Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 17. juni 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Martin Bech deltog under punkt 1-5.

Ole Jespersgaard forlod mødet efter pkt. 4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Der mangler afdækningskataloger fra følgende udvalg:

 • Ældreomsorgsudvalget
 • Teknik og miljøudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget

Ole Jespersgaard havde følgende kommentar til dagsordenen:

Sagen vedrørende det blå hus er ufuldstændig. Det er ikke beskrevet, at der allerede er udmøntet en besparelse på 1 mio. på området.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Børne- og Skoleudvalgets område


Resume

Sagsforløb: BS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Børne - og Skoleudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Handicaprådet skal drøfte og lave udtalelse til afdækningskatalog for Børn- og Skoleområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2015, pkt. 3:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Bettina Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets behandling den 2. juni 2015:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Børne- og Skoleudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 3:

Udvalget kan i ikke prioriteret rækkefølge pege på afdækningsforslag nr. 1, 4, 9, 13 og 16.

Vedrørende forslag 16 er hele udvalget enige om at pege på 2,4 mio. kr. på anbringelser.

Udvalget ønsker afdækningsforslag 2 delt i Heldagsskole og Erhvervsklasse og afdækningsforslag 8 belyst med en model, hvor ledelsen ligger i SFO-regi.

Udvalget ønsker, at forslag 14 og 15 ikke bringes i spil.

Sagen drøftes igen på udvalgets møde i august.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, atHandicaprådet drøfter og laver udtalelse til afdækningskatalog for Børn- og Skoleområdet.

Beslutning

Handicaprådet udtaler:

Ad. 1. Nedlæggelse af Ungeklassen: Udtrykker bekymring over besparelsen, da der fortsat er et behov for undervisningen af de unge, der falder inden for målgruppen.

Ad. 4. Køb af ekstra specialeundervisningspladser i andre kommuner: Udtrykker bekymring over besparelse.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


4. Prioritering af afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område


Resume

Sagsforløb: FK

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet ultimo maj/juni måned.

Handicaprådet skal drøfte og lave udtalelse til afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 26. februar 2015, pkt. 4:

Budgetoplægget drøftet. Fagenheden for Børn og Kultur udarbejder materiale til arbejdet med den videre proces.

Lars Bisgaard var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Fritids- og Kulturudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fritids- og Kulturudvalget, 28. maj 2015, pkt. 3:

Udvalget drøftede det administrative afdækningskatalog og ønsker en uddybning af enkelte af forslagene.

Udvalget vil drøfte en prioritering på udvalgets næste møde.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Handicaprådet drøfter og laver udtalelse til afdækningskatalog for Fritids- og Kulturudvalgets område.

Beslutning

Ad. 4. Nedsættelse af tilskud til ”Klub Georg”: Ser gerne, at Klub Georg ikke indgår i afdækningskataloget, da tilbuddet bidrager positivt i forhold til brugernes livskvalitet. Klub Georg er det eneste klubtilbud af denne karakter til målgruppen.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Social- og Sundhedsudvalget skal i henhold til tidsplanen for budget 2016 foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet i juni måned.

Handicaprådet bedes drøfte afdækningskataloget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 4:

Rammeudmelding taget til efterretning.

Besparelsesmuligheder inden for træning, ridefysioterapi, vederlagsfri m.v. fysioterapi ønskes afdækket.

Der ønskes oplæg om besparelsesmuligheder på misbrugsområdet.

Udvalget ønsker en tættere dialog med lægerne omkring visitering til forskellige trænings- og fysioterapiydelser.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 3. juni 2015

I henhold til budgetproceduren for budget 2016 skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd oplyser, at afdækningen skal findes uden for flerårsaftalen, dvs. på sundhedsområdet og misbrugsområdet. Misbrugsområdet har et betydeligt underskud i 2015, hvorfor der ikke er udarbejdet afdækningsforslag her. Sundhedsområdet har tre afdelinger: Tandplejen, Forebyggelse og Rehabilitering og Træningsafdelingen. Træningsafdelingen har underskud i 2015, hvorfor de udarbejdede afdækningsforslag alene vedrører Tandplejen og Forebyggelse og Rehabilitering.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2015, pkt. 6:

Udvalget foreslår følgende prioriteringsrækkefølge:

Prioritet 1

Nyt forslag 7. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi/rideterapi på 0,5 mio.kr.

Forslag 1. Nedlæggelse af stilling som kostkonsulent

Forslag 2. Nedsættelse af timetal for administrativ medarbejder i Forebyggelse og Rehabilitering

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Prioritet 2

Forslag 4. Nedlæggelse af 2 stillinger som fysioterapi i forebyggelsesområdet, incl. mulighed for at reducere sundhedskoordinator med 125.000 kr. minus 250.000 kr. (forslag gennemskrives)

Forslag 5. Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet minus 250.000 kr. Udvalget lægger vægt på, at alle borgere fortsat kan få et tilbud, men at der lægges op til øget selvtræning.

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Forslag 3. Reduktion i §18-puljen.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Handicaprådet drøfter og laver udtalelse til afdækningskataloget for Social- og .Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Der er en afdækningsforslag på vej i forhold til Vederlagsfri fysioterapi.

Ingen bemærkninger.

Handicaprådet vil gerne have en orientering om status på flerårsaftalen på et kommende møde.

Martin Bech deltog under punktet.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Serviceniveau på området for udsatte børn og unge


Resume

Sagsforløb: BS/BE/HAR/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget skal godkende revideret udkast til Serviceniveau på området for udsatte børn og unge.

Sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgetsamt Beskæftigelsesudvalget besluttede på fællesmøde den 13. januar 2015, at de politisk vedtagne serviceniveauer skulle revideres og justeres.

Nyt forslag til politisk beslutning er færdiggjort og klar til Beskæftigelsesudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at de niveauer der er beskrevet nedenfor er udgangspunkt og retningsgivende. Der skal ved enhver sag/ansøgning foretages en individuel vurdering før der træffes en afgørelse.

Ændringerne er for en dels vedkommende sket på baggrund af lovgivningsmæssige ændringer. Det gælder særligt for bestemmelserne i §§11.3 og 11.7 – omhandlende den forebyggende indsats. Der vil med al sandsynlighed også ske ændringer i disse bestemmelser indenfor den nærmeste fremtid. Der afholdes i efteråret kurser i konsekvenserne for ændringerne.

En væsentlig ændring er også bestemmelsen om personkredsen til efterværn i form af fortsat anbringelse i familiepleje. Personkredsen omfatter nu også unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Serviceniveauet foreslås ændret således, at aflastningsophold til børn/unge med varig funktionsnedsættelse, som udgangspunkt sænkes fra 75-90 døgn til 60 døgn årligt. Det svarer til 5 døgn månedligt, svarende til niveauet på området for udsatte børn og unge.

Det foreslås videre, at aflastning til forældre som følge af deres barns/unges funktionsnedsættelse reduceres til 48 døgn årligt fra tidligere 60 døgn årligt.

Reduktion af timetal til fast kontaktperson foreslås ændret fra 4-9 timer ugentligt til 1-5 timer ugentligt.

Som noget nyt er der lavet en beskrivelse af vedligeholdende træning til børn/unge med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om fysioterapeutisk træning. Det foreslås, at forløbene jævnfør serviceniveauet kan bevilges for et ½ år ad gangen og så længe der på baggrund af en faglig vurdering skønnes at være behov.

Forslag til reviderede serviceniveauer i deres fulde længde, intern instruks omkring §§41 og 42 samt en nyligt udarbejdet skrivelse til plejefamilier fremgår af bilag. Dette skriv skal tydeliggøre de forhold, hvorunder plejefamilierne ansættes i Brønderslev Kommune herunder også rammer for, hvilke ekstraomkostninger man som plejefamilie kan forvente at få dækket.

Personale

Ingen.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2015, pkt. 8:

Det reviderede serviceniveau indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 8. juni 2015, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Handicaprådet udtaler:

Godt med fokus på området for at sikre en god og tidlig indsat, med en konkret individuel vurdering.

Der henvises i et bilag til en nedlagt klageinstans, hvilket bør rettes.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Evaluering af Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at nedlægge Støttecentret i Det Blå Hus pr. 31. januar 2015 og at Værestedet, i forlængelse af dette, understøttes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslagene.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at ændre de tilbud til borgere med sindslidelse, der er organiseret i Det Blå Hus. Ændringen består i at Støttecentret nedlægges pr. 31. januar 2015. I forlængelse af dette, besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møderne den 4. februar og den 4. marts 2015, at Værestedet i Det Blå Hus skal forstærkes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Formålet med forstærkningen af Værestedet er:

 • at have et tilbud der kan bruges af alle i målgruppen, uden at de skal visiteres dertil
 • at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes i Det Blå Hus i dag.

I processen med at forstærke Værestedet, blev det den 4. marts 2015 besluttet at arbejde med følgende:

 • at nye åbningstider i Det Blå Hus' uvisiterede værested ændres med virkning fra den 1. marts 2015
 • tydeliggørelse i huset med skiltning med videre om, at der er tale om et værestedstilbud
 • der etableres et ungetilbud på en hverdagsaften snarest. Inddrage unge i bostøtten, Rusmiddelcentret og Thorvaldsensvej
 • der arbejdes på at inddrage frivillige i værestedets dagligdag
 • succeskriteriet er i princippet, at der bliver så stor søgning til tilbuddet, at det bliver nødvendigt at flytte det uvisiterede værested til Jyllandsgade
 • nuværende bemanding i Det Blå Hus fastholdes indtil evaluering ved udgangen af maj 2015
 • Tilbuddet evalueres, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015 efter 3 måneder, dvs. ved udgangen af maj 2015.

Personalet i Værestedet har udarbejdet en evaluering/status på forløbet (se bilag 1), der viser følgende:

Værestedet holder åbent fra kl. 9.00-16.00/17.00 og derudover 2 aftener om ugen, hvoraf en aften for de unge.

Der er ikke den store tilgang af brugere i Værestedet om formiddagen samt i yder timerne kl. 16 – 17.00 og kl. 21 – 22.00. Der kommer 2-6 brugere mandag-torsdag formiddag. Onsdag eftermiddag kommer 10-12 pers, hvor samlingspunktet er den selvdrevne ”Strikke klub”. Det samme gælder fredag aften, hvor der er hygge og afslutning på ugen samt årstidens velbesøgte fester. Det bør derfor overvejes, indenfor Værestedets økonomiske rammer, at give ledelsen mulighed for at forskyde åbningstiderne efter aftale med brugerne, så åbningstiderne afspejler ønsker fra brugerne.

Personalet har arbejdet med at sikre adskillelse mellem Bageriet/Produktionsvirksomheden (§ 103) og Værestedet (§ 104) ved at bruge gennemgående farver for tilbuddene, ved blandt andet brug af skilte og farvede pile i gulvet. De produktions-aktiviteter der før var i Støttecentret er nu overgået til Produktionsvirksomheden.

Brugerne af Værestedet er i gang med at etablere selvstyrende grupper, hvor der blandt andet er strikkeklub onsdag eftermiddag, ligesom der pågår drøftelser om organisering af en eftermiddag med spil, med en bruger som tovholder.

I forhold til samarbejde med frivillige er der nedsat en lokal arbejdsgruppe, der har arbejdet med hvordan frivillige kan inddrages. Der arbejdes pt. på at oprette et "Væresteds-råd". Aktuelt er der to frivillige, der er interesserede i et samarbejde med Værestedet, som er indkaldt til samtale i uge 23 med henblik på snarlig start. Dette arbejde bør, i forlængelse af beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015, fortsættes og opprioriteres.

Det vurderes ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at flytte Værestedet til eksterne lokaler, da der er mulighed for at udnytte de eksisterende lokaler i Det Blå Hus på forskellig vis henover døgnet.

Det vurderes, at der er potentiale for at arbejde med brugerstyring af tilbuddet både i forhold til indhold og åbningstider.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om, at:

 • Værestedet fremadrettet er placeret i Det Blå Hus på Fasanvej
 • Tilbuddets samarbejde med frivillige fortsættes og opprioriteres
 • Der arbejdes på brugerstyring af aktiviteter
 • Der arbejdes med løbende tilpasning af åbningstiderne ud fra borgernes behov
 • Der, med afsæt i borgergruppens ressourcer, arbejdes på at holde brugeråbent ud over de aftalte åbningstider.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Der blev på mødet givet en orientering af baggrunden for sagen ved Ellen Lykke.

Handicaprådet udtaler:

 • At placering Fasanvej vurderes hensigtsmæssig
 • At man sikrer, at de frivillige er klædt på til at håndtere målgruppen og at det er veldefineret, hvilke opgaver de frivillige kan løfte.
 • At det er positivt, at brugerne inddrages i planlægningen
 • At det er positivt, af brugerne får mulighed for at benytte lokalerne uden for almindelig åbningstid.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Fremtidig budget-model for Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det Blå Hus består af to tilbud under samme tag, og der er behov for at få fastlagt en gennemsigtig økonomimodel for den fremtidige bevillingstildeling og økonomistyring. Til brug for denne drøftelse fremlægges to scenarier med henblik på at fastlægge den fremadrettede økonomi Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

Det Blå Hus består i princippet af to tilbud under samme tag. Det ene tilbud gives efter § 104, og er et uvisiteret værestedstilbud. Tilbuddet er rammestyret. Det andet tilbud gives efter § 103, og er et visiteret tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er BUM/takst-styret.

Det Blå Hus får en pose penge til at drive det uvisiterede værested. Der er tale om et rammestyret tilbud, og bevillingen er uafhængig af, om der er få eller mange brugere af tilbuddet.

Den BUM/takststyrede del af tilbuddet får en takst pr. borger, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse. Der er udregnet en takst baseret på det nuværende antal visiterede borgere, og bevillingen øges eller reduceres alt efter, hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet. Det betyder, at Det Blå Hus løbende skal tilpasse personalenormeringen til indtægten. Bevillingen til beskyttet beskæftigelse er placeret i Visitationen (ligesom alle andre bevillinger til visiterede ydelser), og afregnes løbende afhængig af antal visiterede borgere.

Da begge styringsmodeller er til stede i huset på samme tid, betyder det, at der skal arbejdes med to budgetter og regnskabet i huset, som sammen danner husets samlede økonomi. Der er opstillet en økonomimodel, som bygger budgettet op fra bunden, idet den hidtidige økonomimodel ikke indeholdt alle relevante udgifter i forhold til takstberegning på § 103 og en skæv fordeling mellem de to typer tilbud.

I den opstillede økonomimodel er der foretaget en opdeling af faste og variable udgifter. De faste udgifter er delt 50/50 mellem det rammestyrede og det takststyrede område. Antallet af brugere i beskyttet beskæftigelse kan variere over tid, og der afregnes på månedsbasis. I modellen er der regnet med 15 brugere på helårsniveau, hvilket svarer nogenlunde til det aktuelle niveau. Der skelnes ikke takstmæssigt mellem de forskellige §103-tilbud.

I begge modeller er der indregnet 15 timer til ledelse af Det Blå Hus.

I evalueringen af Det Blå Hus er der lagt vægt på, at arbejdet med at inddrage frivillige opprioriteres. De frivillige forventes især at kunne levere ekstra hænder og tilstedeværelse i det uvisiterede værested. Der er ikke indregnet effekt af brug af frivillige i nedenstående opstillinger.

Med henblik på en drøftelse af, hvilken samlet økonomi, der skal være i Det Blå Hus, er der opstillet forskellige scenarier. Scenarierne tager alle udgangspunkt i, hvordan budget 2016 bør sammensættes. Der vil efterfølgende blive forelagt en selvstændig sag om det forventede økonomiske resultat for 2015 i Det blå Hus.

Scenarie 1: Grundmodellen

I grundmodellen er budgetterne bygget op fra bunden. Forudsætningerne i modellen er en normering på 2,52 årsværk i værestedet (rammestyret) og 1,82 årsværk i § 103 (takststyret). De 1,82 årsværk udløses ved 15 visiterede brugere. Ændres antal visiterede brugere, ændres forholdsmæssigt i de 1,82 årsværk. Samlet indeholder grundmodellen 4,34 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Der er endvidere kalkuleret med bygningsmæssige ændringer i form af dør og vindfang, som kan understøtte at der er tale om to tilbud under samme tag.

Grundmodel giver et budgetoverskud på 304.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Scenarie 2: Nul-modellen

Nul-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 3,18 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 5,00 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Nul-modellen giver et budgetoverskud på 0 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om de opstillede modeller.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Begge de fremlagte modeller indebærer en reduktion af ledelsesomfanget i Det Blå Hus. Desuden vil fastlæggelsen af den nye budgetmodel betyde, at der skal ske en tilpasning af antal personaler i Det Blå Hus. Endelig vil takststyringen på § 103 Beskyttet beskæftigelse betyde, at der løbende kan ske justering af personalet afhængig af antal visiterede brugere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Til toppen


8. Fremtidig budget-model for Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det Blå Hus består af to tilbud under samme tag, og der er behov for at få fastlagt en gennemsigtig økonomimodel for den fremtidige bevillingstildeling og økonomistyring. Til brug for denne drøftelse fremlægges tre scenarier med henblik på at fastlægge den fremadrettede økonomi Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

Det Blå Hus består i princippet af to tilbud under samme tag. Det ene tilbud gives efter § 104, og er et uvisiteret værestedstilbud. Tilbuddet er rammestyret. Det andet tilbud gives efter § 103, og er et visiteret tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er BUM/takst-styret.

Det Blå Hus får en pose penge til at drive det uvisiterede værested. Der er tale om et rammestyret tilbud, og bevillingen er uafhængig af, om der er få eller mange brugere af tilbuddet.

Den BUM/takststyrede del af tilbuddet får en takst pr. visiteret borger, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse. Der er udregnet en takst baseret på det nuværende antal visiterede borgere, og bevillingen øges eller reduceres alt efter, hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet. Det betyder, at Det Blå Hus løbende skal tilpasse personalenormeringen til indtægten. Bevillingen til beskyttet beskæftigelse er placeret i Visitationen (ligesom alle andre bevillinger til visiterede ydelser), og afregnes løbende afhængig af antal visiterede borgere.

Da begge styringsmodeller er til stede i huset på samme tid, betyder det, at der skal arbejdes med to budgetter og regnskabet i huset, som sammen danner husets samlede økonomi. Der er opstillet en økonomimodel, som bygger budgettet op fra bunden, idet den hidtidige økonomimodel ikke indeholdt alle relevante udgifter i forhold til takstberegning på § 103 og en skæv fordeling mellem de to typer tilbud.

I den opstillede økonomimodel er der foretaget en opdeling af faste og variable udgifter. De faste udgifter er delt 50/50 mellem det rammestyrede og det takststyrede område. Antallet af brugere i beskyttet beskæftigelse kan variere over tid, og der afregnes på månedsbasis. I modellen er der regnet med 15 brugere på helårsniveau, hvilket svarer nogenlunde til det aktuelle niveau. Der skelnes ikke takstmæssigt mellem de forskellige §103-tilbud.

I begge modeller er der indregnet 15 timer til ledelse af Det Blå Hus.

I evalueringen af Det Blå Hus er der lagt vægt på, at arbejdet med at inddrage frivillige opprioriteres. De frivillige forventes især at kunne levere ekstra hænder og tilstedeværelse i det uvisterede værested. Der er ikke indregnet effekt af brug af frivillige i nedenstående opstillinger.

Med henblik på en drøftelse af, hvilken samlet økonomi, der skal være i Det Blå Hus, er der opstillet forskellige scenarier. Scenarierne tager alle udgangspunkt i, hvordan budget 2016 bør sammensættes. Der vil efterfølgende blive forelagt en selvstændig sag om det forventede økonomiske resultat for 2015 i Det blå Hus.

Scenarie 1: Grundmodellen

I grundmodellen er budgetterne bygget op fra bunden. Forudsætningerne i modellen er en normering på 2,52 årsværk i værestedet (rammestyret) og 1,82 årsværk i § 103 (takststyret). De 1,82 årsværk udløses ved 15 visiterede brugere. Ændres antal visiterede brugere, ændres forholdsmæssigt i de 1,82 årsværk. Samlet indeholder grundmodellen 4,34 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Der er endvidere kalkuleret med bygningsmæssige ændringer i form af dør og vindfang, som kan understøtte at der er tale om to tilbud under samme tag.

Grundmodel giver et budgetoverskud på 304.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Scenarie 2: Nul-modellen

Nul-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 3,18 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 5,00 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Nul-modellen giver et budgetoverskud på 0 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

I praksis betyder de 15 timer til ledelse, at der samlet på psykiatriområdet nedlægges en lederstilling, idet deltidslederstillinger aflønnes som fuldtidslederstillinger. Der findes aktuelt en anden deltidslederstilling. Ved at lægge disse to stillinger sammen, opnås den beskrevne besparelse.

Den nye handicap- og psykiatrichef får desuden til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • drøfter de fremlagte scenarier og beslutter, hvilket scenarie, der skal ligge til grund for den fremtidige budgettildeling til Det Blå Hus’ to tilbud
 • godkender at der med henblik på at indføre ovenstående budgetmodel nedlægges en lederstilling
 • at den ny handicap- og psykiatrichef får til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet udtaler sig om de opstillede modeller.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Begge de fremlagte modeller indebærer en reduktion af ledelsesomfanget i Det Blå Hus. Desuden vil fastlæggelsen af den nye budgetmodel betyde, at der skal ske en tilpasning af antal personaler i Det Blå Hus. Endelig vil takststyringen på § 103 Beskyttet beskæftigelse betyde, at der løbende kan ske justering af personalet afhængig af antal visiterede brugere.

Sammenlægning af de to ledelsesfelter betyder reduktion af én lederstilling.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Ellen Lykke gennem gik sagen på mødet.

Rådet noterer, at de nødvendige ressourcer til at drive tilbuddet er til stede i begge modeller og vurdere ikke at man kan anbefale den ene model fremfor den anden.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Karsten Frederiksen orienterede om indholdet af afdækningskataloget på Teknik- og Miljøområdet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bettina orienterede om indholdet af afdækningskataloget for Beskæftigelsesområdet.

Handicaprådet ønsker en status på flerårsaftalen fra de involverede forvaltningsområder på et kommende møde.

Fraværende:

Peter H. S. Kristensen – stedfortræder Knud L. Pedersen mødte i stedet.

John Erik Jensen – stedfortræder Kaj Hansen mødte i stedet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 25. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer