Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 12. september 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Fraværende med afbud:
Peter H.S Kristensen – Knud L. Pedersen indkaldt, men ikke mødt
Svend Erik Trudslev
Bettina Nielsen – Martin Bech var mødt
Flemming Vejrum – Per Dissing var mødt

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Fraværende med afbud:
Peter H.S Kristensen – Knud L. Pedersen indkaldt, men ikke mødt
Svend Erik Trudslev
Bettina Nielsen – Martin Bech var mødt
Flemming Vejrum – Per Dissing var mødt

Til toppen


3. Høring af budgetforslag 2018 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: HAR

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

Handicaprådet anmodes om høringssvar inden for rådets område.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet forslag til ændringer i oprindeligt budgetoplæg for 2018, og godkendt hvilke af disse forslag der skal indgå i budgetforslag til 1. behandling.

Processen for udarbejdelse af forslag til budget til 1. behandling indeholder ikke udarbejdelse af afdækningskatalog, som i tidligere år.

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning i december 2017 om, ”at fagudvalgene skal søge at finde besparelser på 0,8%”, afholdt byrådet i foråret en budgetdag, hvor emner til reduktionspuljer blev fremlagt og drøftet.

Økonomiudvalget behandlede emnerne på mødet d. 17/5, hvor beslutningen blev: ”Udvalgene skal arbejde videre med de foreslåede emner til reduktionspulje. Nogle af emnerne vil indgå i budgetprocessen for 2018, og nogle vil have mere strategisk sigte for områdernes udvikling. Evt. iværksættelse af reduktionsemner vil blive godskrevet i forhold til budgetlægningen”.

Oversigten over emner til reduktionspulje er ajourført, således de forslag der indgår i budgetforslag til 1. behandling er udtaget af oversigten.

Budgetforslag og revideret oversigt over emner til reduktionspulje udsendes hermed til høring i Integrationsrådet. Udsendelsen indeholder det samlede budgetmateriale for hele organisationen, Handicaprårdet anmodes om høringssvar for de områder, der vedrører rådets område.

Beslutning

Kai Christensen gennemgik budgetopfølgning 2, 2017, budgetproces 2018 og budgetoplæg 2018.

Handicaprådet ønsker flere kolonner i budgetfremstillingen, hvor regnskabstallene fra tidligere år fremgår.

Handicaprådet har følgende høringssvar:
Høringssvar: pkt. 303

Høringssvar: pkt. 501 og 502

Høringssvar: pkt. 601

Høringssvar: pkt. 701 og 702

Høringssvar: pkt. 801

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Fraværende med afbud:
Peter H.S Kristensen – Knud L. Pedersen indkaldt, men ikke mødt
Svend Erik Trudslev
Bettina Nielsen – Martin Bech var mødt
Flemming Vejrum – Per Dissing var mødt

Bilag

Til toppen


4. Hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har på mødet den 22. juni bedt om en orientering om ansvar for hjælpemidler i forhold til eftersyn og vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Jurist Nynne Fabricius deltager under punktet.

Beslutning

Nynne Fabricius orienterede om ansvar for hjælpemidler i forhold til eftersyn og vedligeholdelse/reparation af hjælpemidler. Nynne udleverede folder, som borger modtager ved en bevilling.

Handicaprådet ønsker et notat med præcisering af reglerne på området med hensyn til de store hjælpemidler. Efter genbehandling i Handicaprådet, ønsker Martin Bech en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. Per Dissing ønsker en færdig folder udsendt til samtlige brugere af større hjælpemidler.

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Fraværende med afbud:
Peter H.S Kristensen – Knud L. Pedersen indkaldt, men ikke mødt
Svend Erik Trudslev
Bettina Nielsen – Martin Bech var mødt
Flemming Vejrum – Per Dissing var mødt

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til bil


Resume

Sagsforløb: ÆR/HAR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

På denne baggrund er der udarbejdet et udkast til en kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114. Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en sådan. Udkastet til kvalitetsstandarden afspejler den gældende praksis i kommunen samt Ældreomsorgsudvalgets beslutning 1. december 2016 om fastsættelse af sagsbehandlingstid for ansøgninger efter denne paragraf.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 114.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Per Dissing undrer sig over, at der ved nogle hjælpemidler kræves to hjælpere fra kommunens side, mens der ved private kun kræves én. Forvaltningen bedes undersøge og videreformidle reglerne herfor til et senere møde.

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Fraværende med afbud:
Peter H.S Kristensen – Knud L. Pedersen indkaldt, men ikke mødt
Svend Erik Trudslev
Bettina Nielsen – Martin Bech var mødt
Flemming Vejrum – Per Dissing var mødt

Til toppen

Opdateret 13. september 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer