Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 11. oktober 2016
Lokale: Center for Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Ø
Tidspunkt: Kl. 12:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Følgende var fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Martin Bech var mødt og deltog i hele mødet.

Pkt. 4 udsættes til næste møde.

Fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Til toppen


3. Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/HAR/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland fremlægges forslag til Rammeaftale 2017.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2017. KKR har drøftet og godkendt udkastet til rammeaftalen på møde den 16. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til rammeaftale for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelsers og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet af KKR den 16. september 2016, hvor KKR drøftede og godkendte Rammeaftale 2017. Der har i forhold til Rammeaftale 2017 været arbejdet med at gøre aftalen mere læsevenlig og mindre bureaukratisk. Således er der blevet arbejdet med layoutet, og de dele, der skal bruges af embedsmændene i dagligdagen, er flyttet om til bilagene.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftale 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftale 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Som følge af, at der er tale om en meget lille målgruppe i Nordjylland, som både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Der igangsættes derfor en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen.

Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne i Nordjylland særligt har efterspurgt tilbud til netop denne gruppe. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive brugt på at følge op på gruppens anbefalinger.

Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

I 2015 besluttede kommunaldirektørkredsen (KKR) at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne på udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end på sammenlignelige tilbud i andre regioner. På baggrund heraf har KKR besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvist via en generel takstreduktion og delvist via dialog mellem myndighedsfunktioner og udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Gentænkning af rammeaftalen

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftale 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Rammeaftalerne er hidtil blevet til på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Gentænkningen af rammeaftalen skal bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegningen af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikere og løbende inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

  • godkender forslag til Rammeaftalen 2017 og
  • tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.

Konsulent Louise Meyer Ebdrup deltager under punktet,

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet finder det nye format for rammeaftalen tiltalende og nemt at tilgå.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Bilag

Til toppen


4. Orientering fra visitation


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har bedt om en orientering omkring sagsbehandling og anvendelse af §103 og §104 i visitationen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet vil gerne have en orientering om:

  • Sagsbehandlingen i Visitationen i hovedtræk, hvordan er flowet i arbejdsgangene, fra en borger henvender sig, til der foreligger en visitering, og borger starter i et tilbud.
  • Hvordan mødes borgeren i Visitationen, og hvordan henvender visitatorerne sig til borgeren
  • Hvordan arbejdes der med vejledningspligten i forhold til borgerne
  • Hvad er forskellen på §103 og §104, og hvornår for man tilbudt det ene frem for det andet.

På mødet deltager en repræsentant fra Visitationen.

Beslutning

Udsat til næste møde:

Fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Til toppen


5. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Handicapprisen:

Forslag sendes til Fridolin Laager senest den 16. november 2016. Prisoverrækkesen bliver mandag den 5. december 2016.

Forslag til underholdning kan sendes til formanden eller sekretæren.

Punkter til næste møde:

  • Handicaprådet ønsker en status på pwc-rapporten.
  • Udsat punkt vedr. visitationen
  • Budget 2017 resultatet af budgetforhandlingerne

Fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer