Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 22. november 2016
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: HAR

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen


3. Orientering fra visitation


Resume

Sagsforløb: HAR

Handicaprådet har bedt om en orientering omkring sagsbehandling og anvendelse af § 103 og § 104 i visitationen.

Sagsfremstilling

Handicaprådet vil gerne have en orientering om:

 • Sagsbehandlingen i Visitationen i hovedtræk, hvordan er flowet i arbejdsgangene, fra en borger henvender sig, til der foreligger en visitering, og borger starter i et tilbud.
 • Hvordan mødes borgeren i Visitationen, og hvordan henvender visitatorerne sig til borgeren?
 • Hvordan arbejdes der med vejledningspligten i forhold til borgerne?
 • Hvad er forskellen på § 103 og § 104, og hvornår for man tilbudt det ene frem for det andet?

På mødet deltager en repræsentant fra Visitationen.

Indstilling

Handicaprådet, 11. oktober 2016, pkt. 4:

Udsat til næste møde:

Fraværende:

Karsten Frederiksen – suppleant ikke fremmødt

Peter H. S. Kristensen – suppleant ikke fremmødt

Flemming Vejrum

Beslutning

Leder Karen Vraa Jensen gav på mødet en orientering ud fra de punkter, Handicaprådet havde prioriteret.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen


4. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd afslutter indsatsområdet som et projekt med udgangen af 2016 og afrapporterer derfor en afsluttende status for projektet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Projektet overgår ved udgangen af 2016 til drift.

Status for arbejdet i 2016

I 2016 har der været arbejdet med implementering af projektet, hvor der især har været fokus på at

 • udpege kontaktpersoner på alle områdets tilbud,
 • igangsætte netværk for frivillige som mødes ca. hver 4. måned, og
 • rekruttere frivillige

Udover dette har der været fokus på at skabe en kultur på tilbuddene, som understøtter samarbejde med frivillige. Det er gjort ved løbende at drøfte projektet på personalemøder, at italesætte eventuelle bekymringer og at inddrage medarbejdere i at komme med forslag til, hvordan de enkelte steder kan samarbejde med frivillige. Samtidig er der blevet arbejdet med, hvordan frivillige ”rekrutteres” til området.

Kontaktpersoner

På hvert tilbud er der udpeget én kontaktperson for frivillige. Kontaktpersonens ansvar er at være koordinator for samarbejdet med frivillige. Kontaktpersonen deltager ved opstartssamtaler med frivillige, ligesom kontaktpersonen er dén, der sikrer et kontinuerligt fokus på at udvikle samarbejdet med frivillige.

Netværk for kontaktpersoner

Netværket er igangsat i september 2016 og har til formål at sikre videndeling og inspiration på tværs af tilbuddene. Netværket er også tænkt som et forum, hvor der fra gang til gang drøftes forskellige emner og eventuelle problemstillinger, der opstår undervejs, ligesom det er et forum, hvor medlemmerne hver især kan søge hjælp hos hinanden. Netværket mødes ca. hver 4. måned.

Rekruttering

Nogle af tilbuddene har udarbejdet foldere med henblik på at rekruttere frivillige og andre har været mere optaget af rekrutteret gennem netværk. Generelt set er medarbejdere og ledere meget bevidste om, at borgernes ønsker skal være retningsgivende for rekruttering af frivillige.

Igangsatte aktiviteter i 2016

I 2016 har områdets tilbud igangsat forskellige aktiviteter i samarbejde med frivillige, eksempelvis:

 • Frivillige der kommer og laver mad med borgerne i dagtilbuddene.
 • På ét botilbud afholdes der planlægningsmøde med de frivillige (pt. ca. 10-12 personer) hvert halve år, hvor der bl.a. planlægges aktiviteter ca. én gang om ugen. Afdelingsleder og frivilligkontaktperson på botilbuddet deltager i disse møder. Der er afholdt en del aktiviteter, eksempelvis kan nævnes hyggeaften med boller og kage, fodboldtur til Hjørring, arbejde i botilbuddets drivhus, motionsdag, grisefest, fisketur mm. I efteråret/vinteren planlægges der fra gang til gang ud fra beboernes ønsker. Der er dog allerede planlagt julepyntning og småkagebagning med beboerne i november/december.
 • Etablering af samarbejde med DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening), som kommer på besøg ca. 2 gange om måneden med en hund og som enten går en tur med hunden og beboerne eller mødes med beboerne i fællesrummet, hvor de kan klappe og give hunden godbidder.
 • Etablering af samarbejde med organisationen Hånd og Hjerte,som tilbyder praktisk støtte samt besøgstjeneste til borgerne. Ligeledes café hver 14. dag. Derudover samarbejde med Røde Kors' besøgsvenner. Medarbejderne støtter borgerne ved at introducere og formidle kontakten til organisationerne. Frivillige fra organisationen Hånd og Hjerte har hjulpet borgerne med praktiske opgaver i forbindelse med flytning og havearbejde hos en borger. Derudover fungerer frivillige som besøgsvenner for flere borgere i kommunen.
 • På et botilbud laver de frivillige hver anden mandag café med forskellige aktiviteter som sang, wellness, dans, billedlotteri.
 • Frivillige deltager i ture ud af huset og til forskellige arrangementer.

Fremadrettet

Fra 2017 og frem, hvor projektet overgår til drift, vil der blive arbejdet med projektet på følgende måde:

 • Netværket for de frivillige kontaktpersoner fortsætter og mødes ca. hver 4. måned
 • Emnet frivillige drøftes efter behov på de fællesmøder, der afholdes mellem områdeledere, afdelingsledere og konsulent
 • Emnet vil indgå i virksomhedsplanen, hvor der aftales konkrete tiltag, der iværksættes i løbet af året
 • De overordnede retningslinjer evalueres med input fra praksis hvert år

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 11:

Til efterretning. Udvalget ønsker en årlig orientering om frivilligarbejdet.

Beslutning

Konsulent Gitte Westeraa gav en kort orientering om de tiltag, der har været i forhold til projekt frivilligsamarbejde i 2016.

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen


5. Forslag til ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: BS

Børne-og Skoleudvalget har drøftet indholdet i forslagene samt Fagforvaltningen for Børne- og Kulturs forslag om, at modellerne sendes til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg. Det blev på mødet, den 8. november 2016 besluttet, at sende forslaget til udtalelse i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til nye modeller for tildeling af ressourcer til både almen- og specialundervisningsområdet.

I forbindelse med implementering af den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter i kommunen er det relevant at tage stilling til, hvorvidt de eksisterende ressourcetildelingsmodeller skal tilpasses den nye skolestruktur. Der foreligger endvidere tidligere politiske beslutninger om, at der skal udarbejdes forslag til udlægning af ressourcer og visitationskompetence på specialundervisningsområdet.

I vedlagte bilag fremstilles forslag til principper samt konkrete justeringer af ressourcetildelingsmodellerne på henholdsvis almenområdet og specialundervisningsområdet.

De nuværende overordnede principper for ressourcetildeling på almenområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2013 forud for implementeringen af den nye skolereform.

Der lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslagene og sender materialet i vedlagte bilag til udtalelse i skolebestyrelser og medudvalg i de 4 skoledistrikter i perioden frem til 5. december 2016. Efterfølgende bliver der i januar 2017 præsenteret endelige forslag til ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet, som behandles af Byrådet den 25. januar 2017.

Ressourcetildelingsmodel på almenområdet

Den nuværende ressourtildelingsmodel på almenområdet tager udgangspunkt i Byrådets behandling af sagen i december 2013, forud for skolereformen i 2014. De foreslåede overordnede principper samt konkrete ændringer af ressourcetildelingsmodellerne på almenområdet er præsenteret i vedlagte bilag. Generelt er der på almenområdet i høj grad tale om en forenkling af nuværende tildelingsmodeller. Derudover er der et forslag om, at vægtningen mellem henholdsvis klasse- og elevtakst de kommende år ændres gradvist, således at der i skoleåret 2020-21 tildeles 75% midler til klassetakst og 25% til elevtakst.

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet

I bilaget fremstilles forslag til ny model for visitation til og finansiering af specialundervisningsområdet. Baggrunden for forslaget er bl.a. en tidligere beslutning fra Børne- og Skoleudvalget om, at der skal udarbejdes forslag til udlægning af midler og visitationskompetence på specialundervisningsområdet.

Fagforvaltning for Børn og Kultur foreslår, at udvalget drøfter indholdet i forslagene samt forslag om at modellerne sendes til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 5:

Udvalget besluttede at sende modellerne til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Skolechef Carsten Otte deltog under punktet.

Skolechef Carsten Otte gav på mødet en kort orientering om det nye i ressourcetildelingsmodellen i forhold til specialområdet.

Handicaprådet tager modellen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


6. Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast


Resume

Sagsforløb: BE/IR/LAF/HAR/ØK

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet første udkast til Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017. Planen tager afsæt i beskæftigelsesministerens 4 mål for 2017.

Beskæftigelsesudvalget skal tage stilling til første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for Jobcenter Brønderslevs beskæftigelsesplan for 2017 er ligesom tidligere år beskæftigelsesministerens 4 målsætninger. De 4 mål for 2017 er:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

2016 var et år med faldende ledighed og øget efterspørgsel efter arbejdskraft. I 2017 forventes der at blive mangel på kvalificerede medarbejdere indenfor flere brancher. I Nordjylland gælder dette særligt følgende brancher:

 • Byggeri og støtteerhverv
 • Fødevarer og støtteerhverv
 • Handel og støtteerhverv

Virksomhedernes muligheder for at skabe vækst er afhængig af, at de har let adgang til medarbejdere med de rette kompetencer. Jobcentrets rolle som formidler mellem virksomheder og arbejdsløse bliver derfor central i 2017.

Erhvervsservice i jobcentret, som står for at servicere virksomhederne, oplever i stigende omfang udfordringer, når de skal rekruttere arbejdskraft. Det skyldes, at afstanden mellem virksomhedernes behov og de lediges kompetencer (både hvad angår uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor området) er for stor til, at det lukkes med kortere uddannelsesforløb. Jobcentret vil derfor have fokus på den tætte dialog med virksomhederne i 2017 med henblik på at afdække det detaljerede kompetencebehov og i samarbejde med A-kasser og faglige organisationer på mulighederne for intern opkvalificering og rotation. Herved kan der blive frigivet mindre specialiserede jobfunktioner til nye medarbejdere udefra.

2. Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at de unge kan fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet både nu og fremtiden. På samme måde er uddannelse en forudsætning for, at virksomhederne fortsat kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Flere unge skal derfor i gang med og gennemføre en uddannelse. Det gælder også de unge, som har særlige behov.

UngeCenter Brønderslev har i 2016 haft et markant fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp. UngeCentret vil i 2017 fortsat skærpe helhedssynet på tværs af fagområder, så de unge med behov herfor, oplever mening og sammenhæng i indsatsen. UngeCentret vil derudover have fokus på at videreudvikle samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, herunder erhvervsskolerne, så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse. På længere sigt forventes der at mangle 3.000 faglærte medarbejdere i Nordjylland.

3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet

Borgerne i udkanten af arbejdsmarkedet er ikke umiddelbart en gruppe, der kan varetage specialiserede funktioner på virksomhederne. Derudover har mange udsatte ledige problemer udover arbejdsløshed. Fokus vil derfor være på, at de udsatte ledige får fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp af jobs med få timer, eventuelt i kombination med virksomhedspraktik. Dette skal ved hjælp af en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang og et tættere samspil mellem jobcentrets rådgivere og virksomhedskonsulenter.

Jobcentret vil i 2017 særligt have fokus på, at flere kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb deltager i virksomhedsrettede indsatser parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser ved behov herfor.

Jobcentrets investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet vil understøtte denne målsætning.

4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Undersøgelser viser, at flygtningenes egen motivation og forventninger om selvforsørgelse falder allerede efter tre måneder, fra de er kommet til en kommune. Dette kan jobcentret genkende. For at sikre den tidlige indsats har en virksomhedskonsulent siden september 2016 deltaget i den første modtagelsessamtale. Dette tiltag videreføres i 2017.

Jobcentret vil derudover have fokus på den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) og understøtte, at der etableres flere IGU-forløb i 2017.

Manglende sprogkundskaber kan være en barriere i mødet mellem flygtninge og virksomheder. I 2017 vil jobcentret have yderligere fokus på tiltag, der kan nedbryde sprogbarrieren. Det vil blandt andet ske ved videreudvikling af et tilbud om virksomhedsdansk i samarbejde med AOF.

Jobcentret er del af et national projekt, der skal målrette beskæftigelsesindsatsen for flygtninge. Projektet varer til medio 2019 og skal blandt andet styrke samarbejdet med virksomhederne og samspillet mellem virksomhedskonsulenter og rådgivere på integrationsområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget drøfter første udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 3:

Planen blev gennemgået og behandles igen på næste udvalgsmøde.

Integrationsrådet, 17. november 2016, pkt. 9:

Sagen blev taget til orientering. Integrationsrådet har ingen bemærkninger til udkastet.

Fraværende:

Søren Krog Jensen

Danial Nouiri - suppleant Fakhriya Afshar var mødt op

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad

Cady Mampouya-Kilele

Beslutning

Beskæftigelseschef Vibeke Holler deltog under punktet.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler gav på mødet en kort orientering om rammerne for udkast til Beskæftigelsesplan 2017.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


7. Handicapprisen 2016


Resume

Sagsforløb: HAR

Indstillingerne til Handicapprisen 2016 skal drøftes og vinderen skal udpeges.

Sagsfremstilling

De indkomne indstillinger læses op på mødet, drøftes og vinderen udpeges.

Handicapprisen uddeles mandag den 5. december 2016.

Beslutning

Handicaprådet har drøftet indstillingerne til Handicapprisen og vinderen udpeget.

Prisen bliver overrakt den 5. december kl. 15:00 i kantinen, Brønderslev Rådhus.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen


8. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: HAR

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Handicaprådet skal tage stilling til Handicaprådets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlægges 6 møde i Handicaprådet. Mødedagene planlægges så der ikke er sammenfald med udvalgsmøder og møde tidspunktet er kl. 14.00 - 16:00 på Rådhuset i Brønderslev.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Formanden for Handicaprådet foreslår følgende mødedatoer for 2017:

 • Tirsdag den 24. januar
 • Onsdagden 8. marts
 • Tirsdag den 16. maj
 • Torsdag den 10. august
 • Mandag den 11. september - møde vedr. Budget 2018
 • Tirsdag den 10. oktober
 • Tirsdag den 12. december

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Handicaprådet godkender forslag til mødeplan for Handicaprådet for 2017.

Personale

Ingen.

Beslutning

Handicaprådet ønsker nyt forslag til mødedatoer.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Bilag

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Ældrerådet har haft punkt vedr. sagsbehandlingstider til orientering. Sagen ønskes også til behandling i Handicaprådet.

Afbud Bettina Nielsen suppleant Martin Bech mødt i stedet.

Til toppen

Opdateret 23. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer