Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 28. april 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt 4, 5, 6 og 7 behandles som de sidste punkter.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Til toppen


3. Mulige scenarier for nye skoledistrikter i relation til Strategiplanen for skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS/HR

Til orientering og drøftelse fremsendes beslutningsoplæg fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. april 2015 til Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets godkendelse af strategiplanen på skoleområdet, har der været afholdt dialogmøde den 10. marts 2015 med forskellige repræsentanter fra skoleområdet og øvrige interessenter. Derudover blev der den 9. marts 2015 afholdt møde med elevrepræsentanter, hvor fokus var en styrkelse af undervisningen i overbygningen. På baggrund af input fra disse møder, anmodes Børne- og Skoleudvalget om at behandle følgende underemner:

1. Udvælgelse af skoledistriktsscenarier:

Hvilke skoledistriktsscenarier skal fagenheden arbejde videre med inden det endelige forslag til ny skolestruktur, med virkning fra august 2016, sendes til politisk behandling og høring?

2. Fremtidig overbygningsstruktur:

Hvilke scenarier skal der arbejdes videre med i relation til en fremtidig overbygningsstruktur?

3. Inklusionsindsats:

Drøftelse af den fremtidige ressourcemodel til understøttelse af arbejdet med at styrkeinklusionsindsatsen lokalt på skolerne.

4. Revideret tidsplan:

Godkendelse af en revideret tidsplan der fremskønner den endelige beslutning for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet.

I bilag 1 findes en sammenfatning af de input, der kom frem på dialogmødet d. 10. marts. Der kom mange input, og det er vanskeligt at tegne et fælles billede af synspunkterne. Der blev stillet en del spørgsmål til forskellige forhold, som fremadrettet vil blive medtænkt i forhold til implementering af en ny struktur.

1. Fremtidige skoledistrikter:

På dialogmødet kom det frem, at der ønskes en bæredygtighed nu og på sigt – både i et økonomisk, logistisk, organisatorisk og pædagogisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye muligheder og forholde sig konstruktivt til bosætningsproblematikken og transportudfordringerne. Desuden var der et ønske om meningsfuld organisering – både med hensyn til klasseoptimering, faglig og social interaktion på alle niveauer samt funktionelle it-løsninger. Der var i høj grad fokus på at skabe det bedst mulige uddannelsestilbud for børn og unge i Brønderslev Kommune.

På baggrund af den aktuelle drøftelse har fagenheden udarbejdet forskellige scenarier til fremtidige skoledistrikter.

Der peges på, at følgende parametre kan og bør indtænkes i overvejelserne vedr. fremtidige distrikter:

1. De geografiske områder (herunder transportforhold)

2. At størrelserne på de nye skoledistrikter er forholdsvis ens (bærdygtighed)

3. At der udpeges en hovedskole i hvert af de nye distrikter.

4. Opmærksomhed på de nuværende forbindelser mellem skolerne – ”hvor tager eleverne deres overbygning” i den nuværende skolestruktur.

I bilag 2 findes de seneste forventede elevtal på de kommunale skoler til skoleåret 2015-16. Disse tal danner baggrund for beregninger af det samlede elevtal i de nye foreslåede distrikter.

På baggrund af de opstillede parametre er der udarbejdet følgende scenarier til den videre behandling.

Distriktsnavn

Scenarie

Hovedskole

Skoledistrikter

Antal elever

Dronninglund

1

Dronninglund skole

DR, AS (inkl. tidligere Agersted)

887

Hjallerup

2

Hjallerup Skole

HJ, KH, FL

1063

Brønderslev Øst

3

Skolegades Skole

SK, TO, ØB (inkl. tidligere Serritslev)

991

Brønderslev Vest

4

Hedegårdsskolen

HE, TH, SØ

1403

Brønderslev Nord

5

Hedegårdsskolen

HE, TH, TO (inkl. tidligere Serritslev)

1228

Brønderslev Syd

Brønderslev Syd

6 A

6 B

Skolegades Skole

Søndergades Skole

SK, SØ, ØB

SØ, SK, ØB

1166

1166

Der kan udarbejdes scenarier på tværs af de opstillede forslag.

Formålet med strategiplanen er at styrke folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune. Derfor er der i materialet ikke lagt op til beregninger af potentielle økonomiske rationaler, fx gennem klasseoptimeringer eller andre optimeringer af eksempelvis administrative funktioner. Det er endvidere fagenhedens vurdering, at det inden for overskuelig fremtid, på trods af et samlet elevtalsfald, vil være vanskeligt at undvære nogle af de tilbageværende undervisningssteder. Dog vil det være muligt at undersøge, hvorvidt antallet af klasser på de enkelte årgange vil kunne reduceres i nogle af distrikterne. Men det fremtidige børnetal peger på en markant nedgang, og derfor bør skoledistrikterne etableres således, at området på den bedst mulige måde kan imødekomme den fremtidige børnetalsudvikling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tager stilling til, hvilke scenarier der skal arbejdes videre med forud for udarbejdelsen af det endelige forslag til ny skolestruktur.

2. Udvikling af overbygningsstrukturen

Dialogen vedr. udvikling af overbygningsstrukturen peger i retning af et ønske om at styrke overbygningen – både i et pædagogisk, organisatorisk og logistisk perspektiv. Der er fokus på at tænke nye samarbejdsmuligheder med ungdomsuddannelserne og forholde sig konstruktivt til transportudfordringerne. Dialogen bærer præg af en interesse for en styrkelse af brobygningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse.

Overbygningsstrukturen i Brønderslev by er et centralt omdrejningspunkt i forhold til etableringen af nye distrikter. Fagenheden kan identificere to mulige modeller på baggrund af de aktuelle drøftelser og input:

 1. En samlet overbygningsskole i Brønderslev by.

Hvis der skal arbejdes videre med denne del, vil det bl.a. kræve investeringer i faglokaler på den valgte overbygningsskole. Det vil ligeledes betyde en del i relation til trafiksikkerhedsforanstaltninger i Brønderslev By, da flere yngre elever vil skulle færdes længere til og fra skole.

 1. Overbygningerne samles (med tiden) på en skole i hvert af de nye distrikter i takt med at lokalekapaciteten tillader det. Der arbejdes i hvert distrikt med at udvikle en tydelig profil for overbygningen.

Der var på dialogmødet stor interesse for profil-overbygningsklasser. Der vil være mulighed for at give skolebestyrelserne mulighed for selv at træffe beslutning om, hvilke profiler skolen bør have repræsenteret i deres distrikt. På baggrund af inputtene fra dialogmødet virker det ikke realistisk at udarbejde en model, hvor eleverne skal træffe valg på tværs af distrikterne. Men alle elever kan jf. gældende lovgivning benytte sig af det frie skolevalg.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- Skoleudvalget tager stilling til, hvilken overbygningsmodel der skal arbejdes videre med i processen.

3. En styrkelse af inklusionsindsatsen gennem arbejdet med udvikling i fællesskaber

Dialogen vedr. inklusion og organisering af kommunes specialtilbud peger i retning af et ønske om øget kommunikation, samarbejde og vidensdeling – både i forhold til almenskolen, forældrene, tværfaglige samarbejdspartnere og forvaltning. Der er fokus på at tænke nye muligheder i forhold til ressourcetildeling og samarbejdet med almenområdet. Dialogen bærer ligeledes præg af en interesse for reorganisering og nytænkning af enkeltintegration og specialtilbud i Brønderslev Kommune. Endvidere er der et ønske om at samarbejde med Heldagsskolen med henblik på anbringelsesforebyggende tiltag.

Arbejdet med ”Udvikling i Fællesskaber” er i tråd med skolereformens hensigter om en styrkelse af læringsmiljøerne for alle elever i folkeskolen. Alle pædagogiske team på skolerne har gennemført kompetenceforløbene (PA-analyse), og der er fokus på den videre proces - blandt andet med at skabe tid og rum til de nødvendige didaktiske og pædagogiske drøftelser.

I samarbejde med skolerne er der fortsat fokus på at styrke læringsmiljøerne, således der er plads til elevernes mangfoldighed og forskellige læringsforløb – også for de elever, der umiddelbart udfordrer de eksisterende rammer. Men de lokale pædagogiske indsatser bør understøttes af en højere grad af decentralisering af de økonomiske ressourcer, således der bliver fokus på læringsprogressionen.

En anden væsentlig faktor i denne inklusionsproces er uddannelsen af læringsmiljøvejledere, der iværksættes med virkning fra skoleåret 15/16. Dermed arbejdes der målrettet med at opfylde et af de politiske fastsatte, kvalitative mål i inklusionsindsatsen i forhold til, at det pædagogiske personale har kvalificeret vejledning og rådgivning fra skolens ressourcecenter og fra kommunens PPR i forhold til egen praksis, elevernes læring og læringsmiljøet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til, om den nuværende ressourcetildelingsmodel med 45 % til elevtakster og 55 % til klassetakster skal ændres ved implementering af en ny struktur med større skoledistrikter. Det er fagenhedens forslag, at:

 • der udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel, hvor ressourcerne følger eleven. Dermed vil visitationsprocessen blive decentral, og en eventuelt visitering til et specialundervisningstilbud i kommunen vil skulle finansieres af skolens egne midler
 • den nuværende ressourcemodel bliver ændret til en 100 % elevtakst model. Herunder decentraliseres midlerne, der er allokeret til enkeltintegration ud på skolerne
 • der bør ske en afklaring af Heldagsskolen: Enten fastholdes den som en selvstændig enhed i en tæt samarbejdsrelation til familieafdelingen eller også tilknyttes den til en af skolerne rent fysisk og organisatorisk

4. Revideret tidsplan for gennemførelsen af strategiplanen for skoleområdet

På dialogmødet kom der mange spørgsmål til afklaring i forhold til de praktiske forhold. Det forventes, at der er et stort behov for, at den administrative proces får rum og tid til afklaring af de forskellige praktiske og principelle forhold. En del af disse spørgsmål kan naturligvis kalde på en politisk afgørelse. Derfor anbefales det, at processen vedr. implementering af strategiplanen fremskønnes, således fagenheden i højere grad kan understøtte en konstruktiv proces gennem inddragelse af både bestyrelser og MED-systemet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget tager stilling til revideret tidsplan, som fremgår af bilag 3. I denne tidsplan er der lagt op til, at Byrådet den 16. september 2015 træffer den endelige beslutning om ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2016.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 14. april 2015, pkt. 3:

Vedr.1. Skoledistrikter

Udvalget besluttede, at der skal etableres 4 skoledistrikter, men ønsker, at fordele og ulemper i de beskrevne distrikter 3, 4, 5, 6a og 6 b beskrives nærmere. Materialet ønskes udarbejdet til udvalgets møde i juni.

Vedr. 2 Overbygningsstruktur

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved en overbygningsskole i Brønderslev by beskrevet.

Vedr. 3. Styrkelse af inklusionsindsatsen

Udvalget ønsker fordele og ulemper ved de foreslåede modeller beskrevet nærmere.

Vedr. 4. Revideret tidsplan

Forslaget godkendt.

Beslutning

Peter H. S. Kristensen gennemgik baggrunden for sagen.

Der bliver afholdt et borgermødet af 11. maj kl. 19:00 Klokkeholm Skole.

Særligt inklusionsindsatsen er væsentlig for Handicaprådet. Der er foreslået ændringer i forhold til Heldagsskolen og ressourcetildelingsmodellen. Tanken er, at pengene følger det enkelte barn, hvilket give mulighed for at sætte ind med særlige tiltag i den enkelte klasse efter behov. De børn, der med fordel kan rummes i folkeskolen skal inkluderes, mens de børn ,som ikke kan rummes fortsat skal have et specialtilbud.

Handicaprådet udtaler:

 • At det er fornuftigt at bibeholde Helhedsskolen som en selvstændig enhed.
 • At det er positivt at de børn der i dag modtager et specialtilbud fortsat skal kunne modtage et specialtilbud.
 • At det er positivt med større enheder til de store børn i overbygningen.
 • At der også er fokus på inklusion i overbygningen.
 • At inklusion skal opleves som positivt for alle parter – de inkluderede såvel som de inkluderende.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


4. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2014 for Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2014 indberettet 186 magtanvendelser fordelt på 4 af kommunens tilbud. I 2013 er der indberettet 141 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2014 indberettet 247 magtanvendelser fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen. I 2013 er der indberettet 41 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2014

Ledelsen på de enkelte botilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen, har i 2014 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette er blandt andet gjort ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde er indberetninger enkeltvis blevet drøftet på personalemøder på institutionsniveau, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover er sagerne blevet drøftet på handlemøder med sagsbehandler.

På ældreområdet er kommunens social- og sundhedsassistentelever blevet undervist i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet har haft mulighed for at blive undervist i og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der har været behov for dette. Derudover drøftes sagerne med den medarbejder, der er ansvarlig for indberetninger på Ældreområdet i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

I 2015 vil der være fokus på at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser generelt. Samtidig er håndtering af magtanvendelser et af Socialtilsyn Nords fokusområder i 2015, og der vil derfor ved socialtilsyn på Det Specialiserede Voksenområde være fokus på håndteringen af dette.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 7. april 2015, pkt.8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 9. april 2015, pkt. 11:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 5:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Ellen Lykke gav på mødet en gennemgang af sagen, Stigningen i antallet af magtanvendelser skyldes i høj grad øget fokus på registrering.

Handicaprådet er tilfreds med, at der er fokus på magtanvendelse og at magtanvendelserne er til for at skærme borgeren.

John Erik Jensen var fraværende under dette punkt.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


5. Udmøntning af Masterplan - fire indsatsområder


Resume

Sagsforløb: SS, HAR

Den vedtagne Masterplan på Det Specialiserede Voksenområde skal ses som en overordnet strategisk tilgang til området. For at sikre en bæredygtig implementering af indholdet i Masterplanen er der udvalgt 4 indsatsområder til implementering i 2015.

Handicaprådet foreslås at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Den politisk godkendte Masterplan for Det Specialiserede Voksenområde er gældende for perioden 2013 – 2017. Masterplanen skal ses som en overordnet strategisk tilgang til området. For at sikre en bæredygtig implementering af indholdet i planen, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udvalgt 4 indsatsområder til implementering i 2015.

De fire indsatsområder er:

 • Frivilligsamarbejde
 • At bo
 • Borgerinddragelse/medborgerskab
 • Kompetenceudvikling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd finder det afgørende at arbejde målrettet og dybdegående med de fire indsatsområder, hvorfor der er valgt en strategi med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan. Kommissoriet, der ses som en fælles ramme for implementering af et udvalgt emne, beskriver projektarbejdets målsætning, styring, planlægning og organisering. Der udarbejdes løbende kommissorier for hvert enkelt indsatsområde, som sendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Indsatsområdet kompetenceudvikling ses dog som et indsatsområde, der er en del af de tre andre områder. Det er derfor endnu ikke fastsat, hvordan Fagenheden for Sundhed og Velfærd vil arbejde med dette område.

Tidsplanen for færdiggørelse af kommissorierne på de 3 indsatsområder er:

 • Frivilligsamarbejde: april 2015
 • At bo: maj 2015
 • Borgerinddragelse/medborgerskab: juni 2015

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 6:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Ellen Lykke gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

John Erik Jensen var fraværende under dette punkt.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Til toppen


6. Udmøntning af Masterplan - frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I henhold til Masterplanen igangsættes det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med inddragelse af frivillige i Brønderslev Kommunes tilbud på Det Specialiserede Voksenområde.

Handicaprådet foreslås at tage orientering om kommissorium samt tids- og milepælsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivilligsamarbejde bliver mere og mere udbredt i den offentlige sektor. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Dermed bliver de frivillige et værdifuldt supplement til de opgaver, kommunerne ellers løser. I disse år, hvor diskussionerne om fremtidens velfærd er på sit højeste, er spørgsmålet om frivillige i kommunale institutioner blevet endnu mere relevant.

Det er forskelligt, hvordan frivilligsamarbejdet organiseres. Nogle steder er de frivillige organiseret i en forening, der samarbejder med den kommunale institution. Andre steder er det kommunen selv, der organiserer de frivillige.

Med afsæt i de fire udvalgte indsatsområder for 2015 og med et ønske om at udnytte denne mulighed i de kommunale tilbud, ses der behov for at arbejde med opgaven i forhold til inddragelse af frivillige, så mulighederne kortlægges, ligesom der skal laves aftaler for håndtering af opgaven. På den baggrund har Fagenheden for Sundhed og Velfærd valgt at arbejde ud fra en projektorganisering med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan til igangsættelse af det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med frivilligsamarbejde svarende til indholdet i Masterplanen.

I projektet er der særlig fokus på at sikre bred inddragelse og forankring. På den baggrund inviteres borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere, ledere og andre interessenter ind i arbejdet som deltagere i projekt- eller arbejdsgrupper.

Kommissoriet samt tids- og milepælsplan for projektet fremsendes til rådet til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Ellen Lykke gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet finder det positivt, at der arbejdes mere målrettet med frivillige området.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til reduktion af merforbrug og afdækning på Rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

På Rusmiddelområdet i Brønderslev Kommune er der i 2014 et merforbrug på i alt 2.317.415 kr. Merforbruget fordeler sig på 2.273.835 kr. på botilbudspladser og på 43.580 kr. ved brug af forsorgshjemspladser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsætter forslag til drøftelse af, hvordan et forventet underskud i 2015 på 2,3 mio. kr. kan imødekommes, samt hvordan Rusmiddelområdet kan indgå i budgetafdækningen for 2016.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I 2014 er der et samlet merforbrug på Rusmiddelområdet på i alt 2.317.415 kr. Merforbruget fordeler sig på 3.096.332 kr. på botilbudspladser og på 43.580 kr. ved brug af forsorgshjemspladser. Der er et mindreforbrug på alkohol- og stofbehandling. Resultatet ser således ud:

Rusmiddelområdet

2014

Budget

3.404.395 kr.

Forbrug

-5.678.230 kr.

Resultat

-2.273.835 kr.

Forsorgshjem

2014

Budget

1.805.219 kr.

Forbrug

-3.697.598 kr.

50 % refusion

1.848.799 kr.

Resultat

-43.580 kr.

Overforbruget er primært en konsekvens af, at der konteringsmæssigt er flyttet udgifter fra psykiatriområdet til Rusmiddelområdet vedrørende botilbudspladser, dvs. fra at være omfattet af flerårsaftalen til at være uden for flerårsaftalen. Udgifterne er ikke genereret i 2014, men har været konteret på et andet område. De bør rettelig være på Rusmiddelområdet, så det samlede forbrug på området kan ses under et. Området er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, og derfor overføres der ikke et underskud fra 2014 til 2015.

Der må dog alt andet lige forventes et budgetproblem i minimum samme størrelsesorden i 2015 som i 2014. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger derfor – ud over generel tilbageholdenhed – følgende forslag til at imødekomme merforbruget i 2015 samt afdækning 2016.

Familieorienteret behandling - i budgetaftalen for 2014 er der afsat 400.000 kr. til en målrettet indsats overfor børn og unge fra misbrugsfamilier. Denne indsats er endnu ikke iværksat. Det afsatte beløb kan enten anvendes til iværksættelse af indsats overfor børn og unge i misbrugsfamilier eller til at dække merforbrug.

Forsorgshjem – etablere praksis omkring at opsøge kommunens borgere på forsorgshjem rundt om i landet, for at motivere til at bo i egen bolig i Brønderslev Kommune – evt. med støtte eller aflastningsophold på kommunens egne tilbud. Der vil være en udgift til eksempelvis bostøtte, men en forventelig besparelse på 10 % på brug af forsorgshjem. Boformen kan både være egen bolig med støtte eller etablering af et mindre botilbud, hvor der tilbydes pleje og omsorg.

Aflastningspladser – oprette aflastningspladser så borgerne har mulighed for at blive stabiliseret efter afrusning, fremfor at komme på forsorgshjem eller blive indlagt. Der vil være en udgift til etablering og drift af pladserne, men en forventelig besparelse på brug af forsorgshjem samt indlæggelse/aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ved indlæggelse af en borger betaler Brønderslev Kommune 34 % af DRG-taksten, dog max. 14.377 kr. pr. indlæggelse. På baggrund af konkrete personoplysninger for en persongruppe skulle det være muligt at opgøre udgifter til såvel somatisk som psykiatrisk sygehus i tidligere år. Hvis dette er muligt, kan der opstilles et mål for, hvor mange indlæggelser en lokal indsats bør forebygge, og dermed et netto finansieringsbidrag.

Hjælp i eget hjem – bevilge bostøtte og/eller støtte til personlig eller praktisk hjælp samt hjælp til medicin for at reducere behov for afrusning, aflastning samt indlæggelse. Der vil være en udgift til støtte i eget hjem, men en forventelig besparelse på afrusning, aflastning og indlæggelse.

Det synes ikke umiddelbart muligt både at forebygge et merforbrug i 2015 samt finde bidrag til et afdækningskatalog for 2016.

Social- og Sundhedsudvalget bedes på den baggrund drøfte, hvordan der kan opnås en balance i budgettet for 2015 samt hvilke konsekvenser den økonomiske situation har for udarbejdelsen af afdækningskataloget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 9:

Udvalget ønsker en yderligere beskrivelse af, hvordan der kan etableres et tilbud for den udsatte målgruppe, og hvilke økonomiske konsekvenser der kan opstilles.

Udvalget ønsker muligheder for en alternativ placering af misbrugstilbud i Tovegade belyst.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Ellen Lykke gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet tager sagen til efterretning. Handicaprådet anbefaler, at mulighederne for at etablere ”skur-by” miljøer undersøges.

John Erik Jensen var fraværende under dette punkt.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Til toppen


8. Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018


Resume

Sagsforløb: ÆR,HAR,ÆO, SS

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi har i løbet af 2014 udarbejdet en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske behandling i regionen. Praksisplan for fysioterapi udarbejdes/revideres hvert fjerde år.

KKR Nordjylland har på deres møde den 27. februar 2015 drøftet og godkendt Praksisplan for Fysioterapi og planen er sendt til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Personale

Praksisplanen er et værktøj i den fremtidige tilrettelæggelse af og udvikling på fysioterapiområdet og skal medvirke til at styrke samarbejdet mellem sektorerne. Herudover skal praksisplanen beskrive den økonomiske udvikling, antal fysioterapeutiske klinikker, praksisformer og kommunalt oprettede tilbud om vederlagsfri fysioterapi.

Praksisplanen indeholder en beskrivelse af den eksisterende kapacitet i fysioterapeutpraksis i alle områder i regionen, en beskrivelse af de kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en ydelsesoversigt over præsterede ydelser fordelt på fysioterapeutpraksis i regionen og på kommuneniveau.

Kommunerne har gennem hele forløbet arbejdet ud fra en forudsætning om, at den fysioterapeutiske kapacitet i Region Nordjylland er passende, og der er i Praksisplanen ikke truffet beslutning om kapacitetsudvidelse i forhold til den vederlagsfrie fysioterapi.

Tidligere har der været en særskilt Praksisplan for ridefysioterapi. Sidste gang denne blev revideret var i 2006. Denne gang er det besluttet at inkludere ridefysioterapien som en del af den samlede Praksisplan. I forhold til ridefysioterapien er der sket en mindre kapacitetsudvidelse siden 2006, blandt andet fordi regionen har overtaget 3 rideskoler fra Region Midt ved kommunalreformen.

Praksisplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i regi af Samarbejdsudvalg for Fysioterapi bestående af repræsentanter fra regionen, de nordjyske kommuner samt de praktiserende fysioterapeuter. Der er via Det fælleskommunale Sundhedssekretariat og det kommunale netværk på området sket en administrativ inddragelse af kommunerne undervejs i processen.

Kommunerne har i processen haft særligt fokus på udvikling af samarbejdet på tværs og på arbejdet med kvalitetsudviklingen på området. Herudover er der lagt vægt på at få udarbejdet en overskuelig og letforståelig Praksisplan.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


9. Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi


Resume

Sagsforløb: ÆR,ÆO,SS,HAR

Social- og Sundhedsudvalget efterlyste på mødet den 4. februar 2015 en redegørelse over udgifterne til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier.

Sagsfremstilling

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi var i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 blev ordningen dog udvidet således, at den nu også omfatter personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have et svært fysisk handicap
 • Tilstanden skal være varig
 • Have en diagnose, som er omfattet af diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Have en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Have en diagnose som, på diagnoselisten fra Sundhedsstyrelsen, er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af en sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale.

Visitationsret og finansiering

Det er de praktiserende læger, der har visitationsretten til vederlagsfri fysioterapi, mens det er kommunerne, der finansierer ydelserne.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos privat praktiserende fysioterapeuter. Kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette ydelser svarende til, hvad der tilbydes inden for vederlagsfri fysioterapi ved private institutioner. Hvis kommuner vælger at have sådanne tilbud i eget regi, har borgerne frit valg til at vælge, hvilket tilbud de ønsker.

Vederlagsfri fysioterapi opdeles i to paragraffer under Sundhedsloven; dels § 62 vederlagsfri fysioterapi og dels § 65 vederlagsfri ridefysioterapi. Behandlinger under § 62 udgør langt den største post såvel i udgifter som i antal ydelser.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


10. Frivilligt socialt arbejde § 18


Resume

Sagsforløb: SS, HAR

Brønderslev Kommune har modtaget 69 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element.

Frivilligrådet har på sit møde den 23. marts 2015 behandlet de indkomne ansøgninger, og Social- og Sundhedsudvalget har i møde den 15. april 2015 godkendt Frivilligrådets forslag.

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2015 afsat 379.131 kr. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2015 er der indkommet 69 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 670.494 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det frivillige element.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede sidste år, at udvalget fremover ønsker, at frivilligrådet behandler ansøgningerne og laver en indstilling til udvalget.

Frivilligrådet indstiller, at der reserveres 10.000 kr. til Frivilligmesse 2015, som er under planlægning af Frivilligrådet i samarbejde med repræsentanter fra en række frivillige foreninger. Frivilligmessen planlægges afholdt lørdag den 26. september 2015 som dettes års markering af Frivillig Fredag.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Frivilligrådet

10.000

Annoncering

8.000

Frivilligmesse

10.000

Til uddeling

351.131

I alt

379.131

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 11:

Fagenhedens og Frivilligrådets forslag godkendt.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


11. Samarbejdsaftaler med frivillige foreninger


Resume

Sagsforløb: SS,HAR

I Budget 2014 blev der afsat 200.000 kr. til udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere. Der er udarbejdet i alt 42 samarbejdsaftaler.

Sagsfremstilling

I perioden maj til december 2014 er et projekt blevet gennemført for Frivilligrådet med reference til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen og med baggrund i en byrådsbeslutning i forbindelse med budgetforlig for 2014.

Formålet har været at udarbejde samarbejdsaftaler med de frivillige sociale foreninger i Brønderslev Kommune. Der er blevet taget udgangspunkt i de foreninger, som i 2014 har ansøgt § 18-puljen om midler til gennemførelse af aktiviteter.

Der er udarbejdet i alt 42 samarbejdsaftaler, 10 aftaler er indgået med patientforeninger, 10 aftaler med besøgstjenester, 4 aftaler med centerråd på relevante, kommunale plejecentre, 15 aftaler med seniorklubber/pensionistforeninger og 3 aftaler med øvrige, frivillige sociale foreninger. Alle er frivillige sociale foreninger funderet i Brønderslev Kommune.

Frivilligrådet foreslår, at Byrådet godkender, at restbeløbet på 32.841 kr. overføres til 2015 og anvendes til opfølgning/evaluering af samarbejdsaftalerne i 4. kvartal 2015.

Frivilligrådet er meget tilfreds med det arbejde, der er blevet udført, som er mundet ud i de mange samarbejdsaftaler.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager rapporten til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 12:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Frivillige kan ikke pålægges tavshedspligt i forhold til loven. Borgerne skal gøres bekendte med, at de frivillige ikke er underlagt tavshedspligt.

Tager orienteringen til efterretning.
Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


12. Sygefravær Fagenheden Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har tidligere efterlyst materiale, på et overordnet niveau, om fraværsstatisk for Fagenheden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

På mødet den 5. februar 2015 blev det besluttet, at tal for sygefravær, på et overordnet niveau, fremlægges som en orienteringssag til Handicaprådet. På mødet deltog formand og næstformand for Handicaprådet, formanden for Social- og Sundhedsudvalget og direktøren for Fagenheden for Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Handicaprådet er tilfredse med, at der sker en kommunal indsats i forhold til fravær-nærvær, men finder det vigtigt, at der er særlig fokus på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Bilag

Til toppen


13. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Avisartikel vedr. høreomsorg.

Sagen blev drøftet på mødet.

Den 22. maj 2015 kl. 14:00 indvies det nye Sundhedshus. En officiel indbydelse følger.

Karsten Frederiksen gav på mødet et kort opfølgningen på sag fra sidste møde vedr. klagesager.

John Erik Jensen var fraværende under dette punkt.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Til toppen

Opdateret 29. april 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer