Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 3. marts 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen deltog frem til 10:30. EH deltog under behandlingen af punkt 1 , 2, 11 og delvist til punkt 10 på dagsordenen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Punkt vedrørende orientering fra formanden og næstformanden behandles som første ordinære punkt. Herefter behandles punktet vedrørende UTH.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Til toppen


3. Masterplan for det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har ønsket en status på arbejdet med Masterplanen for det Specialiserede Voksenområde.

Sagsfremstilling

På Det Specialiserede Voksenområde arbejder Fagenheden for Sundhed og Velfærd i to spor - Flerårsaftalen og Masterplanen.

Flerårsaftalen er en aftale om besparelser godkendt i Økonomiudvalget i september 2013. Den gælder for årene 2013-2017, hvor der samlet set skal ske en reduktion i udgifterne på Det Specialiserede Voksenområde på 17,6 mio. kr. Grunden til dette er, at udgiftsniveauet på dette område i Brønderslev Kommune er højere end niveauet i sammenlignelige kommuner.

Masterplanen er en udviklingsplan, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte i december 2013. Masterplanen indeholder anbefalinger til et kvalitetsløft på Det Specialiserede Voksenområde, hvor Fagenheden for Sundhed og Velfærd arbejder med at sikre, at kommunen har tilbud af så høj kvalitet som muligt.

Udfordringen er, at få de to planer til at gå hånd i hånd, da den ene plan skal sikre et lavere udgiftsniveau og den anden plan skal sikre et kvalitetsløft. Det er den udfordring, Fagenheden for Sundhed og Velfærd står overfor nu og har stået overfor i 2014.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Ellen Lykke beretter om, hvordan der arbejdes med henholdsvis Masterplanen og Flerårsaftalen i Fagenheden for Sundhed og Velfærd. Der er stor fokus på at nedbringe udgifterne for de meget dyre enkeltsager.

Ole Jespersgaard redegør for Social- og Sundhedsudvalgets betragtninger i forhold til Masterplan og Flerårsaftalen.

Handicaprådet udtaler:

 • Godt at der er fokus på de dyre enkeltsager, så der ikke går for mange ressourcer fra de mange.
 • Godt er der er fokus på refusionsordninger.

Fridolin Laager aflevere sine bemærkninger skriftligt til forvaltningen.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Til toppen


4. Tilbud om kørsel til værested i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS

I forbindelse med beslutningen om at nedlægge Mødestedet – et socialpsykiatrisk værested – i Dronninglund fremlægges efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget et oplæg om mulighederne for at tilbyde borgerne kørsel til værestedet i Brønderslev.

Handicaprådet foreslås at drøfte sagen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 5. november 2014 at nedlægge Mødestedet – et socialpsykiatrisk værested - i Dronninglund. I samme forbindelse ønskede Social- og Sundhedsudvalget et oplæg om mulighederne for at tilbyde kørsel for de borgere i Dronninglund-området, som ønsker at profitere af værestedet i Brønderslev.

Lovgivningsmæssigt er det ikke et krav, at kommunen afholder borgeres transportudgifter til et uvisiteret tilbud efter servicelovens § 104. Her er tale om et åbent tilbud, hvor borgere kan møde op uden forudgående visitation. Afholdelse af transportudgift forholder sig anderledes med de visiterede tilbud (se bilag 1).

Afholdelse af borgernes kørselsudgifter til værestedet i Brønderslev er således ikke et lovkrav, men et spørgsmål om kommunens serviceniveau. Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger to mulige måder at løse det på, hvis der skal tilbydes kørsel til værestedet i Brønderslev:

Model 1: Transport som individuel bevilling

Borgere i den østlige del af kommunen, som ønsker at benytte værestedet i Brønderslev, opfordres til at søge om kommunal afholdelse af transportudgifterne efter servicelovens § 117, som lyder:

"Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser om hjælp efter denne bestemmelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed."

Der vil her være tale om en individuel vurdering med afsæt i borgerens behov.

Der er tale om en kan- (og ikke en skal-)paragraf. Social- og Sundhedsudvalget kan beslutte at bringe denne bestemmelse i anvendelse.

Model 2: Transport som del af værestedets budget

Afholdelse af borgeres transportudgifter fra den østlige del af kommunen kan også indgå som en serviceydelse fra værestedet i Brønderslev. Det betyder, at udgiften til transport skal indgå i værestedets budget.

Der vil her være tale om et tilbud til alle fra den østlige del, der kommer i værestedet, uanset kørselsbehov.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anslår, at der kan være tale om en årlig udgift på ca. 82.000 kr. via brug af offentlig bustransport og flextaxa for de få, som ikke er i stand til at tage bussen. Udgiften afhænger af, hvor mange borgere fra Øst, der vælger at benyttet tilbuddet, hvilket endnu er ganske usikkert (se bilag 2).

Et tilbud i en overgangsperiode

Fagenheden for Sundhed og Velfærd henleder opmærksomhed på, at et serviceniveau, der dækker borgeres transportudgifter til et værested, ikke synes at være i tråd med målet i Masterplanen på det specialiserede voksenområde om at gå fra en ”beskyttet til støttet” tilgang til borgerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at afholdelse af borgeres transportudgifter fra Dronninglund til Brønderslev primært finder sted i en overgangsperiode fra 1. marts 2015 - hvor Mødestedet lukker – frem til 31. december 2015. Formålet hermed vil være at støtte borgerne i at vænne sig til at bruge værestedet i Brønderslev. Det skal nævnes, at der pt. også arbejdes på at etablere et bruger-/frivilligstyret værested i Fredensgade i Dronninglund. Borgere i Dronninglund forventes således fortsat at have et tilbud i nærmiljøet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ser model 1 som en mulighed for i en overgangsperiode at give en begrænset kreds et kørselstilbud, hvorimod model 2 åbner op for, at alle borgere uanset behov bliver i målgruppen for kørsel.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 5:

Fagenhedens forslag godkendt med den tilføjelse, at der skal være tale om transport på over 15 km. Desuden fastsættes en betaling for transport på 20 kr. hver vej. Ordningen gælder frem til 1. september 2015.

Handicaprådet høres.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog punktet.

Sagen skal behandles i Handicaprådet og MED-udvalget.Handicaprådet har drøftet problemstillingen og finder at, at det er godt, at der er en overgangsordning. Handicaprådet foreslår model 2.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen

Til toppen


5. Værestedet Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: SS, HAR

Med afsæt i den politiske aftale i Social- og Sundhedsudvalget om omstilling i socialpsykiatrien lukkede Støttecentret i Det Blå Hus den 31. januar 2015.

Værestedsdelen, der drives efter Servicelovens § 104 som et uvisiteret tilbud og beskyttet beskæftigelse i form af et Bageri og en Produktionsvirksomhed drevet efter Servicelovens § 103, fortsættes i Det Blå Hus. Dette i form af at værestedsdelen skal forstærkes både i form af indhold og åbningstider. Fangenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan det fremtidige værested etableres og drives.

Handicaprådet foreslås at drøfte tilbuddets indhold og organisering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget indgik på møde den 5. november 2014 en politisk aftale om at Det Blå Hus i socialpsykiatrien i Brønderslev fremover skal anvendes til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, og at værestedet efter servicelovens § 104 skal flytte til Jyllandsgade i løbet af 2015, og besluttede samtidig at nedlægge Mødestedet i Dronninglund.

På møde den 3. december 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, som en del af den politiske aftale, at nedlægge støttecentret efter servicelovens § 104 i Det Blå Hus.

Hensigten med at forstærke værestedet er at få et tilbud, som kan bruges af alle i målgruppen uden først at skulle visiteres til stedet. Samtidig er der et ønske om at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes fra Det Blå Hus i dag.

I forlængelse af lukningen af Støttecentret den 31. januar 2015 foreslås værestedsfunktionen igangsat i sin fremtidige form. Det vil give mulighed for at afprøve, hvordan form og indhold i det fremtidige værested skal være. Det betyder konkret at rammerne i Det Blå Hus skal tilpasses. Huset skal indrettes, så der er lokale(r) til værestedet.

Åbningstiderne i værestedet skal tilpasses i forhold til de tidligere åbningstider for henholdsvis støttecenter og værested, samt hvad brugergruppen ønsker. Det betyder som udgangspunkt, at værestedet åbner kl. 9 og lukker sidst på eftermiddagen.

Nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested tænkes som udgangspunkt videreført i værestedsregi. Med afsæt i de eksisterede aktiviteter kan der ske tilpasning alt efter brugergruppens ønsker.

Der skal arbejdes målrettet med borgernes udvikling, og personalets opgave i værestedet vil være at understøtte den enkelte borgers udviklingsproces og understøtte aktiviteter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at personalenormeringen i det nye værested fastsættes til 2,0. Dette vurderes på baggrund af brugergruppens sammensætning og samarbejdet med frivillige og foreninger.

Fagenheden foreslår brug af ”værestedsråd” med inspiration fra Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der skal arbejdes målrettet med at øge brugergrundlaget. UngeCentret og Visitationen opfordres til at have fokus på at oplyse borgere i målgruppen om tilbuddet. De øvrige udførertilbud, som bostøtteområdet og botilbud, inddrages i at informere om tilbuddet.

Fagenheden foreslår, at der 3 måneder efter igangsætning af ovennævnte laves en evaluering, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og stillingtagen til tilbuddets fremadrettede form.

Økonomi

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et budget for det nye værested ud fra en normering på 2,0. De øvrige udgiftsposter i budgettet dækker bl.a. faste udgifter til bygningen, aktivitetsudgifter og servicering af frivillige (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter forslagene til indhold, organisering og budget af det nye værested, som består i,

 • at værestedet startes op i Det Blå Hus,
 • at huset indrettes, så det er tydeligt hvor værestedet er,
 • at nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested fortsætter indtil videre,
 • at værestedets budget baseres på en personalenormering på 2.0 årsværk,
 • at det vedlagte budget godkendes,
 • at der inddrages frivillige og andre aktører i det nye værested,
 • at der oprettes et ”væresteds-råd”, jf. modellen med centerråd på ældreområdet, og
 • at værestedet evalueres første gang efter 3 måneder.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Det forudsættes, at normeringen reduceres fra 2,43, som i dag varetager opgaven i Det Blå Hus, til 2 årsværk.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 1:

Udvalget tilkendegiver, at forslag fra fagenheden ønskes godkendt.

Handicaprådet høres forud for igangsætning af en tilpasning af § 103-tilbuddet i Det blå Hus til det visiterede antal brugere. Merforbruget i den mellemliggende periode finansieres af den ikke forbrugte andel af de 242.000 kr.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke orienterede om historikken i forhold til sagsfremstillingen.

Handicaprådet ønsker, at blive inddraget i den kommende evaluering.

Handicaprådet foreslår, at beslutningen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. februar 2015 suppleres med den fasemodel, som fremgår af det vedhæftede referat

fra møde den 12. februar 2015.Handicaprådet er dog i tvivl om hvorvidt den foreslåede normering på 2.0 er tilstrækkelig.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen

Bilag

Til toppen


6. Frivilligdrevet værested i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: SS

I Dronninglund arbejder en gruppe frivillige på at etablere et socialpsykiatrisk værestedstilbud i lokaler i Fredensgade. Planen er, at værestedet skal åbne pr. 1. marts 2015, hvor det kommunale værested - Mødestedet - i Dronninglund lukker. For nuværende er de frivillige klar til at holde åbent en dag om ugen.

Ud fra et ønske om at understøtte de frivillige og tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag, foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der bidrages med en medarbejderressource en dag om ugen til at varetage dette.

Derudover foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at det frivillige værested tilbydes et årligt tilskud til aktiviteter på 15.000 kr.

Handicaprådet foreslås at drøfte forslagene.

Sagsfremstilling

Det socialpsykiatriske værested Mødestedet i Dronninglund lukker pr. 1. marts 2015, og på samme tid er planen, at et nyt frivillig- og brugerdrevet værested skal åbne i Fredensgade i Dronninglund. Siden beslutningen på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 5. november 2014 om at lukke Mødestedet, har frivillige og kommunale kræfter arbejdet på at rekruttere flere frivillige. Der er således en gruppe på 7-8 frivillige, som er klar til at holde værestedsåbent foreløbig en dag om ugen i lokalerne i Fredensgade.

Ud fra et ønske om at støtte de frivillige og også at kunne tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at kommunen i en 3 måneders periode tilbyder en medarbejderressource en dag om ugen. Formålet med medarbejderen vil - foruden at holde åbent en dag om ugen - være at understøtte de frivillige og bidrage til at rekruttere flere frivillige. Fagenheden foreslår, at der efter de 3 måneder - fra 1. marts - 31. maj 2015 - foretages en evaluering af, hvorvidt der fortsat er behov for den ekstra ressource.

Det skal understreges, at der stadig er uafklarede spørgsmål vedrørende lokalerne i Fredensgade, herunder hvilke dage lokalerne er ledige til brug for værestedet, og hvorvidt der er huslejerelaterede udgifter forbundet med brug af lokalerne. Forudsætningen for, at en medarbejder kan forestå en ekstra åbningsdag er således, at lokalerne også er ledige.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at en medarbejder bruger 7,4 timer ugentligt svarende til en arbejdsdag på opgaven. Da man kan forestille sig, at medarbejderen er en del af personalestaben i Det Blå Hus i Brønderslev, vil kørsel til Dronninglund skulle indregnes. Det betyder, at der vil blive tale om en åbningstid på 6 timer.

Udgiften til en medarbejderressource svarende til en normering på 0,2 vil være 25.000 kr. inklusiv kørsel for 3 måneder (se bilag).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at der afsættes et årligt budget til aktiviteter på 15.000 kr. til det frivillige værested i Dronninglund.

Udgiften på i alt 40.000 kr. finansieres af det reserverede beløb på 242.000 kr. opnået ved lukning af Mødestedet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter:

 • Tilførsel af en medarbejderressource 7,4 timer ugentligt til det frivillige værested i Dronninglund svarende til en udgift på 25.000 kr. for 3 måneder. Herefter evalueres situationen og tiltaget i forhold til, om der fortsat vurderes behov for den ekstra ressource
 • En årlig udgift på 15.000 kr. til aktiviteter til det frivillige værested

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Forslaget indebærer en opnormering på 0,2 i en 3 måneders periode.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 10:

Fagenhedens forslag godkendt med bemærkning om, at der alene bevilges ekstra medarbejderressourcer i 3 måneder.

Handicaprådet høres.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke gennemgik sagsfremstilling.

De frivillige er omfattet af arbejdsskadeloven. Det er borgerne, der har efterlyst et frivilligdrevet værested.

Handicaprådet ser med tilfredshed, at kommunen bakker op omkring tilbuddet og understøtter indsatsen i en opstartsfase.

Dog er man fra Handicaprådet betænkelig i forhold til inddragelse af frivillige på området.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Til toppen


7. Rehabilitering - servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

Den 1. januar 2015 trådte Servicelovens § 83a i kraft. Den nye paragraf omhandler rehabilitering og skal hjælpe kommunerne til at arbejde mere systematisk med rehabilitering og ud fra en entydig lovmæssig ramme. Samtidig skal borgere tilbydes et rehabiliterende forløb, inden de modtager hjemmehjælp efter SEL § 83.

Handicaprådet foreslås at drøfte kommissorium og tidsplan for arbejdet med SEL § 83a.

Sagsfremstilling

I de fleste danske kommuner arbejdes der i dag med rehabilitering, men på meget forskellige måder og med afsæt i forskellige lovparagraffer. På baggrund heraf trådte en ny lov i kraft den 1. januar 2015, som forpligter kommunerne til at tilbyde rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a. Det betyder, at kommunerne skal arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles lovgrundlag, som gør det muligt nationalt at sammenligne rehabiliteringsindsatserne.

Rehabilitering efter Servicelovens § 83a

Når en borger søger om hjemmehjælp efter SEL § 83, skal kommunen først foretage en individuel og konkret vurdering af, om borgeren vil kunne forbedre sin funktionsevne – fysisk, psykisk eller socialt. Er der rehabiliteringspotentiale, tilbydes borgeren et rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a.

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende og tidsafgrænset forløb, som skal tilrettelægges ud fra en helhedstænkning og tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Forløbet udføres i et tværfagligt samarbejde og dialog mellem borgeren og relevante faggrupper.

Der skal fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren, som løbende justeres, hvis dette er nødvendigt. Målene og tidsrammen for rehabiliteringen skal indgå i en samlet beskrivelse.

Under rehabiliteringsforløbet skal borgeren have den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i borgerens funktionsevne – uanset om udviklingen er positiv eller negativ.

Når forløbet er afsluttet, skal borgeren – hvis denne stadig har et behov – tilbydes hjemmehjælp efter SEL § 83.

Den nye lovændring understøtter således princippet om hjælp til selvhjælp og muliggør en mere smidig hjælpeindsats i et motiverende og dialogisk samarbejde mellem borgeren og kommunen, som sætter fokus på en bedre livskvalitet.

Rehabilitering efter servicelovens § 83a i Brønderslev Kommune

Lovændringen lægger rehabilitering ind under Serviceloven, som i Brønderslev Kommune hidtil er blevet bevilget efter Sundhedslovens § 119. Dette har blandt andet udelukket de private leverandører af hjemmehjælp fra at varetage rehabiliteringsopgaver. Der skal derfor tages stilling til, hvorvidt de private leverandører skal have mulighed for at varetage rehabiliteringsopgaver.

Samtidig vil lovændringen medføre en forandring af organiseringen, rammesætningen og opgaverne i forhold til de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI). Forandringsprocessen skal således også sigte mod at imødegå opmærksomhedspunkterne, der blev afdækket ved evalueringen af FRI i efteråret 2014, herunder:

 • FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet
 • De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015
 • FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå
 • Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag, som muliggør, at private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 • Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling
 • Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv
 • Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv
 • Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter det udarbejdede kommissorium og tidsplan.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte, men vil blive nærmere beskrevet, når form og indhold i forhold til rehabiliteringsforløbenes udformning er udarbejdet.

Beslutning

Bilag til sagen bliver vedhæftet referatet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe der arbejder med hvordan den nye lov skal implementeres i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet ser frem til at behandle sagen.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om udbredelse af velfærdsteknologi i kommunerne 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL er det aftalt, at kommunerne fra 2014-2017 skal effektivisere for tilsammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Handicaprådet foreslås at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har i økonomiaftalen for 2014, indgået aftale om, at der iværksættes en samlet indsats for national udbredelse af modne velfærdsteknologier i kommunerne.

Formålet er, at der i fælleskommunalt regi samles og spredes viden om brug af velfærdsteknologi, og at der afstedkommes en national effektivisering på tilsammen 500 mio. kr. ved implementering af fire konkrete velfærdsteknologiske løsninger.

Det betyder at kommunerne I perioden 2014-2017 skal fokusere på fire velfærdsteknologiske initiativer, henholdsvis forflytningsteknologi – fra 2-1, vasketoiletter, spiserobotter samt bedre brug af hjælpemidler. Initiativerne skal medvirke til at øge borgerens selvhjulpenhed og effektivisere arbejdsgange.

DE 4 INITIATIVER

Forflytningsteknologi – fra 2-1

Med moderne liftsystemer – forflytningsteknologier – kan man på mere hensigtsmæssig vis flytte borgere med fysiske funktionsnedsættelser, og dermed gøre det muligt at gå fra to til en medarbejder. Dette initiativ retter sig således mod en ændring af arbejdsgangene i kommunen i forhold til forflytning. Samtidig frigøres medarbejderressourcer og det fysiske arbejdsmiljø forbedres, da medarbejderne undgår tunge løft. Borgeren vil opleve den samme tryghed i forflytningen og en bedre kontakt med medarbejderen, da der bliver et naturligt samarbejde omkring hele opgaveløsningen.

Vasketoiletter

Vasketoiletter kan i nogle tilfælde gøre borgere helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg. Derved kommer borgeren til at opleve mere værdighed – og derigennem en bedre livskvalitet – i hverdagen, samtidig med at arbejdsmiljøet forbedres for medarbejderne.

Spiserobotter

Borgere med funktionsnedsættelser i arme og hænder er ofte ud af stand til at indtage måltider uden hjælp, og hjælp til spisning er en meget ressourcetung opgave, da det indebærer, at medarbejderen skal forstå, hvor hurtigt, hvor meget og i hvilken rækkefølge, borgeren ønsker at indtage sit måltid. Brug af spiserobot vil derfor ikke kun frigøre medarbejderressourcer, men vil også kunne gøre borgerne mere selvhjulpne i forbindelse med indtagelse af måltider og herigennem opnås en bedre livskvalitet.

Bedre brug af hjælpemidler

Dette initiativ retter sig ikke kun mod at introducere konkrete hjælpemidler hos borgerne. Det handler især om at anvende hjælpemidlerne i et rehabiliterende øjemed. Fokus for dette initiativ er derfor sammenhængende i et borger- og medarbejderperspektiv, da en borger med funktionsnedsættelse kan genvinde, udvikle eller vedligeholde sin funktionsevne og dermed blive mere selvhjulpen samtidig med, at der – fra medarbejdernes side – tænkes i brugen af hjælpemidler kombineret med en rehabiliterende tilgang.

METODE

KL's Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet vejledninger og værktøjer til implementeringsarbejdet og anbefaler, at kommunerne arbejder med en ”gevinsttræ-metode” til implementeringsarbejdet. Det er en metode, der strukturerer og styrer de processer, som en succesfuld implementering af velfærdsteknologiske løsninger kræver.

Samtidig giver metoden mulighed for at skabe overblik og sammenhæng mellem kommunens mål for ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger, forandringerne som teknologierne skal afstedkomme, parametrene forandringen skal måles på samt hvilke af kommunens egne visioner og mål, der sætter retningen på forandringen.

DEN VIDERE PROCES

Medarbejdere i fagenheden, som skal forestå arbejdet med implementering af velfærdsteknologi, er tilmeldt KL's gevinsttræ-kursus den 11. marts 2015.

I første kvartal af 2015 – konkret i uge 3 til 5 - igangsættes en statusmåling på det velfærdsteknologiske arbejde. Der er modtaget materiale til dataindsamling. Der er deadline for svar den 30. januar 2015.

Herudover skal der udarbejdes handlingsplaner for henholdsvis Ældreområdet samt Det Specialiserede Voksenområde i forhold til implementeringsarbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Endnu ikke kendte.

Økonomi

Regeringen og KL er tidligere blevet enige om at der i kommunerne i perioden 2011-2015 skulle gennemføres digitaliseringsprojekter med henblik på at realisere et potentiale i kommunerne på 2 mia. kr. i 2015. For Brønderslev Kommune svarende til ca. 13 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 blev det besluttet, over en 4-årig periode, at indarbejde en årlig besparelse på 0,25 % af serviceudgifterne inden for en række områder, som forventede gevinster ved digitalisering, effektivisering og velfærdsteknologi.

Konkret betyder det, at der er indarbejdet følgende sparekrav for henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for perioden 2013-2016:

Besparelse pr. Udvalg (1.000 kr.)

2013

0,25 %

2014

0,50 %

2015

0,75 %

2016

1 %

Ældreomsorgsudvalget

740

1.480

2.220

2.960

Social- og Sundhedsudvalget

564

1.129

1.693

2.258

Med henblik på at opnå besparelsen indenfor tidsperioden blev det samtidig besluttet at afsætte en anlægspulje på 4 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015, da der ofte kræves en vis investering for at opnå forventede effekter.

I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014 blev det aftalt at sætte særlig fokus på de fire nævnte initiativer i perioden 2015-2017. Dette med henblik på at kommunerne kan frigøre 500 mio. kr. i 2017, for Brønderslev Kommune svarende til ca. 3,1 mio. kr.

Den forventede besparelse ved de fire initiativer er ikke indarbejdet i budgettet for hverken 2015 eller overslagsårene.

Beslutning

Velfærdsteknologien kan hjælpe borgeren til at blive mere selvhjulpen, men det kan være mere vanskeligt at realiserede en konkret besparelse.

Handicaprådet er positiv over for brugen af velfærdsteknologi, men det må ikke erstatte den personlige kontakt. Handicaprådet finder at der bør afdækkes muligheder for brug af velfærdsteknologi i forbindelse med nybyggeri.

Handicaprådet mener, at man med fordel kunne undersøge mulighederne for at bevillige velfærdsteknologi i private hjem herunder vasketoiletter.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Til toppen


9. Sundhedsfremme og forebyggelse


Resume

Sagsforløb: HAR

Nye rapporter fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at mennesker med funktionsnedsættelser har omfattende problemstillinger relateret til trivsel, sundhedsvaner og sociale relationer. Alt dette medfører generelt en kortere levetid end hos den generelle befolkning.

Danske Handicaporganisationer, Center for Forebyggelse i praksis og KL har i samarbejde udarbejdet et opmærksomhedspapir til forebyggelsesarbejdet i kommunerne på dette område.

Handicaprådet forelægges rapporten til orientering.

Sagsfremstilling

Papiret fokuserer bl.a. på borgerinddragelse og samarbejde, politik og handleplaner, samskabelse, ledelse og arbejdskulturer, kommunale sundhedstilbud og personalets kompetencer.

Og særligt personalets kompetencer er et vigtigt opmærksomhedspunkt, hvis kommunerne vil uligheden i sundhed til livs.

Til at hjælpe kommunerne med forebyggelsesindsatsen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en lang række forebyggelsespakker. Fælles for alle pakkerne er, at de indeholder anbefalinger til indsatser, som har en dokumenteret virkning.

Brønderslev Kommune har nedsat en tværfaglig styregruppe, som skal stå for en kortlægning af de indsatser, der allerede arbejdes med i dag i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme.

Der ikke er udarbejdet forebyggelsespakker specifikt til de socialfaglige tilbud, men på tværs af alle pakkerne er der en række anbefalinger, der retter sig mod kommunernes institutioner og botilbud. I forhold til sunde rammer anbefales det blandt andet, at kommunale sundhedspolitikker om mad og måltider, rygning, motion og alkohol- og rusmiddelbrug skal udmøntes som handleplaner i de kommunale institutioner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Handicaprådet, 21. januar 2015, pkt. 5:

Udsættes til næste møde.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen

Svend Erik Trudslev

John Erik Jensen – suppleant Kaj Hansen fremmødt

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Bilag

Til toppen


10. Utilsigtede hændelser 2014


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2014.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 er der rapporteret 947 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2013 var 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Ældreområdet

396

298

42

7

11

754

Sundhed og Handicap

108

68

0

2

7

185

Visitationen

0

0

0

4

4

8

Private udbydere

0

0

0

0

0

0

I alt

504

366

42

13

22

947

Af de rapporterede UTH omhandler patientuheld overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Medicin er i stor udstrækning glemt medicin. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Fokusområdet i 2014 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af urinvejsinfektion, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013 til 42 i 2014.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til de utilsigtede hændelser undersøges, sådan at der kan opnås læring og derpå ændre og forebygge fremtidige utilsigtede hændelser. Her ses en udvikling fra 57 hændelsesanalyser i 2013 til 144 i 2014.

Fokus for 2015 vil være fortsat implementering af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden. Sygeplejersker og hygiejnekontaktpersoner vil blive undervist i alle infektionsdefinitioner i forhold til UTH.

Nyansatte, private udbydere samt sygeplejestuderende, SSH – og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Misbrugsområdet vil få en generel undervisning. Der vil i flere områder ske opfølgende undervisning i UTH.

Kampagnemateriale fra Sundhedsstyrelsen til oplysning til borgere/pårørende om UTH samt omhandlende UTH i forhold til medicinsk udstyr/hjælpemidler vil udbredes.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Brønderslev Kommune, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives input til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Ellen Lykke orienterer om, at stigningen primært skyldes øget fokus på at få identificeret og registeret utilsigtede hændelser.

Formålet med registrering af UTH er at drage læring af hændelserne. Alle UTH indberetninger bliver behandlet.

Handicaprådet drøftede de mulige årsager til stigningen i antallet af UTH.

Ellen Lykke tager Handicaprådets kommentarer til årsrapport med tilbage til relevant medarbejder.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, men ønsker rapporten mere specifik næste gang. Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på området.

Svend Erik Trudslev vil gerne vide mere om de UTH’er, der har været i forhold til medicin. Hvilke tendenser er der, og hvordan bliver indberetningerne behandlet.

Handicaprådet vil gerne vide hvor mange UTH’er, der er blevet indberettet af private borgere.

Tilbagemeldingerne sendes til Handicaprådet pr. mail.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen delvis fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering fra formand og næstformand


Resume

Sagsforløb: HAR

Formand og næstformand giver en kort orientering på mødet.

Sagsfremstilling

Formand og næstformand giver en orientering om møde afholdt den 5. februar 2015.

Beslutning

Behandlet som det første ordinære punkt.

Formanden er ikke tilfreds med referatet fra mødet den 5. februar 2015.

Handicaprådet tager orienteringen fra formand og næstformand til efterretning.

Næstformanden orienterer om forløbet i forhold til den landsdækkende undersøgelse udarbejdet af SL.

Handicaprådet ønsker et møde med SL. Handicaprådet aftaler hvilke repræsentanter, der deltager. Formanden indkalder til mødet.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


12. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Fraværende med afbud:

Peter H S Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

Bettina Nielsen – stedfortræder Martin Bech mødte i stedet.

Elly Henriksen.

Til toppen

Opdateret 4. marts 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer