Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 4. december 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Til toppen


3. Vejledning til håndtering af borgernes seksualitet på Handicap og Psykiatri


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Handicap- og Psykiatriområdet har udarbejdet materialet Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet og det dertil hørende bilag Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at sikre en professionel, respektfuld og etisk korrekt støtte i relation til borgernes seksualitet, har Handicap- og Psykiatriområdet udarbejdet Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet. Denne vejledning omhandler blandt andet emner som; hvad er seksualitet, lovgivningen på området, medarbejdernes opgaver og hvor der kan findes yderligere information om emnet.

Handicap og Psykiatri har endvidere udarbejdet bilaget Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser. Dette for at sikre såvel borgere som medarbejdere på bedst tænkelig måde, så der ikke sker overgreb mod mennesker inden for målgruppen. Beredskabsplanen skal ligeledes oplyse alle medarbejdere på området om, hvorledes de skal agere, hvis de bliver bekendt med et seksuelt overgreb.

Materialerne retter sig mod borgere, medarbejdere og ledelse inden for Det Specialiserede Voksenområde i Brønderslev Kommune.

Handicap- og Psykiatriområdet følger endvidere med materialet Sundhedsstyrelsens anbefaling fra forebyggelsespakken Seksuel Sundhed (2012), om at udarbejde et materiale, som bidrager til at skabe rammer for at tale om seksualitet og angiver, hvordan personalet forholder sig til borgernes seksualitet.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet tager Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet og det dertil hørende bilag Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Bilag

Til toppen


4. Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/BE

Til behandling i Beskæftigelsesudvalget foreligger en revideret Sammenhængende Børnepolitik 2017 for Brønderslev Kommune.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde i foråret 2017 at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet. En revideret politik skal foreligge til godkendelse i Byrådet 20. december 2017.

En styregruppe har forestået arbejdet med et politikudkast, som efterfølgende har været omfattet af en bred inddragelsesproces for både børn, forældre og kommunale aktører.

Sagsfremstilling

Med de seneste års initiativer inden for børne- og ungeområdet besluttede Børne- og Skoleudvalget i foråret 2017 at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik med henblik på en politisk godkendelse i Byrådet den 20. december 2017.

En styregruppe bestående af børne- og familiechef Inge Gorm Andersen, skolechef Carsten Otte og konsulent Hanne Jakobsen har forestået arbejdet med at udarbejde en politik, som tager udgangspunkt i tilkendegivelser og ønsker fra Børne- og Skoleudvalget samt Chefgruppen inden for Børn og Kultur. Styregruppen har således haft en konkret ramme for udarbejdelsen. En ramme, som bl.a. betyder, at den Sammenhængende Børnepolitik 2017 favner værdier og principper i de eksisterende politikker og strategier – herunder I samspil med borgerne, Børnesyn og den særlige indsats Varige spor. Den Sammenhængende Børnepolitik 2017 er dermed ’det fælles tredje’, der skal udstikke en fælles retning for samarbejder og indsatser på både almen- og specialområdet.

Børne- og Skoleudvalget lagde i sit opdrag vægt på, at man i politikrevideringen søgte en bred inddragelse. Nedenstående fire interessentgrupper blev udpeget.

  • Børn og forældre – Specialområdet (forældre til børn i Børne- og Familieafdelingen)
  • Børn og forældre - Almenområdet (Forældre- og Skolebestyrelser, Elevråd og Ungeråd)
  • Foreninger og organisationer (Udvalgte foreninger, Integrationsråd, Handicapråd)
  • Kommunale aktører (et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i den kommunale forvaltning: Myndighed, PPR, Skoler og Dagtilbud, Forebyggelse og Sundhed, Fritid og Kultur, UU og UngeCenter)

Forskellige processer og metoder er anvendt for at nå bredt ud og ud til så mange som muligt. Bl.a. er elever, forældre og ungeråd inddraget vha. et spørgeskema, som er rundsendt i november 2017. Forældre- og Skolebestyrelser er endvidere orienteret om arbejdet og inddragelsesprocessen på et møde i det Fælles Rådgivende Organ.

Repræsentanter for kommunale aktører har deltaget i et møde, hvor politikudkastet er drøftet, og hvor det primære fokus var på dialogen om politikudkastets retningsanvisende elementer. – Altså hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Forinden inddragelsesprocessen blev igangsat, havde styregruppen sparringsmøde med ledelsesrepræsentanter fra Ungecenteret omkring den revideret politik.

Efter inddragelsesprocessen er alle input, tilkendegivelser og svarresultater gennemgået af styregruppen, som har klargjort politikken til politisk behandling.

Brønderslev Kommunes Sammenhængende Børnepolitik 2017 foreligger til udtalelse i Handicaprådet.

Personale

Ingen

Beslutning

Handicaprådet finder, at udkast til Sammenhængende Børnepolitik 2017 er et flot stykke arbejde og anbefaler godkendelse i udvalget.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Bilag

Til toppen


5. Handicaprådet - evaluering af sammensætning


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet ønsker at evaluere sammensætningen af Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune har i perioden 2014-2017 været sammensat således, jf. vedtægterne for Handicaprådet:

4 medlemmer valgt af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem valgt af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

5 medlemmer valgt af og blandt Byrådet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet drøfter sammensætningen af Handicaprådet.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler at fortsætte med mere temabaserede-møder, meget gerne med eksterne foredragsholdere.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

NetNord og SL afholder temadag om omsorgsforpligtelsen og selvbestemmelsesretten torsdag den 25. januar 2018.

Tilmeldingsfrist: 15. januar 2018.

Beslutning

Fridolin deltager og invitationen sendes til de kommende medlemmer af Handicaprådet.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Til toppen

Opdateret 5. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer