Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 10. juni 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


3. Konstituering af LBR


Resume

Sagsforløb: LBR

Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune skal fra den 1. juni 2014 konstituere sig. Ligeledes skal LBR godkende forretningsordnen for den kommende periode.

LBR bedes udpege to næstformænd samt godkende forretningsordenen inklusiv ændringsforslag.

Sagsfremstilling

I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 45 stk. 3 fremgår, at medlemmer og suppleanter udpeges for 4 år ad gangen bortset fra formanden og dennes suppleant. Funktionsperioden for LBRregnes fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale valg. Det vil sige pr. 1. juni 2014. Finder udpegningen sted i løbet af denne periode, gælder den til periodens udløb.

Formanden for LBR er Eskild Andersen, formand for Beskæftigelsesudvalget i Brønderslev Kommune.

Foruden formanden består LBR af følgende medlemmer i den kommende funktionsperiode.

DA har indstillet Jens Baadsgaard Jensen og Jacob Bøhme Christensen.

LO har indstillet følgende repræsentanter:

 • Hanne Christensen

 • Esben Slot

 • Ole Andersen

LO har herudover indstillet følgende suppleanter

 • Kurt Kristensen

 • Lisbeth Fruensgaard

 • Jørgen Olsson

DH har indstillet Per Dissing Nielsen

FTF har indstillet David Nordstrøm


Integrationsrådet har indstillet Kamomo Kasigwa Ruhinduku

Der er ikke modtaget indstilling fra PLO, og Akademikernes Central organisation har meddelt, at de ikke ønsker repræsentation i LBR for perioden 2014-2018.

Det fremgår af forretningsordnens punkt 6, at der skal udpeges to næstformænd med en repræsentant fra henholdsvis arbejdsgiverside og arbejdstagerside.

LBRs sammensætning godkendes formelt på Byrådets møde den 18. juni 2014.

LBR skal desuden godkende forretningsordenen for den kommende periode. Forretningsordenen blev senest godkendt i LBR den 15. juni 2010.

Fagenheden for Beskæftigelse har følgende ændringsforslag til forretningsordenen: Det fremgår af forretningsordenens punkt 12 og 13, at referater og materiale tillige skal fremsendes til suppleanter Det foreslås at det enkelte medlem selv er ansvarlig for at videresende materialet til suppleanten eller anmoder Fagenheden om dette, såfremt suppleanten indkaldes til at deltage i et møde.

Det skal i øvrigt bemærkes, at LBRs medlemmer er berettiget til kørselsgodtgørelse men, at der ikke udbetales diæter for mødedeltagelse (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 11. december 2013).

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR konstituerer sig og udpeger to næstformænd samt, at LBR godkender forretningsordnen inklusiv ændringsforslaget.

Beslutning
 • LBR konstituerede sig og udpegede Ole Andersen fra LO og Jacob B Christensen fra DA som næstformænd.

 • LBR indstiller Connie Grøntved 3F/A-kassesamvirket til 1 foreningsplads i LBR. Connie Grøntved indkaldes til næste LBR møde.

 • LBR godkendte forslag om, at Fagenheden sender LBR´s materiale til suppleant ved eventuelle afbud.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Introduktion til LBR


Resume

Sagsforløb: LBR

Intro til beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune. LBR bedes tage sagen til orientering

Sagsfremstilling

Beskæftigelseschef Vibeke Holler holder på mødet et oplæg om beskæftigelsesområdet i Brønderslev Kommune og LBRs rolle.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


5. Beskæftigelsesplan 2015


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2015. Beskæftigelsesplanen er udarbejdet på baggrund af temamødet mellem LBR og Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014, Resultatrevisionen for 2013 samt Beskæftigelsesministerens mål for 2015.

LBR bedes afgive høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplanen 2015.

Sagsfremstilling

I Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §23 er det fastsat, at Kommunen hvert år skal udarbejde en Beskæftigelsesplan for den fremtidige beskæftigelsesindsats ud fra de rammer og mål, som Beskæftigelsesministeren fremsætter.

Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen.

De fire beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er:

 1. Flere unge skal have en uddannelse – ”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på og gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.”

 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet – ”Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borgere kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet”

 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ”Jobcentrene skal have fokus på at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor de ledige. Der er i risiko for at blive langtidsledige.”

 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne – ”Jobcentrene skal levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse og opkvalificering samt fastholdelse af medarbejdere.”

Beskæftigelsesplan 2015 er bygget op omkring de 4 ministermål. I relation til målene, er lokale udfordringer, centrale fokusområder og strategi for indsatsen i Brønderslev Kommune beskrevet.

Beskæftigelsesplanen bærer præg af de nye reformer, som sætter dagsordener og rammer for beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Det stiller store krav til Jobcentret men også til de politiske prioriteringer i hele kommunen.

De nye reformers betydning

De nye reformer medfører en omdefinering af beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen i Brønderslev Kommune. Beskæftigelses- og uddannelsesindsats er ikke mere et politikområde, som alene danner dagsordenen for Fagenheden for Beskæftigelse. Det griber derimod ind på adskillige politikområder i kommunen. Derfor har det betydning for en succesfuld implementering af reformerne, at kommunen omdefinerer hidtidige prioriteringer og sammensætter en helhedsorienteret indsats for de svageste borgere i uddannelses- og beskæftigelsessystemet. I det lange løb vil den samlede indsats give resultater på alle kommunens politikområder.

De nye reformer:

 • Januar 2013 trådte Førtidspensionsreformen i kraft

 • Januar 2014 trådte Kontanthjælpsreformen i kraft

 • Juli 2014 og januar 2015 træder Sygedagpengereformen i kraft

 • Januar 2015 forventes det, at Beskæftigelsesreformen træder i kraft

 • En reform af refusionssystemet er varslet og forventes i 2015 eller 2016

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at drøftelsen af 1. udkast af Beskæftigelsesplanen for 2015, tager udgangspunkt i de strategier og centrale fokusområder som er formuleret i beskæftigelsesplanen for 2015.

Planen for den videre behandling af beskæftigelsesplan 2015 er følgende:

 • 2. juni 2014: Beskæftigelsesudvalget førstebehandler Beskæftigelsesplanen

 • 10. juni 2014: LBR behandler Beskæftigelsesplanen og afgiver høringssvar

 • 18. august 2014: Beskæftigelsesudvalget andenbehandler Beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen fremsendes herefter til Beskæftigelsesregion Nordjylland, der afgiver bemærkninger.

 • 9. september 2014: Beskæftigelsesplanen fremsendes til LBR til orientering

 • 10. september 2014: Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget

 • 17. september 2014: Beskæftigelsesplanen godkendes i Byrådet

 • Januar 2015: De konkrete niveaumål fastlægges på Beskæftigelsesudvalgets møde

 • Senest den 31. januar 2015: Beskæftigelsesplanen offentliggøres

Forslag til kvantitative målsætninger på de forskellige områder, vil blive tilføjet i 2. udkast af beskæftigelsesplanen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR afgiver høringssvar til 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2015.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. juni 2014, pkt. 8:

Udvalget drøftede 1. udkast af Beskæftigelsesplan 2015. Planen behandles igen på udvalgets møde i august 2014.

Beslutning

LBR afventer med at give høringssvar til august 2014. LBR ønsker et ekstraordinært møde den 21. august 2014 som gennemføres i samarbejde med BE og LO.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ledighedstal for jobcenter og ungecenter marts 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

LBR orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter.

Sagen fremsendes til LBR til orientering

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra marts 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. juni 2014, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Taget til orientering.

Fagenheden ser på opgørelsesmetoden til næste møde.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på økonomi maj 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 er på 482.272 kr. Der er igangsat projekter for 428.837 kr. Der kan disponeres over 53.435 kr.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Der kan i 2014 disponeres over 53.435 kr. til nye ansøgninger. Følgende initiativer er pt. i gang:

Norgeskonsulent - 135.000 kr. i 2014

Evaluering af sundhedsindsats - 45.000 kr. i 2014

Ansættelse af implementeringskoordinator til frivilligt mentorkorps - 210.000 kr. i 2014.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

LBR afholder som udgangspunkt møde hver anden måned.

Mødedatoerne for den resterende del af 2014 er:

 • Tirsdag den 9. september 2014

 • Tirsdag den 28. oktober 2014

 • Tirsdag den 9. december 2014

Beslutning

Taget til orientering.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Jens Baadsgaard Jensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. juni 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach