Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 26. september 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende med afbud:

Svend Erik Trudslev

Peter Baggesgaard

Ole Jespergaard forlod mødet under behandling af pkt. 5.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til bil


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

På denne baggrund er der udarbejdet et udkast til en kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114. Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en sådan. Udkastet til kvalitetsstandarden afspejler kravene i lovgivningen og den gældende praksis i kommunen samt Ældreomsorgsudvalgets beslutning 1. december 2016 om fastsættelse af sagsbehandlingstid for ansøgninger efter denne paragraf.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 114.

Beslutning

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Kvalitetsstandarden blev gennemgået og drøftet på mødet.

Handicaprådet finder, at der bør ske præcisering i forhold formuleringen ”Billigst egnet bil” – det bør præciseres, hvem bilen skal være billigst for.

Side 4. Ansøgningen indsendes elektronisk. Handicaprådet foreslår, at der tilføjes ”…undtagen borgere, der er afmeldt elektronisk post”.

Udskiftning hvert 6. år – Handicaprådet gør opmærksom på lovændring pr. 1. januar 2018, hvor der tidligst kan skiftes hvert 8. år.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2019


Resume

Sagsforløb: SS/HAR/BE/BS/ØK/BY

De nordjyske kommuner har sammen med Region Nordjylland ansvaret for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland. Det seneste år har repræsentanter fra kommunerne, regionen og brugerorganisationerne samt de nordjyske udvalgspolitikere været i dialog om, hvilken retning der ønskes for det specialiserede socialområde i Nordjylland de kommende to år. Resultatet af denne dialog har udmøntet sig i Nordjysk Socialaftale - Politisk strategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der nu skal godkendes i de nordjyske byråd og Regionsrådet.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019 har været forelagt KKR Nordjylland (1. september 2017) og Kontaktudvalget (8. september 2017) og fremlægges nu til godkendelse i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd.

Sagsfremstilling

Med Rammeaftalen 2017 blev det besluttet, at rammeaftalen skulle gentænkes, således at det bliver en mere strategisk og politisk fokuseret aftale. I den forbindelse er navnet ændret til Nordjysk Socialaftale for i højere grad at afspejle, hvad aftalen handler om. Endvidere gøres aftalen toårig, så man i højere grad kan folde fokusområderne ud.

Dialog har været grundlag for aftalen

Processen for udarbejdelsen har i år haft fokus på dialog, hvilket har reduceret det bureaukratisk tunge arbejde, som har præget de tidligere års rammeaftaler. I stedet er fokusområderne for årets aftale udarbejdet gennem dialog med fagfolk, brugerorganisationer og politikere ved forskellige dialogmøder. Fagfolkene og brugerorganisationerne har udpeget, hvad der er behov for at have fokus på. Ud fra dette har de nordjyske udvalgspolitikere på det specialiserede socialområde drøftet og udpeget, hvilket strategisk fokus der ønskes for Nordjysk Socialaftale. Det skete på en politisk temadag den 28. april 2017 med deltagelse af alle kommuner og regionen.

Fokusområder – visioner og initiativer

Fokus for den overordnede vision for Nordjysk Socialaftale 2018-2019 er borgerens egenmestring, da det har været et gennemgående emne for alle dialogmøderne. Med Nordjysk Socialaftale sættes fokus på, hvordan de nordjyske kommuner og regionen kan styrke samarbejdet omkring borgerens muligheder og potentiale for i højere grad at kunne mestre eget liv.

For at understøtte og fokusere visionen om øget egenmestring sætter Nordjysk Socialaftale fokus på tre områder, hvor man i særlig høj grad ønsker at styrke samarbejdet. Det drejer sig om følgende tre fokusområder:

  • Socialfagligt fokus på beskæftigelse
  • Samarbejde mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien
  • Nye samarbejdsformer

For hvert fokusområde er der opstillet tre konkrete initiativer, der vil fokusere på udmøntningen af fokusområdet. Initiativerne vil blive udmøntet løbende i løbet af 2018 og 2019.

Sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel

Udover at sætte fokus på egenmestring og de tre fokusområder redegør Nordjysk Socialaftale endvidere for, at kommunerne og regionen vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland.

Det forstærkede samarbejde

Der er i 2017 blevet arbejdet målrettet på at gøre det forstærkede samarbejde mindre bureaukratisk og mere dialogorienteret. Det betyder, at de formaliserede aftaler mellem kommunerne og tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde er blevet ændret, så det afspejler dette arbejde. De formaliserede aftaler er bilag til Nordjysk Socialaftale.

Den nuværende aftale for tilbuddene i det forstærkede samarbejde gælder for 2017 og 2018, hvorved aftalen vil ligge forskudt i forhold til Nordjysk Socialaftale 2018-2019. Det foreslås, at nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 for at sikre en ens tidskadence for de to aftaler. En udvidelse vil kræve en positiv tilkendegivelse fra samtlige byråd og Regionsrådet.

Opmærksomhedspunkter i Nordjysk Socialaftale

Der henledes til følgende opmærksomhedspunkter i aftalen:

  • Med Rammeaftalen 2017 blev der sat et mål om, at de nordjyske kommuner i 2020 skal have en udgiftsreduktion på 5 pct. for borgere i et rammeaftaletilbud sammenlignet med 2016 niveau. Ifølge aftalen om udgiftsreduktionen betyder det, at det samlede udgiftsniveau for de nordjyske kommuner skal reduceres med 1 pct. om året i 2018 og 2019 sammenlignet med 2016 niveau. Dette skal ske i et samarbejde mellem kommunerne og regionen.
  • Der udestår en afklaring af, hvordan økonomien skal håndteres i forbindelse med borgere, der visiteres til de nye særlige pladser i psykiatrien. Når dette er afklaret, vil det blive indskrevet i Styringsaftalen (bilag 4 til Nordjysk Socialaftale).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Nordjysk Socialaftale 2018-2019 samt nuværende aftale om det forstærkede samarbejde udvides til 2019 under forudsætning af, at alle byråd og regionsrådet godkender udvidelsen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. september 2017, pkt. 4:

Forvaltningens forslag godkendt.

Sagsfremstilling til Beskæftigelsesudvalgets møde den 2. oktober 2017:

Den Nordjyske Socialaftale har fokus på borgernes muligheder for i højere grad at kunne mestre eget liv. Jobcentret og UngeCentret arbejder med at fremme borgernes egenmestring gennem implementering af en empowerment-orienteret tilgang til alle ledige borgere. Tilgangen går ud på at motivere den enkelte borger til at tage livet i egen hånd og så vidt muligt tage ansvar for eget indsatsforløb, således at indsatsen kommer til at give mening og gøre en forskel.

I forhold til at skabe sammenhæng i indsatsen særligt i de tilfælde, hvor der er behov for at supplere den beskæftigelsesrettede indsats med sociale indsatser, arbejder UngeCentret med helhedsorienteret sagsbehandling på en sådan måde, at samme sagsbehandler varetager indsatser efter beskæftigelsesloven og serviceloven. Det giver mulighed for bedre synergi mellem de enkelte indsatser, og gør det mere enkelt for den enkelte borger at samarbejde med kommunen.

Beslutning

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Handicaprådet mener, at visionerne i Nordjysk Socialaftale er gode.

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet tilslutter sig aftalen og intentionerne i aftalen, men Handicaprådet ser med bekymring på de allerede indlagte besparelser.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/BY

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Ældrerådet anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Formålet med Brønderslev Kommunes hygiejenepolitik er:

  • At arbejde sundshedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektion- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
  • At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Brønderslev Kommune.

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 14:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Dog bør det præciseres, at politikken ikke kun dækker institutioner, men også borgerens eget hjem.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Tilgængelighed


Resume

Sagsforløb: HAR

Formanden for Handicaprådet har anmodet om, at Handicaprådet modtager en orientering i forhold til tilgængelighed.

Sagsfremstilling

Handicaprådet ønsker en orientering om renovation af vej og fortove i Brønderslev kommune og hvordan der kan sikres bedre tilgænglighed ved op og nedkørsler, ved indgangen til husene og vejkryds, for eksempel at bruge “skæve” kantsten.

Chef for Vej og Park Peder Toftgaard Gregersen deltager under punktet.

Beslutning

Handicaprådet fik på mødet en orientering om, hvor der arbejdes med tilgængelighed i Vej og Park. Når der laves om eller laves nyt, tænkes tilgængelighed ind og de mest hensigtsmæssig løsninger sikres.

Handicaprådet fik mulighed for at få svar på spørgsmål til hvilke løsningsmuligheder, der med fordel kan anvendes.

Handicaprådet foretrækker sænkede fortove ved overgange fremfor asfaltsramper, hvor det er muligt.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Ole Jespergaard deltog ikke i behandling af hele punktet.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Ole Jespergaard deltog ikke i behandling af punktet.

Til toppen

Opdateret 27. september 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach