Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 11. februar 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Opfølgning på økonomi januar 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 forventes at være på ca. 480.120 kr.

Der er pt. igangsat projekter for 423.237 kr.

Der kan disponeres over ca. 56.883 kr.

Sagen fremsende til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Der kan i 2014 disponeres over ca. 56.833 kr. til nye ansøgninger.

Der var disponeret med 162.000 kr. til Norgesprojektet i 2013. Udgiften blev mindre end forventet. Hvorfor det disponible beløb er højere end anslået i sidste økonomiopfølgning.

Det endelige regnskab for 2013 foreligger ultimo februar 2014.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Årshjul for Beskæftigelsesområdet i 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et ”årshjul” for beskæftigelsesområdet i 2014. Formål med årshjulet er, at give udvalget overblik over beslutnings- og høringsprocessen i relation til Beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen. Herunder gives et overblik over den politiske proces omkring beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen.

Beskæftigelsesudvalget bedes godkende planen for behandling af resultatrevisionen for 2013 og beskæftigelsesplanen for 2015.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentrene skal hvert år udarbejde en Beskæftigelsesplan og en Resultatrevision.

Beskæftigelsesplanen er kommunens årlige plan for, hvad jobcentret vil sætte fokus på i det kommende år. Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer samt de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Beskæftigelsesplanen er bygget op omkring de mål og indsatsområder, som Beskæftigelsesministeren hvert år udmelder.

Resultatrevisionen udarbejdes hvert år og viser udvalgte resultater af jobcentrets beskæftigelsesindsats det forgangne år. Resultatrevisionen skal medvirke til, at give arbejdsmarkedets parter, lokale politikere og forvaltningen mulighed for at følge op på beskæftigelsesindsatsen og giver et fælles udgangspunkt for en dialog om beskæftigelsesindsatsen.

Udover at give et overblik over resultaterne i det forløbne år, giver Resultatrevisionen også mulighed for at sammenligne kommunens resultater med andre jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår.

Både Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen skal sendes i høring hos det Lokale Beskæftigelsesråd og godkendes endeligt i Byrådet.

Af det medsendte bilag fremgår deadlines for de politiske processer omkring Beskæftigelsesplanen og Resultatrevisionen, som er fastsat fra Arbejdsmarkedsstyrelsens side.

Af nedenstående tabeller fremgår de konkrete datoer for behandling af henholdsvis Beskæftigelsesplan og Resultatrevision.

Resultatrevision 2013

Mødedato Behandling
Den 3. marts 2014 Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Resultatrevisionen for 2013.
Den 15. april 2014 LBR behandler Resultatrevisionen og afgiver høringssvar – Resultatrevisionen fremsendes herefter til Beskæftigelsesregionen, der afgiver bemærkninger.
Den 5. maj 2014 Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Resultatrevisionen inkl. høringssvar fra LBR og bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen.
Den. 14. maj 2014 Økonomiudvalget behandler Resultatrevisionen.
Den 21. maj 2014 Resultatrevisionen behandles i Byrådet.
Senest 1. juli 2014 Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR’s bemærkninger. – Resultatrevisionen offentliggøres.

Beskæftigelsesplan 2015

Mødedato Behandling
Den 5. maj 2014 Fællesmøde mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget vedr. Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 2. juni 2014 Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 10. juni 2014 LBR behandler Beskæftigelsesplanen for 2015 og afgiver høringssvar.
Den 18. august 2014 Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Beskæftigelsesplanen for 2015.
Den 9. september 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til LBR til orientering.
Den 10. september 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget.
Den 17. september 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Byrådet.
Januar 2015 De konkrete niveaumål fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde.
Senest den 31. januar 2015 Beskæftigelsesplanen offentliggøres.

Øvrige begivenheder i beskæftigelsesindsatsen

Dato Begivenhed
April/Maj 2014 Beskæftigelsespolitisk konference – dato ikke udmeldt.
November Jobcamp – dato ikke udmeldt.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager planen for behandling af Resultatrevisionen for 2013 og Beskæftigelsesplanen for 2015 til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. januar 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Process for konstituering af nyt LBR


Resume

Sagsforløb: LBR

Den 1. juni efter det kommunale valgår, skal der konstitueres et nyt LBR for en 4-årig periode. Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår, bortset fra formandens funktionsperiode, som følger den kommunale valgperiode. Byrådet besluttede i møde den 12. december 2013, at Beskæftigelsesudvalgets formand skulle indtræde som formand for LBR. De øvrige medlemmer skal udpeges af kommunalbestyrelsen senest den 1. juni 2014.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til godkendelse af processen i forhold til konstituering af det nye LBR.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats af 15. juni 2010. nr.731, at medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant.

Funktionsperioden for LBR regnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valgår, bortset fra formandens funktionsperiode, som følger den kommunale valgperiode. Borgmesteren er formand for rådet.

Varetages beskæftigelsesindsatsen i kommunen af et stående udvalg, jf. § 14, stk. 3, kan borgmesteren beslutte, at formanden for det stående udvalg er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren og næstformanden i det stående udvalg. Formandens funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Byrådet besluttede ved det konstituerende møde den 12. december 2013, at formanden for Beskæftigelsesudvalget Eskild Sloth Andersen indtræder som Byrådets repræsentant og formand i LBR. Svend Erik Trudslev indtræder som suppleant for formanden.

Det Lokale Beskæftigelsesråd består her ud over, af følgende medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen:

 • Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening

 • Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark

 • 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

 • 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation

 • Op til 2 medlemmer efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (Danske Handicaporganisationer)

 • 1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger

 • 1 medlem efter indstilling fra det lokale Integrationsråd i de kommuner, hvor et sådant er nedsat

 • Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.

Akademikernes Central Organisation meddelte i 2010 at de kun ønsker repræsentation i 30 Lokale Beskæftigelsesråd på landsplan. LBR i Brønderslev er ikke blandt disse.

Fagenheden for Beskæftigelse har allerede modtaget indstillinger fra LO og de danske handicaporganisationer. LO indstiller 3 repræsentanter og De Danske Handicaporganisationer har indstillet 1 repræsentant. Herudover valgte integrationsrådet ved mødet den 16. januar 2014, Kamomo Kasigwa Ruhinduku, som Integrationsrådets repræsentant til LBR.

Fagenheden for Beskæftigelse vil skriftligt kontakte de øvrige vedr. tidsfrister for indstilling af nye medlemmer til LBR.

Det nye LBR konstitueres på mødet den 10. juni 2014

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår følgende proces omkring konstituering af det kommende LBR.

 • Medio februar: Fagenheden for Beskæftigelse tager skriftlig kontakt til relevante organisationer. Deadline for indstilling af nye medlemmer er den 1. april 2014.

 • Den 15. april 2014: LBR behandler indstillingen af medlemmer, fremsender indstillingen til endelig godkendelse i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet.

 • Den 5. maj 2014: Beskæftigelsesudvalget behandler sagen.

 • Den 21. maj 2014: Byrådet behandler sagen og godkender LBR for den kommende valgperiode.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR godkender tidsplanen for konstituering af nyt LBR

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Status på koordinator til det frivillige mentorkorps


Resume

Sagsforløb: LBR

Den 10. december 2013 har det Lokale Beskæftigelsesråd tilgodeset en ansøgning om 210.000 kr. til 6 mdrs. ansættelse af en ”implementeringskoordinator” til det frivillige mentorkorps.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Koordinatoren til det frivillige mentorkorps skal varetage de opgaver, som i opstartsfasen er forbundet med etableringen af et frivilligt mentorkorps. Det er fx. indsatsen for at skaffe frivillige mentorer, udvikling af mentorernes faglighed, etablering af samarbejde mellem rådgiver og mentor, koordinering mellem frivilligt mentorkorps og andre mentorfunktioner m.m.

Jobcentret planlægger på nuværende tidspunkt ansætttelsen af koordinatoren.

Beskæftigelseschef Vibeke Holler deltager i mødet og informerer om status på ansættelse af koordinatoren.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager status til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

6 mdrs. ansættelse af koordinator til det frivillige mentorkorps.

Økonomi

LBR har bevilligt 210.000 kr. den 10. december 2013.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


7. Nordjyske ledighedstal for november 2013


Sagsfremstilling

Hver måned udarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland de Nordjyske ledighedstal. De Nordjyske ledighedstal viser ledighedsudviklingen i alle de Nordjyske kommuner. Ledighedstallene er baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik.

Ledighedstallene omfatter dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere. Langtidsledige, som har mistet dagpengeretten, og modtager den særlige uddannelsesydelse, er medtaget i målingerne som kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagere der har problemer ud over ledighed indgår ikke i ledighedstallene fra Danmarks Statistik, som ligger til grund for de Nordjyske ledighedstal.

Årsagen til at Beskæftigelsesudvalget præsenteres for disse tal er, at det er disse tal der ligger til grund, når Beskæftigelsesregion Nordjylland udtaler sig om ledigheden i de Nordjyske Kommuner.

Ledighedstallene er opdateret frem til november 2013. Tallene viser, at ledigheden nu har været faldende uafbrudt i over 3 år i Nordjylland. I november måned faldt ledigheden med 7,5%, det svarer til 1.151 færre ledige nordjyder på et år. På landsplan faldt ledigheden med 7,0%. Når der tales om et fald i ledigheden sammenlignes der med den samme måned året før. Ledigheden er præget af sæsonudsving. Typisk falder ledigheden henover foråret, for så at stige igen henover efteråret og vinteren.

Der har også været et fald i ledigheden i Brønderslev Kommune. Her er antallet af ledige faldet med 78 personer fra november 2012 til november 2013. Det svarer til et fald i ledigheden på 9%. Rent antalsmæssigt er det største fald sket i Hjørring Kommune, her er ledigheden faldet med 308 personer.

I Nordjylland er ledighedsprocenten højest for ledige under 30 år. Kvinder i aldersgruppen 25-29 år topper ledighedsprocenten med 9,8%. Mændene har ligeledes højest ledighed i aldersgruppen 25-30 år med en ledighed på 8,3%.


Ser man på, hvorledes ledighedsudviklingen har været på A-kasseniveau, er det 3F, Kristelig og Metal, der tegner sig for de største fald i ledigheden i absolutte tal. 3F har fået 702 færre ledige det seneste år. Kristelig A-kasse 200 færre ledige og Metal har fået 201 færre ledige.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atLBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 10:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til orientering.

Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Tallene er for november 2013 og viser, at antallet af ledige i Brønderslev Kommune er faldet med 9% i forhold til november 2012.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Bilag

Til toppen


8. Ledighedstal for UngeCenter og Jobcenter


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i Jobcentret og UngeCentret.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Dataene kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. tallene er i hovedreglen 3 måneder "forsinket". Det vil sige, at de seneste data der foreligger er fra november måned 2013.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af november måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, således der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om nye virksomhedscentre


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Det ønskes uddybet, hvorfor centrene er ophørt.

Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcentret har p.t samarbejdsaftale med 28 virksomhedscentre. Der pågår pt. dialog med Kvickly i Nørresundby om etablering af et virksomhedscenter med 4-6 pladser.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Virksomhedscentre er et koncept, hvor Jobcenter og virksomhed indgår samarbejde om et fast antal praktikpladser med mentorstøtte og hyppige opfølgninger på praktikforløbene.

Formålet er, at samarbejde om, at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads, og motivere den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb. I virksomhedscentret er den ledige borger tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte og vejlede borgeren i hele praktikforløbet. I samarbejdet lægges der stor vægt på, at virksomheden er rummelig samt, at den udpeger faste mentorer. Mentorerne tilbydes en mentoruddannelse (afvikles som AMU kursus i samarbejde med Aalborg Handelsskole). Desuden afholdes mentornetværksmøder, hvor der arbejdes med forskellige relevante temaer, efter mentorernes ønsker og behov i forhold til at opnå yderligere viden.

P.t. har Jobcentret samarbejdsaftale med 28 virksomhedscentre (detailhandel, plejecentre, idrætshaller, landbrug, boligselskaber, restauranter, transport, pædagogisk arbejde og genbrugspladser). Samlet set er der i alt 71 pladser på de 28 virksomhedscentre.

I januar måned er samarbejdet med Ella og Møller Sørig´s Fond samt Brøndum Invest om virksomhedscentre afsluttet. På disse to centre var der i alt 4 pladser. Der er pt. tæt dialog med Kvickly i Nørresundby om oprettelse af et virksomhedscenter med 4-6 pladser. Det forventes at aftalen flader på plads i løbet af februar 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Bilag

Til toppen


10. Opfølgning på beskæftigelsesplan 2013 for 4. kvartal 2013


Resume

Sagsforløb: BE/LBR/ØK/BY

Hvert år udmelder Beskæftigelsesministeren et antal mål, som Jobcentrets lokale beskæftigelsesindsats tager afsæt i. Målene, strategierne og udfordringerne beskrives i Beskæftigelsesplanen. Der følges op på Beskæftigelsesplanen hvert kvartal.

Opfølgningsrapporten for 4. kvartal 2013 fremsendes til Byrådets til orientering.

Sagsfremstilling

Omdrejningspunktet for beskæftigelsesplanen, er Beskæftigelsesministerens 4 målsætninger det følgende opsummeres de væsentligste konklusioner fra opfølgningen for 4. kvartal 2013

Ministermål 1

Ministerens første mål omhandler unge og uddannelse og i hvor høj grad unge dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, har været i uddannelse i løbet af året.

Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at revurdere opgørelsesmetoden i forhold til målet. Da det viste sig, at der var en række uhensigtsmæssigheder knyttet til den måde målet blev opgjort på. Derfor foreligger der kun data for årets 4 første måneder, og det kan ikke konkluderes, hvorvidt målet er opfyldt.

Hovedudfordringen på dette mål er unge kontanthjælpsmodtagere, som har problemer ud over ledighed. Der har været en stigning i antallet i denne målgruppe fra 279 fuldtidspersoner i 2012 til 315 fuldtidspersoner i 2013.

I 2013 har Jobcentret primært anvendt særligt tilrettelagte forløb til denne gruppe. Det har imidlertid vist sig, at opgaven ikke kan løftes i Jobcentret alene, der er behov for en helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper. Med etableringen af det fælles UngeCenter styrkes den tværfaglige indsats omkring de unge i 2014, ligeledes er fokus på uddannelse skærpet endnu mere med kontanthjælpsreformen. Fagenheden for Beskæftigelse forventer derfor, at flere unge vil komme væk fra offentlig forsørgelse og i uddannelse i 2014.

Ministermål 2

Ministerens andet mål handler om at sikre og forebygge, at så mange personer ikke førtidspensioneres. Flere af de borgere, som i dag er i målgruppen for førtidspension, har mange sammensatte problemer.

Der er for 2013 opsat en meget ambitiøs målsætning om, at tilgangen til førtidspension i 2013 maksimalt må være på 42 personer. Måltallet er fastsat i forhold til Beskæftigelsesregionens tekniske fremskrivning af tilgangen til førtidspension i de Nordjyske kommuner.

Resultatet for 2013 viser, at der er blevet tilkendt 44 nye førtidspensioner i 2013. I 2012 blev der ifølge jobindsats.dk tilkendt 112 førtidspensioner i Brønderslev Kommune. En stor del af de personer, der bliver indstillet til førtidspension kommer fra langvarige sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller forløb på ledighedsydelse.

Der var derfor opsat 3 delmålsætninger under målet for at begrænse antallet af langvarige sager. På sygedagpengeområder var der opsat et mål om, at der maksimalt i gennemsnit maksimalt måtte være 95 sager. Resultatet for 2013 viser, at der har været 93 sager.

For kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed, er der opstillet et mål om, at der i 2013 højest må være 449 fuldtidspersoner med en sagsvarighed på over 1 år. Det kan konstateres, at der fortsat er udfordringer i forhold til denne målgruppe. Der har i gennemsnit i perioden januar til december 2013 været 506 fuldtidspersoner på kontanthjælp med en varighed over 1 år.

Det sidste delmål i forhold til dette mål omhandler personer med langvarige sager på ledighedsydelse. Her er der fastsat et mål om, at der i 2013, i gennemsnit maksimalt må være 59 sager over 18 måneder. Opgørelsen viser, at der i gennemsnit har været 52,5 sager i 2013.

Ministermål 3

Beskæftigelsesministerens tredje mål handler om at begrænse antallet af langtidsledige. Langtidsledige omfatter A-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i minimum 80% af tiden det seneste år. Der er opsat et mål om, at der maksimalt må være 252 langtidsledige i december 2013. Der er endnu ikke offentliggjort data for december måned 2013, men data for november måned viser, at der var 182 langtidsledig. Målet forventes dermed indfriet. Der har i løbet af 2013 været et fald i langtidsledigheden på 93 personer.

Ministermål 4

Det sidste ministermål er centreret omkring virksomhedskontakten. En forudsætning for, at

virksomhederne kan understøtte indsatsen omkring, at få ledige i job er, at jobcentrene har en tæt kontakt til og dialog med de lokale virksomheder. På dette mål skal jobcentrene selv opstille et kvalitativt mål. Jobcenter Brønderslev har gennemført en tilfredshedsmåling. Der er opsat et mål om, at minimum 80 % af de adspurgte virksomheder skal være tilfredse med såvel service som samarbejde med jobcenter Brønderslev.

100 virksomheder i Brønderslev Kommune er blevet interviewet. Af de interviewede virksomheder svarer 91%, at de har haft kontakt til Jobcentret. Når det gælder tilfredsheden med jobcentret, viser undersøgelsen, at 76% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med jobcentret.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 5:

Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


11. Tilfredshedsmåling vedr. virksomhedsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

I november - december 2013 har Markman gennemført en tilfredshedsundersøgelse for Jobcenter Brønderslev blandt de virksomheder i Kommunen, som Jobcentret samarbejder med.

LBR har finansieret undersøgelsen, der er gennemført som et led i det 4. ministermål i Beskæftigelsesplan 2013 omkring virksomhedskontakt. En forudsætning for at virksomheder kan understøtte indsatsen for, at få ledige i job er, at Jobcentret har en tæt kontakt til og dialog med de lokale virksomheder.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen er foretaget som telefoninterviews med 100 af de virksomheder, som Jobcentret samarbejder med.

Hovedkonklusionerne er:

 • Virksomhederne har overvejende kontakt med Jobcentret årligt eller halvårligt og Jobcentret er primært kendt for formidling af jobs og borgere, der skal i arbejde samt hjælp med forskellige ordninger, herunder fleksjob, kontanthjælp, løntilskud mv.

 • Virksomhederne har primært været i kontakt med Jobcentret vedr. fleksjob og praktik. Den foretrukne kontaktform er, at virksomhederne selv kontakter Jobcentret ved behov.

 • 58% af virksomhederne er overordnet set godt tilfredse med Jobcentret som helhed og 18% svarer meget tilfredse. 16% er utilfredse.

 • Respondenterne er godt tilfredse med kundeservicen hos deres primære kontaktperson - hele 29% svarer meget tilfredse og 53% tilfredse, 10% er utilfredse, mens 3% er meget utilfredse.

 • Med hensyn til hvor let virksomhederne synes det er at finde frem til rette kontakt, er der en stor andel, 35%, som svarer ved ikke, fordi de ikke selv har taget kontakt til Jobcentret. Ud af de resterende mener 48%, at det er let eller meget let, mens 17% svarer svært eller meget svært.

 • Størstedelen er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcentrets evne til at hjælpe med konkrete problemstillinger – i alt 61%, men der er i forhold til dette spørgsmål også en del virksomheder, der er utilfredse. I alt svarer 14% utilfredse og 9% siger meget utilfredse.

 • Der er en rigtig god tilfredshed med Jobcentrets evne til at informere om deres ordninger. I alt 72% er tilfredse eller meget tilfredse på dette punkt, mens 17% svarer utilfreds og 8% svarer meget utilfreds.

 • Slutteligt blev virksomhederne spurgt til deres forventninger til rekrutteringer i det kommende år. Kun 9% har i høj grad forventninger om at skulle rekruttere nye medarbejdere og 18% i nogen grad. Hele 37% svarer i mindre grad og 27% svarer slet ikke.

Tilfredshedsmålingen viser et tilfredsstillende resultat for Jobcentret. En generelt set høj grad af tilfredshed henover de stillede spørgsmål udgør et godt grundlag ift. den videre indsats. Virksomhederne har endvidere haft mulighed for at komme med forslag til forbedringer i Jobcentrets indsats.

De overordnede forslag til forbedringer fremgår her:

 • Mindre bureaukrati og administration / hurtigere sagsbehandling

 • Mere ensrettet kommunikation

 • Bedre informationsniveau / mere information om ordninger

 • Forbedring af telefontider og mere enkelhed ift. at finde frem til rette kontaktperson – og en fast kontaktperson

 • Mere fokus på virksomhedernes behov, ikke kun på de lediges

 • Informationsmøder, nyhedsmails

 • Konsulenter bør tilføres mere viden om love og regler

Målingen giver anledning til at overveje hvilke tiltag der kan gøres, for at virksomhederne i Brønderslev Kommune fremover kan være endnu mere tilfredse med Jobcentrets indsats.

En helt nye organisering af Virksomhedsservice er etableret i januar 2014 og har generelt til formål at give en mere målrettet ydelse til virksomhederne i kommunen. Fremadrettet bliver den virksomhedsrettede indsats ikke kun orienteret efter udbud, idet det nye team, ”Erhvervsservice”, alene vil være rettet mod virksomhedernes efterspørgsel og behov. Fokus for den nye organisering ligger i tråd med den retning, som de nye tiltag på landsplan peger på jævnfør udredningen af beskæftigelsesindsatsen af Carsten Kochs ekspertpanel.

Jobcentret er allerede i gang med initiativer, som kan give virksomhederne en bedre service ift. ovenstående punkter:

 • Virksomhedskonsulenterne sætter fokus på vidensdeling og har fx gennemført en række temamøder med det formål at udvide deres viden om særlige love og regler

 • Ny organisering betyder, at en virksomhed uden fast/kendt kontaktperson, stilles direkte ind til ”Erhvervsservice”. Erhvervsservice vil kunne guide og omstille virksomhederne til rette vedkommende, hvorved risikoen for resultatløse omstillinger gerne skulle minimeres.

 • Mere fokus på forventningsafstemning i kontakten med virksomheder.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 6:

Tilfredsmålingen blev taget til efterretning. Udvalget godkendte de igangsatte initiativer

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Rapport fra Carsten Kochs ekspertgruppe


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Regeringen har i 2013 nedsat et ekspertudvalg, som i 2013 og 2014 skal gennemføre en udredning af hele beskæftigelsesindsatsen i Danmark.

Udredningen af beskæftigelsesindsatsen er opdelt i to faser:

 • 1. fase omfatter indsatsen for arbejdsmarkedsparate ledige og gennemføres i efteråret 2013.

 • 2. fase omfatter beskæftigelsesindsatsen for de ikke arbejdsmarkedsparate, herunder kontanthjælpsmodtagere og borgere på sygedagpenge, ledighedsydelse og revalidering og gennemføres i 2014.

Udredningen af beskæftigelsesindsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige er nu på trapperne og forventes offentliggjort inden udgangen af januar 2014. Allerede nu har TV2.dk viderebragt ekspertgruppens anbefalinger.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Udredningen af beskæftigelsesindsatsen gennemføres af en ekspertgruppe med Carsten Koch som formand.

Endvidere består ekspertgruppen af:

 • Michael Rosholm: Professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og tidligere vismand

 • Per Kongshøj Madsen: Professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning ved Aalborg Universitet, hvor han leder Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), samt formand for AE, Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd

 • Vibeke Jensen: Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune og tidligere medlem af Arbejdsmarkedskommissionen

Formålet med udredningen er overordnet at besvare tre spørgsmål:

 • Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige hurtigst muligt i varig beskæftigelse?

 • Hvordan sikres en meningsfuld beskæftigelsesindsats, der tager udgangspunkt i den enkelte lediges behov uden at svække princippet om, at ledige skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet?

 • Hvordan kan samarbejdet mellem virksomheder og jobcentre styrkes herunder, hvordan sikres et optimalt jobmatch, fx. så virksomhederne får den mest kvalificerede arbejdskraft, og ledige kommer i varig beskæftigelse?

Anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats for forsikrede ledige

Ekspertgruppen har besluttet at fokusere på forsikrede ledige frem for alle arbejdsmarkedsparate ledige.

Ekspertgruppen lægger op til fem søjler i en ny arbejdsmarkedsindsats for forsikrede ledige:

 1. Ny , individuel og jobrettet indsats for den enkelte

 2. Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

 3. Styrket fokus på virksomhedernes behov

 4. Styrkende økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav

 5. Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

Ad a) Ny, individuel og jobrettet indsats for den enkelte

 • Ledige, der vurderes at have gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, skal kunne vælge at få jobsøgningshjælp fra A-kassen i stedet for jobcentret.

 • De ledige skal selv tilrettelægge og have indflydelse på kontakten til jobcentre og A-kasser. Til gengæld skal de deltage i intensiv jobsøgningsstøtte og opfølgningen på den enkeltes rådighed styrkes.

 • Jobcentre og A-kasser skal stille samtaler, rådgivning, jobsøgningsstøtte og andre aktiviteter til rådighed.

 • Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og muligheder for at komme i job.

 • Der skal være færre proceskrav og detaljerede tidsfrister til samtaler og aktivering.

Ad b) Målrettet brug af opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen

 • Vejledning og opkvalificeringstilbud skal være et tilbud og ikke en pligt. Tilbuddene kan omfatte: Jobsøgningskurser og korte jobrettet kurser.

 • Ledige ufaglærte og ledige, der mangler basale færdigheder som læse-, skrive- og regnefærdigheder skal have mulighed for et udannelsesløft.

Ad c) Styrket fokus på virksomhedernes behov

 • Jobcentrene skal tilbyde virksomhederne systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejderne fx. i forbindelse med sygemelding.

 • Jobcentrene skal levere en mere kundeorienteret og ubureaukratisk service til virksomhederne.

 • Virksomhederne skal opleve, at jobcentrene leverer en proaktiv og koordineret service, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov.

Ad d) Styrkende økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav

 • De ledige får selv ansvaret for at booke samtaler med Jobcenter eller A-kasse.

 • Nyt refusionssystem, der understøtter jobcentrenes fokus på at få de ledige i varig forsørgelse.

Ad e) Ny tværgående organisering og interessentinddragelse

 • De nuværende 94 Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og 4 Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) nedlægges.

 • Der etableres i stedet 8-12 nye Tværgående Arbejdsmarkedsråd (TAR), som sekretariatsbetjenes af den statslige del af beskæftigelsessystemet.

Fagenheden for Beskæftigelse vil løbende orientere Beskæftigelsesudvalget om fremadrettede nye reformudspil på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2014, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til orientering.

Til toppen


13. Beskæftigelsesplan 2014 - Fastsættelse af niveaumål


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY/LBR

Byrådet godkendte på mødet den 28. august 2013 Beskæftigelsesplanen for 2014. På mødet blev det besluttet, at de endelige niveaumål skulle fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde i januar, og at Beskæftigelsesplanen for 2014 med de endelige mål efterfølgende skulle fremsendes til Byrådets orientering.

Beskæftigelsesudvalget har godkendt målsætningerne for de tre første ministermål og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen for 2014 indeholder Jobcenter Brønderslevs overordnede planlægning og prioritering af indsatsen i forhold til det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år et antal mål og indsatsområder for den

landsdækkende beskæftigelsesindsats, som alle jobcentre skal medvirke til at indfri. Målene skal indgå i jobcentrenes beskæftigelsesplaner. Ministeren har for 2014 opsat følgende mål:

Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse.

Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.

Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes.

Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har opstillet retningslinjer for, hvordan målene skal formuleres og udformes således, at alle målene skal fastsættes i forhold til december 2012.

Mål 1. Unge og uddannelse: Hvis der både aktuelt og på længere sigt skal være kvalificeret arbejdskraft til rådighed for virksomhederne, er det helt afgørende med en indsats, hvor flest muligt unge påbegynder en ordinær uddannelse, og fastholdes i uddannelse. Derfor har ministeren også i 2014 sat fokus på uddannelse. I 2012 lå uddannelsesgraden på 15,8% i Brønderslev Kommune. Det ventes, at de skærpede krav der ligger i kontanthjælpsreformen, i forhold til uddannelse, vil betyde en stigende uddannelsesgrad.

Der er kun offentliggjort data frem til april 2013, da Arbejdsmarkedsstyrelsen har meddelt, at der er en række problemer med at opgøre målingerne. Der må tages forbehold for, at målet måske skal revideres.

Forslag til mål: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i perioden januar-december 2014 være på 20 pct., svarende til en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til januar-december 2012.

Mål 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre på førtidspension: Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder, at borgere under 40 år (og i vid udstrækning også borgere over 40 år) skal tilbydes et ressourceforløb frem for førtidspension. Førtidspensions- og fleksjobreformen har medført et fald i antallet af personer, der kommer på førtidspension i Brønderslev Kommune.

I 2012 blev der tilkendt 114 førtidspensioner. I perioden november 2012 til november 2013 er der tilkendt 52 førtidspensioner. Reformen har således betydet et markant fald i antallet af førtidspensionstilkendelser. Det ventes, at denne tendens vil blive fastholdt i 2014.

Forslag til mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til en tilgang på 50 personer i januar til december 2014, svarende til et fald på 56,6% pct. fra 2012 til 2014.

Mål 3. Langtidsledige: Langtidsledighed udgør stadigvæk en beskæftigelsespolitisk udfordring. Det er cirka hver fjerde ledige på landsplan, som er langtidsledig. Det er derfor stadig afgørende at have fokus på at forebygge langtidsledighed og hjælpe de langtidsledige tilbage på arbejdsmarkedet. I Brønderslev Kommune har udviklingen i forhold til langtidsledigheden været positiv, der har været et fald gennem hele 2013. I december 2012 var der 280 langtidsledige. I Oktober 2013 var antallet faldet til 178 personer. I 2014 forventes det, at ledigheden vil falde. Det ventes at faldet i ledigheden vil påvirke langtidsledigheden i positiv retning.

Forslag til mål. Antallet af langtidsledige skal begrænses til 160 personer i december 2014, svarende til et fald på 43% fra december 2012 til december 2014.

Mål 4. Samarbejdet med virksomhederne: Jobcentrene skal kende virksomhedernes jobåbninger og jobmuligheder, så de kan målrette den aktive indsats, herunder uddannelsesindsatsen. Der har de senere år været et skifte i beskæftigelsespolitikken, hvor der er kommet mere fokus på efterspørgelsessiden, når det gælder arbejdskraft – virksomhedernes behov.

Der skal for 2014 opstilles et kvalitativt mål for virksomhedsindsatsen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvordan målet skal formuleres, og hvordan der skal følges op på målet. Når den endelige formulering af målet foreligger, vil Fagenheden for Beskæftigelse fremsende forslag til niveaumål på dette indsatsområde til politisk behandling.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender forslag til Beskæftigelsesministerens 3 første mål for 2014, og fremsender sagen til Byrådets orientering.

Det sidste mål fremsendes til politisk behandling, når Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt ud, hvorledes målet skal formuleres.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 13. januar 2014, pkt. 8:

Godkendt.

Sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Økonomiudvalget, 22. januar 2014, pkt. 16:

Indstilles taget til efterretning.

Byrådet, 29. januar 2014, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


14. Jobrotationsprojekt i samarbejde med PN Beslag


Sagsfremstilling

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et jobrotationsprojekt.

PN Beslag ønsker at kompetenceudvikle deres medarbejdere fagligt og personligt, så de fremadrettet kan optimere driften og dermed blive mere konkurrencedygtige på det danske og de udenlandske markeder.

PN Beslag har derfor i samarbejde med VEU Center Nord, Jobcenter Brønderslev og 3F lavet en uddannelsesplan for 105 medarbejdere (heraf 82 ufaglærte medarbejdere), hvor medarbejderne skal opkvalificeres henover en periode på 14 uger. PN Beslag ønsker at lave jobrotation mens medarbejderne efteruddannes, så virksomheden kan opretholde driften i uddannelsesperioden.

Jobcentret er derfor i gang med at rekruttere 17 vikarer i samarbejde med 3F. Tanken er, at vikarerne ligeledes skal opkvalificeres, inden de ansættes som jobrotationsvikarer hos PN Beslag. De ledige, som bliver vikarer øger dermed chancerne for at få ordinært arbejde hos PN Beslag efterfølgende. Eller i en lignende virksomhed.

Planen for projektet hos PN Beslag er følgende:

 • Uge 49-50 Jobrotationsvikarerne opkvalificeres på EUC Nord i bl.a. Axapta, virksomhedsforståelse, tegningslæsning og måleteknik

 • Uge 2-3:Jobrotationsvikarerne er i praktik på PN Beslag

 • Uge 4-16:Medarbejderne påbegynder uddannelse og jobrotationsvikarerne ansætte.

Virksomheden vil fremadrettet have fokus på yderligere kompetenceudvikling, og der er aftalt efterfølgende drøftelser af blandt andet brug af GVU planer (grundlæggende voksenuddannelse) for medarbejderne.

Jobrotationsprojektet blev beskrevet i en artikel i Nordjyske den 18. november 2013. Artiklen er er medsendt som bilag.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Indstilling

År 2010-2013 Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 9:

Til orientering.

Adnan Jedon var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcenter Brønderslev har indgået aftale med PN Beslag om et større jobrotationsprojekt.

Projektet omfatter opkvalificering af 105 medarbejdere på PN beslag.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Bilag

Til toppen


15. Offentlig løntilskudskvote for 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Kvoten er i 2014 på 112 helårspladser.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til efterretning.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har modtaget udmelding fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. den kommunale løntilskudskvote for 2014. Løntilskudskvoten for 2014 er på 112 helårspladser. Der er tale om et fald på 17 pladser i forhold til 2013, hvor kvoten er på 129 pladser. Som følge af et forventet beskedent fald i ledigheden, er den samlede offentlige kvote for hele landet i 2014 reduceret med 3.250 personer og fastsat til i alt 20.450 helårspladser, hvoraf de kommunale pladser udgør i alt 15.950 helårspladser.

I 2013 er der lavet en ny fordelingsnøgle, der medfører, at kvoten nu fordeles på baggrund af det relative antal årsværk ansat i kommunen.

Formålet med kvoten er at sikre det fornødne antal pladser til aktivering med løntilskud for ledige. Det skal i den forbindelse nævnes, at kvoten skal forstås som en ramme for fremskaffelse af løntilskudspladser. Der er ikke tale om en kvote, hvor succeskriteriet i sig selv er at opfylde kvoten.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i Brønderslev Kommune i perioden januar til oktober 2013, har været en udnyttelsesgrad på 19,5% i forhold til kvoten. På landsplan var

udnyttelsesgraden 42,9%. Årsagen til at jobcentret ikke i samme grad anvender de offentlige løntilskud er, at dagpengeperioden er halveret til to år. En ledig bruger en relativ stor andel af sin dagpengeperiode på et offentligt løntilskudsjob, hvor der sjældent er mulighed for at få job efterfølgende. Jobcentret anviser derfor i udgangspunktet de ledige til offentlige løntilskud i 3 måneder af gangen, dette betyder, at nogle kommunale arbejdsgivere har sagt fra i forhold til de offentlige løntilskud. Jobcentret satser af den grund primært på virksomhedsaktivering på de private virksomheder, hvor der oftest er bedre muligheder for, at den ledige kan blive ansat efterfølgende.

Det skal imidlertid præciseres, at Brønderslev Kommunen, jf. nedenstående, har en forpligtigelse til at stille de nødvendige løntilskudspladser til rådighed.

Reglerne for rekvirering af løntilskudspladser fremgår af Styringsbekendtgørelsen, hvor det er præciseret, at ”Jobcentrene (og Anden Aktør) kan rekvirere en konkret løntilskudsplads hos en central offentlig arbejdsgiver til påbegyndelse på et bestemt tidspunkt efter udløbet af en leveringsfrist på 24 arbejdsdage. Kan den pågældende arbejdsgiver ikke stille den konkrete plads til rådighed, skal myndigheden i videst muligt omfang sikre, at den tilbudte plads er relevant i forhold til den lediges beskæftigelsesmål. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der under alle omstændigheder stilles en plads til rådighed”

Brønderslev Kommune lever op til denne forpligtelse via løntilskudskataloget, som administreres via Personaleafdelingen. Det er muligt at få et overblik over kommunens løntilskudsstillinger på kommunens hjemmeside.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. december 2013, pkt. 8:

Taget til efterretning.

Adnan Jedon var fraværende.

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 10. december 2013, pkt. 10:

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


16. LBRs virksomhedsrettede plan for 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvilke initiativer der påtænkes gennemført i det kommende år med henblik på at styrke den virksomhedsrettede indsats. Initiativerne skal ligge indenfor de overordnede rammer for jobcentrets Beskæftigelsesplan og indenfor Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for LBR bevillingen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd bedes drøfte og godkende den virksomhedsrettede plan for 2014.

Sagsfremstilling

Det er tidligere meddelt, at LBR ikke vil modtage tilskud i 2014. Det er imidlertid meddelt, at uforbrugte midler for 2013 kan overføres ubeskåret til 2014. Der er heller ikke udmeldt mål for anvendelsen af tilskuddet.

Midlerne skal overordnet anvendes til, at:

 • fremme særlige virksomhedsrettede initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation og kendskab til lokale forhold.

 • fremme iværksættelsen af lokale initiativer, der kan bidrage til en forebyggende indsats for personer, der har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller bidrage til at personer på kanten af arbejdsmarkedet får beskæftigelse.

Det forslås, at ministerens indsatsområder for 2013 videreføres i 2014, da der ikke er udmeldt indsatsområder for 2014 grundet bortfaldet af bevillingen. Ministerens indsatsområder for 2013 var:

 • De Lokale Beskæftigelsesråd understøtter indsatser over for de udsatte grupper på arbejdsmarkedet, så flere borgere, via en virksomhedsrettet indsats, kan få reetableret kontakten til arbejdsmarkedet, og dermed forebygger, at så mange personer førtidspensioneres.

 • De Lokale Beskæftigelsesråd understøtter en forstærket virksomhedsrettet indsats over for de dagpengemodtagere, der i 2014 risikerer at opbruge retten til dagpenge.

Det foreslås, at LBR iværksætter initiativer og aktiviteter, der er i overensstemmelse medovenstående og som understøtter målene i Beskæftigelsesplanen for 2014. Der forslås herudover, at LBR har fokus på følgende områder i 2014:

 • Ungeindsatsen: Ungdomsledigheden udgør stadig en af de væsentligste udfordringer i beskæftigelsesindsatsen. En indsats for kompetenceudvikling både i forhold til de personlige, almene og faglige færdigheder må derfor prioriteres for, at sikre arbejdsstyrken i en nær fremtid med demografiske udfordringer, hvor behovet for en udvidelse af en velkvalificeret arbejdsstyrke øges.

 • Norgesindsatsen: LBR i Brønderslev-, Frederikshavn- og Hjørring kommuner har bevilget midler til en Norgesindsats, med opstart ultimo 2012, ved ansættelse af en Norgeskonsulent i 24 mdr. Denne indsats har på kort sigt udviklet sig positivt ift. målsætningerne, og LBR vil derfor fortsætte med at have et øget fokus på Norgesindsatsen også i 2014.

 • Mentorindsats: Mentorkontakt medfører øget fastholdelse i aktivering, job og uddannelse for ledige, især i forhold til unge med problemer udover ledighed. Mentorindsats er tillige en væsentlig del af den kontanthjælpsreform, som træder i kraft i januar 2014. Jobcentret har arbejdet aktivt for indsatsen i 2014 via oprettelsen af internt mentorteam. LBR vil støtte op om denne indsats i 2014.

 • Samarbejde med lokale virksomheder samt jobrotation: Det er af afgørende betydning, at jobcentret har en god dialog og løbende kontakt med det lokale erhvervsliv og kender arbejdsmarkedet i kommunen til bunds. Derfor er dette perspektiv også vigtigt i alle LBR’s fokusområder i 2014. Jobrotation er her et rigtig godt redskab til at få ledige ud i job samtidig med, at faste medarbejdere bliver opkvalificeret. Det er et win-win koncept. Jobcentret har haft særligt fokus på at anvende jobrotation, og LBR har støttet op om dette gennem bevilling til ansættelse af koordinator. LBR vil også i 2014 støtte op om, at jobrotationsindsatsen udvikles og at særligt samarbejdet med private virksomheder om jobrotationsprojekter understøttes.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, atLBRdrøfter og godkender LBRs virksomhedsrettede plan for 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 10. december 2013, pkt. 6:

Mødet ikke afviklet på grund af manglende dagsorden.

Beslutning

Godkendt med følgende bemrækninger:

På næste møde ønskes status på Norges-indsats samt temadrøftelse om brugen af EGU og STU.

Bilag

Til toppen


17. Statistik for LBR for 3. kvartal 2013


Resume

Sagsforløb: LBR

Fagenheden for Beskæftigelse fremsender oversigt vedrørende virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, skånejob, voksenlærlinge og revalidering.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Dataene vedrørende virksomhedspraktikker og løntilskud kommer via arbejdsmarkedsstyrelsens rapporter. Rapporten fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der i 3. kvartal 2013 har været 466 personer i virksomhedspraktik og 48 personer i løntilskud.

Når det gælder løntilskud er 20 af disse på kommunale arbejdspladser, 27 på private arbejdspladser og 1 på regionale arbejdspladser. I forhold til virksomhedspraktik, er 91 af disse på kommunale arbejdspladser, 371 er på private arbejdspladser og 4 er på regionale arbejdspladser.

Aktiveringstype/ sektor 2.kvartal 2013 3.kvartal 2013
Løntilskud 66 48
Kommunal sektor 34 20
Privat sektor 28 27
Regional sektor 4 1
Virksomhedspraktik 529 466
Kommunal sektor 99 91
Privat sektor 426 371
Regional sektor 4 4

Når det gælder ydelserne, i forhold til dem der er i praktik, ser billedet således ud. Der er flest A-dagpengemodtagere blandt personerne i løntilskud, mens der er flest kontanthjælpsmodtagere blandt personerne i virksomhedspraktik.

Aktiveringstype/ ydelse 2.kvartal 2013 3.kvartal 2013
Løntilskud 66 48
Dagpenge 52 33
Kontanthjælp 14 14
Sygedagpenge 1
Virksomhedspraktik 529 466
Dagpenge 150 102
Kontanthjælp 266 253
Sygedagpenge 113 111

Data fra Workbase viser, at der i 3.kvartal var 26 personer i voksenlære og 57 personer i skånejob. Når det gælder fleksjob er tallet 460.

Ydelses type 2.kvartal 2013 3.kvartal 2013
Voksenlære 32 26
Fleksjob 440 460
Skånejob 54 57

Foruden ovenstående kan det oplyses, at der pr. december 2013 var ansat 36 personer i seniorjob.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagentil orientering.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

LBR ønsker at afholde næste møde på Maltvej.

Hanne Neergaard orienterer om UngeCentret.

Til toppen


19. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Til toppen

Opdateret 6. februar 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach