Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 21. januar 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud:

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant Lasse Risgaard

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Karsten Frederiksen deltog fra kl. 14:00

Ole Jespersgaard deltog fra kl. 15:45

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 4 blev behandles som 1. punkt.

Fraværende:

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant Lasse Risgaard

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Karsten Frederiksen deltog fra kl. 14:00

Ole Jespersgaard deltog fra kl. 15:45

Til toppen


3. Besøg af borgmester


Resume

Sagsforløb: HAR

Borgmesteren deltager på mødet til en kort drøftelse af det fremtidige samarbejdes form og indhold.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen deltog under behandling af punktet.

Der skal være fokus på at få en god dialog. Det betyder ikke, at parterne altid skal være enige.

Møderne i Handicaprådet skal være tematiseret. Der er ønsker om, at de politiske medlemmer af rådet prioriterer at deltage på møderne.

Næstformanden har anmodet om, at de handicapmæssige forhold fast er på udvalgenes dagsordener.

Formanden har ret til indkalder til møder efter behov. Borgmesteren indskærper at formanden bestemmer dagsordenen til mødet.

Drøftelserne giver ikke anledning til, at der bliver rettet i mødekalenderen og vedtægterne.

Handicaprådet vil gerne inviteres med til de kommende budgetdrøftelser – og vil i den forbindelse gerne have mulighed for at forholde sig til alle fagområder.

Formandskabet orienterer rådet om, at man har været i dialog med borgmesteren om bevæggrund for læserbrev.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Til toppen


4. Orientering om Visitationens arbejdsopgaver


Resume

Sagsforløb: HAR

Orientering om Visitationens arbejdsopgaver.

Sagsfremstilling

Formand Elly Henriksen har anmodet om en orientering og drøftelse af Visitationens arbejdsopgaver, herunder

 • fremskudt visitation
 • Visitationens opgaver før der meddeles bevilling af et hjælpemiddel
 • botilbud
 • BPA
 • ledsageordning
 • flytning af hjælpemidler - betydning for den enkelte
 • m.m.

Afdelingslederne Helle Torp og Line Hessellund vil deltage under dette punkt og orientere om Visitationens opgaver, herunder også udfordringen i forhold til håndtering af akutopgaver og øvrige opgaver.

Beslutning

Visitation hører organisatorisk ind under Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Visitationen er delt i to afdelinger, Ældre og Hjælpemidler og Afdelingen for det specialiserede område. Der arbejdes ud fra bestiller-udfører-modtager modellen – også kaldet BUM-modellen.

Visitationen varetager myndighedsopgaver. Visitationen arbejder ud fra gældende lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger. Dertil har kommunen et politisk fastsat serviceniveau. Serviceniveauet varierer fra kommune til kommune, men lever som minimum op til lovgivningen.

Line Hesselund gav på mødet et overblik over de opgaver, der ligger i Ældre og Hjælpemidler og sagsgangen. Sagsbehandlingstiden varierer meget i forhold til de enkelte områder.

Helle Torp gav på mødet et overblik over de opgaver, der er inden for det specialiserede voksenområde og sagsgangen. Afdelingen dækker handicap, psykiatri og misbrug. Arbejder ud fra VUM-modellen (voksen-udredningsmodellen).

Handicaprådet vil gerne have en tilbagemelding omkring arbejdet med ledsagelse. Tilbagemeldingen sendes til formanden og sekretæren.

Handicaprådet tager den gode orientering til efterretning. Visitationen har taget bemærkningerne fra handicap med tilbage.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Til toppen


5. Sundhedsfremme og forebyggelse


Resume

Sagsforløb: HAR

Nye rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mennesker med funktionsnedsættelser har omfattende problemstillinger relateret til trivsel, sundhedsvaner og sociale relationer. Alt dette medfører generelt en kortere levetid end hos den generelle befolkning.

Danske Handicaporganisationer, Center for Forebyggelse i praksis og KL har i samarbejdet udarbejdet et opmærksomhedspapir til forebyggelsesarbejdet i kommunerne på dette område.

Handicaprådet forelægges rapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Papiret fokuserer bl.a. på borgerinddragelse og samarbejde, politik og handleplaner, samskabelse, ledelse og arbejdskulturer, kommunale sundhedstilbud og personalets kompetencer.

Og særligt personalets kompetencer er et vigtigt opmærksomhedspunkt, hvis kommunerne vil uligheden i sundhed til livs.

Til at hjælpe kommunerne med forebyggelsesindsatsen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en lang række forebyggelsespakker. Fælles for alle pakkerne er, at de indeholder anbefalinger til indsatser, som har en dokumenteret virkning.

Brønderslev Kommune har nedsat en tværfaglig styregruppe som skal stå for en kortlægning af de indsatser, som derallerede arbejdes med i dag i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme.

Der ikke er udarbejdet forebyggelsespakker specifikt til de socialfaglige tilbud, men på tværs af alle pakkerne er der en række anbefalinger, der retter sig mod kommunernes institutioner og botilbud. I forhold til sunde rammer anbefales det blandt andet, at kommunale sundhedspolitikker om mad og måltider, rygning, motion og alkohol- og rusmiddelbrug skal udmøntes som handleplaner i de kommunale institutioner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Bilag

Til toppen


6. Sundhedsfremme inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb:HAR

Brønderslev Kommune har gennem de senere år haft øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse inden for det specialiserede voksenområde og har siden 1. juni 2013 haft ansat en sundhedskoordinator til at stå i spidsen for dette arbejdet.

Handicaprådet orienteres om arbejdet på området.

Sagsfremstilling

I 2012 blev der gennemført et pilotprojekt med sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem socialpsykiatriens uvisiterede tilbud og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering. På baggrund af erfaringerne herfra besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 14. november 2012, at indsatsen skulle implementeres i hele Socialpsykiatrien, og på baggrund af de gode erfaringer fra psykiatriområdet blev det administrativt besluttet at implementere disse erfaringer bredt i det specialiserede voksenområde fra sommeren 2013.

Formålet med indsatsen var at:

 • Igangsætte processer, der skaber ændringer af hverdagskulturen, således at det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af personalets og borgernes tankegang, handling og arbejde.
 • Holde liv i forandringer og synliggøre disse.
 • Arbejde strategisk med at nedbringe overdødeligheden og den højere frekvens af livsstilssygdomme i forhold til den øvrige befolkning.

Aktiviteter i socialpsykiatrien

 • Kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejderne i Bostøtten med 5 undervisningssessioner i foråret 2013 med det formål at give medarbejderne inspiration og redskaber til at tænke sundhedsfremme og forebyggelse ind som en måde at løfte opgaverne på i bostøttearbejdet.
 • Sundhedsforløb og aktiviteter til borgerne i såvel den visiterede som den uvisiterede del af værestedstilbuddene udbydes af medarbejderne i socialpsykiatrien. Refleksionsseancer med medarbejderne i Det Blå Hus med henblik på at videreudvikle sundhedstilbuddene til borgerne i efterår/vinter 2013/14.
 • Sundhedsfaglig og sundhedspædagogisk sparring til personalegrupperne.
 • Facilitere gruppen af tovholdere/nøglepersoner fra de enkelte steder. Tovholdergruppen har deltaget i fysisk aktivitetskursus i Region Nordjylland, februar og marts 2014.
 • Aktivitetskasse og inspiration til borgere og medarbejdere i opgangsfællesskaberne Thorvaldsensvej i efteråret 2013 med henblik på at øge den fysiske aktivitet hos borgerne.
 • 2 temadage i Den Runde Pavillon for alle borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien i henholdsvis 2012 og 2013 med henblik på at inspirere til nye aktiviteter og skabe fælles forståelse og opmærksomhed omkring den fælles indsats.
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til satspuljemidler for ”Fremtidens idræt, bevægelse og sundhed for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune”.

Aktiviteter på Handicapområdet

Kompetenceudviklingsprojekt: ”Sundhedsfremme på Handicapområdet i Brønderslev Kommune” som er organiseret og delvist finansieret som et jobrotationsprojekt. Rammerne for projektet er fastlagte, mens medarbejderne selv er med til at bestemme indholdet. Projektet har været afvikling i perioden fra januar 2014 til februar 2015.

Projektet omfattede:

 • Kompetenceudvikling af alle medarbejdere

Alle medarbejdere på handicapområdet gennemgår et kompetenceudviklingsforløb på 3 temadage. Efter hver temadag bidrager refleksionssessioner i de enkelte personalegrupper til at omsætte input fra temadagene til hverdagspraksis. Der er afholdt 3 temadage i 2014.

 • Sundhedsambassadører

Der er udpeget en sundhedsambassadør i alle 14 personalegrupper, som alle har fået en uges sundhedsambassadøruddannelse. Deres rolle har blandt andet været at synliggøre, hvor vigtigt det er, at det brede sundhedsbegreb bliver en naturlig del af hverdagskulturen på de forskellige tilbud samt at motivere deres kolleger til at deltage aktivt. Sundhedsambassadørerne mødes fortsat til netværksmøder til gensidig inspiration og opbakning.

Kompetenceudviklingsprojektet hensigt var at bidrage til:

 • At det brede sundhedsbegreb bliver en integreret del af hverdagsperspektivet
 • At personalet føler sig klædt på til at tænke sundhedsfremmende- og forebyggende
 • At kvaliteten af det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde styrkes
 • At personalet mestrer den nye måde at arbejde på, hvilket afspejles i de pædagogiske planer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Susanne Jørgensen, Helle Rasmussen og Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Susanne Jørgensen og Helle Rasmussen deltog under punktet.

Sundhedsfremme på det specialiserede voksenområde er et fokuspunkt grundet ulighed i sundhed. Brugerne inden for det specialiserede voksenområde er udfordret på mange af de parametre, vi måler sundhed på.

Handicaprådet fik en gennemgang af, hvordan man har arbejdet med sundhedsfremme og de kulturændringer, der ligger til grund for de nye tiltag.

Handicaprådet mener, at

 • der er tale om et rigtigt godt projekt, og
 • håber, at der er fokus på, at de gode effekter fastholdes over tid.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Rådet ønsker fremadrettet repræsentation ved afholdelse af stormøder, hvor brugere og pårørende inviteres til drøftelse af f.eks. masterplaner.

Problemstillingen vedr. private tilbud efter § 107 og § 108 bringes, via relevant udvalgsformand, tilbage til det politiske udvalg.

Udvalgsformand for SSU præcisere at madordningen i Det Blå Hus ikke er ophørt.

Flerårsaftalen på det specialiserede voksenområde blev kort drøftet.

Formanden indkalder til et møde. Mødetidspunkt koordineres med sekretæren.

Fraværende:

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant Lasse Risgaard

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Til toppen

Opdateret 23. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach