Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 16. marts 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet
Bettina Nielsen deltog fra punkt 4.
Peter H. S Kristiansen deltog til og med punkt 6.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet
Bettina Nielsen var fraværende.

Til toppen


3. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS, HAR

På baggrund af det politiske fokus på, samt ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, har der i løbet af 2015 været arbejdet systematisk med reducering i opgavemængden og sagsbehandlingstiden.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 for nuværende på maksimalt 15 måneder.

Ankestyrelsen har for nylig udgivet årsstatistikken for 2014 vedr. støtte til handicapbiler (jf. bilag 1), som i forhold til ansøgninger fastslår, at der har været et fald i ansøgninger og bevillinger på henholdsvis 7 og 5 pct. fra 2013-2014. Samtidig er der en afslagsprocent på 55 pct. på førstegangsansøgninger og 21 pct. på genansøgninger. Der er flest ansøgere i den erhvervsaktive alder (40-65 år), som kønsmæssigt er ligeligt fordelt, dog med en lille overvægt i kvindelige ansøgere i den erhvervsaktive alder.

Med hensyn til sagsbehandlingstid er der sket en lille stigning fra 2013-2014, hvor sagsbehandlingstiden for førstegangsbevillinger er steget fra 32,7 til 33,4 uger og for genbevillinger fra 28,2 til 30,3 uger.

Brønderslev Kommune har ikke oplysninger, som viser, hvor mange ansøgninger, der er afsluttede i 2015 som henholdsvis afslået, frafaldet eller ændret/bestilt. Det er derfor desværre ikke muligt at lave en sammenligning med Ankestyrelsens statistik på disse parametre.

Derudover fastslår rapporten, at der er stor forskel på de kommunale sagsbehandlingstider, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for

 • 60 kommuner er mellem 21 og 40 uger
 • 18 kommuner under 21 uger
 • 7 kommuner, herunder Brønderslev, er over 1 år

Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der i en lang periode kun har været en medarbejder til at varetage opgaven. Ydermere har denne medarbejder været sygemeldt i en længere periode, hvorfor der er genereret en ophobning af sager.

Med henblik på at yde en hurtigere service til borgerne og for at overholde den besluttede sagsbehandlingstid på 15 måneder, har der efterfølgende været arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af sager og reducere sagsbehandlingstiden. Blandt andet er der nu sat 2 medarbejdere på opgaven, og målet er, at der i 2016 maksimalt må være en sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Denne proces fortsættes med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere i løbet af 2016.

Status på sager

Pr. 3. november 2015 var der 32 ansøgninger på støtte til køb af bil (jf. bilag 2), hvoraf:

 • 18 sager under behandling og 14 sager venter
 • 15 af sagerne er førstegangsansøgninger og 17 er genansøgninger
 • 16 sager er over 1 år gamle, hvoraf 10 er førstegangsansøgninger og 6 er genansøgninger
 • 16 sager er under 1 år gamle, hvoraf 5 er førstegangsansøgninger og 11 er genansøgninger
 • Bevillingerne fordeler sig således:
  • 17 personbiler med indretning
  • 9 kassebiler med indretning
  • 2 afgiftsfritagelser
  • 1 afgiftsfritagelse og indretning
  • 1 ændret bevillingsgrundlag og kassebil
  • 2 bevillinger på indretning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig de 12 måneders sagsbehandlingstid. Ældrerådet ser også med tilfredshed på, at der nu er 2 medarbejdere på opgaven, således sårbarheden mindskes i forbindelse med sygefravær

John Heilemann var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. december 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Handicaprådet, 20. januar 2016, pkt. 7:

Handicaprådet anbefaler, at det undersøges, hvordan andre kommuner sikrer en kortere sagsbehandlingstid.

Handicaprådet ønsker at genbehandle sagen på et kommende møde, hvor Visitationschefen har mulighed for at deltage.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådet den 16. marts 2016.

Handicaprådet har bedt om at få sagen genbehandlet. For at belyse sagen nærmere er der et nyt bilag, som giver en gennemgang af proceduren for behandlingen af bilsager.

Visitationschef Ellen Lykke deltager på mødet.

Beslutning

Ellen Lykke gav på mødet en kort redegørelse for, hvordan man opgør ventelistetiderne i Brønderslev Kommune.

Forløbet for en bilsag blev gennemgået på mødet. Der er typisk mange aktører i en bilsag, hvilket kan betyde, at sagsbehandlingstiden kan blive lang.

Handicaprådet foreslår, at det bliver muligt at sammenligne ventetiderne på tværs af kommunerne. Som det er i dag, bliver ventetiderne opgjort meget forskelligt i kommunerne.

Visitationen er i gang med leanproces for at optimere deres sagsgange.

Handicaprådet foreslår, at Brønderslev Kommune samarbejder med andre kommuner, hvis der opstår spidsbelastninger.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet
Bettina Nielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Sundhedskoordinationsudvalget har på sit møde den 4. december 2015 godkendt "Aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling".

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen 2015-2018 er der stort fokus på at sikre lighed i sundhed. En del af dette arbejde handler om at øge muligheden for, at alle borgere kan få samme udbytte af sundhedsvæsenet, herunder at borgere med særlige behov skal have mulighed for at få udbytte af behandlingstilbud på lige fod med andre borgere.

En fælles kommunal og regional arbejdsgruppe har på den baggrund udarbejdet forslag til aftale om ledsagelse i forbindelse med indlæggelse og praktisk hjælp i forbindelse med sygehusbehandling.

Ifølge aftalen skal sygehuset afholde udgiften til BPA-ordning under indlæggelse, såfremt sygehuset har vurderet, at ordningen skal opretholdes under indlæggelsen. Når sygehuset har vurderet, at det ikke er nødvendigt at opretholde BPA-ordningen under indlæggelse, kan borgeren ikke få ledsagelse af personlig hjælper under indlæggelsen. Med aftalen er det således slået fast, at kommunen aldrig har pligt til at afholde udgift til ledsagere under indlæggelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Handicaprådet, 20. januar 2016, pkt. 8:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicapområdet ønsker at få belyst, hvor meget kommunen forventer at spare som følge af den nye samarbejdsaftale og de bevillingsmæssige konsekvenser.

Handicaprådet ønsker belyst, hvordan aftalen bliver udmøntet i praksis, herunder reglerne for ansættelse og afskedigelse af BPA-hjælpere.

Fraværende:

Bettina Nielsen - stedfortræder Martin Bech var mødt i stedet.

John Erik Jensen - stedfortræder Kaj Hansen var mødt.

Ole Jespersgaard.

Supplerende sagsfremstilling til Handicaprådet den 16. marts 2016:

Handicaprådet har bedt om at få sagen genbehandlet.

Visitationschef Ellen Lykke deltager på mødet.

Beslutning

Ellen Lykke gav på mødet en orientering om hvordan samarbejdsaftalen udmøntes i praksis.

Ved planlagt indlæggelse skal borgeren kontakte sin sagsbehandler, som herefter koordinerer med sygehuset. Hvis hjælperen skal med under indlæggelse, sker afregningen mellem kommune og region. Hvis hjælperen ikke skal med under indlæggelse, skal borgren - som arbejdsgiver - afklare, hvordan hjælperen tid skal disponeres de dage, borgeren er indlagt. Det gælder afvikling af ferie, melde sig ledig eller afspadsering.

Ved ikke planlagt indlæggelse skal visitationen kontaktes inden for 24 timer eller mandag morgen. Hvis borgeren ikke kan få godkendt ledsagelse, har borgeren som arbejdsgiver 24 timer til at udmønte afgørelsen.

Kommunen er nødt til at forholde sig til lovgivningen på området, og lovgivningen bygger på sektoransvarsprincippet.

Handicaprådet vil gerne have en udefra kommende til at berette om regler og rettigheder i forbindelse med BPA på et senere møde, hvor der er et fagligt grundlag for en drøftelse.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Kvalitetsstandarderne for afløsning/aflastning, støtte og vejledning, praktisk hjælp samt nødkald, er blevet revideret.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at sænke serviceniveauet for afløsning/aflastning samt støtte og vejledning.

Kvalitetsstandard for afløsning/aflastning, § 84, stk. 1

Omfanget af ydelsen er sat ned fra 240 minutter pr. uge til maksimalt 120 minutter pr. uge.

Kvalitetsstandard for støtte og vejledning, § 83, stk. 1, nr. 2

Tidligere kunne der bevilges pakker af henholdsvis 27 og 51 minutter dagligt, men i forlængelse af budget 2016 er dette reduceret, således at der nu kan bevilges 1 pakke af 25 minutter dagligt.

I forbindelse med revisitering i Visitationen har det imidlertid vist sig, at mange borgere ofte ikke har behov for mere end 10 minutter dagligt. Det forslås derfor, at der laves 2 nye pakker - én på 10 minutter og én på 25 minutter dagligt.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Praktisk hjælp dækker over rengøring, indkøb og tøjvask.

Der er ingen ændringer vedrørende hjælp til rengøring.

I forhold til hjælp til indkøb er det nu muligt at få bragt varer ud i alle områder af kommunen, hvorfor behovet for hjælp til at handle ind, ikke længere er til stede. Derfor fjernes pakken, der knytter sig hertil. Det betyder, at der nu er to muligheder i forhold til at modtage støtte til indkøb:

 1. Hjælp til udformning af indkøbsliste, bestilling af varer og sætte varer på plads efter udbringning.
 2. Betaling af gebyr ved udbringning ved enten købmand eller online-dagligvarebutik.

Vedrørende hjælp til tøjvask vil der ikke ske ændring i serviceniveauet, men hjælp til tøjvask opdeles nu i delt aktiviteterne:

 1. Sortering af vasketøj og igangsætning af vaskemaskine.
 2. Hænge tøj op/fylde tørretumbler og tage tøj ned/tømme tørretumbler.
 3. Lægge tøj sammen og på plads.

Derved bliver det muligt at se, hvilken hjælp borgeren er tildelt i forbindelse med tøjvask.

Det foreslås, at der laves en ny pakke på 10 minutter, som kan gives ugentligt eller eventuelt dagligt ved behov, som kan indeholde småopgaver i forbindelse med praktiske huslige gøremål.

Kvalitetsstandard for nødkald

Det er nu muligt at bevilge nødkald midlertidigt, hvis borgeren er i et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a, og det vurderes, at et nødkald kan nedsætte behovet for besøg fra hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen. Samtidig ergentagne fald ikke længere et kriterie forbevilling af nødkald.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 9:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 8:

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Handicaprådet har følgende bemærkninger:

Afløsning – aflastning og støtte og vejledning:
Begge er en tilpasning i forhold til det, der er besluttet i forbindelse med 2016.

Praktiskhjælp:
Ensretning af serviceniveau, da det nu er blevet muligt at få leveret købmandsvarer i hele kommunen.

Nødkald:
Det er nu muligt at bevilge nødkald midlertidigt.

Handicaprådet anbefaler, at der bliver mere tydeligt, at det beror på en individuel vurdering, men med et forventet ressourceforbrug. Kvalitetsstandarderne bør kobles sammen med ydelsesbeskrivelserne.

Det er aftalt mellem visitationen og udfører, at det forventede tidsforbrug kan variere med plus/minus 25 % ud fra en konkret faglig vurdering.

Handicaprådet fremsender bemærkningerne til Ældreomsorgsudvalget.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


6. Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, tilbydes fra den 1. februar 2016 mulighed for at vælge et kommunalt tilbud.

Til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Formålet med det vederlagsfri tilbud er at yde fysioterapeutisk træning og behandling til borgere inden for målgruppen. Målgruppen vil i en opstartsfase være borgere, som bor i plejebolig, og borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson ellersklerose. Træningen kan forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Træningen tilrettelægges efter målgruppen og gives efter gældende retningslinjer for vederlagsfri fysioterapi af fysioterapeuter i træningsafdelingen.

I en opstartsfase kan træningsafdelingen tilbyde holdtræning til borgere med diagnoserne apopleksi, leddegigt, parkinson eller sklerose, samt borgere bosiddende på et kommunalt plejecenter. Træningen foregår enten på hold i et af kommunes Sundhedscentre eller på det enkelte ældrecenter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forventer at udvide det kommunale tilbud til alle borgere der er berettiget til vederlagsfri fysioterapi i løbet af 2016.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter Sundhedslovens § 140a.

Forslaget om etablering af et kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi skal ses i sammenhæng med Byrådets beslutning om at se nærmere på dette område, jf. budgetaftalen for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til budget 2016 er indarbejdet en reduktion på 220.000 kr., og at der i 2017 og frem er indarbejdet en reduktion på 500.000 kr. på området vedrørende vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2016, pkt. 3:

Udsat.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Beslutning

Line Enevoldsen gav en kort orientering af sagsforløbet.

Handicaprådet finder det hensigtsmæssigt, at der er fokus på området. Handicaprådet vurderer, at der i forbindelse med etablering af et kommunalt tilbud vil være borgere, som kan overgå til holdtræning frem for individuel træning. Det drejer sig primært om borgere, der har en hjælper.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Masterplan for det specialiserede voksenområde blev kort drøftet. Karsten Frederiksen gav en orientering om status.

Ole Jespersgaard var fraværende med afbud
Peter Baggesgaard fraværende – suppleant Daniel Stark var mødt i stedet
Peter H. S Kristiansen var fraværende.

Til toppen

Opdateret 17. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach