Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Handicaprådet - Referat

Dato: 12. september 2014
Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


2. Budget 2015 - Afdækningskataloger


Resume

Sagsforløb: HAR

Afdækningsforslag til Budget 2015 fremsendes til høring i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for Brønderslev Kommune, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4 % på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2 %.

I de enkelte fagudvalgs spareramme tages højde for de områder,som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen, der dækker Handicap- og Psykiatriområdet og Beskæftigelsesområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet

 • Strukturændringer – herunder lukning af Agersted og Serritslev Skoler samt ny organisering af hjælpemiddeldepot

Det betyder, at der samlet set nu er følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Sparekrav
Service Udgift Sparekrav 4% Allerede indarbejdet 2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalg 303.961 12.159 3.351 8.808 12.287 18.366 24.445
Børne- og Skoleudvalg 528.158 21.126 1.546 19.580 27.980 38.544 49.107
Fritids- og Kulturudvalg 56.558 2.262 0 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalg 93.119 3.777 748 3.029 4.169 5.427 7.315
Ældreomsorgsudvalg 284.805 11.392 2.500 8.892 13.128 18.694 24.271
Social- og Sundhedsudvalg 178.409 7.084 3.508 3.576 3.609 4.088 7.630
Miljø- og Teknikudvalg 61.458 2.458 0 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.506.468 60.258 11.653 48.605 68.253 94.561 124.570

Handicaprådet bedes have fokus på de temaer, der specifikt kan have konsekvenser for handicapområdet.

Grundet tidsplanen for arbejdet med budget 2015, kan Handicaprådets bemærkninger desværre ikke indgå i de enkelte udvalgs behandling af afdækningsforslagene, der har fundet sted på udvalgsmøderne i august måned. Her har udvalgene foretaget en prioritering af de udarbejdede afdækningsforslag. Prioriteringen vil indgå i de videre budgetforhandlinger for hele Byrådet.

Handicaprådets høringssvar vil blive bragt videre til Byrådets budgetseminar/videre behandling af budgettet.

Fagudvalgenes prioriteringer er vedlagt som bilag.

Beslutning

Gennemgang af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsuddvalget og flerårsaftalen ved Ole Jespersgaard.

Gennemgang af afdækningskataloget for Børn og Skoleudvalget og Ældreomsorgsudvalget ved Peter H. S. Kristensen.

Bettina Nielsen berettede, at der ligger et afdækningsforsalg i forhold til STU.

Besparelserne på handicap- og psykiatriområdet bliver løftet gennem flerårsaftalen og er derfor ikke en del af afdækningskataloget.

Handicaprådet drøftede afdækningskatalogerne og har følgende bemærkninger:

 • Handicaprådet mener, at rådet bliver hørt for sent i budgetprocessen. Høringen i rådet bør ligge inden prioriteringen i de politiske udvalg.

 • Høreomsorgen bør ikke indgå i afdækningen. Handicaprådet finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at hørehæmmende skal betjenes via telefonløsning.

 • Handicaprådet foreslår en mindre besparelse på socialpsykiatrien end den, der beskrives i afdækningskataloget. Personalenormeringen kan evt. reduceres med 1.5 stilling fremfor 2.0 stillinger.

 • I forhold til dyre enkeltsager finder rådet det hensigtsmæssigt, at de følges tæt.

Budgetseminar afholdes mandag og tirsdag i næste uge. Handicaprådets bemærkninger indgår i de kommende budgetdrøftelser.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


3. Budgetseminar den 24. juni 2014 i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO, ÆR, HAR

Som en del af forarbejdet til budget 2015 har der den 24. juni 2014 været afholdt budgetseminar i Sundhed og Velfærd med det formål at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner.

Handicaprådet anmodes om at drøfte de fremkomne forslag.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger:

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2013, at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på at tilpasse udgifterne på området til landsgennemsnittet over en 4-årig periode, således at kommunens årlige udgifter til Psykiatri- og Handicapområdet reduceres med 17,9 mio. kr. Dertil kommer som optakt til budgetdrøftelserne vedr. 2015 et krav om at spare 2,8 mio. kr. på Sundhedsområdet og 10,8 mio. kr. på Ældreområdet.

Med udgangspunkt i de tidligere vedtagne budgetreduktioner inviterede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget den 24. juni 2014 medarbejdere og ledere i Sundhed og Velfærd samt medlemmer af Handicaprådet og Ældrerådet til at bringe deres viden i spil med henblik på at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og dermed bidrage til de ovenfor beskrevne budgetreduktioner. Der var i alt 100 deltagere med til arrangementet, og resultatet var mere end 90 forslag til at reducere budgetterne. Siden budgetseminaret har administrationen arbejdet videre med de indkomne forslag, og på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 og Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014 blev administrationens vurdering af hvilke forslag fra budgetseminaret, der kan bidrage til at opnå de ønskede reduktioner, præsenteret.

Alle de indkomne forslag er vedhæftet som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet drøfter de indkomne forslag.

Personalemæssige konsekvenser

Ukendt på nuværende tidspunkt

Indstilling

Ældrerådet den 18. august 2014, pkt. 3:

Ældrerådet drøftede forslagene og anbefaler Ældreomsorgsudvalget, at der arbejdes videre med følgende:

Sygefravær

Et dårligt arbejdsmiljø med små udviklingsmuligheder, lav involvering og lav tilfredshed på arbejdspladsen, ringe trivsel og livsstilsfaktorer fører til et højt eller moderat sygefravær. En reduktion af arbejdsmiljøfaktorer og individuelle faktorer som livsstil og fysisk kapacitet vil kunne reducere det samlede omfang af sygefraværet blandt plejepersonalet med mere end 50 % gennem en effektiv indsats, viser en rapport baseret på en undersøgelse blandt samtlige medarbejdere inden for ældreplejen i 36 kommuner.

Det gennemsnitlige fravær på Ældreområdet i Brønderslev Kommune er i 2013 reduceret med 0,54 % til 6,49 % gennem en bred indsats der især fokuserer på medarbejderens subjektive udsagn. Fraværet er det højeste blandt kommunens personalegrupper, og det højeste blandt samtlige kommuner i Region Nordjylland. Det gennemsnitlige fravær blandt kommunens samtlige ansatte var i 2013 på 4,4 %, hvilket var uændret i forhold til året før og i øvrigt svarer til 16,2 kalenderdage.

Det er Ældrerådets opfattelse, at der er gode muligheder for at reducere sygefraværet på Ældreområdet og dermed indhente en betragtelig økonomisk gevinst, hvis man især fokuserer på arbejdsmiljøet og livsstilsfaktorerne.

Ledelsesstrukturen

Brønderslev Kommunes administrative struktur er organisatorisk opbygget som en projektorienteret matrixmodel med forretningsledelse, som anvendes af adskillige kommuner og i øvrigt inden for det offentlige. Med andre ord en central styring og en decentral ledelse. Men denne model har meget høje administrative omkostninger og en dobbelt ledelsesstruktur, der kan medføre risiko for forvirring og rollekonflikter blandt teamledere og -medlemmer.

Ældrerådet anbefaler, at man som et forsøg indfører en decentral styring og ledelse på ældreområdet, således man får selvstændige resultatenheder, som er let styrbare på resultater/kontrakter. Dette medfører en mere synlig ledelse og muligheden for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Dokumentation

Dokumentation og registrering er et vigtigt redskab for ledelsen, personalet, pårørende og beboerne for at sikre optimal pleje, men det nuværende niveau og løsningsmodeller tager tid fra plejen. Anslået bruges ca. 8 % af arbejdstiden i Ældreplejen til dokumentation.

For at optimere tidsforbruget kan standarddokumentation begrænses til afkrydsning, og dokumentationen foregå elektronisk her og nu hos den enkelte borger/beboer. Brønderslev Kommune bør selv fastlægge minimumskravene til dokumentation i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og opbygge en fælles dokumentationsplatform, hvilket efter Ældrerådets opfattelse vil medføre mere tid til pleje.

Transport

Brønderslev Kommune tilbyder pensionister og øvrige borgere en bred vifte af kørselstilbud gratis eller med delvis egenbetaling efter reglerne i sundhedsloven og serviceloven.

Det er Ældrerådets oplevelse, at der i høj grad er mulighed for at stramme op på ressourcestyringen på netop dette område. Eksempelvis et tættere samarbejde mellem de enkelte institutioner – evt. anvende en platform på intranettet til at meddele sig vedr. ovennævnte kørsel og personalekørsel, således der kan anvendes samkørsel – f.eks. møder i hhv. Dronninglund og Brønderslev.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014, pkt. 6:

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med følgende emner:

 • Sygefravær

 • Udnyt ressourcer på tværs af fagområder

 • Velfærdsteknologi

 • Tillidsreform og afbureaukratisering. Ønske om kun at dokumentere i borgeres sag, når der er ændring i borgerens tilstand. Hvordan dokumenterer vi og hvor dokumenterer vi?

 • Vederlagsfri fysioterapi

Udvalget ønsker, at der sendes en mail til deltagerkredsen på seminaret om anbefalingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2014, pkt. 6:

Udvalget har gennemgået og drøftet de indkomne forslag, og de vil indgå i det oplæg, som fagenheden forelægger på det kommende udvalgsmøde.

Udvalget tilslutter sig forslag fra Social- og Sundhedsudvalget om information til deltagerkredsen på seminaret.

Beslutning

Handicaprådet går ud fra, at det fremsendte materiale har dannet grundlag for drøftelserne i udvalgene.

Handicaprådet er tilfreds med orienteringen.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


4. Fremtidig procedure ved lovgivningsmæssige ændringer samt betydelige ændringer i det kommunale serviceniveau


Resume

Sagsforløb: HAR

På baggrund af den nye organisering af Handicaprådet og dermed mulighed for tematiserede drøftelser fremlægges en sag om generel drøftelse af holdningen til implementering af henholdsvis lovændringer, afgørelser fra Ankestyrelsen samt ændring af serviceniveauer.

Sagsfremstilling

Med afsæt i at Handicaprådet fremadrettet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle sektorer i kommunen, er der behov for, at Handicaprådet forholder sig til sin fremtidige arbejdsgang. Handicaprådets formål er at blive hørt om alle initiativer, der har betydning for mennesker med handicap. Rådet skal imidlertid ikke indgå i enkeltsager, herunder personsager eller sagsbehandle på lige fod med politiske udvalg i kommunen.

(Kilde: Den gode praksis DH og KL)

Rammerne for Handicaprådets fremadrettede arbejde er beskrevet i vedtægterne, der på Økonomiudvalgsmødet den 27. august 2014 blev fremsendt til godkendelse i Byrådets møde den 3. september 2014. Her er det ligeledes præciseret, at Handicaprådet fremadrettet skal forholde sig til generelle og overordnede sager, som vedrører handicappolitiske spørgsmål på tværs af alle sektorer i kommunen.

For at sikre en god dialog og en afklaring af det fortsatte samarbejde mellem Handicaprådet og Brønderslev Kommune, ønskes der på den baggrund en generel drøftelse i Handicaprådet af fremtidig praksis. Hvordan man dels vil orienteres om udefrakommende lovgivningsmæssige ændringer i retspraksis, samt hvordan det sikres, at rådet inddrages ved væsentlige ændringer af lokalt fastsatte serviceniveauer og dermed kan bidrage til at sætte fokus på retningslinjer, således at generelle betragtninger og holdninger på området tilgodeses.

To eksempler på ændring i retspraksis/lovgivning vedlægges og kan danne afsæt for den generelle drøftelse.

Forretningsledelsen foreslår, at Handicaprådet drøfter:

 1. Hvordan Handicaprådet vil orienteres om udefrakommende lovgivningsmæssige ændringer og ændringer af retspraksis, der påvirker den konkrete praksis

 2. Hvordan Handicaprådet vil inddrages og drøfte generelle principper ved væsentlige ændringer indenfor det lokalt fastsatte serviceniveau

Beslutning

Ellen Lykke og Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Social- og Sundhedsuvalget og formanden for Handicaprådet har ønsket, at to konkrete sager drøftes på Handicaprådet. Derfor har fagenheden udarbejdet et dagsordenspunkt til drøftelse i Handicaprådet.

Handicaprådets formand vil gerne have, at næste temamøde omhandler BPA og ledsagelse, da man forventer, at nye lovgivning vil være på plads der.

Handicaprådet har ingen ønsker om at bremse udmøntningen af gældende lovgivning eller ændringer i lovgivningen.

De vedhæftede sager skal ikke til direkte høring i Handicaprådet, men rådet kan godt have en overordnet holdning til problemstillingerne.

Ledsagelse ved indlæggelse blev drøftet på mødet. Handicaprådet vil gerne have et kort notat i forhold til problematikkerne i forhold til ledsagelse ved indlæggelser. Kan evt. sættes på som et orienteringspunkt.

Sagerne sendes videre i Social- og Sundhedsudvalget.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Bilag

Til toppen


5. Tilgængelighed i forhold til offentlige veje og pladser


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden for Teknik og Miljø giver på mødet et oplæg om tilgængelighed i forhold til offentlige veje og pladser.

Beslutning

Kaj E. Jensen gav et oplæg på mødet og der blev vist en række konkrete løsninger i bybilledet, hvor der har været arbejdet med tilgængelighed.

Teknik og miljø arbejder systematisk med at øge tilgængeligheden i bybilledet.

Handicaprådet finder det vigtigt, at der er fokus på at sænke fortovene ved overgange. Lopperne kan giver anledning til problemer, når de vrider sig. I forhold til synshæmmede kan det være hensigtsmæssigt, hvis de helt fjernes.

Drøftelserne fra Handicaprådet bringes med til det politiske udvalg som et orienteringspunkt.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


6. Tilgængelighed i forhold til byggesager


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden for Teknik og Miljø giver på mødet et oplæg om tilgængelighed i forhold til byggesager.

Beslutning

Byggesagsmedarbejder Flemming Jacobsen gav på mødet et oplæg. Oplægget gav blandt andet en gennemgang af, hvad der kan kræves og hvad der kan anbefales.

Fagenheden er i løbende dialog med butikker i forhold til hensigtsmæssig tilgængelighed i forhold til adgang og parkeringsmuligheder.

Handicaprådet vil opfordre til, at man går i dialog omkring at anvende skydedøre i videst muligt omfang i indgangspartier.

Handicaprådet vil gerne, at det bliver synligt i pressen, at der har været afholdt temadrøftelser i rådet om tilgængelighed. Handicapråds formand kontakter pressen.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


7. Tilgængelighed i forhold til Jobcentret og Stabsenheden for Service


Resume

Sagsforløb: SS

Tilgængelighed i forhold til Jobcentret og Stabsenheden for Service

Sagsfremstilling

Borgerservice og de fleste andre kontorer er tilgængelige for gangbesværede. Generelt tages der højde for borgernes individuelle behov ved f.eks. møder (elevator, egnet lokale, tolk m.v.)

Ved modtagelse af flygtninge med handicap er boligmedarbejderen opmærksom på, at borgeren bliver boligplaceret i stueplan eller i lejlighed med elevator. Fremgår det af oplysningerne, at der er tale om en flygtning med et handicap, indgås tæt samarbejde med Visitationen om hjælpemidler m.v.

Ved afvikling af valg sikres det, at der såvel i Borgerservice som på de enkelte afstemningssteder er let adgang til lokalet/stemmeboksen for kørestolsbrugere. I selve valglokalet er der på de fleste valgsteder en stemmeboks, der er stor nok til, at en kørestol kan køre ind i boksen. Der er skriveplader på valgstederne, som kan lægges over kørestolen, så det bliver lettere for vælgeren at udfylde stemmesedlen i kørestolen.

Beslutning

Formanden for Handicaprådet orienterede om, at der stadig er steder, hvor der er problemer i forhold til tilgængelighed i forhold til valg. Problemet er primært i forhold til de mindre valgsteder.

Handicaprådet drøftede tilgængelighed for alle borgere i forhold til arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedsrettede tilbud.

Handicaprådet bemærker, at tilgængelighed i forhold til Jobcenteret også gælder på tilbudsniveau. Er der i dag reelle tilbud til borgere med udviklingshæmning og borgere med en psykisk lidelse i jobcenter-regi? Rummelighed er også en del af tilgængeligheden.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


8. Tilgængelig i forhold til Fagenheden for Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden for Sundhed og Velfærd kommer på mødet med et oplæg i forhold til tilgængelighed.

Beslutning

Udviklingskonsulent Gitte Westeraa gav et oplæg om hvordan fagenheden for Sundhed og Velfærd arbejder med tilgængelighed.

Fokus er at øge borgerens tilgængelighed til det omkringliggende samfund med afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Handicaprådet savner begrebet habilitering på handicapområdet fremfor rehabilitering.

Handicaprådet hilser den nye akut-telefon på Handicapområdet velkommen.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


9. Inklusion på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: HAR

Fagenheden for Børn og Kultur kommer på mødet og giver et kort oplæg omkring inklusion på skoleområdet.

Beslutning

Skolechef Carsten Otte og Jonna Nielsen gav et oplæg i forhold til inklusion på skoleområdet og udvikling i fællesskaber.

Handicaprådet finder, at udvikling i fælleskaber er et spændende projekt. Det er vigtigt, at inklusion bliver en succes for de inkluderede såvel som de inkluderende. Inklusion bør altid foregå på børnenes præmisser.

Handicaprådet påpeger, at det er nødvendigt, at relevante hjælpemidler bliver stillet til rådighed til det enkelte barn, således at inklusionen kan understøttes.

I forhold til fritidsområdet har kommunen ansat fritidsguides, som kan hjælpe med inklusion i fritidsaktiviteter.

Den fysiske tilgængelighed bør også være et fokusområde på skoler og institutioner.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: HAR

Beslutning

Dialogforum har sendt en invitation til temadag

Socialstyrelsen har sendt en invitation til workshop.

Tilmeldingerne kan sendes til Line Enevoldsen

Skærm i Dronninglund er ikke hensigtsmæssig i farvevalg i forhold til synshæmmede.

Lasse Riisgaard, Hildo Rasmussen og Knud L. Pedersen var fraværende med afbud.

Martin Beck og Lars Bisgaard Andreasen var fraværende uden afbud.

Til toppen

Opdateret 15. september 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach