Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 22. juni 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Til toppen


3. 1. høring Fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: DIR/Fag-MED sundhed og velfærd/HAR/ÆR/SS/ÆO

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år. Herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem.

Afrapporteringen og anbefalinger sendes hermed i 1. høring.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommissorium for "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser". Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentfirmaet 4Improve udarbejdet en række scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Arbejdet har været centreret omkring en række workshops med bred repræsentation af interessenter. Deltagerkredsen tæller blandt andet medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ældreområdet, FOA og DSR. Derudover har medarbejdere fra bygningsafdelingen og økonomiafdelingen samt ledere fra Visitationen, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet deltaget. Der har i alt været afholdt 4 tværfaglige workshops, hvor FOA og DSR har været indbudt til at deltage på lige fod med de kommunale deltagere.

Indholdet på workshopdagene har blandt andet været:

 • Workshop 1: Beskrivelse af den nuværende struktur med fakta og nøgletal og sunde principper
 • Workshop 2: Mulige scenarier for den fremtidige organisering
 • Workshop 3: Yderligere kvalificering af scenarier og positive fremtidsbilleder på fremtidens plejecentre
 • Workshop 4: Kritiske succeskriterier, milepælsplan og interessentanalyse.

Ud fra en baseline-betragtning er der, med den nuværende befolkningssammensætning i kommunen, ikke tilstrækkelig efterspørgsel til den øgede plejeboligmasse, og der vil kunne opstå en situation med flere tomme boliger. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for hvordan Brønderslev Kommune kan tilpasse det samlede antal plejeboliger i kommunen. Scenarierne repræsenterer en reduktion i antallet af kommunale pladser på mellem 23 og 74 pladser. Samlet set vil der være en stigning i antallet af plejeboliger i Brønderslev Kommune på op til 17 % efter etablering af de nye friplejehjem i Asaa og Brønderslev by.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges. De 4 principper er:

1. Økonomisk bæredygtighed

 • Sikre at centre har en vis størrelse og således er økonomisk bæredygtige. Der stræbes således efter at opnå stordriftsfordele. Eksempel: udnyttelse af personalenormeringen fordelt på dag/aften/nat.

2. Faglighed med fokus på borgernes behov

 • Sammensætningen af pladstyper sker under hensyn til at målrette og styrke medarbejdernes kompetencer, således de afspejler beboernes behov.
 • Plejecentrenes størrelse understøtter høj faglighed og med maksimalt to specialer pr. enhed.

3. Nærhed

 • Centrenes placering skal i størst muligt omfang afspejle den befolkningsmæssige udvikling og dermed efterspørgsel efter plejehjemspladser i kommunen.

4. Boligernes anvendelighed

 • Sikre plejecentre som tilgodeser trivsel og livskvalitet, og som indrettes med mindst mulig institutionelt præg, og som tilgodeser plejeboligen og plejecentrene som en arbejdsplads.

Der er i projektet udarbejdet i alt 6 scenarier for hvordan tilpasning kan ske. Scenarierne er kort beskrevet i nedenstående.

 • Scenarie 1: Videreførelse af gældende byrådsbeslutning

Fastholdelse af de store plejecentre, mens de mindre plejecentre Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund reduceres ned til 17 pladser pr. center.

Samlet tilpasning på 23 pladser.

 • Scenarie 2: Alle centre bibeholdes, derfor reduktion på de tre største centre

Udfra princippet om nærhed bibeholdes alle centre og der reduceres pladser på Margrethelund, Støberiet og Kornumgaard.

Samlet tilpasning på 74 pladser.

 • Scenarie 3: Kornumgaard lukkes

Kontrakten med Kornumgaard opsiges, og alle kommunale plejeboliger bibeholdes.

Samlet tilpasning på 70 pladser.

 • Scenarie 4: Stordrift med maksimalt 2 specialer pr. enhed

Demenspladserne fra Margrethelund flyttes til Rosengården. Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældre boliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 68 pladser.

 • Scenarie 5: Mellemløsning

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældre boliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 49 pladser.

 • Scenarie 6: Koncentration om centerbyerne med flere almindelige pladser i Brønderslev by

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Valdemarsgade anvendes til almindelige pladser, hvilket betyder at de almindelige pladser centreres i centerbyerne. Demenspladser flyttes til Rosengården. Lukning af Hellevadlund og Elmehøj.

Samlet tilpasning på 39 pladser.

Afrapporteringen og anbefalingerne fra konsulentfirmaet 4improve sendes i 1. høring. På baggrund af den efterfølgende politiske behandling forudsættes det, at der gennemføres en 2. høringsrunde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afgives høringssvar til 1. høringsrunde med særlig fokus på:

 • Med udgangspunkt i de 4 sunde principper, hvilke scenarier er at foretrække frem for andre, f.eks. med angivelse af de væsentligste fordele og ulemper.
 • Fordelingen af pladstyper med hensyn til antal og placering i kommunen.
 • De arbejds- og personalemæssige konsekvenser.
Beslutning

Handicaprådet ønsker ikke at vurdere på specifikke lokaliteter, idet der alene bør sættes fokus på kvalitet og efterspørgsel samt bedst mulig udnyttelse af de afsatte ressourcer.

Mange af de pladser, der nedlægges, kan evt. omlægges til aflastningspladser.

Der bør rettes fokus på de ældre borgere med handicap og at der sikres relevante tilbud til denne målgruppe.

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Kvalitetsstandarden for bostøtte på Handicap- og psykiatriområdet er blevet revideret. Der er lavet forslag til ny pakkestruktur, beregnet ny timepris, samt lavet forslag om et uvisiteret ”råd og vejledningstilbud”.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende den reviderede kvalitetsstandard for bostøtte, pakkestrukturen, timeprisen samt tilbuddet ”Råd & Vejledning”.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der har som et led i at optimere alle indsatser pågået en proces mellem UngeCentret, Visitationen og det kommunale bostøtteområde, hvor de medsendte forslag er lavet. Formålet med projekt ”Omlægning af bostøtte” er at sikre, at Brønderslev Kommune leverer et højt fagligt, varieret og fleksibelt bostøttetilbud samt et alternativt uvisiteret tilbud, som iværksættes i samspil med den enkelte borger ud fra dennes behov. Tilbuddet skal understøtte en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv, og hvor der ses en effekt af indsatserne. Projektet skal ydermere sikre en mere administrativ enkel tildelingsmodel på området Bostøtte, der fremadrettet foreslås betegnet som ”socialpædagogisk støtte”. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 85.

Konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers anbefaler i sin analyse af bostøtteområdet, at tildelingen af bostøtte fremover skal ske i forskellige pakker i forhold til udmålingen af støtte, mht. antal timer og indhold. Formålet med dette er, at der indføres differentierede takster på området, og at der sker en forenkling og bedre sammenhæng mellem udfører og myndighed, hvilket understøtter både myndighed og udfører i udmålingen og prisfastsættelsen af støtten.

På baggrund heraf er der udarbejdet en ny kvalitetsstandard på bostøtte og et alternativt uvisiteret tilbud.

Tildelingen af bostøtte ønskes fremadrettet at ske i form af forskellige ydelsespakker. I hver pakke er der beskrevet typiske borgerprofiler, som dækker alle specialområdets målgrupper samt de typiske opgaver, der efterspørges til den aktuelle borgergruppe samt de typiske opgaver, der kan visiteres til. Listen over typiske opgaver er ikke udtømmende, men vejledende. Ydelsespakkerne er bevillingsrammer, som gives til leverandøren sammen med bevillingen til borgeren. Der kan visiteres til 6 ydelsespakker. Pakke 0, det alternative uvisiterede tilbud, søges anvendt i stedet for eller forud for en egentlig bevilling af socialpædagogisk støtte.

Pakke 0 indeholder blandt andet tilbuddet Råd & Vejledning. Dette tilbud er for borgere fra 18 år, som selv har ressourcer til at opsøge støtten inden for et bestemt tidsrum og uden for eget hjem. Tilbuddet udbydes to timer om ugen. Tilbuddet placeres på tre lokationer, på Trampolinen og Springbrættet i Brønderslev og på Mødestedet i Dronninglund. Tilbuddet på Trampolinen og Springbrættet finansieres i den eksisterende ramme i form af omlægning af indsatsen. Tilbuddet i Dronninglund drives af frivillige, hvorfor Råd & Vejledningstilbuddet skal finansieres. Finansieringen af tilbuddet i Dronninglund fordeles mellem Visitationen og UngeCentret med den oprindelige fordelingsnøgle på 77/23.

Forskellen på den nuværende og den fremtidige kvalitetsstandard er følgende:

 • Navneændring fra ”Bostøtte” til ”Socialpædagogisk støtte”
 • Den socialpædagogiske støtte skal fremadrettet bevilliges i pakker, som giver mulighed for hurtigere at tilpasse ydelsen til den enkelte borgers mulige skiftende behov inden for pakkens spænd. Dette reducerer det administrative arbejde.
 • Opbygningen af ydelserne i pakker og intervaller gør ydelsesbeskrivelsen lettere at aflæse.
 • Ydelsespakkerne er opbygget således, at støtten bevilliges efter temaerne i voksenudredningsmetoden, hvor den tidligere var opdelt i de overordnede områder: Personlige forhold, materielle og praktiske forhold, aktivitet og det sociale samt sygdom.
 • Der lægges op til, at den socialpædagogiske støtte ikke længere nødvendigvis skal leveres i eget hjem.
 • Indsatsen leveres som udgangspunkt af det kommunale bostøtteteam. Der er ikke frit valg af leverandør.

Timeprisen er genberegnet med afsæt i nøgletal og de nye krav til levering af opgaven. Med afsæt i dette foreslås det, at timeprisen ændres fra 455 kr. til 431 kr. på hverdage mellem kl. 8 og 17 og fra 549 kr. til 520 kr. på øvrige tidspunkter. Priserne på pakkerne fremgår af bilag 4. Fremadrettet afregnes der ikke særskilt for online-bostøtte, da det indgår i ydelsespakkerne, hvorfor timeprisen herfor udgår. Det foreslås, at der afregnes med den nye timepris fra 1. juli 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • Revideret kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte
 • Timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på hverdage mellem kl. 8 og17 på 431 kr. og timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på øvrige tidspunkter på 520 kr. samt at timeprisen for online-bostøtte bortfalder.
 • Forslag til pakkestruktur for Socialpædagogisk støtte
 • Etablering af råd- og vejledningstilbud i Dronninglund

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2017, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne påpege, at den socialpædagogiske støtte skal visiteres ud fra en konkret individuel vurdering.

Handicaprådet ser gerne, at private udbydere også får mulighed for at tilbyde socialpædagogisk støtte.

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Bilag

Til toppen


5. Tilgængelighed


Resume

Sagsforløb:HAR

Nedsænkning af fortove ved overkørsler og indgange ved nyetablering af fortove, respektive mangel af dette.

Sagsfremstilling

Punktet er sat på dagsorden af Formanden for Handicaprådet.

Handicaprådet skal drøfte sagen.

Beslutning

Karsten Frederiksen har været i kontakt med forvaltningen, og de konkrete forhold bliver udbedret.

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling
 • Høring af Ældrepolitik
 • Henvendelse fra Ældrerådet vedr. fælles henvendelse til Bane Danmark angående tilgængelighed på Brønderslev Banegård
Beslutning

Handicaprådet bakker op om en fælles henvendelse til Bane Danmark.

Punkt til kommende møde:

 • Ansvar for hjælpemidler – eftersyn og vedligeholdelse.

Næste møde er 9. august 2017.

Fraværende:

Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud

Svend Erik Trudslev

Betinna Nielsen

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet

Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Til toppen

Opdateret 22. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer