdelingen udarbejdet 3 takstniveauer på Lundagervej og Brandur Allé, som fremlægges her. De tre takstniveauer er knyttet op på tre niveauer af støttebehov.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Lundagervej og Brandur Allé på samlet set mellem 0,5 og 0,8 mio. kr. Økonomiafdelingen har beregnet nye takster og er kommet frem til en estimeret besparelse på 92.102 kr. pr. år. Forslaget omhandler en ændring i nattevagtsdækningen fra en vågen til en sovende nattevagt.

I 2016 blev taksterne på Lundagervej og Brandur Allé harmoniseret, hvilket medførte en årlig besparelse på 438.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om indførelsen af differentierede takster på Lundagervej og Brandur Allé.

Beslutning

Handicaprådet har ingen bemærkninger til forslaget.

Formanden undrer sig over, hvordan nattevagten kan overgå til sovende nattevagt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling
 • Invitation til konference for nordjyske Handicapråd
Beslutning

22. juni afholdes der ekstraordinært møde i Handicaprådet

Punkt til næste møde – service på kørestole og udlånt kommunale hjælpemidler.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach