Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 21. august 2014
Lokale: Restaurant Hedelund
Tidspunkt: Kl. 11:00


Indholdsfortegnelse1. Beskæftigelsesplan 2015, 2. udkast


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK /BY

Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen skal

indeholde Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesplanen indeholder blandt andet de beskæftigelsespolitiske målsætninger, som beskæftigelsesministeren hvert år melder ud.

LBR deltager under behandlingen af punktet.

Byrådet anmodes om at godkende Beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Omdrejningspunktet for Beskæftigelsesplanen er Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger, der i 2015 har fokus på: Unge og uddannelse, langvarige modtagere af offentlig forsørgelse, langtidsledige og samarbejdet med virksomhederne.

De tidligere år, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stillet konkrete krav til, at der skulle opstilles resultatmål, samt hvorledes målene konkret skulle formuleres. I 2015 er praksis dog ændret, det betyder, at den enkelte kommune selv kan vælge at opstille niveaumål for de fire beskæftigelsespolitiske mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at der med udgangspunkt i ministerens 4 målsætninger opstilles følgende konkrete målsætninger i Beskæftigelsesplanen for 2014.

Mål 1: Unge og uddannelse

Dette mål relaterer primært til de unge under 30 år der modtager uddannelseshjælp. Unge der modtager uddannelseshjælp er unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at der opstilles nedenstående målsætning for 2015:

  • Antallet af unge på uddannelseshjælp skal nedbringes til 310 (fuldtidspersoner) i 2015.

I maj 2014 var der 343 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp.

Mål 2: Personer med langvarige forløb på offentlig forsørgelse

Når det gælder de langvarige forløb på offentlig forsørgelse har Brønderslev Kommune primært en udfordring i forhold til kontanthjælpsmodtagere, der ikke umiddelbart kan varetage et job på grund af forskellige problematikker (kontanthjælpsmodtagere der er kategoriseret som aktivitetsparate), sygedagpengemodtagere med længerevarende forløb på sygedagpenge udgør ligeledes en udfordring.

Der forslås derfor følgende målsætninger under dette mål:

  • Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 440 personer i 2015 (fuldtidspersoner).

I maj måned 2014 var der 482 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner).

  • Antallet af langvarige sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 240 (beregnet som gennemsnit over hele året) i 2015.

I maj måned 2014 var der 271 sygedagpengeforløb over 26 uger.

Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledige omfatter forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har været ledige i mere end 80% af tiden det seneste år. Ledigheden forventes fortsat at falde i 2015, dette vil have en afsmittende positiv effekt på antallet af langtidsledige. Fagenheden for Beskæftigelse forslår derfor, at der opstilles følgende målsætning for 2015.

  • Antallet af langtidsledige skal nedbringes til 140 personer inden udgangen af 2015.

I maj måned 2014 var der 172 langtidsledige personer.

Mål 4: Kontakten med virksomhederne

Det fjerde mål omhandler jobcentrenes indsats i forhold til virksomhederne. Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere. Der er det seneste år kommet øget fokus på jobcentrenes rolle i forhold til at understøtte virksomhedernes rekruttering. Jobcenter Brønderslev har etableret et erhvervsservice team, der blandt andet skal understøtte dette.

Derfor foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at der opstilles følgende mål for virksomhedsindsatsen

  • Antallet af ordinære jobs, som Jobcenter Brønderslev hjælper virksomhederne med at besætte via rekrutteringsservice skal i 2015 minimum være 65.

  • Jobcentret vil i 2015 arbejde på at få etableret et forum, hvor viden om virksomhedernes fremtidige behov for arbejdskraft kan drøftes, og hvor der kan tages initiativer til at imødegå eventuelle problemer med at kunne skaffe arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

  • Der skal i 2015 etableres kontakt til centrale virksomheder i Brønderslev med henblik på at få viden om fremtidige rekrutterings- og uddannelsesbehov.

I forhold til det første mål under virksomhedsindsatsen, er det vigtigt at understrege, at målet alene er fastsat i forhold til de virksomheder, som jobcentrets erhvervsservice er i kontakt med, med henblik på at bistå virksomheden med rekruttering af medarbejdere. De ledige, som jobcentret er i kontakt med, opnår også beskæftigelse via virksomhedspraktik, job med løntilskud eller jobrotation – disse indgår ikke i målsætningen. Målet er fastsat på baggrund af de hidtidige erfaringer fra 2014.

Rekrutteringsopgaven er en ny opgave, som jobcentrene har fået i 2014 i forbindelse med etablering af serviceberedskab.

Planen for den videre behandling af beskæftigelsesplanen for 2015 er følgende:

21. august 2014: Beskæftigelsesudvalget og LBR behandler ved fællesmøde 2. udkast til Beskæftigelsesplan 2015

9. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 fremsendes til LBR til orientering

10. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 behandles i Økonomiudvalget

17. september 2014: Beskæftigelsesplan 2015 godkendes i Byrådet

Senest den 31. januar 2015: Beskæftigelsesplan 2015 offentliggøres

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender Beskæftigelsesplanen for 2015.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

LBR´s bemærkning:

  1. Side 4: Sætning justeres således, at det fremgår, at målgruppen til ressourceforløb som hovedregl skal deltage i min. ét ressourceforløb.

  2. Vedr. virksomhedsindsats på 2 ben fjernes to linjer, der er gentagelse (side 21).

  3. Der indsættes et afsnit om voksenlærlingeordningen (side 23).

David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 23. september 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach