Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 4. december 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Endelig afrapportering vedr. omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

PricewaterhouseCooper (PwC) blev på baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 anmodet om at foretage en analyse af det specialiserede voksenområde, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. blev gennemgået. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommisorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Med udgangspunkt i de anbefalinger som analysen afstedkom, har myndighed og udførere på området i sidste halvår af 2016 og i løbet af 2017 - i samarbejde med PwC - arbejdet med at realisere den forventede udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget gives en endelig afrapportering på indsatsområderne i kommissoriet og foreslås at tage denne til efterretning.

Sagen forelægges Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Med Byrådets beslutning om at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport, som skulle afdække besparelsesmuligheder på det specialiserede voksenområde svarende til en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

PwC foretog i løbet af 2016 en analyse af området, og med afsæt heri blev der udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommisorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Samarbejdet har været organiseret som et program bestående af delprojekter og har inkluderet myndighed og udførere på området samt Økonomiafdelingen. Der har været afholdt månedlige styregruppemøder for at følge op på fremdriften i projekterne, og der foreligger nu en endelig afrapportering på det godkendte kommissorium.

Delprojekt

Status

1. BPA - SEL §§ 95 og 96

Afsluttet

2. Merudgifter - SEL § 100

Afsluttet

3. Botilbud samt tilhørende aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 107 og 108 + tilhørende §§ 103 og 104

Afsluttet

4. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 103 og 104

Afsluttet

5. Organisering af Visitationen

Afsluttet

6. Differentierede takster

Delvist afsluttet (se nedenfor)

7. Processer, arbejdsgange og kvalitetsstandarder

Afsluttet

8. Socialpædagogisk støtte - SEL § 85

Afsluttet

9. Økonomihåndtering, tilsyn og rapportering

Afsluttet med løbende udvikling

I forhold til delprojekt 6. Differentierede takster er dette projekt delvist afsluttet. Dette skyldes, at projektet har været sat i bero, da arbejdet har medført en afledt opgave i forhold til at kortlægge støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet. Arbejdet med differentierede takster forventes genoptaget primo 2018.

Kortlægningen af støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet har affødt en opgave i forhold til at udarbejde en strategi for det fremtidige botilbudsområde. Opgaven forventes påbegyndt primo 2018. Der vil blive fremsendt særskilt kommissorium til politisk godkendelse, så snart dette er udarbejdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager den endelige afrapportering på kommissoriets indsatser til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Til toppen


2. Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved socialpædagogisk støtte SEL §85


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Orientering om Handicap og Psykiatris nye pjece ”Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved socialpædagogisk støtte SEL §85”.

Handicaprådet orienteres herom.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har i efteråret 2017 udarbejdet en pjece, som indeholder regler om, hvordan medarbejdere skal hjælpe borgere på botilbud og ved socialpædagogisk støtte i at håndtere borgernes egen økonomi.

Pjecen kommer omkring følgende emner: Samarbejdsaftale/administrationsaftale, betaling af faste udgifter, hjælp til at hæve penge i banken eller fra et hævekort i en hæveautomat, opbevaring af borgernes penge på botilbuddet, NemID og netbank samt yderligere information.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Handicaprådet finder retningslinjerne hensigtsmæssige og tager orienteringen til efterretning.

Afbud:
John Erik Jensen – afbud fra suppleant
Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant
Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant
Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. december 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer