Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 25. marts 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Mødet fortsætter frem til kl. 16:30. Punkter der ikke er behandlet, tages op på ekstraordinært møde.

Forretningsledelsen deltager til og med punkt 6: Handicaprådets virke.

Til toppen


3. Præsentation af Handicaprådets medlemmer


Resume

Sagsforløb: HAR

Præsentation af Handicaprådets medlemmer

Beslutning

Præsentation af det nye Handicapråd og Forretningsledelsen, som deltog ved det første møde.

Til toppen


4. Valg af formand


Resume

Sagsforløb: HAR

Valg af formand for Handicaprådet

Beslutning

Elly Henriksen valgtes til formand.

Til toppen


5. Valg af næstformand


Resume

Sagsforløb: HAR

Valg af næstformand for Handicaprådet

Beslutning

Karsten Frederiksen valgtes til næstformand.

Til toppen


6. Mødekalender 2014


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet skal drøfte og godkende mødeplan for 2014.

Beslutning

Afventer drøftelse af Handicaprådets virke. Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


7. Forretningsorden og Vedtægter for Handicaprådet 2014-2017


Resume

Sagsforløb: HAR

Drøftelse af eventuelle ændringer til forretningsorden samt vedtægterne for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Den nuværende forretningsorden er godkendt i Handicaprådet den 27. februar 2012 og vedtægterne blev godkendt i Byrådet den 17. februar 2010.

Beslutning

Forretningsorden:

Tilpasses ud fra drøftelserne på mødet og tages med på kommende møde til endelig godkendelse.

Ved forfald er det vigtigt, at suppleanterne indkaldes og der gives besked til formand og sekretær.

Referat skrives på mødet, og godkendes af rådets medlemmer

Vedtægter:

Tilpasses ud fra de tidligere drøftelser på mødet. Sekretær og formand udarbejder et udkast, der forelægges Handicaprådet til drøftelse og godkendelse.

Bilag

Til toppen


8. Handicaprådets virke


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om Handicaprådets virke.

Beslutning

Søren Steensen gennemgik de væsentligste punkter i oplæg udarbejdet til Byrådet. Det er de generelle og overordnede sager, der fremadrettet skal drøftes i Handicaprådet.

Forretningsledelsen kan eventuelt inviteres med en gang om året.

Det besluttedes at:

Der skal arbejdes ud fra temaer og der skal evalueres løbende på den nye arbejdsform.

Handicaprådet skal, gennem temamøderne, sende signaler til fagenhederne om holdningen til de overordnede temaer således, at Handicaprådet ikke behøver at tage stilling til alle konkrete sagsfremstillinger.

Politikerne tager holdninger fra Handicaprådet med tilbage til eget udvalg.

Handicaprådet arbejder i indeværende periode ud fra de principper, der er beskrevet i oplægget.

Bilag

Til toppen


9. Valg af temaer


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet bedes drøfte og tage stilling til hvilke emner de ønsker behandlet på de kommende temamøder.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Til toppen


10. Udmøntning af Masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR, MED-sund

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en Masterplan for det specialiserede voksenområde. Masterplanen blev politisk godkendt i december 2013, og fokus er nu på udmøntning af anbefalingerne i Masterplanen.

Handicaprådet bedes drøfte, hvilke udfordringer Brønderslev Kommune bør være særlige opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet gældende for perioden 2014-17 med henblik på at tilnærme udgiftsniveauet på dette område til landsgennemsnittet. I løbet af aftaleperioden reduceres bevillingerne til området startende med 6,6 mio.kr. i 2014 stigende til 17,6 mio.kr. i 2017. Med henblik på at udmønte flerårsaftalen er der udarbejdet en masterplan, som skal medvirke til at sikre den nødvendige omstilling på området.

Anbefalingerne i Masterplanen sigter efter at imødekomme de udfordringer og tendenser, der venter på det specialiserede voksenområde frem til 2020. Et af hovedelementerne i Masterplanen er således et paradigme skift fra beskytte til støttet. De generelle tendenser på området viser, at opgaverne er steget i antal og kompleksitet, og flere ydelser skal tilbydes for færre ressourcer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat en implementeringsproces, hvor forslag til udmøntning af Masterplanen tilpasses den nye aftale om bredere tematiserede drøftelser i Handicaprådet. Handicaprådet forventes inddraget i flere runder i forbindelse med udmøntning af masterplanen.

Første runde består således af tilbud inden for områderne:

  • Botilbud

  • Bostøtte

  • Beskæftigelse

  • Borgerstyret Personlig Assistance

Bo-tilbud

Fagenheden har foreslået, at arbejdet med at beskrive den fremtidige organisering af botilbud deles i flere faser. Følgende tilbud foreslås sammenlagt/ombygget:

Fase 1: En samling af tilbud inden for socialpsykiatrien i Tygelsgadecenteret

  • Det tidligere plejehjem i Tygelsgade indrettes til at rumme botilbud, bo-støtten, samt et uvisiteret værested. Hensigten er at samle tilbud inden for psykiatrien, således at borgere, der gradvist kan klare sig med mindre og mindre bostøtte kan bo i huset, indtil de er klar til at flytte i egen bolig udenfor Tygelsgade.

Fase 2: Salg og ombygning/renovering af Hedebo på Vestmanna Allé

  • Boligerne på Hedebo fremstår utidssvarende og lever ikke op til kravene ved nyopførelse i dag. Det anbefales derfor, at boligerne ombygges efter lov om almene boliger, og tilpasses samling af mindre tilbud inden for handicapområdet.

Med omrokeringen forventer fagenheden af kunne i mødekomme Masterplanens anbefalinger i forhold til bedre økonomi, stordriftsfordele samt mere fleksible botilbud. Samtidig er det vigtigt, at bygningskapaciteten tilpasses det forventede fremtidige behov. Der er dog i Byrådet stadig politiske overvejelser i gang om, hvordan bygningerne skal anvendes fremadrettet.

Det bemærkes, at der i Byrådet er drøftelser af, om Tygelsgade skal anvendes inden for psykiatriområdet eller som oprindeligt forudsat til almene to-rums boliger.

Bostøtte

I Masterplan anbefales det, at paletten af bo-støttetilbud udvides, således at flere borgere med behov for støtte kan bo i egen bolig. En udvidet brug af bostøtte i eget hjem indbefatter et behov for etablering af flere fleksible og forskelligartede boliger og mulighed for at rumme flere borgere med komplekse problemstillinger.

Beskæftigelse

Der skal i udmøntningen af Masterplanen arbejdes målrettet med at skabe jobmæssige muligheder til borgere tilknytte det specialiserede voksenområde. Hvor det, ud fra et borgerperspektiv, er muligt, skal borgeren tilbydes et beskæftigelsestilbud frem for et aktivitets- og samværstilbud. Der skal samtidigt være et øget fokus på at udbrede mulighederne for skånejobs.

Der skal sikres flow og progression i sagerne, så der arbejdes målrettet på at sikre borgerne mulighed for et mere arbejdsrettet tilbud.

I sagsbehandlingen skal der arbejdes med at sikre flow i borgernes sager, hvilket kræver højere grad af løbende opfølgning i samarbejde med borgeren. Derudover skal der i sagsbehandlingen sikres ens serviceniveau på henholdsvis Handicap- og Psykiatriområdet.

Borgerstyret Personlig Assistance

Der igangsættes en analyse af udgifterne i Brønderslev Kommune i forbindelse med BPA-ordningen. Analysen skal danne grundlag for en revision af kommunens serviceniveau, således det tilpasses den nye lovgivning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-sund og Handicaprådet drøfter hvilke udfordringer, Brønderslev Kommune bør være særlige opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Til toppen


11. Evaluering af helhedstilbud


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en evaluering af Helhedstilbuddet på Handicapområdet.

Evalueringen fremsendes hermed til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. december 2011 i forbindelse med afdækning for 2012, at der skulle etableres helhedstilbud på 4 botilbud for voksne med udviklingshæmning. Det drejer sig om Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia.

Helhedstilbuddet startede den 16. april 2012.

Den 27. maj 2013 blev tids- og handleplanen for evaluering af helhedstilbuddet godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet. Evalueringen af Helhedstilbuddet ligger nu klar til behandling i udvalget.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at der arbejdes videre med at sikre:

 1. Fastholdelse og udvikling af helhedstilbud

 2. Fleksibelt indhold i helhedstilbuddet

 3. Fleksibel visitationsprocedure

 4. Øget fokus på udvikling af borgernes sociale netværk på tværs

 5. Udveksling af inspiration og ideer i helhedstilbud på tværs af botilbud

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter Evaluering af Helhedstilbuddet og anbefalingerne.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2013, pkt. 10:

Udvalget tager evalueringen til efterretning, men ønsker anbefalingerne uddybet og konkretiseret, samt at sagen forelægges for det nye udvalg.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har på anmodning af Social- og Sundhedsudvalget uddybet og konkretiseret de anbefalinger, der ligger i forlængelse af evalueringen af Helhedstilbuddet. Derudover er der udarbejdet et bilag, som viser antal borgere, der modtager Helhedstilbud.

Anbefalinger:

Fastholde, udvikle og evaluere helhedstilbud, med henblik på en løbende udvikling af tilbuddet, således at det matcher borgernes behov for aktiviteter og etablere tilbud på tværs af bosteder f.eks. ved at anvende det nye Fælleshus på Nordstjernen til disse aktiviteter. Fastholde fokus på indhold i og gennemførelse af aktiviteter. Dette gennem at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe af medarbejdere på området, til gensidig inspiration og erfaringsudveksling

Fleksibelt indhold i helhedstilbuddet. Dette betyder at helhedstilbuddet skal indeholde aktiviteter, der rummer alle udviklingstrin, og at der også tages højde for borgerens interne relationer i helhedstilbuddet. Dette sikres gennem en løbende evaluering af den enkelte borgers behov.

Øget fokus på udvikling af borgernes sociale netværk på tværs. Dette sikres gennem mulighed for deltagelse i klubaktiviteter og aktivitetsmuligheder som et supplement til borgernes mulighed for fritid og aktivitetstilbud uden for helhedstilbuddet. Bør konkret udmøntes i form af brug af den nye Klub Springbrættet, Klub Georg mv.

Fleksibel Visitationsprocedure

Hvis borgeren bor i et botilbud, hvor der er et helhedstilbud, leveres aktivitets- og samværstilbuddet, som udgangspunkt, som en integreret del af botilbuddet. Hvis borgeren har særlige behov eller specifikke udviklingsmuligheder, som ikke kan imødekommes i helhedstilbuddet, kan der bevilges et andet aktivitets- og samværstilbud.

Sundheds- og Handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under punktet.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


12. Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: HAR, SS, BY

I budget 2013 blev der indarbejdet en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Med afsæt i denne besparelse ønsker Brønderslev Kommune at arbejde med implementering af Velfærdsteknologi til at understøtte borgerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder Handicaprådet om at drøfte, hvordan Brønderslev Kommune kan identificere og implementere velfærdsteknologiske løsninger som understøtter borgernes selvstændighed, og samtidig imødekommer det sparekrav, der er vedtaget i Budget 2013.

Sagsfremstilling

Med afsæt i denne besparelse og i lyset af de kommende års udfordringer med at rekruttere arbejdskraft, skal der indføres velfærdsteknologiske løsninger, som et supplement til den nuværende opgaveløsning. Samtidig stiger efterspørgslen på kommunernes social- og sundhedsydelser. Udfordringerne handler ikke udelukkende om økonomi, men også om at skabe et liv for den enkelte borger, hvor fokus er på mestring af eget liv, øget livskvalitet og værdighed.

Indførelse af velfærdsteknologi skal ses som en metode til at klare det øgede behov, med de samme eller færre ressourcer til rådighed.

I Masterplanen for det specialiserede voksenområde står der følgende om velfærdsteknologiske løsninger:

Gevinstpotentialerne ved brug af velfærdsteknologiske løsninger skal gerne være:

 1. Kvalitetsløft for borgerne – øget tryghed, selvhjulpethed, øget social kontakt, samt mulighed for, at borgere bliver så aktive medspillere som muligt

 2. Arbejdsglæde for medarbejderne – forbedring af arbejdsmiljøet samt sikring af faglig optimering af indsatsen

 3. Bedre økonomi for kommunen – smartere opgaveløsninger og heraf følgende besparelser

Målet for at indføre velfærdsteknologiske løsninger er at finde områder, hvor den nye teknologi med deraf følgende arbejdsgange kan medvirke til at frigive tid og samtidig øge livskvaliteten for borgeren, samt forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte.

Ved indførelse af velfærdteknologi skal der altid tages et etisk hensyn til borgeren. Det skal sikres at teknologien tilpasses de grundlæggende værdier, der findes på det specialiserende voksenområde og ikke omvendt. Derfor fokuserer Masterplan på at gøre borgerne til aktive medspillere. Eksempelvis kan borgeren minimere eller måske undgå at skulle have en bostøtte ind i sit hjem, da dette måske vil kunne klares over en videokonference. En borger med autisme, der har svært ved at få en hverdag til at fungere uden struktur, kan opleve, at en smartphone kan hjælpe med at skabe struktur, i form af alarmer med piktogrammer, der viser, hvad borgeren skal på det pågældende tidspunkt. På den måde arbejdes der med, at borgerne aktivt tager del i hverdags- og samfundslivet.

Vedhæftet sagsfremstilling er et eksempel på en velfærdsteknologisk løsning, som Fagenheden for Sundhed og Velfærd håber på at kunne implementere på det specialiserede voksenområde.

Økonomi

I Budget 2013 er nedenstående besparelse blevet indarbejdet. Besparelsen forudsættes fuldt indfaset i 2016, hvor besparelsen samlet forventes at beløbe sig til 2,258 mio. kr. Besparelsen skal udmøntes fælles på politikområde 701 og 702.

Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016
-564 -1,129 -1,693 -2,258
Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


13. Udviklingsstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: MED-Sund, HAR, SS,BE,BK,ØK,BY

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes hermed til høring og godkendelse

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema, som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer.

Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategiens bilag 3.

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 6:

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


14. Invitation til seminardag - Handicapråd


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har modtaget en invitation til seminardag for kommunale handicapråd.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I samarbejde med DH, KL og DCH har Socialstyrelsen sammensat et stærkt program til en række seminardage for alle medlemmer af de kommunale handicapråd, samt medlemmer af det regionale dialogforum på handicapområdet.


På seminardagen vil der være oplæg til inspiration, sparring og erfaringer med rådsarbejdet. Du får viden om generelle tendenser i handicaprådenes arbejde, indsigt i resultater fra en undersøgelse af handicaprådene og du vil møde repræsentanter fra kommuner og råd, der deler deres konstruktive erfaringer med rådsarbejde såvel som nye typer af indsatser.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Bilag

Til toppen


15. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Der var på mødet en drøftelse af, hvorvidt der skal nedsættes et tilgængelighedsudvalg.

Tilgængelighed kan med fordel være et tema på et kommende møde.

Det besluttes:

Der nedsættes ikke et Tilgængelighedsudvalg, men tilgængelighed skal drøftes som et tema på et kommende temamøde.

Til toppen


16. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer