Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 9. december 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku og David Nordstrøm var fraværende.

Hanne Christensen var fraværende fra punkt 1 til og med punkt 10.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


3. Frivilligt mentorkorps


Resume

Sagsforløb:BE/LBR

Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 2013 bevilliget 210.000 kr. til ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til etablering af det frivillige mentorkorps i Brønderslev Kommune.

Implementeringskoordinatoren har hvervet 27 frivillige mentorer i perioden april til november 2014.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Implementeringskoordinatoren har varetaget opgaver, som i opstartsfasen er forbundet med etableringen af et frivilligt mentorkorps. Det er fx. indsatsen for at skaffe frivillige mentorer, udvikling af mentorernes faglighed, etablering af samarbejde mellem rådgiver og mentor m.m.

Implementeringskoordinatoren har siden april været tilknyttet Jobcentrets Center for Kompetenceudvikling (CKU) i ca. 15 timer pr. uge. Det oprindelige mål har været, at der skulle etableres et mentorkorps på 30 frivillige mentorer, og målet er næsten nået – der er i november 2014 27 frivillige mentorer i korpset.

Koordinatoren har anvendt følgende redskaber for at hverve frivillige mentorer:

 • Netværk
 • Foreninger har fået flyvers
 • Kommunens hjemmeside
 • Avisannonce
 • Jobnet
 • Presse med succeshistorie

De frivillige mentorer er mellem 21 og 60 år, der er 10 mænd og 17 kvinder med følgende baggrunde:

Kontorassistent – gymnasielærer – smed – tømrer – pensionist – sosu assistent – folkeskolelærer – bankassistent – sygeplejerske – socialrådgiver - studerende – selvstændig - Falck redder – offentlige ansatte – ufaglærte.

De frivillige mentorer er bosat i:

Brønderslev – Hjallerup – Dronninglund – Aså – Aalborg – Nr. Sundby – Hjørring – Klokkeholm.

Alle frivillige mentorer får udleveret info mappe inden opstart, som indeholder:

 • Formål
 • Råd og retningslinjer
 • Forpligtigelser
 • Rollen som bisidder
 • Tid, kørsel back up
 • Tavshedspligt
 • Logbog
 • Kendskab til borgerens vej

Inden den frivillige mentor tilknyttes den første borger, har koordinatoren undervist i:

 • Hvad er en god mentor
 • Krav til en god mentor
 • Aktiv lytning
 • Menneskers forskelligheder
 • Indsigt og forståelse af menneskers forskelligheder
 • Teori: Joharis vindue
 • Åbne spørgsmål – lukkede spørgsmål
 • De menneskelige behov

Koordinatoren har oprettet en database over de frivillige mentorer, som kan anvendes, når borgere skal tilknyttes en mentor. Databasen indeholder information om de frivillige mentorers alder, hobby/interesse, uddannelse/job, geografi m.m.

Mentorkoordinatoren har løbende haft et tæt samarbejde og sparring med Jobcentrets sagsbehandlere omkring matchning af frivillig mentor og borger.

Fremadrettet drift

Implementeringskoordinatoren stopper med udgangen af november og har i den 9 måneders periode skabt et solidt funderet frivilligt mentorkorps i Brønderslev Kommune.

Fra januar 2015 ansættes en koordinator, som skal føre det frivillige mentorkorps videre. Koordinatoren bliver ansvarlig for drift, koordinering og kvalitetssikring af hele mentorindsatsen i Jobcenter Brønderslev. Dvs. både det frivillige mentorkorps og andre mentorindsatser, som anvendes i Jobcentret. Herunder matchning af borger og mentor, uddannelse af frivillige og egne mentorer, netværk for mentorer, kontaktperson for mentorerne m.m.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at det frivillige mentorkorps videreføres.

Personale

Ansættelse af mentorkoordinator er godkendt på Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2014.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 11:

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. december 2014:

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Sagen tages til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


4. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2014 for 3. kvartal


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Hermed følger opfølgning på Beskæftigelsesplanen for årets første 3. kvartaler.

Opfølgningsrapporten for 3. kvartal 2014 fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2014 er opbygget omkring Beskæftigelsesministerens 4 mål. I det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 1. halvår 2014.

Ministermål 1

I forhold til ministerens mål om unge og uddannelse, har der været en række problemer med at indhente data for målet. Under dette mål følges i stedet op på udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse.

Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse modtager uddannelseshjælp. Der har henover 3. kvartal været et fald i antallet af personer på uddannelseshjælp, det skyldes særligt, at der er mange, der er gået i uddannelse i løbet af juli og august måned. Det er primært blandt de uddannelsesparate og de åbenlyst uddannelsesparate, at der er sket et fald i antallet af personer. Samlet set er antallet af uddannelseshjælpsmodtagere faldet med 38 fuldtidspersoner fra maj måned til august. I forhold til de unge dagpengemodtagere har der ligeledes været et fald i sagstallet på 40 fuldtidspersoner siden januar måned.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om, at der skal ydes en bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet, så det forebygges, at så mange personer førtidspensioneres. Der er i 2014 opstillet en målsætning om, at tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 50 personer i 2014. De seneste tal fra jobindsats viser antallet af tilkendte pensioner i perioden september 2013 til september 2014. I denne periode er der tilkendt 50 pensioner. I forhold til ressourceforløb er der i 2014 indtil videre bevilget 62 ressourceforløb.

Jobcentrets største udfordring i forhold til ledige på kanten af arbejdsmarkedet er stadig ikke arbejdsmarkedsparate borgere med langvarige kontanthjælpsforløb. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er steget i perioden frem til august. Jobcentret har indgået samarbejde med et eksternt firma, der arbejder målrettet med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget kontanthjælp i mere end et år.

Ministermål 3

Langtidsledighed udgør en særlig arbejdsmarkedspolitisk udfordring. Det er vanskeligere at få langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet end korterevarende ledige. Årsagen hertil er blandt andet, at kompetencer forældes og personlige netværk svækkes ved længere tids fravær fra arbejdsmarkedet. Langtidsledigheden er defineret som ledige, der har været ledig i 80% af tiden inden for det seneste år.

Der er opsat følgende mål for langtidsledigheden: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014. De seneste tal for september måned viser, at der her var 161 langtidsledige, antallet har stort set været uændret i 2014. Sammenlignes der med september måned 2013 har der været et fald på 30 langtidsledige. Ser man på hvor mange dagpengemodtagere der har opbrugt dagpengeretten i 2014, viser de seneste tal, at der i perioden januar til august 2014 er 56 personer, der har opbrugt retten til dagpenge.

Ministermål 4

Det sidste mål omhandler samarbejdet med virksomhederne. Der er her opsat en målsætning omkring samarbejdsgraden med de lokale virksomheder. Der foreligger dog endnu ikke data for dette mål.

Jobcentret har i 3. kvartal haft særligt fokus på erhvervsindsatsen og rekruttering til jobs. Jobcentret har siden april 2014 ført statistik med antallet af jobs der er besat via jobcentrets erhvervsservice. Tallene for april til november 2014 viser, at

· 36 personer er kommet i job via direkte rekruttering

· 19 er rekrutteret til job via praktik eller løntilskud

· 12 er rekrutteret til job via jobrotation

· 17 personer er rekrutteret til vikariater

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 7:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. december 2014:

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af Norgesprojektet


Resume

Sagsforløb: LBR/BE

De Lokale Beskæftigelsesråd Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner havde i 2012 bevilliget midler til ansættelse af en Norgeskonsulent i 24 måneder fra 1. november 2012, der skulle arbejde for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel. Hjørring Kommune har udarbejdet evaluering af projektet.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Den overordnede idé med norgesprojektet var, at afdække de ledige stillinger i Norge, sørge for afholdelse af infomøder(for ledige og interessenter), udfinde de rette ledig i Vendsyssel og få de ledige klædt kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med info om ansøgninger og formalia.

Projektets hovedformål var i Spor 1 primært at få langtidsledige i Vendsyssel i job. Sekundært at skabe en effekt, hvor beskæftigede der finder job i Norge efterlader ledige stillinger, som kan besættes af arbejdsløse (Træk og skub effekt). Endvidere i erhvervssporet at deltage med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og på sigt at fokuserer på at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel – også kaldet spor 2.

Projekts målsætninger og slutresultat

Norgesindsatsens opstillede resultatmål blev opnået ca. et halvt år før tid. Der blev arbejdet videre på fuld kraft, således projektets slutresultat kom væsentligt over målsætningerne.

Antal i job i projektperioden:

 • Mål: 200 personer - Slutresultat pr. 31. oktober 2014 minimum: 321 personer

Antal deltagere i informationsmøder:

 • Mål: 950 personer – Slutresultat pr. 31. oktober 2014: 1.888 personer på 77 møder

Økonomisk beregning

Hjørring Kommune har udført en økonomisk beregning af effekterne ved projektet. Det beregnede økonomiske rationale er udført på baggrund af, at minimum 321 personer i alt er kommet i job i Norge, hvoraf de 74 pct. er fra Vendsyssel, samt med en fordeling på 90 pct. forsikrede ledige og 10 pct. kontanthjælpsmodtagere.

Den samlede besparelse i overførselsindkomster for de tre medvirkende kommuner bliver hermed på 33,8 mio. DKK, efter fradrag af omkostninger på 1,7 mio. DKK.

Fortsættelse af indsatsen

Arbejdsmarkeds/beskæftigelses- udvalgene i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner, har alle i løbet af efteråret 2014 besluttet, at de vil videreføre Norgesindsatsen i Vendsyssel efter dets ophør pr. 31. oktober 2014.

For Brønderslev og Frederikshavn kommune er der indtil videre tale om en fortsættelse i 2015, hvor Hjørring Kommune har budgetlagt det til og med 2018.

Der vil også i 2015 blive kørt efter den finansieringsmodel, hvor Brønderslev Kommune står for 20 pct. af udgifterne, og Frederikshavn og Hjørring kommuner står for hhv. 40/40 pct.

Ny styregruppe

Styregruppen i LBR-regi er nu nedlagt. Fremover vil styregruppen bestå af de respektive udvalgsformænd og arbejdsmarkedschefer.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager evalueringen af Norgesprojektet til orientering.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Lokalt arbejdsmarkedsforum i 2015


Resume

Sagsforløb: LBR

Med udgangen af 2014 nedlægges Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På baggrund af indstilling fra LBR, har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at de organisationer der er repræsenteret i LBR skal tilbydes en plads i Brønderslev Kommunes Arbejdsmarkedsforum.

De nuværende medlemmer i LBR bedes tilkendegive, hvorvidt de ønsker at indgå i arbejdsmarkedsforummet samt godkende mødeplanen for 2015.

Sagsfremstilling

Den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen betyder, at LBR nedlægges, og i stedetetableres Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). LBR og Beskæftigelsesudvalget vurderer, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen også fremadrettet inddrages i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik i Brønderslev Kommune. Det er derfor besluttet, at der skal etableres et lokale arbejdsmarkedsforum. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes 4 møder i 2015.

Det forslås at møderne i 2015 afholdes på følgende datoer:

 • Tirsdag 10. marts 2015 kl. 15
 • Tirsdag 9. juni 2015 kl. 15
 • Tirsdag 15. september 2015 kl. 15
 • Tirsdag 8. december 2015 kl. 15

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at

 • det første møde omhandler beskæftigelsesreformen og at medlemmer af LBR tilkendegiver, om de ønsker at indtræde i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum
 • mødeplanen for 2015 bliver godkendt.
Beslutning
 • mødeplan godkendt
 • første møde omhandler beskæftigelseesreformen
 • tilkendegivelser udsat

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på økonomi december 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 er på 482.272 kr. Der er disponeret over midlerne.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Følgende initiativer er pt. i gang:

 • Norgeskonsulent - 135.000 kr. i 2014
 • Temaarrangement med A-kasserne, 30.000 kr. Arrangementet afholdes den 22.- 23. januar.
 • Særlig indsats og til kortlægning af barriere for virksomhedens oprettelse af praktikplader - ca 46.672 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering

Personale

Ingen.

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Generelle ledighedstal for august/september 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Jobcentret.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er for kontanthjælp og uddannelseshjælp er fra august, mens tallene for de øvrige ydelser er for september måned 2014.

Her skal særligt bemærkes, at der for de unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp har været et fald i antallet af sager. Dette skal ses i sammenhæng med at en del unge, har påbegyndt uddannelse i disse måneder. På dagpengeområdet ses der dog en mindre stigning i sagstallet fra september til august, dette er imidlertid typisk de sæsonudsving der ses henover efteråret, hvor ledigheden som regel stiger for de forsikrede.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. december 2014:

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Per Dissing gjorde opmærksom på undersøgelsen vedr. Socialt indeks.

Jens Baadsgaard Jensen, Connie Grøntved, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Den gode historie


Til toppen

Opdateret 12. december 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach