Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 20. januar 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard forlod mødet efter behandling af punkt 6.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Fraværende :
Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Til toppen


3. Orientering om Helhedstilbud


Resume

Sagsforløb: HAR

Repræsentant for det specialiserede voksenområde vil på mødet give en gennemgang af indhold og formål med Helhedstilbud.

Beslutning

Leder af Handicapområdet Susanne Holmegaard Jørgensen og Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø deltog under punktet.

Der blev på mødet givet en gennemgang af baggrund for og indhold af Helhedstilbuddene i Brønderslev Kommune. Der udarbejdes en individuel plan for borgeren, og det kan være en blanding af individuelle- og gruppeaktiviteter.

Handicaprådet takker for orienteringen.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Til toppen


4. Revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: Fag-MED/SS/HAR

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer Handicaprådet om revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af ny chef på Handicap- og Psykiatriområdet blev det besluttet, at ledelsesstrukturen på området skulle revurderes. I revurderingen har der været fokus på at sikre, at Handicap- og Psykiatriområdet er gearet til at håndtere fremtidens opgaver og at områdets ressourcer udnyttes optimalt. Samtidig har der i revurderingen været fokus på at sikre, at området har en bæredygtig økonomi.

I 2012/2013 blev der senest gennemført en omstrukturering. Målet med denne var at sikre en ensartet ledelsesstruktur med fokus på fordeling af opgaver, fokus på strategisk ledelse samt synlig ledelse på de enkelte tilbud. Omstruktureringen resulterede i en organisering med 3 områdeledere (niveau 4) og 7 afdelingsledere (niveau 5).

I samarbejde mellem chef, områdeledere og afdelingsledere har i november og december evalueret den tidligere omstrukturering og rettet blikket fremad mod optimal strukturering af området. Evalueringen viser, at organiseringen med et områdelederniveau har betydet:

 • En styrket strategisk ledelse, herunder et styrket strategisk arbejde med Masterplanen.
 • Stor sammenhængskraft fra det politiske niveau og ud til medarbejderne
 • Et styrket fagligt perspektiv på områderne
 • Sammenhæng mellem de tilbud der er samlet under én områdeleder
 • Øget mulighed for at udnytte ressourcerne mellem tilbuddene og på tværs af områderne

Udover ovenstående vurderes det, at det er en stor fordel, at området er organiseret med områdeledelse og i faglige søjler i hhv. Handicap og Psykiatri af hensyn til at sikre det faglige fundament i de to områder.

Beslutning

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at Psykiatriområdet består uændret med hensyn til områdeledelse, mens Handicap Øst og Handicap Vest samles til ét område med én områdeleder. Rationalet bag denne beslutning er, at det strategiske arbejde på Handicapområdet som helhed skal styrkes, ligesom der skal arbejdes målrettet på at sikre, at det faglige perspektiv og niveau på området er ensartet. Når ændringen til to områdeledere træder i kraft, bliver det områdeledernes opgave i samarbejde med handicap- og psykiatrichefen at vurdere strukturen på afdelingslederniveau (niveau 5) og en eventuel omorganisering af denne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 11:

Udvalget hæfter sig ved, at organisationsforslaget har været forelagt MED-udvalget.

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en orientering om den nye ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet. Der er blevet reduceret en områdeleder på Handicapområdet.

Der skal efterfølgende ses på næste ledelsesniveau.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af gruppebostøtte


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Med udgangspunkt i efterspørgsel fra UngeCentret og Visitationen samt Masterplanens mål om at arbejde fra beskyttet til støttet, foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der etableres gruppebostøtte på Handicapområdet.

Sagsfremstilling

Bostøtten på Handicapområdet i Brønderslev Kommune oplever efterspørgsel efter gruppebostøtte og ønsker på den baggrund at tilbyde dette. Pt. tilbyder bostøtten kun bostøtte til enkeltpersoner. UngeCentret og Visitationen efterspørger begge muligheden for at tilbyde gruppebostøtte. Pt. er Handicapområdet i dialog med UngeCentret om muligheden for opstart af konkrete forløb.

Målgruppen til gruppebostøtte er borgere, der med fordel kan udvikle sig ved at arbejde med personlige udfordringer i social interaktion med ligesindede. Gruppeforløbet løber i 12 uger á 3 timer med 6 deltagere.

De borgere, der er i målgruppen, er:

 1. Borgere, som i forvejen modtager bostøtte, hvor den fremtidige støtte til selvstændigt liv kan styrkes gennem gruppebostøtte. Der kan for nogles vedkommende også stadig være behov for en mindre grad af individuel støtte - bl.a. for at fastholde motivationen og den nødvendige støtte til at evne at deltage i gruppebostøtten.
 2. Borgere, hvor traditionel individuel bostøtte ikke kan dække behovet, da borgers primære udfordring er ensomhed.
 3. Borgere, som ikke modtager anden støtte, men som af Visitationen skønnes parat til at indgå i et intensivt gruppeforløb med henblik på støtte til selvstændigt at mestre eget liv.

Formålet med gruppebostøtte er at fremme kursisternes individuelle og kollektive habiliterings-/rehabiliteringsprocesser, der vil kunne resultere i et mindre støttebehov på sigt.

Etablering af gruppebostøtte skal ses i sammenhæng med Masterplanens mål om at arbejde ”Fra beskyttet til støttet”. Samtidig understøtter gruppebostøtte Masterplanens mål om at arbejde inkluderende, hvor borgerne skal have mulighed for at være en del af et fællesskab.

Timeprisen på bostøtte er i dagtimer 439 kr. og aften/weekends 529 kr.

Timeprisen på gruppebostøtte bliver i dagtimerne 163 kr. og aften/weekends 192 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ønsker at høste erfaringer med gruppebostøtte, og det forventes, at en mindre del af den almindelige bostøtte på sigt kan erstattes af gruppebostøtte.

Antallet af borgere i målgruppen til gruppebostøtte er pt. begrænset, men mulighederne for at erfaringerne med gruppebostøtte kan overføres til socialpsykiatrien vurderes. I Socialpsykiatrien forventes en større gruppe af borgere at kunne profitere af gruppebostøtte.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Pt. ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 8:

Godkendt.

Udvalget noterer sig, at der er tale om såvel en kvalitativ god løsning som også forventes at give en besparelse til flerårsaftalen.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichefPia Kornø gav på mødet en orientering om den nye mulighed for gruppebostøtte.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og ser frem til af følge erfaringerne.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Bilag

Til toppen


6. Status på arbejdet med Flerårsaftalen på Psykiatri og Handicapområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/HAR

Drøftelse af status for flerårsaftalen i forlængelse af budgetaftalen for budget 2016.

Sagsfremstilling

På Handicap- og Psykiatriområdet har Byrådet vedtaget en flerårsaftale for perioden 2014-2017 med henblik på at tilpasse udgifterne mod landsgennemsnittet over en 4-årig periode.

Ved indgåelse af budgetforliget for 2016 blev det aftalt, at der skulle ses på flerårsaftalen i starten af 2016.

Budgetopfølgning 3/2015 viser et merforbrug i Sundhed og Velfærds del af flerårsaftalen på 13,3 mio. kr. i 2015.

Med udgangspunkt i de kendte borgere samt en forventning om tilgang og afgang i 2016 på linje med niveauet for 2015 forventes et merforbrug i 2016 på 18,4 mio. kr.

I vedhæftede notat er der givet en nærmere beskrivelse af dette udgiftsskøn. Desuden fremgår det af notatet, at revisitering af sager må forventes at strække sig over en længere periode end antaget i starten af 2015. Nu forventes revisitering af sagerne tilendebragt i 2018.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. januar 2016, pkt. 5:

Forretningsleden anbefaler

 • at anvendelse af konsulentfirma på UngeCentret til gennemgang af sager og sagspraksis også iværksættes på voksenområdet
 • at indsatsen vedrørende revisitering af sager fastholdes på nuværende øgede indsatsniveau
 • at konteringspraksis mellem ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet vurderes
 • at serviceniveauet tilpasses i nedadgående retning
 • at praksis med parkering af oparbejdet underskud tidligere år fastholdes

Thomas Jepsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 10:

Udvalget bad på mødet den 2. december 2015 om at få forelagt forslag til, hvordan der via øget administrativ indsats kan skabes en positiv økonomisk udvikling på sigt. I forlængelse heraf udtrykker udvalget utilfredshed med, at disse forslag ikke er forelagt udvalget på dette møde.

Udvalget fastholder, at det fortsat er relevant at drøfte en positiv økonomisk udvikling via øget administrativ indsats, herunder at der bør ske en opnormering med henblik på at revurdere kvalitetsstandarder på §§ 95-96.

Udvalget tilslutter sig indstillingen fra Forretningsledelsen om bl.a. at få et konsulentfirma til at se på praksis. Udvalget er opmærksom på, at det er sandsynligt, at et konsulentfirma vil pege på nogle af de samme elementer, som udvalget efterlyste i sin indstilling på mødet den 2. december 2015.

Udvalget ønsker at drøfte sagen igen på næste udvalgsmøde.

Beslutning

Ole Jespersgaard gav på mødet en orientering omkring status på flerårsaftalen.

Karsten Frederiksen gav en orientering om Økonomiudvalgets drøftelser vedrørende flerårsaftalen.

Sagen blev efterfølgende drøftet i Handicaprådet, og rådet ser frem til en videre behandling i Handicaprådet, som det bliver aktuelt.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Bilag

Til toppen


7. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

På baggrund af det politiske fokus på, samt ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, har der i løbet af 2015 været arbejdet systematisk med reducering i opgavemængden og sagsbehandlingstiden.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 for nuværende på maksimalt 15 måneder.

Ankestyrelsen har for nylig udgivet årsstatistikken for 2014 vedr. støtte til handicapbiler (jf. bilag 1), som i forhold til ansøgninger fastslår, at der har været et fald i ansøgninger og bevillinger på henholdsvis 7 og 5 pct. fra 2013-2014. Samtidig er der en afslagsprocent på 55 pct. på førstegangsansøgninger og 21 pct. på genansøgninger. Der er flest ansøgere i den erhvervsaktive alder (40-65 år), som kønsmæssigt er ligeligt fordelt, dog med en lille overvægt i kvindelige ansøgere i den erhvervsaktive alder.

Med hensyn til sagsbehandlingstid er der sket en lille stigning fra 2013-2014, hvor sagsbehandlingstiden for førstegangsbevillinger er steget fra 32,7 til 33,4 uger og for genbevillinger fra 28,2 til 30,3 uger.

Brønderslev Kommune har ikke oplysninger, som viser, hvor mange ansøgninger, der er afsluttede i 2015 som henholdsvis afslået, frafaldet eller ændret/bestilt. Det er derfor desværre ikke muligt at lave en sammenligning med Ankestyrelsens statistik på disse parametre.

Derudover fastslår rapporten, at der er stor forskel på de kommunale sagsbehandlingstider, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for

 • 60 kommuner er mellem 21 og 40 uger
 • 18 kommuner under 21 uger
 • 7 kommuner, herunder Brønderslev, er over 1 år

Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der i en lang periode kun har været en medarbejder til at varetage opgaven. Ydermere har denne medarbejder været sygemeldt i en længere periode, hvorfor der er genereret en ophobning af sager.

Med henblik på at yde en hurtigere service til borgerne og for at overholde den besluttede sagsbehandlingstid på 15 måneder, har der efterfølgende været arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af sager og reducere sagsbehandlingstiden. Blandt andet er der nu sat 2 medarbejdere på opgaven, og målet er, at der i 2016 maksimalt må være en sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Denne proces fortsættes med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere i løbet af 2016.

Status på sager

Pr. 3. november 2015 var der 32 ansøgninger på støtte til køb af bil (jf. bilag 2), hvoraf:

 • 18 sager under behandling og 14 sager venter
 • 15 af sagerne er førstegangsansøgninger og 17 er genansøgninger
 • 16 sager er over 1 år gamle, hvoraf 10 er førstegangsansøgninger og 6 er genansøgninger
 • 16 sager er under 1 år gamle, hvoraf 5 er førstegangsansøgninger og 11 er genansøgninger
 • Bevillingerne fordeler sig således:
  • 17 personbiler med indretning
  • 9 kassebiler med indretning
  • 2 afgiftsfritagelser
  • 1 afgiftsfritagelse og indretning
  • 1 ændret bevillingsgrundlag og kassebil
  • 2 bevillinger på indretning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig de 12 måneders sagsbehandlingstid. Ældrerådet ser også med tilfredshed på, at der nu er 2 medarbejdere på opgaven, således sårbarheden mindskes i forbindelse med sygefravær

John Heilemann var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet anbefaler, at det undersøges, hvordan andre kommuner sikrer en kortere sagsbehandlingstid.

Handicaprådet ønsker at genbehandle sagen på et kommende møde, hvor Visitationschefen har mulighed for at deltage.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard.

Bilag

Til toppen


8. Ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Sundhedskoordinationsudvalget har på sit møde den 4. december 2015 godkendt "Aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling".

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der stort fokus på at sikre lighed i sundhed. En del af dette arbejde handler om at øge muligheden for, at alle borgere kan få samme udbytte af sundhedsvæsenet, herunder at borgere med særlige behov skal have mulighed for at få udbytte af behandlingstilbud på lige fod med andre borgere.

En fælles kommunal og regional arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet forslag til aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling.

Ifølge aftalen skal sygehuset afholde udgiften til BPA-ordning under indlæggelse, såfremt sygehuset har vurderet, at ordningen skal opretholdes under indlæggelsen. Når sygehuset har vurderet, at det ikke er nødvendigt at opretholde BPA-ordningen under indlæggelse, kan borgeren ikke få ledsagelse af personlig hjælper under indlæggelsen. Med aftalen er det således slået fast, at kommunen aldrig har pligt til at afholde udgift til ledsagere under indlæggelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicapområdet ønsker at få belyst, hvor meget kommunen forventer at spare som følge af den nye samarbejdsaftale og de bevillingsmæssige konsekvenser.

Handicaprådet ønsker belyst, hvordan aftalen bliver udmøntet i praksis, herunder reglerne for ansættelse og afskedigelse af BPA-hjælpere.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Intet.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard.

Til toppen

Opdateret 21. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach