Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 13. december 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog fra kl. 15:00.

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 5 behandles som et åbent punkt på dagsordenen. Punktet behandles derfor inden behandling af pkt. 4 - Eventuelt.

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog ikke i dette punkt.

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Til toppen


3. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i første omgang valgt at arbejde med Cassiopeia og Nordstjernen, da taksterne herfor skal indmeldes til Rammesekretariatet inden udgangen af 2016.

Byrådet skal tage stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Sagsfremstilling

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune indfører differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Differentierede takster benyttes i stigende grad generelt set på det sociale område. Brønderslev Kommune har gennem nogle år erfaring med at arbejde med differentierede takster på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

At Brønderslev Kommune pt. ikke har differentierede takster betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Dette kan blandt andet betyde, at andre kommuner får et incitament til at placere særligt støttekrævende borgere på et af Brønderslev Kommunes tilbud, da pladserne er forholdsvis billigere, end i kommuner der allerede har indført differentierede takster.

Ifølge PWC er det almindeligt, at et mindre antal særligt støttekrævende borgere driver en uforholdsmæssigt høj andel af omkostningerne i eksempelvis et botilbud. Ved indførelse af differentierede takster vil taksten for denne gruppe kunne hæves, samtidig med at taksterne vil kunne sænkes for de borgere, der er mindre støttekrævende. Det vil betyde, at den takst der er knyttet til den enkelte borger, i højere grad vil være afstemt med de ressourcer, der benyttes til den enkelte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med økonomi, udarbejdet 3 takstniveauer på Cassiopeia og Nordstjernen. Takstniveauerne er knyttet op på de 7 temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Visitationen benytter i visiteringen af den enkelte borger. Takstniveauerne og de 7 temaer beskrives i en ydelsesbeskrivelse for hvert botilbud.

De vedhæftede ydelsesbeskrivelser gør det tydeligt, hvilke ydelser Visitationen visiterer borgerne til på de forskellige takstniveauer. Samtidig er ydelsesbeskrivelserne et redskab til medarbejderne, som gør det mere overskueligt, hvad den enkelte borger har behov for samt hvilken ydelse, der skal leveres til den enkelte. Ydelsesbeskrivelserne skal forstås som et dynamisk redskab, der er knyttet op på nogle fastlagte principper for arbejdet med differentierede takster.

I arbejdet med at indføre differentierede takster har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet på at harmonisere taksterne og de faglige ydelser på Cassiopeia og Nordstjernen, da målgruppen og serviceniveauet i de to tilbud er ens. Det betyder, at taksterne er sænket forholdsmæssigt mere på Cassiopeia end på Nordstjernen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at Cassiopeia stadig vil kunne levere den ydelse, myndighed bestiller, da besparelsen er fundet på omorganisering og omlægning af vagtplanen.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen på samlet set mellem 1,0 og 1,7 mio. kr. Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau, som er angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om indførelsen af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Personale

Ændringen af takststrukturen vil betyde, at der skal ske en tilretning af de personalemæssige ressourcer.

Økonomi

Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau som angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 5:

Principperne om differentierede takster indstilles godkendt. Sagen drøftes i MED forud for behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 12. december 2016, pkt. 2:

Henrik refererede til, at differentierede takster var en af anbefalingerne i PWC’s analyse. I forlængelse heraf redegjorde Henrik for, hvordan taksterne er blevet sammensat.

Taksterne er vejledende og der er mulighed for justering.

Susanne gav en orientering fra ekstraordinært møde i Lokaludvalget fra Handicapområdet. Referatet er vedlagt som bilag.

Udvalget drøftede punktet og kom med følgende kommentarer:

  • god måde at spare penge på contra en rammebesparelse
  • giver en tydelighed i forhold til ydelser
  • bekymring i forhold til tomme pladser og minimums normering
  • bekymring for om Visitationen visiterer til rette takst
  • fokus på at være et konkurrencedygtigt tilbud

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Beslutning

Handicaprådet har i møde den 13. december 2016 drøftet punktet og besluttet følgende:

Henrik gav på mødes en gennemgang af baggrunden for behovet for differentierede takster.

Tilbuddene er omfattet af rammeaftalen, og sagen skal derfor behandles inden udgangen af 2016.

Handicaprådet udtaler at:

  • principperne bag differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia er hensigtsmæssige, men rådet er bekymret for, at taksterne medfører et lavere serviceniveau
  • det er vigtigt med skærpet fokus på, at der tages individuelle hensyn i visitationen

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog.

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Bilag

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Elly Henriksen orienterede om julestue på Springbrættet. Elly vil gerne opfordre til at deltage ved interne arrangementer.

Handicapprisen blev uddelt den 5. december 2016.

Handicapprisen 2017 uddeles mandag 4. december 2017.Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog.

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Karsten Frederiksen deltog ikke under behandling af punktet.

Til toppen


5. Orientering om klage vedr. overholdelse af regler for høring af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb:HAR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget kopi af svar fra Statsforvaltningen til Danske Handicaporganisationer, Brønderslev, i forhold til klage over manglende høring af Handicaprådet.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer, Brønderslev har i klagen anmodet tilsynsmyndigheden om at indskærpe Brønderslev Kommunes høringspligt af Handicaprådet i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap, jf. lov om kommunale handicapråd.

Statsforvaltningens vurdering

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Brønderslev Kommune har handlet i overensstemmelse med den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af, herunder retssikkerhedslovens § 37 a, samt retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28 i forbindelse med kommunens manglende høring af Handicaprådet i flere konkrete sager.

Vi lægger herved vægt på retsikkerhedsvejledningens punkt 330, hvorefter det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om Handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål. Der henvises endvidere til Sociaministeriets orientering af 31. maj 2006, hvorefter der vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt, hvornår og hvor ofte et forslag skal forelægges for Handicaprådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efteretning.

Beslutning

Handicaprådet har drøftet afgørelsen og tager orientering til efterretning.

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog fra kl. 15:00

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Karsten Frederiksen deltog delvis i behandling af punktet.

Bilag

Til toppen

Opdateret 14. december 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer