Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 2. juni 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Betinna Nielsen – suppleant Martin Bech fremmødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Fridolin Laager var fraværende under pkt. 8, og 10.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Elly Henriksen varslede ønske om at fratræder som formand for Handicaprådet.

Handicaprådet udtrykker utilfredshed med manglende fokus på Handicaprådets arbejde,

Rådet opfordrer FL til at sikre skærpet fokus på at sikre, at alle relevante sager sendes til Handicaprådet.

Der indkaldes til ekstraordinært møde snarest.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen


3. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering om magtanvendelse for 2015 fra Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet.

Årsrapporten for magtanvendelser 2015 fremlægges til Handicaprådets orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2015 indberettet 73 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 186 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2015 indberettet 145 magtanvendelser. I 2014 er der indberettet 247 tilfælde.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2015

Det Specialiserede Voksenområde

Ledelsen på de enkelte tilbud har i 2015 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Bl.a. er de enkelte episoder drøftet på personalemøder med henblik på læring og forbedring af indsatsen, ligesom værdier og etik i forhold til magt er blevet drøftet.

Brugen af magtanvendelse har i 2015 været et af Socialtilsynets fokusområder. Det betyder, at Socialtilsynet har haft fokus på de procedurer for håndtering af magtanvendelse, der er på de enkelte tilbud, såvel som selve praksis for håndtering af magtanvendelse. Samtidig er der for de tilbud, der har oplevet et behov, indhentet specialbistand i forhold til nedbringelse af magtanvendelse fra VISO. På Det Specialiserede Voksenområde vurderer Socialtilsynet generelt, at indikatoren "magtanvendelse" i kvalitetsmodellen i 2015 i høj grad er opfyldt.

I 2016 vil der fortsat være fokus på brugen af magtanvendelse. Der vil blandt andet blive udarbejdet ensrettede retningslinjer for hele området, ligesom de enkelte episoder og værdier i forhold til anvendelsen af magt, vil være faste punkter på personalemøder.

Ældreområdet

Plejecentersøjlen har fået penge fra forebyggelsespakkerne og får dermed i 2016 uddannet 1 medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise indenfor forebyggelse og håndtering af vold og trusler. I den forbindelse vil der blive udarbejdet relevant materiale til plejecentrene.

I 2016 vil magtanvendelse og uddannelsen af de 8 medarbejdere være faste punkter på Ældreområdets ledermøder.

Desuden indhentes der specialhjælp fra VISO, når det findes nødvendigt i komplekse tilfælde.

Handicap- og psykiatriområdet samt Ældreområdet tilstræber i 2016, at der arbejdes på tværs med gensidig læring i forhold til magtanvendelse.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vera Nielsen var fraværende.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltog under punktet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en orientering om årsrapport for magtanvendelser og svarede på spørgsmål fra rådsmedlemmerne.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet ser meget positivt på udviklingen i tallene.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


4. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer om status på projektet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagenheden for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet, jf. kommissorium for frivilligsamarbejde.

Status for arbejdet i 2015

I 2015 har der været arbejdet med frivilligprojektet på et overordnet niveau i forhold til arbejdet i projektgruppen, hvor der blev udarbejdet retningslinjer, ligesom der har været arbejdet med implementering. Eksempelvis afholdes der møder for alle afdelingsledere 1 gang om måneden, hvor arbejdet sættes i gang, og der skabes rammer for implementeringen i praksis.

På områdets forskellige tilbud har der blandt andet været arbejdet med følgende:

 • På nogle af områdets tilbud er der udpeget en kontaktperson for de frivillige
 • Samarbejde med frivillige er blevet drøftet på personalemøder, blandt andet i forhold til skelnen mellem medarbejdernes og de frivilliges opgaver
 • Medarbejderne har arbejdet med at finde nye samarbejdsmuligheder
 • Udarbejdelse af opslag til eksempelvis uddannelsesinstitutioner for at rekruttere frivillige
 • Drøftelse af frivilligsamarbejde med pårørende

Udover ovenstående er der, efter igangsættelsen af projektet, specifikt rekrutteret frivillige til følgende:

 • Frivillig musiker til band med borgere
 • Frivillige der kommer kontinuerligt og laver aktiviteter med borgerne ud fra deres behov. Eksempelvis spiller spil, billard, ture ud af huset
 • Frivillige der afholder onsdagscafé på et botilbud
 • Frivillig på et botilbud, der kommer og tager 3 unge borgere med til svømning
 • Frivillig besøgsven til 2 borgere
 • Samarbejde med frivillig organisation om forskellige former for hjælp til borgerne
 • Aftale med landbrug om mulighed for besøg

Det videre arbejde i 2016

I 2016 vil der blive arbejdet videre med udviklingen af samarbejde med frivillige på området. Konkret vil der være fokus på, at

 • arbejde videre med at skabe en kultur, der støtter op om samarbejde med frivillige,
 • arbejde videre med at finde metoder til at rekruttere frivillige,
 • udpege kontaktpersoner for frivillige på alle områdets tilbud, og
 • etablere netværk for kontaktpersoner på tværs af området

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 20:

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2016, pkt. 5:

Til efterretning. Udvalget ønsker fornyet status om ½ år.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltog under punktet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav en orientring om frivilligsamarbejdet.

Handicaprådet ser meget positivt på udviklingen på området og at medarbejderne inddrages i arbejdet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. Handicaprådet ser frem til ny status til efteråret.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen


5. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Forelægges Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

31,75

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.15 - 15.00

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.15 - 13.00

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

 • Takst
 • Antal åbningstimer pr uge
 • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 22:

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

 • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
 • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
 • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
 • At antallet af borgere øges, således at taksten bliver 11.400 kr./måned
Beslutning

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø deltog under punktet.

Handicap- og Psykiatrichef Pia Kornø orienterede kort om baggrunden for ændringen i taksterne på Springbrættet.

Handicaprådet vil gerne på besøg på institutionerne.

Handicaprådet vægter det højt, at der er forskellige tilbud til borgerne.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen


6. Årsrapport - Utilsigtede hændelser 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2015.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2015 er der rapporteret 1195 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i 2014 var 947, i 2013 825, i 2012 611 og i 2011 314 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

493

392

64

13

10

972

Handicap- og psykiatriområdet

118

21

0

0

5

144

Visitationen

0

0

0

7

6

13

Private udbydere: Kornumgaard

9

47

8

0

2

66

I alt

620

460

72

20

23

1.195

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien ”andre” i udbredt grad er kommunikationsbrist. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der har været fire ”Alvorlig skade”, hvor der er lavet en dyberegående analyse. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 53 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 20 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 3 UTH er fra eksterne sektorer.

Fokusområdet i 2015 har været at skærpe arbejdet med rapporteringspraksis. Stigningen i rapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis. Tilsvarende har et fokusområde været rapportering af infektioner, og der ses her en forøgelse af rapporterede infektioner fra 16 i 2013, 42 i 2014 til 72 i 2015, med større bredde i infektionstyper.

Fagenheden foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en udvikling fra 144 hændelsesanalyser i 2014 til 268 i 2015. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist. Der er fokus på at udbrede viden om tiltag på tværs i Sundhed og Velfærd.

Fokuspunkterne vil for år 2016 være at etablere tiltag til at nedbringe glemt medicin, samt at borgere falder. Der arbejdes fortsat for at øge fokus på infektioner og forebyggelse heraf. Ved implementering af it-systemet Nexus skal der tænkes i forebyggelse af kommunikationsbrist og fejl i administrative processer. Til at forebygge tværsektorielle UTH skal der ske fortsat implementering af patientforløbsbeskrivelsen, der er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital: Det gode tværsektorielle indlæggelses- og udskrivelsesforløb for somatiske patienter.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd, og der ses stadig vækst i rapportering af UTH samt hændelsesanalyser. For at vedligeholde fokus på UTH, så der sker så stor læring og forebyggelse som muligt, er det vigtigt, at der fortsat gives viden til afdelingsledere og personale.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Risikomanager Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og ser positivt på, at der er fokus på læringsproces.

Vera Nielsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 18:

Udsat.

Lasse Riisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 14. april 2016, pkt. 5:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2016, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Risikomanager Jonna Christiansen gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet glæde over, at der er fokus på at indberette og drage læring af UTH.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om kørselsordninger i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, HAR

Handicaprådet orienteres om kommunens kørselsordninger til henholdsvis læge/speciallæge, genoptræning efter indlæggelse, Flexhandicap-kørsel samt Flextur.

Sagsfremstilling

Ældrerådet drøftede på møde den 3. februar 2016 flextaxakørsel af ældre til centeraktivite-ter/arrangementer. På baggrund af denne drøftelse orienteres der om kørselsordningerne i Brønderslev Kommune.

Kørsel til læge/speciallæge

Pensionister, der ikke kan transportere sig selv med egen bil, cykel eller gang til læge eller speciallæge, kan få bevilget kørsel til læge/speciallæge, som betales af kommunen. Plejecenterbeboere får kørslen betalt uden bevilling.

Kan borgeren bruge et offentligt transportmiddel, skal transporten koste mere end 25 kr., før man har ret til gratis kørsel. Kørselsudgiften dækkes til den nærmeste speciallæge inden for området.

Kørslen skal bestilles ved Visitationen. Er der behov for ledsagelse, skal dette oplyses ved bestillingen.

Ved behov for akutkørsel uden for Visitationens telefontid, vil kørselsudgiften blive godtgjort efter billigst mulige transportmiddel.

Kørsel til genoptræning efter indlæggelse

Borgere, som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, og som er ude af stand til at bruge offentlige transportmidler eller på anden måde arrangere kørsel, kan få tilbudt kørsel til stedet, hvor genoptræningen foregår.

Det er en visitator, som vurderer, hvorvidt borger skal bevilges kørsel til træningen. Den trænende terapeut revurderer undervejs i træningsforløbet, om behovet for kørsel fortsat er til stede, ligesom det er terapeuten, der bestiller kørslen for borgeren hos NT.

For kørsel til læge/speciallæge samt til genoptræning efter indlæggelse kan transporten for en ledsager godtgøres, hvis borgerens helbred kræver ledsagelse, og hvis turen for ledsageren koster mere end 60 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 25 kr. tur/retur for pensionister. Ved kørselsbestillingen gives besked om, hvorvidt der skal ledsager med.

Flexhandicap-kørsel

Borgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Region Nordjylland kan blive visiteret til NT’s handicapkørselsordning, hvis de har et varigt handicap (længere end 12 måneder), er bevilget kørestol eller ganghjælpemiddel og ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler.

Ved usikkerhed omkring handicappets varighed (ud over 12 måneder), kan borgeren visiteres midlertidigt til handicapkørsel, og revisiteres efter 12 måneder.

Er borgeren bevilget handicapkørsel, har denne ret til at foretage 104 enkeltture pr. år, hvor borgeren køres til/fra fritidsaktiviteter, familiebesøg, indkøb, kulturelle arrangementer mm.

Handicapkørsel koster 424 kr. pr. år i abonnement og derudover 2,70 kr. pr. km. Minimumsprisen pr. tur er 30 kr. Der er mulighed for at have ledsager med.

Særlige krav til kørslen vil normalt være forbundet med højere omkostninger for kørslen, bl.a. fordi det kan begrænse samkørsel eller vil være forbundet med et større tidsforbrug, som vognmanden skal have betaling for.

Afhentning og aflevering sker fra fordør til fordør og kørslen administreres af NT (jf. bilag 1).

Flextur

Flextur er taxakørsel til offentlige transportpriser og er et samkørselstilbud til alle, der er bosat i Region Nordjylland.

Flextur kører ikke efter en fast køreplan, men tilrettelægges fra time til time. Kørslen bestilles hos NT, og sker i hovedreglen fra kantsten til kantsten.

Flextur kan også benyttes af kørestolsbrugere. Det oplyses ved bestilling, hvis borgeren er visiteret til handicapkørsel, og så følges borgeren fra fordør til fordør.

Blinde kan ikke bevilges handicapkørsel, men tilbydes samme serviceniveau, som handicappede. Det vil sige, at de følges fra fordør til fordør, når de ved bestilling oplyser, at de har et synshandicap (jf. bilag 1).

I Brønderslev Kommune gælder følgende takster for Flextur:

 • Inden for kommunegrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 5 kr. pr. km. Minimumsprisen 27 kr. uanset, hvor kort turen er.
 • Uden for kommunegrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 12 kr. pr. km. Minimumsprisen 60 kr. uanset, hvor kort turen er.
 • Over regionsgrænsen er taksten for voksne og børn over 16 år 14 kr. pr. km. Minimumsprisen 60 kr. uanset, hvor kort turen er.

For medrejsende koster det 1,75 kr. pr. km, og der kan rejse op til seks personer på samme tur. Betaling sker altid direkte til chaufføren.

Brønderslev Kommune bevilger ikke kørsel til:

 • kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på kommunens sundhedscentre
 • aktivitetscentre i ældreområdet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 6. april 2016, pkt. 5:

Ældrerådet tager nuværende regler til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet ønsker, at Brønderslev Kommune bevilger kørsel til aktivitetscentre via flexaktivitetsordning samt kommunal bevilling til kørsel til Sundhedscentrene.

Ældrerådet afventer udkast fra sagsbehandler Jørn K. Kristensen og aktivitetsleder Benthe Kilt.

Vera Nielsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 14. april 2016, pkt. 9:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Karsten Frederiksen gav en kort orienteringen om sagen.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fridolin Laager var fraværende under behandling af punktet.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


8. Borgere med handicap på kontanthjælp og i ressourceforløb


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune vedrørende kommunens indsats over for borgere med handicap på kontanthjælp og i ressourceforløb.

Leder af UngeCenter Brønderslev Hanne Neergaard deltager i mødet med en orientering om brug af STU – særlig tilrettelagt uddannelse.

Handicaprådet bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Borgere med handicap modtager i Jobcenter Brønderslev samme indsats som andre ledige borgere. Det overordnede mål med indsatsen for ledige borgere er, at flest mulige kommer i ordinært arbejde og forsørger sig selv, og at færrest mulige ender på varig, passiv forsørgelse.

For borgere, som er syge eller har funktionsnedsættelser, er målet i udgangspunktet udvikling af arbejdsevnen og for de unge en uddannelse.

Unge med udviklingshæmning og andre unge under 25 år med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre anden ungdomsuddannelse, kan modtage tilbud om STU. STU er en 3-årig særligt tilrettelagt uddannelse, som både indeholder undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og på institutioner.

I Brønderslev Kommune er det UngeCenter Brønderslev, som varetager indsatsen for de unge mellem 15 og 29 år. Aktuelt er 51 unge i gang med STU. 22 heraf stopper deres STU i løbet af 2016, og der igangsættes ca. 12 nye forløb i 2016. UngeCentret har de seneste år arbejdet med udvidelse af tilbudsviften til unge med udviklingshæmning og særlige behov. I dag udgør tilbuddene til målgruppen blandt andet også praktikker i virksomhedscentre, modningsår på højskole og en forstærket indsats i forhold til EGU.

I januar 2013 trådte førtidspension- og fleksjobreformen i kraft, som betyder, at borgere under 40 år som udgangspunkt ikke kan få førtidspension og i stedet skal have en individuel og helhedsorienteret indsats.

Reformen indebar etablering af tværfaglige rehabiliteringsteams i kommunerne og indførelse af ressourceforløb. Rehabiliteringsteamet skal bidrage til en parallel afklaring af borgerens beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer. Rehabiliteringsteamet kan indstille til ressourceforløb, hvis borgeren vurderes ikke at kunne få job eller starte uddannelse på kort eller mellemlang sigt og er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Før en borger kan tilkendes et ressourceforløb, skal kommunen dokumentere, at hidtidige indsatser og tilbud ikke har bragt den enkelte i uddannelse eller job, og at alle relevante muligheder i beskæftigelseslovgivningen er udtømte.

Et ressourceforløb kan vare mellem 1 og 5 år og består af en kombination af beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. Fokus i indsatsen skal være på den enkeltes ressourcer. Målet er at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet gennem konkrete og aktive indsatser.

I forhold til at hjælpe borgere med fysiske og psykiske handicap ind på arbejdsmarkedet har Jobcentret fokus på at anvende kompenserende ordninger, der også kan medvirke til fastholdelse på arbejdspladsen. Handicapkompenserende ordninger kan f.eks. være personlig assistance eller hjælpemidler.

Borgere, der er så syge eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen, er undtaget fra ressourceforløb og kan tilkendes førtidspension. Før der tilkendes førtidspension, skal disse sager behandles i rehabiliteringsteamet.

Siden indførelsen af førtidspension- og fleksjobreformen i 2013 er antallet af tilkendte førtidspensioner faldet i Brønderslev Kommune såvel som på landsplan. Som det fremgår af nedenstående tabel, faldt antallet af tilkendte førtidspensioner fra 118 i 2012 til 43 i 2013 i Brønderslev Kommune.

Brønderslev Kommune

2012

2013

2014

2015

2016 - pr. medio maj

Tilkendelse af førtidspension

118

43

60

45

19

Tilsvarende er antallet af ressourceforløb steget siden indførelsen af førtidspension- og fleksjobreformen - fra 13 fuldtidspersoner i 2013 til 123 fuldtidspersoner i ressourceforløb i 2015.

Brønderslev Kommune

2013

2014

2015

1. kvartal 2016

Antal fuldtidspersoner i ressourceforløb

13

61

123

137

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer

Medio maj 2016 modtager 511 borgere kontanthjælp i Brønderslev Kommune. I beskæftigelsesindsatsen kategoriseres borgere med handicap ikke særskilt. Tal på denne målgruppes andel af borgerne findes således ikke.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Handicaprådet tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Beslutning

Leder af UngeCenter Hanne Neergaard gav en orientering på mødet.

Plancherne fra punktet eftersendes til Handicaprådet.

Brønderslev Kommune har haft et meget højt antal unge på STU. UngeCenteret arbejder på at tilbyde de unge andre typer forløb end tidligere. Det er forløb, som ligger et sted mellem ordinær uddannelse og STU.

Reduceret antal STU forløb skal ses i sammenhæng med, at der er fokus på, at en gruppe unge er ”for gode” til STU og kan profitere mere af et andet forløb. Reduktionen sker for at sikre, at de unge kan opnå det højst opnåelige på kortest mulig tid.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fridolin Laager var fraværende under behandling af punktet.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen


9. Orientering om arbejdet i forbindelse med tilbagebetaling ved ledsagelse.


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer Handicaprådet om arbejdet i forbindelse med tilbagebetaling ved ledsagelse.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet traf den 2. oktober 2014 afgørelse om, at kommunerne ikke kan opkræve egenbetaling for udgifter til ledsagelse ved ferie og udflugter. Derfor skal kommunerne foretage en tilbagebetaling til borgere, som uretmæssigt er blevet opkrævet udgifter. I forlængelse heraf har de nordjyske kommuner besluttet, at der så vidt muligt skal være en fælles retning for tilbagebetaling af ledsagerudgifter i de nordjyske kommuner.

De nordjyske kommuner er i gang med at drøfte mulighederne for en fælles retning og udmelding til de berørte nordjyske borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fridolin Laager var fraværende under behandling af punktet.

Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Levering og afhentning fra Hjælpemiddeldepotet blev kort drøftet.

Problemstillinger vedrørende hjælpemidler i hjemmet blev kort drøftet.

Der holdes ekstraordinært møde torsdag den 16. juni kl. 11:00. Det eneste punkt på dagsordenen vil være valg af ny formand.

Fridolin Laager var fraværende under behandling af punktet.
Betinna Nielsen var fraværende – suppleant Martin Bech var mødt.

Svend Erik Trudslev – fraværende uden afbud.

Til toppen

Opdateret 3. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach