Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 10. august 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Nye vilkår for levering af post behandles som punkt 8. Eventuelt bliver nyt punkt 9.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Til toppen


3. Valg af næstformand for Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR

Karsten Frederiksen har anmodet om at fratræde som næstformand for Handicaprådet.

Handicaprådet skal derfor vælge ny næstformand.

Beslutning

Ole Jespersgaard er valgt til ny næstformand.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Til toppen


4. Tilbagebetaling af opkrævet egenbetaling forbundet med ledsagelse ved ferie og udflugter


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelse om, at kommunerne og regionerne ikke kan opkræve egenbetaling for udgifter til ledsagelse ved ferie og udflugter. Derfor skal de uretmæssigt opkrævede beløb nu betales tilbage. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i regi af Den Administrative Styregruppe udarbejdet en proces, hvorpå driftsherrerne kan tilgå opgaven med tilbagebetaling på en ensartet måde.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling

Kommunerne og regionerne har haft en praksis med at opkræve borgere for egenbetaling i forbindelse med udgifter til ledsagelse ved ferie. Der er forskel på, hvor udbredt denne praksis har været i de forskellige kommuner og regioner, samt hvilke udgifter der har været opkrævet egenbetaling for. De fleste har opkrævet for medarbejdernes billetter, kost, ophold og lignende, og enkelte har opkrævet borgerne for løn til medarbejderne. Den 2. oktober 2014 udtalte Statsforvaltningen, at denne praksis var ulovlig, og KL har siden haft sagen i Social- og Indenrigsministeriet, der nu endeligt har slået fast, at kommunerne og regionerne ikke har hjemmel til at opkræve borgerne for egenbetaling i forbindelse med ledsagelse ved ferie og udflugter.

Erfaringerne fra de kommuner, der har været i gang med tilbagebetalingen er, at det er en kompliceret opgave at tilrettelægge tilbagebetalingen. Det skyldes dels, at der ikke er en klar definition på, hvornår der er tale om en udflugt, og dels at der ofte ikke foreligger klar dokumentation for, hvilke borgere der har afholdt udgifter i forbindelse med ledsagelse. Udgifterne kan samtidig være ret omfattende, da det både kan gælde udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, forplejning mv. til det personale, som yder støtte og ledsagelse.

Praksis har været, at det er driftsherre, der har opkrævet betaling forbundet med ledsagelse, og dermed er det driftsherre, der har handleforpligtelsen i forhold til at finde frem til borgerne og håndtere tilbagebetalingen. Den Administrative Styregruppe anbefaler, at der så vidt muligt er en fælles linje for tilbagebetaling af ledsagerudgifter i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. En fælleskommunal gruppe bestående af bl.a. tre jurister har undersøgt de juridiske aspekter i forbindelse med tilbagebetaling, og gruppens anbefalinger gennemgås i de følgende afsnit.

Hvilke udgifter skal tilbagebetales?

Statsforvaltningen har fastslået, at kommunerne og regionerne ikke har hjemmel til at opkræve betaling fra beboere i botilbud for socialpædagogisk ledsagelse og støtte under sædvanlige ferier og udflugter. Det gælder både lønudgifter og opholds- og rejseudgifter for personalet, herunder billetter, rejser, ophold, kost mv.

Det anbefales, at der tillægges en bred definition af hvilke udgifter, der skal tilbagebetales, dvs. udgifter forbundet med ferieture og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede rejseaktiviteter, og at uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske personale. Den juridiske anbefaling er, at alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf i form af skriftlig dokumentation fra borgeren eller i form af optegnelser om udgiftens afholdelse i driftherres systemer.

Hvordan findes de borgere, der har ret til tilbagebetaling?

Statsforvaltningen har til flere kommuner oplyst, at det er deres opfattelse, at driftsherre er forpligtet til af egen drift at tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb. Hvis det opsøgende arbejde vil være forbundet med meget betydelige administrative vanskeligheder, kan driftsherre afstå fra at gennemgå sagerne og udelukkende gøre brug af annoncering. Det er svært at vurdere, hvornår opgaven er for administrativ tung, men som eksempel har ombudsmanden netop udtalt, at det ikke kan kræves, at Ankestyrelsen gennemgår 5.000 sager pr. år manuelt i forbindelse med fejl ved sygedagpengesager. Det giver en indikation om, hvad der menes med administrativ tung byrde. Det er dog op til den enkelte driftsherre at vurdere om det er muligt at gennemgå sagerne manuelt.

Anbefalingen fra gruppen er, at driftsherre af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter driftsherre skal tage kontakt til disse borgere, med mindre dette vurderes som værende for administrativt tungt. Det anbefales endvidere, at driftsherre annoncerer i lokale aviser med henblik på at oplyse berørte borgere om, at de har mulighed for at gøre krav på tilbagebetaling, uanset om driftsherre samtidig planlægger at gennemgå relevante sager.

Der er udarbejdet en skabelon for annoncering, som anbefales anvendt af de nordjyske kommuner og regionen.

Periode for tilbagebetaling

Den gældende forældelsesfrist er tre år. Det vurderes, at forældelsesfristen bør regnes fra den 2. oktober 2014, som er den dato, hvor Statsforvaltningen udtalte, at det ikke var lovligt at kommunerne og regionerne opkrævede borgerne for udgifter forbundet med ledsagelse ved ferie og udflugter. Det skyldes følgende forhold:

 • Forældelsesfristen afbrydes, når en afgørelse fastslår kravets berettigelse, hvilket i dette tilfælde kan sidestilles med Statsforvaltningens udtalelse den 2. oktober 2014.
 • Forældelsesfristen afbrydes, når en skyldner erkender sin forpligtelse, hvilket i dette tilfælde skete, da driftsherre ændrede deres praksis fremadrettet på baggrund af Statsforvaltningens udtalelse den 2. oktober 2014. Det opfattes som en erkendelse af, at det var ulovlig praksis.

Den juridiske anbefaling er, at den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014. Hvis en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 2014, så regnes forældelsesfristen på tre år fra det tidspunkt, hvor borgeren klagede.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at

 • alle uretmæssigt opkrævede udgifter forbundet med ledsagelse tilbagebetales, såfremt der er dokumentation for borgerens betaling heraf,
 • uretmæssigt opkrævede udgifter defineres som værende udgifter til løn, billetter, rejser, ophold, kost mv. til det ledsagende socialpædagogiske personale ved ferieture og udflugter, herunder endagsture, individuelle ture, gruppeture og deciderede rejseaktiviteter,
 • driftsherre af eget initiativ gennemgår sit økonomiske system for at finde borgere, der har krav på tilbagebetaling, hvorefter driftsherre tager kontakt til disse borgere. Dette kan tilsidesættes, hvis driftsherre vurderer, at det er en for tung administrativ byrde,
 • driftsherre annoncerer i lokale aviser med henblik på at oplyse berørte borgere, om at de har mulighed for at gøre krav på tilbagebetaling, og
 • den 3 årige forældelsesfrist beregnes fra den 2. oktober 2014 med mindre en borger har klaget over den uretmæssige opkrævning inden den 2. oktober 2014.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om sagen.

Det er desværre ikke en nem opgave. For Brønderslev Kommune drejer det sig om ca. 100 borgere. Der har ikke været en praksis i Brønderslev Kommune, hvor der har været opkrævet betaling for personaletimer.

Handicaprådet bakker op om forvaltningens tiltag i forhold til at finde frem til de borgere, der er berettiget til tilbagebetaling.

Handicaprådet opfordrer til, at der også bliver annonceret i de mindre oplandsaviser.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Bilag

Til toppen


5. Takstanalyse


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Orientering om takstanalyse forelagt for KKR den 24. juni 2016, der viser prisudviklingen fra 2015 til 2016 på de nordjyske tilbud omfattet af rammeaftalen.

Sagsfremstilling

KKR fik på møde den 24. juni 2016 forelagt en takstanalyse, der viser prisudviklingen fra 2015 til 2016 på de nordjyske tilbud omfattet af rammeaftalen. Samlet set er den vægtede gennemsnitstakst for rammeaftaletilbuddene steget med 0,4 %. De nærmere forklaringer herpå fremgår af vedlagte beslutningsprotokol fra KKR-mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering af sagen.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Bilag

Til toppen


6. Udgiftsreduktion på socialområdet


Resume

Sagsforløb: HAR, SS

Orientering om model for opfølgning på beslutning om takstreduktion forelagt for KKR den 24. juni 2016.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

KKR besluttede på møde den 12. februar 2016 at taksterne på rammeaftaleområdet skulle reduceres med 2 % fra 2016 til 2017 og med yderligere 3 % frem mod 2020, således at den samlede reduktion bliver 5 %. KKR fik på møde den 24. juni 2016 forelagt en model for den løbende opfølgning på beslutningen om takstreduktion. Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte beslutningsprotokol fra KKR-mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø gav på mødet en kort orientering af sagen.

Udgiftsreduktionen vil blive udmøntet som en generel besparelse.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Bilag

Til toppen


7. Ny strategi fra Det Centrale Handicapråd


Resume

Sagsforløb: HAR

Det Centrale Handicapråd har lanceret en strategi om holdninger og handicap. Målet med strategien er en samfundsudvikling, hvor mødet mellem mennesker med og uden handicap bliver er mere ligeværdig.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 fik det Centrale Handicapråd til opgave at lave en plan for, hvordan man bekæmper fordomme i Danmark. Det Centrale Handicapråd mener, at det er vigtigt, atmennesker med handicap er synlige i samfundet. Så kan alle lære noget om handicap og hvad det vil sige at leve med et handicap. Det er særlig vigtigt at arbejde med holdninger og fordomme på disse fem områder: Børnog unge, virksomheder, foreninger, offentlige myndigheder og personer med handicap.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet opfordrer til, at strategien sendes til medlemmerne af Direktionen.

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Bilag

Til toppen


8. Nye vilkår for levering af post


Resume

Sagsforløb: HAR

Drøftelse af nye vilkår for levering af post.

Sagsfremstilling

PostNord har ændret reglerne for forsendelse, hvilket kan betyde at papirversion kommer senere.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet vælger at se tiden an. Hvis der opstår problemer med leveringen tages det op igen.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling
 • Nye vilkår for levering af post
 • Besøg på hjælpemiddelcentralen
Beslutning
 • Besøg på Center for Velfærdsteknologi

Der arrangeres et besøg i forbindelse med et kommende møde.

 • Busdriften blev kort drøftet.
 • 12. september 2016 afholdes der ekstraordinært møde omkring Budget 2017.

Fravær med afbud:

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen mødt

Svend Erik Trudslev – suppleant Lars Bisgaard Andreasen ikke mødt

Peter Baggesgaard - afbud fra suppleant Daniel Stark

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach