Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 24. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Til toppen


3. Mødekalender


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal træffe beslutning om den fremtidige mødeaktivitet, samt vælge temaer til kommende møder.

Indstilling

Handicaprådet, 28. august 2015, pkt. 3:

Formanden har foreslået, at der afholdes 6 møder om året ca. hver anden måned.

Temaer til drøftelse i 2016:

 • Besøg på center for Velfærdsteknologi. Handicaprådet vil gerne invitere relevante medarbejdere og ledere med på turen.
 • Hjælpemidler – kommunikationshjælpe midler til blinde og døve.

Ønsker til mødet i november:

 • Handicapprisen
 • Flerårsaftalen på det specialiserede område.
 • BPA

Punktet behandles igen på mødet i november.

Fraværende var:

Elly Henriksen – suppleant Per Dissing Nielsen var mødt.
Ole Jespersgaard – suppleant Lasse Riisgaard var ikke mødt.
Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard var ikke mødt.

Beslutning

Handicaprådet planlægger at holde 6 faste møder i 2016.

20. januar 2016

16. marts 2016 – evt. besøg på velfærdteknologiske institut gerne med fagpersonale

2. juni 2016

10. august 2016

11. oktober 2016

22. november 2016

Handicapprisen 2016 uddeles den 6. december 2016.

Emner til behandling:

 • BPA – hvad fungere den, hvilke muligheder findes der, hvilke paragraffer kan der anvendes.
 • Ledsagelse
 • Flerårsaftalen – Ole beretter til næste møde i januar
 • Jobcenteret – beskæftigelse og handicap
 • Ungecenter – Brønderslevs kommunes indsat for de unger med snitflade til HAR.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Til toppen


4. Handicapprisen 2015


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillingerne til Handicapprisen 2015 skal drøftes og vinderen skal udpeges.

Sagsfremstilling

De indkomne indstillinger læses op på mødet, drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles mandag den 7. november 2015.

Beslutning

Der er kommet to indstillinger.

Indstillingerne blev drøftet og vinderen udpeget.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Til toppen


5. Beskæftigelsesplan 2016


Resume

Sagsforløb: BE/IR/HAR/ØK/BY

Kommunerne udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen og beskriver den strategiske prioritering af indsatsen det kommende år. Jobcenter Brønderslev har udarbejdet Beskæftigelsesplan for 2016.

Beskæftigelsesplanen for 2016 fremsendes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der indeholder Jobcentrets overordnede planlægning og prioritering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

På beskæftigelsesområdet er der siden 2013 gennemført flere omfattende reformer. Reformerne på beskæftigelsesområdet har betydet, at der er igangsat nye indsatser og indført nye måder at arbejde på. I Brønderslev Kommunes Jobcenter er der gennemført organisationsændringer for at understøtte reformerne. 2016 bliver derfor et år, hvor der er fokus på konsolidering af de initiativer og indsatser, der har været igangsat på beskæftigelsesområdet de senere år. Samtidig ventes der fra 2016 en markant ændring af de økonomiske mekanismer i beskæftigelsesindsatsen, idet varigheden af forløbene på offentlig forsørgelse bliver afgørende for, hvor meget refusion kommunerne modtager fra staten.

For at understøtte en overordnet retning for beskæftigelsesindsatsen på tværs af landet har Beskæftigelsesministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål for 2016. Målene er identiske med ministermålene for 2015. Foruden fokus på konsolidering af igangværende tiltag, er omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 de fire udmeldte ministermål samt en lokal udfordring:

Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse

 • Målsætning for 2016: Antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp nedbringes til 309 fuldtidspersoner i 2016 (antal uddannelseshjælpsmodtagerepr. august 2015: 337).

I Brønderslev Kommune har der været et markant fald i antallet af unge på uddannelseshjælp i august måned 2015. Udfordringen bliver at fastholde den positive udvikling i 2016 og styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne. Der er derudover en gruppe af unge, der har psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer. Denne gruppe af unge har behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse.

Mål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

 • Målsætninger for 2016 på området:
  • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere nedbringes til 372 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 405 personer).
  • Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger nedbringes til 225 (antal pr. juli 2015: 242 sager).
  • Antallet af personer på ledighedsydelse nedbringes til 100 fuldtidspersoner (antal pr. juli 2015: 114 personer)
 • Den primære udfordring i Brønderslev Kommune på dette område er de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Jobcentret vil i 2016 øge brugen af virksomhedsvendte indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser til dem, der er længst fra arbejdsmarkedet.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

 • Målsætning for 2016: Antallet af langtidsledige nedbringes til 136 fuldtidspersoner (antal langtidsledige pr. september 2015: 161).

Langtidsledige defineres som jobparate ledige, der har været ledige i minimum 80 % af tiden indenfor det seneste år. I 2016 vil Jobcenter Brønderslev i samarbejde med A-kasserne udvikle indsatsen for at forebygge langtidsledighed. Det skal blandt andet ske gennem uddannelse og opkvalificering af ufaglærte ledige samt ledige med forældede kompetencer.

Mål 4: Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

 • Målsætninger for 2016:
  • Antallet af virksomhedsrekrutteringer når 175 (antal rekrutteringer i 2015 opgjort primo august: 139)
  • Der skal være 50 virksomhedscentre med 160 pladser (i august 2015 er der 37 virksomhedscentre med 92 pladser)
  • Der skal etableres tæt samarbejde med 40 virksomheder (aktuelt er der etableret tæt samarbejde med 14 virksomheder)
  • Besøg hos 100 nye virksomheder/iværksættere, som der ikke har været kontakt med i minimum 1 år (der er ikke data for 2015)
  • Afholdelse af 4 temaarrangementer for ledige (i 2015 afholdes 3)
 • Jobcenter Brønderslev har allerede et stærkt og velfungerende samarbejde med virksomhederne, hvilket Dansk Industris undersøgelse af erhvervsklimaet også vidner om. Jobcentret vil i 2016 udbygge samarbejdet med kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov, således at Jobcentret kan bistå med at klæde ledige såvel som medarbejdere på virksomhederne på til fremtidens kompetencebehov.

Lokal udfordring - integrationsindsatsen

 • Målsætning for 2016: 10 % af de jobparate integrationsborgere er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 13 ugers praktik, og 20 % af målgruppen er selvforsørgende i minimum 3 måneder efter 1 år.

Foruden de fire ministermål indgår i Jobcenter Brønderslevs Beskæftigelsesplan 2016 en særlig, lokal udfordring på integrationsområdet. Brønderslev Kommune har modtaget mange flygtninge det seneste år, og antallet er kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven er fordoblet. Udfordringen er her at sikre, at integrationsborgerne hurtigt muligt opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet og lærer dansk.

Udmøntningen af Beskæftigelsesplan 2016 vil i høj grad komme til at ske gennem en 2-årig handleplan, som Jobcenter Brønderslev har iværksat i 2015. Via handleplanen følges udvalgte indsatser og initiativer tæt, og der følges via handleplanen op på Beskæftigelsesplanens mål kvartalsvist.

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender beskæftigelsesplanen til høring i Handicaprådet.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2015, pkt. 5:

Sendes til høring i Integrationsrådet og Handicaprådet, hvorefter sagen behandles i Beskæftigelsesudvalget på næste møde.

Integrationsrådet, 11. november 2015, pkt. 8:

Integrationsrådet har drøftet Beskæftigelsesplanen med særlig fokus på punktet Lokal udfordring - integrationsindsatsen.

Integrationsrådet håber, at målsætningen for 2016 lykkes. Integrationsrådet ønsker at blive orienteret om de kvartalsvise resultater.

Søren Krog Jensen, Emilly L. K. Pedersen, Cady M. Kilele, Bodil Thomsen og Danial Nouri var fraværende.

Beslutning

Beskæftigelsesplanen blev drøftet i Handicaprådet.

Handicaprådet udtaler, at

 • man er meget positiv over, at der er fokus alternative jobmuligheder, herunder socialøkonomiske virksomheder.
 • det er vigtigt, at der er vedvarende fokus på gruppen af unge, der har psykiske , sociale eller misbrugsproblemstillinger.
 • unge borgere med f.eks. udviklingshæmning bør, på lige fod med andre unge, indgå i beskæftigelsesplan 2016.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


6. 2. Behandling af Budget 2016 og overslagsårerne 2017- 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Med baggrund i den indgåede budgetaftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti, fremsendes budgetforslag for 2016 og overslagsårene 2017-2019 til 2. behandling.

Udenfor budgetforliget står Enhedslisten.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet

Sagsfremstilling

Efter Byrådets budgetseminar den 21.-22. september 2015 blev der den 22. september 2015 indgået budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og SF.

Udenfor budgetforliget er Enhedslisten.

Grundlaget for Byrådets 2. behandling af budget 2016 er den resultatopgørelse, der fremgik af Forslag til administrativt basisbudget 2016-2019, som forelå ved Byrådets 1. behandling den 16. september 2015.

Resultatopgørelse til 1. behandling

i t.kr.

2016

2017

2018

2019

Driftsindtægter

-2.256.679

-2.232.185

-2.240.863

-2.255.799

Driftsudgifter

2.238.115

2.291.505

2.338.272

2.384.437

Renter

6.959

7.245

6.946

6.503

Driftsresultat (- = overskud)

-11.605

66.565

104.355

135.141

Anlægsudgifter

34.700

23.200

23.200

23.200

Samlet drifts- og anlægsresultat

23.095

89.765

127.555

158.341

Brugerfinansierede områder

-760

-927

-1.062

-1.202

Nettoafdrag på lån

37.137

37.771

38.118

38.462

Låneoptagelse

-32.300

-2.200

-2.200

-2.200

Pulje til grundkapital

0

0

0

0

Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

27.172

124.409

162.411

193.401

Pulje til overførsel mellem årene

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Reel forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

12.172

109.409

147.411

178.401

Resultat af budgetforlig

På baggrund af aftaleparternes budgetforlig omkring reduktioner og anlæg, er der udarbejdet en revideret resultatopgørelse.

Resultatopgørelse til 2. behandling

i t.kr.

2016

2017

2018

2019

Driftsindtægter

-2.256.679

-2.278.850

-2.287.528

-2.302.464

Driftsudgifter

2.227.556

2.277.033

2.323.800

2.369.965

Renter

6.959

7.245

6.946

6.503

Driftsresultat (- = overskud)

-22.164

5.428

43.218

74.004

Anlægsudgifter

31.100

23.200

23.200

23.200

Samlet drifts- og anlægsresultat

8.836

28.628

66.418

97.204

Brugerfinansierede områder

-760

-927

-1.062

-1.202

Nettoafdrag på lån

37.137

37.771

38.118

38.462

Låneoptagelse

-31.550

-2.200

-2.200

-2.200

Pulje til grundkapital

0

0

0

0

Forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

13.763

63.272

101.274

132.264

Pulje til overførsel mellem årene

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000

Reel forøgelse (-) / Forbrug (+) af likvide beholdninger

-11.237

38.272

76.274

107.264

I resultatopgørelsen er indarbejdet konsekvenserne af ændringsforslag til budgettet som følge af budgetforliget mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Pulje til overførsel mellem årene

I lighed med tidligere år, foreslås en pulje til håndtering af overførsel mellem årene. For 2016 foreslås puljen at være på 25,0 mio. kr..

Denne ændring er ligeledes indarbejdet i den reviderede resultatopgørelse.

Skat: Selvbudgettering eller statsgaranti

Herudover skal der tages stillingen til valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Økonomiafdelingen har derfor med baggrund i de nyeste skøn over udviklingen i væksten, foretaget en fornyet beregning og vurdering af valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering.

mio. kr.

Ved statsgaranti

Ved selvbudgettering

Forskel

Udskrivningsgrundlag

5.131

5.079

-51

Folketal

35.664

35.664

Skatteindtægter

1.380

1.366

-14

Generelle tilskud og udligning

762

774

12

Nettoprovenu i alt

2.142

2.135

-1.9

Skønnet efterregulering i 2019

-5

-5

Tab ved valg af selvbudgettering

-7

Det aktuelle befolkningstal for Brønderslev Kommune ligger i øjeblikket over det statsgaranterede befolkningstal for 2016, og regnes der med dette befolkningstal, giver det stort set samme indtægt ved selvbudgettering som ved statsgaranti. Imidlertid viste den seneste opgørelse fra KL, at der kun er 2 kommuner som pt. planlægger at anvende selvbudgettering. Det betyder, at risikoen ved at vælge selvbudgettering er meget stor, idet kommunen vil få en meget stor negativ efterregulering, hvis landsudviklingen bliver bare lidt dårligere end skønnet. Det anbefales derfor, at der vælges statsgaranti, som også er indarbejdet i budgetforslaget.

Takstoversigten er under udarbejdelse og udleveres på mødet den 30. september 2015.

Indbydelse af observatører

Erik Sørensen (O) og Ole Bruun (Ø) er indbudt som observatører til Økonomiudvalgets behandling af punktet, jfr. Lov om kommunernes styrelse, § 20, stk. 5.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår til anden behandlingen i Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 • Der træffes beslutning om de politiske ændringsforslag
 • Kommunen for 2016 anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, udligning og tilskud
 • Beskatningsprocenten fastholdes til 26,9 %
 • Grundskyldspromillen fastholdes til 31,23 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes grundværdi fastholdes til 15,00 0/00
 • Dækningsafgiften for offentlige ejendommes forskelsværdi udgør 8,75 0/00
 • Forslaget til takster og gebyrer godkendes
 • Forretningsledelsen bemyndiges til at foretage nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer, herunder besparelsen på prisfremskrivning, diverse korrektioner mellem politik-områderne m.v.
Indstilling

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 3:

Takstblad udleveret.

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgaard var fraværende.

Byrådet, 7. oktober 2015, pkt. 5:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, ligeledes er Økonomiudvalgets ændringsforslag af 7. oktober 2015 godkendt.

Ole Bruun er imod.

Beslutning

Ole orienterede kort om beslutningerne vedrørende flerårsaftalen på det specialiserede område. Flerårsaftalen skal redefineres til den aktuelle situation. Målsætningen er fortsat, at udgifterne på området skal være på landsgennemsnittet.

Ole uddyber på mødet januar 2016.

Besparelsen i forhold til specialundervisning er en tilpasning til den faktiske virkelighed, og der er ikke tale om en servicereduktion.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


7. Status på projekt Frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april blev projekt ”Frivilligsamarbejde” på Handicap- og Psykiatriområdet sat i gang.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger en status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I april 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med projektet er at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige i kommunens tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, jf. kommissorium for frivilligsamarbejde.

I projektet er der opstillet seks succesmål, som danner grundlag for projektgruppens arbejde. Nedenstående ses de 6 succesmål og status på disse pr. 15. september 2015:

Succesmål

Status pr. 15. september 2015

Der er udarbejdet og godkendt retningslinjer for samarbejde med frivillige på et overordnet og stedligt niveau.

De overordnede retningslinjer er udarbejdet af projektgruppen og godkendt i styregruppen den 2. juli 2015, jf. bilag "Retningslinjer for frivilligsamarbejde". Til retningslinjerne er tilføjet den skabelon til samarbejdsaftaler, der er udarbejdet af den tidligere frivilligkoordinator. Der har i perioden april-august været afholdt 4 projektgruppemøder. Afdelingsledere og medarbejdere er i gang med at planlægge implementering af frivilligsamarbejde lokalt, jf. bilag "Implementeringsplan" samt nedenstående afsnit om implementering.

Der er udarbejdet en plan for rekruttering.

Er indarbejdet i implementeringsplanen (se nedenstående afsnit om implementering samt bilag).

Der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling i forhold til frivilligsamarbejde på de enkelte tilbud.

Behov for dette vil blive afdækket løbende (lokalt), som implementeringsplanen skrider frem.

Der er iværksat samarbejde med frivillige på alle områdets tilbud.

Er iværksat på nogle tilbud. Er en del af implementeringsplanen. Se nedenstående afsnit ”konkret samarbejde”.

Der ligger en plan for, hvordan og hvornår projektet skal evalueres.

Er endnu ikke udarbejdet.

Borgerne har udvidet deres netværk/sociale liv med nye relationer til frivillige.

Vil først kunne vurderes på længere sigt.

Implementeringsplan

I forlængelse af at retningslinjerne er udarbejdet og godkendt, har styregruppen valgt at udarbejde en implementeringsplan for at sikre, at retningslinjerne og arbejdet i den forbindelse bliver forankret i praksis (se bilag). Implementeringsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de opgaver, der er beskrevet i retningslinjerne, ligesom den er udarbejdet ud fra anbefalinger fra projektgruppen.

Første skridt i implementeringen var et kick-off møde, som blev afholdt for alle medarbejdere mandag den 7. september 2015. Til mødet holdt Peter Kristensen, kredsformand for SL, et oplæg om de faglige organisationers syn på samarbejde med frivillige på det sociale område. Derudover holdt Benthe Kilt, aktivitetsleder på Ældreområdet, et oplæg om medarbejdernes rolle i samarbejdet med de frivillige. Mødet sluttede med, at fire medarbejdere fra Handicap- og Psykiatriområdet fortalte om deres erfaringer med samarbejde med frivillige. Afdelingslederne arbejder nu videre med at få udarbejdet lokale aftaler for samarbejde, ligesom de er gået i gang med at afprøve forskellige muligheder for samarbejde og rekruttering.

Konkret samarbejde med frivillige

Siden igangsættelsen af projektet har arbejdet resulteret i følgende nye samarbejder med frivillige:

 • På botilbuddet Lundagervej er der indgået aftale med fem frivillige om at afholde cafe hver anden onsdag, hvor der bliver lavet forskellige aktiviteter, som borgerne kan deltage i efter lyst.
 • På botilbuddet Hedebo er en gruppe på fem frivillige i gang med at etablere forskellige aktiviteter sammen med interesserede borgere. Eksempelvis arrangerede de frivillige en tur til Brønderslev Marked, hvor otte borgere deltog. De afholdt efterfølgende idemøde med interesserede borgere, hvor det blev drøftet, hvilke aktiviteter borgerne kunne se, at de frivillige kunne arrangere.
 • På botilbuddet Hedebo er der ligeledes etableret samarbejde med en ”frivillig hund”, som indtil videre har resulteret i, at en borger der sjældent kommer udenfor egen lejlighed, har mobiliseret overskud til at komme ud og gå sammen med hunden.

Der er generelt stort fokus på, hvordan der rekrutteres frivillige. Pt. afprøves der forskellige måder at rekruttere på, bl.a. ved udarbejdelse af opslag på uddannelsesinstitutioner, biblioteket, ved at indgå aftaler med tidligere studerende og fra medarbejdernes netværk.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2015, pkt. 3:

Til efterretning. Udvalget ønsker ny status om ca. ½ år.

Beslutning

Peter gav en orientering om arbejdet med at inddrage frivillige i arbejdet i forhold til projektet. Det handler om at finde en balance mellem de frivillige og de ansatte. De ansatte løser den visiterede ydelse, men de frivillige kan indgå som et supplement.

Der er i projektet fokus på det bærende er borgernes behov.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet finder projektet spændende, og at det indeholder flere gode elementer

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


8. Status på projekt Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Projekt "Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien" blev igangsat i maj 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger status på projektet til orientering.

Sagsfremstilling

I maj 2015 iværksatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt "Fremtidens idræt, bevægelse og fysisk aktivitet for borgere tilknyttet Socialpsykiatrien".

Formål og vision med projektet er at fremme sundhed og inklusion med fysisk aktivitet, idræt og bevægelse som omdrejningspunkt.

I perioden maj-september 2015 har der været afholdt fire styregruppemøder og seks arbejdsgruppemøder. Styregruppen har sikret rammerne for projektet, mens opstartsfasen for arbejdsgruppens vedkommende er blevet brugt på at undersøge, hvilke muligheder der er i samarbejdet med frivillige, samt hvorledes man kan skabe grobund for inklusion i det gængse foreningsliv. Endvidere har BIFOS' sommerstævne været på dagsordenen til flere arbejdsgruppemøder. Hen over sommeren har især inddragelsen af frivillige været i fokus, og efter sommerferien blev der igangsat en konkret søgning efter frivillige til blandt andet rollen som instruktør og til de opgaver og aktiviteter, der er i forbindelse med driften af en forening, herunder også bestyrelsesarbejde.

De opgaver, styre- og arbejdsgruppen har beskæftiget sig med i perioden, beskrives herunder:

Inddragelse af frivillige og borgernes nære netværk i opgaveløsningen

Siden opstarten af projektet er der i arbejdsgruppen arbejdet intenst på at finde frivillige til BIFOS. Bestyrelsen i BIFOS har haft ansvaret for udarbejdelsen af en annonce i forhold til at rekruttere frivillige til foreningen. Annoncen er blevet distribueret bredt i Brønderslev og omegn samt digitalt, blandt andet her:

 • Oplandsavisen den 11. august 2015
 • BIFOS hjemmeside
 • Via det nære netværk
 • Biblioteker, lægehuse, butikker, idrætshaller etc. i Brønderslev og i nærområdet
 • Via mail til diverse Senior- og Ældreklubber i Brønderslev Kommune, Røde Kors' besøgsvenner og Sind Nettet
 • Brønderslev Kommunes Facebook side

Siden 11. august 2015 har der været 3 potentielle henvendelser fra frivillige.

Foruden den omtalte annonce, hvor der søges bredt efter frivillige til BIFOS, skal der i arbejdsgruppen udarbejdes stillingsopslag til frivilligjob.dk. Her søges der konkret efter frivillige til sekretær-/koordinatorfunktionen, instruktørrollen, bestyrelsesarbejde og til omsorgsperson funktionen.

Styrke de tilbud om fysisk aktivitet, som allerede eksisterer, herunder især Idrætsforeningen BIFOS

Medlemmerne fra BIFOS, som sidder i arbejdsgruppen og bestyrelsen for BIFOS, har gjort en ihærdig indsats for at styrke foreningen. Dette især i forhold til hvervningen af frivillige, hvor bestyrelsen har haft ansvaret for udarbejdelsen af annoncen efter frivillige samt for samarbejdet med Oplandsavisen. På BIFOS' hjemmeside bliver man ligeledes orienteret om, at foreningen søger frivillige.

For at styrke BIFOS yderligere er der taget kontakt til Nordjyllands Idrætshøjskole med henblik på et eventuelt samarbejde i forbindelse med afholdelse af BIFOS' sommerstævne. Nordjyllands Idrætshøjskole var umiddelbart positiv over for forslaget og vender tilbage snarest med yderligere information og fastsættelse af dato for et samarbejdsmøde.

Inklusionsperspektivet

Med henblik på at styrke inklusionen i det gængse foreningsliv, har arbejdsgruppen været i dialog med BI-fodbold. Der er blevet lavet en aftale om, at BIFOS må benytte foreningens baner i forbindelse med fodboldholdets sommertræning forud for Vejle Idrætsfestival. I forbindelse med sommertræningen samarbejdede BIFOS også med en fodboldtræner fra det gængse foreningsliv. Medlemmerne var efter træningen meget positive, og synes det vil være en god idé med frivillige gæstetrænere.

Foruden fodbold som indgangsvinkel til det gængse foreningsliv, er der i arbejdsgruppen også åbnet op for muligheden for et samarbejde med BI-bordtennis. Dette skal der eventuelt arbejdes videre på hen over efteråret.

Når der er fundet frivillige til de opgaver, der er i forbindelse med driften af BIFOS, er næste skridt at hverve frivillige til jobbet som fritidsguide med henblik på at styrke inklusionen. Fritidsguidefunktionen er blevet drøftet på arbejdsgruppemøderne, og arbejdsgruppen har også været i dialog med Røde Kors' besøgsvenner herom. Et eventuelt samarbejde er blevet udskudt på grund af manglende interesse fra de frivillige besøgsvenner. Arbejdsgruppen er dog velkommen til at kontakte Røde Kors' besøgsvenner igen på et senere tidspunkt.

Fysisk aktivitet (og sundhed) i hverdagsperspektivet

På det specialiserede voksenområde er der fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, dette i form af sundhedsfremmeindsatsen på området. I forbindelse med pilotprojektet forud for indsatsen blev der nedsat en tovholdergruppe bestående af borgere og medarbejdere tilknyttet Socialpsykiatrien. Tovholdergruppen eksisterer stadig, og trods udskiftning er der i gruppen stadig en lyst til at arbejde med sundhed, herunder også fysisk aktivitet. Derfor har tovholderne også en vigtig rolle i forhold til projektet. De skal motivere deres kollegaer til at implementere fysisk aktivitet i hverdagsperspektivet, og de skal videreformidle viden om netop fysisk aktivitet og sundhed. For at sikre et tilstrækkeligt informationsniveau og samarbejde tovholderne og projektets bemanding imellem er

Kompetenceudvikling er afgørende for, at tovholderne kan gå i spidsen for det sundhedsfremmende og motiverende arbejde, og for at hele medarbejdergruppen kan implementere fysisk aktivitet (og sundhed) i hverdagsperspektivet. Fremadrettet og sideløbende med projektet er der derfor på hele det Socialpsykiatriske område fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne. På den måde bliver hele området klædt på til at kunne understøtte projektets udvikling og til at formidle og implementere projektets indhold. Hvorvidt og i hvilket omfang, tovholderne skal kompetenceudvikles yderligere i forbindelse med projektet, skal drøftes på et af de kommende styregruppemøder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2015, pkt. 4:

Til efterretning. Udvalget ønsker ny status om ca. ½ år.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Friodolin Laager – punkt til kommende dagsorden: Aktiviteter på botilbud.

Svend Erik Trudslev - suppleant Lars Bisgaard Andreasen fraværende med afbud.
Bettina Nielsen - suppleant Martin Bech er mødt i stedet.
Flemming Vejrum – suppleant Asger Deth Jensen er mødt i stedet.

Til toppen

Opdateret 26. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer