Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 9. september 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på økonomi august 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 er på 482.272 kr. Der er igangsat projekter for 407.600 kr. Der kan disponeres over 74.672 kr.

Sagen fremsendes til LBR til orientering.

Sagsfremstilling

Der kan i 2014 disponeres over 74.672 kr. til nye ansøgninger. Følgende initiativer er pt. i gang:

Norgeskonsulent - 135.000 kr. i 2014

Evaluering af sundhedsindsats - 45.000 kr. i 2014

Ansættelse af implementeringskoordinator til frivilligt mentorkorps - 210.000 kr. i 2014.

Årsagen til, at der er flere midler end ved den tidligere budgetopfølgning er, at de bevillinger der var afsat til erhvervskonferencen og projektet til udbredelse af jobrotation ikke forventes anvendt fuldt ud.

Der er på mødet en ansøgning til et temaarrangement med A-kasserne, hvor der ansøges om 30.000 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Taget til orientering.

Undersøg til næste møde hvad der sker med resten af midlerne.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. LBR's fremtid


Resume

Sagsforløb: LBR

Et led i den nye Beskæftigelsesreform er at udskifte de lokale og regionale beskæftigelsesråd med nye Regionale Arbejdsråd.

Fagenheden for Beskæftigelse anmoder LBR om at godkende nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til eventuel etablering af nyt lokalt fora for arbejdsmarkedets parter.

Sagsfremstilling

I forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen er der enighed om at styrke samarbejdet på tværs af kommunegrænserne og inddrage arbejdsmarkedets parter på en bedre måde.

Arbejdsmarkedets parter skal være med til at sikre, at der sker større tværgående koordination og samarbejde på tværs af kommuner og A-kasser.

Derfor oprettes pr. 1. januar 2015 nye Regionale Arbejdsråd, som erstatter de nuværende 94 Lokale Beskæftigelsesråd og de 4 Regionale Beskæftigelsesråd. Det er op til kommunerne selv, om de vil forsætte med at have lokale råd.

I Brønderslev Kommune bør LBR overveje, hvorvidt der i 2015 skal etableres et lokalt fora for arbejdsmarkedets parter.

Derfor anbefaler Fagenheden for Beskæftigelse, at LBR godkender nedsættelsen af en arbejdsgruppe, som består af LBR's formandsskab og administrative medarbejdere fra Fagenheden.

Arbejdsgruppens opgaver er til næste LBR møde at udarbejde et forslag til, hvorvidt der fra januar 2015 skal etableres lokale fora, hvor arbejdsmarkedets parter kan mødes og i givet fald, hvilken form de skal have.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR godkender nedsættelsen af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til eventuel etablering af nyt lokalt fora for arbejdsmarkedets parter.

Personalemæssige konsekvenser

Inge.

Økonomi

Ingen.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


5. Ny beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået forlig om en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere.

Målet med reformen er, at de ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. Desuden styrkes jobcentrenes fokus på virksomhedsservice og jobformidling som fremtidige kerneopgaver – så virksomhederne får lettere adgang til den arbejdskraft, de har behov for.

Samtidig indføres en ny model for lediges kontakt med beskæftigelsessystemet. Modellen indebærer, at A-kasser og jobcentre som noget nyt forpligtes til at arbejde tættere sammen om at sikre, at den enkelte arbejdsløse får den bedste hjælp til at komme tilbage i job. Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes grundlæggende.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med Beskæftigelsesreformen er at sikre, at Danmark har et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med lav strukturel ledighed og høj beskæftigelse. Ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse – og sikrer virksomhederne adgang til kvalificerede medarbejdere.

Aftalen indebærer, at der flyttes ressourcer væk fra aktiveringskurser og bureaukrati og over til nye, jobrettede uddannelsesmuligheder samt en tidligere og individuel indsats for ledige.

Den nuværende organisatoriske struktur på beskæftigelsesområdet fastholdes uændret. Det vil sige, at jobcentrene fastholder myndighedsansvaret for den aktive indsats, og A-kasserne fortsat afholder den indledende CV samtale samt løbende rådighedsvurdering.

Reformens forskellige elementer forventes at træde i kraft i etaper fra 1. januar 2015 til 2016.

Beskæftigelsesreformens formål:

 • Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt

 • Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats

 • Ledige kan få et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det

 • Uddannelsesindsatsen målrettes ledige med størst behov og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft

 • Virksomhedsservice og jobformidling bliver en kerneopgave i jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har behov for

 • Regler og bureaukrati fjernes så kommunerne får større handlefrihed, og der sættes fokus på resultater i stedet for processer.

De dele af reformen, som har betydning for indsatsen

Intensiveret kontaktforløb:

Alle ledige skal i de første seks måneder have månedlige samtaler i jobcentret i alt 6 møder. A-kassen deltager på 1. og 5. møde.

Ret og pligt til ét tilbud:

 • Ledige mellem 29 år og 49 år skal have et tilbud efter 6 måneders ledighed

 • Ledige under 30 år og ledige over 49 år skal have et tilbud efter 3 måneders ledighed

Fokus er virksomhedsrettede tilbud.

Gentagen aktivering afskaffes.

Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse:

Retten til 6 ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU’ere), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

Der udarbejdes en landsdækkende positivliste, der afgrænser, hvilke kurser det er muligt at tage under 6 ugers jobrettet uddannelse.

Pulje til uddannelsesløft:

Næsten 30% af dagpengemodtagerne i Danmark er ufaglærte. Derfor tilbydes ufaglærte ledige mulighed for erhvervsuddannelse ved ledighedsperiodens begyndelse. Dagpengeydelsen reduceres under uddannelsesforløbet til højst 80% af den maksimale dagpengesats, og der indføres mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats.

Målrettet og styrket voksenlærlingeordning:

Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede:

 • Ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

 • Tilskudsperioden udvides for voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, så virksomhederne kan få tilskud i hele uddannelsesforløbet og ikke kun i 2 år, som det er tilfældet i dag.

Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser:

For at give ledige, der mangler basale læse-, skrive-, og regnefærdigheder, mulighed

for at modtage den undervisning, som de har behov for, er det aftalt, at ledige med grundskole som højeste uddannelse kan få tilbudt læse-, skrive- og regnekurser, hvis den ledige efterspørger det, og en læse-, skrive- og regnetest viser behov herfor.

Ret til realkompetencevurdering:

Ufaglærte ledige, der er fyldt 30 år, får ret til at få en realkompetencevurdering med henblik på uddannelse og job, hvormed de kan få synliggjort og dokumenteret uformelle kvalifikationer opnået via erhvervsdeltagelse.

Joblog og selvbooking:

 • Alle ledige skal løbende registrere deres jobsøgningsaktiviteter via digital joblog.

 • Ledige skal selv have ansvaret for at booke samtaler med jobcentret, a-kassen og tilmelde sig jobsøgningsaktiviteter digitalt via Jobnet.dk.

Nyt og styrket servicekoncept for virksomheder

For at styrke virksomhedskontakten skal alle jobcentre fremadrettet have et tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor:

 1. Rekruttering af ledige

 2. Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere

 3. Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere

Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner:

Jobcentrene skal kigge ud over egen kommunegrænse og samarbejde med øvrige kommuner, når de får kendskab til virksomheder med behov for arbejdskraft.

Fagenheden for Beskæftigelse udarbejder i efteråret 2014 en indsatsstrategi for implementeringen af Beskæftigelsesreformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 • Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere nedsættes med 35 kr. i timen.

 • Refusion for vejlednings- og opkvalificeringstilbud bortfalder.

 • Refusion af udgifter til jobrotationsordningen reduceres fra 100% til 60%.

De konkrete økonomiske forudsætninger herunder evt. kommunal kompensation via bloktilskud eller lignende kendes ikke endnu, og konsekvenserne er ikke indregnet i basisbudgettet for 2015.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Ansøgning om midler til temaarrangement med A-kasserne


Resume

Sagsforløb: LBR

Den nye beskæftigelsesreform stiller fremadrettet krav til en højere grad af samarbejde mellem Jobcenter og A-kasser.

Med henblik på at udvikle samarbejdet imellem de 2 parter anmoder Fagenheden for Beskæftigelse LBR om 30.000 kr. til afholdelse af fælles temamøde mellem Jobcenter og A-kasser.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen lægger op til et tættere samarbejde mellem Jobcentret og A-kasserne end tidligere. Eksempelvis skal der holdes fællessamtaler, hvor den ledige møder medarbejdere fra både Jobcenter og A-kasse.

Jobcentret afholdte den 27. august et fællesmøde mellem A-kasserne og Jobcentret. Ved mødet blev den kommende beskæftigelsesreform drøftet, samt konsekvenserne af reformen. En væsentlig del af reformen er, at hjælpe de ledige med størst behov, mens ledige, som hurtigt kommer i arbejde igen, ikke skal have så omfattende en indsats.

En udfordring i samarbejdet mellem Jobcentret og A-kasserne bliver, at udpege de ledige, som er i risiko for at blive langtidsledige, tidligt i ledighedsforløbet, så der kan sættes aktiviteter i gang, der kan forebygge langtidsledighed og hjælpe den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet. I denne indsats er det af stor vigtighed, at der er sammenspil mellem a-kasserne og Jobcentret.

Med henblik på at udvikle samarbejdet mellem Jobcenter og A-kasser og forberede indholdet i de fællesmøder, som skal afholdes i fremtiden, søges om 30.000 kr. til afholdelse af fælles temamøde for Jobcenter- og A-kassemedarbejdere i efteråret 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR godkender ansøgningen om 30.000 kr. til afholdelse af fælles temamøde for Jobcenter og A-kasser.

Økonomi

Beløbet skal finansieres af LBRs budget for 2014.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


7. Partnerskabsaftale mellem Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg


Resume

Sagsforløb: FL/BE/LBR/BY

Brønderslev Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, har drøftet muligheden for at indgå i et forpligtende samarbejde om at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Parterne har udarbejdet et forslag til en forpligtende aftale.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet i Brønderslev Kommune vedtog på møde den 18. december 2013 en Udbudspolitik. Af

denne fremgår det, at Brønderslev Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med henblik på at sikre flere uddannelses- og praktikpladser.

Fagenheden for Beskæftigelse har på baggrund heraf afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg, i forhold til at indgå en forpligtende partnerskabsaftale, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse således at virksomhederne også i fremtiden kan får den kvalificerede arbejdskraft der er behov for. Resultatet af disse møder er medsendte udkast til samarbejdsaftale.

Parterne bag aftalen ønsker at etablere et forpligtende samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse, og at der som grundlag for dette tilvejebringes det nødvendige antal praktikpladser.

Alle de involverede parter spiller en rolle i forhold til at sikre, at flere gennemfører en

erhvervsfaglig uddannelse, så virksomhederne i Brønderslev Kommune er sikret kvalificeret

arbejdskraft i fremtiden.

Der er opstillet følgende overordnede målsætning for aftalen:

Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge- og anlæg eller industrifagene, skal i et praktikforløb hos en virksomhed.

Hovedmålet understøttes af følgende konkrete målsætninger:

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 9. klasse øges til 10 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 5,7%)

 • Tilmeldingen til erhvervsuddannelserne efter 10. klasse øges til 50 pct. af årgangen(fra det nuværende niveau på 46%)

 • Andelen af unge mellem 18 og 24 på offentlig forsørgelse, som ikke har en uddannelse, skal nedbringes til 8% (fra nuværende 10%), samtidig skal andelen af unge der er i gang med en erhvervsuddannelse eller har gennemført en erhvervsuddannelse hæves til 35% (fra nuværende 33%).

Omdrejningspunktet for samarbejdet vil være en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra aftaleparterne (herunder UU). Aftaleparterne mødes i arbejdsgruppen ca. 3 gange årligt. Ved møderne evalueres og følges der op på effekten af de igangsatte initiativer, og indsatsen tilrettes lokalt efter skønnet behov.

Det forslås, at partnerskabsaftalen indgås for en toårig periode fra 1.oktober 2014 til 1.oktober 2016. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Der vil løbende blive afrapporteret om partnerskabets resultater til de relevante politiske fagudvalg og Det lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, EUC Nord og Tech College Aalborg.

Såfremt det godkendes, at der skal indgås en partnerskabsaftale bedes Byrådet tage stilling til, om LO skal indbydes til at deltage i arbejdsgruppen, med status som observatør.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 11:

Forretningsledelsen anbefaler aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 19. august 2014, pkt. 16:


Forslaget indstilles godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 15:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 27. august 2014, pkt. 22:

Indstilles godkendt.

LO skal være fuldgyldigt medlem af arbejdsgruppen.

Claus Kongsgaard og Henning Jørgensen fra fraværende.

Byrådet, 3. september 2014, pkt. 19:

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Opkvalificeringsprojekt for ledige til betjening af CNC styrede maskiner med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE

Jobcentret har en konkret udfordring, når det gælder om at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel i forhold til medarbejdere, der kan betjene CNC-styrede maskiner. Jobcentret ønsker derfor, i samarbejde med virksomhederne, at opkvalificere en gruppe af ledige via et særligt uddannelsesprogram. Jobcentret har opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjyllandspulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesudvalg til orientering.

Sagsfremstilling

Jobcentret har det seneste halve år oplevet, at det er vanskeligt at rekruttere

medarbejdere til kommunens produktionsvirksomheder indenfor blandt andet metal- og træindustrien, hvor produktionen i al væsentlighed baseres på CNC-styrede maskiner.

Virksomhederne møder hyppigere forespørgsler på ganske specialiserede produktioner,

disse virksomheder skal være i stand til hurtigt og præcist at omstille produktionen, hvilket kræver veluddannede og dygtige medarbejdere. Senest har Jobcentret oplevet problematikken i forhold til konkrete rekrutteringer til Hosta A/S samt PN Beslag A/S.Det er gennem dialog med Hosta A/S, at idéen til projektet er opstået (se også medsendte artikel).

Jobcentret har derfor indsendt en ansøgning til Beskæftigelsesregion Nordjyllands pulje for jobrettet opkvalificering, med henblik på at få støtte til at opkvalificere ledige til betjening af CNC styrede maskiner. Jobcentret har modtaget tilsagn om, at der kan ydes tilskud til 50% af de samlede udgifter til at opkvalificere de ledige svarende til et samlet tilskud på 172.744 kr.

Jobcentret ønsker konkret at udsøge 11 borgere, der er motiverede for at gennemføre et specielt tilrettelagt uddannelsesprogram, der gør dem kvalificerede til at tage job i de virksomheder, der efterspørger arbejdskraften.

Målgruppen er ledige, som:

 • Er kvalificeret et stykke af vejen i forhold til betjening af CNC styrede maskiner, men som mangler de nødvendige kurser for at imødekomme de krav virksomhederne stiller til færdigheder.

 • Har en forældet uddannelse og grundet den forældede uddannelse er risiko for at blive langtidsledige.

 • Har en uddannelse inden for industriproduktion som ikke matcher arbejdsmarkedets aktuelle behov.

Det er målet, at der indenfor ca. 3 måneder er et hold af kompetente og motiverede borgere, som er klar til at imødekomme den forventede efterspørgsel fra virksomhederne.

Opkvalificeringsprojektet ønskes gennemført ud fra følgende samarbejdsmodel: Virksomheder med behov for arbejdskraften indbydes til møde. I samarbejde med virksomhederne fastsættes kvalifikationskravene til de nye medarbejdere.

Det er Metal College Aalborg, der skal sætte uddannelsesrammerne for, at de ledige kan blive opkvalificerede til at matche virksomhedernes krav til nye medarbejdere. Metal College Aalborg har udarbejdet et forslag til et uddannelsesforløb, forløbet har en varighed på 50 dage. Uddannelsesprogrammet skal dog sammensættes i forhold til den enkeltes individuelle forudsætninger. Nogle ledige vil have behov for mere end de 50 dages uddannelse - andre mindre.

Der følges op på effekten af opkvalificeringsprojektet.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Jobcentret gennemfører opkvalificeringsprojektet med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjyllands pulje og i samarbejde med Tech College Aalborg.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Den samlede udgift forventes at udgøre 345.488 kr. Heraf finansierer beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering 50% af udgiften. Den resterende udgift på 172.744 kr. skal afholdes under driftsloftet for 2014.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 16:

Godkendt.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om deltagelse i gældsrådgivningsprojektet


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Brønderslev Kommune er sammen med Hjørring og Frederikshavn Kommuner en del af LO’s gældsrådgivningsprojekt ”På rette kurs”. Projektet er støttet med midler fra Social- og Integrationsministeriet, for disse midler har LO ansat en projektleder. Selve gældsrådgivningen blev iværksat den 1. maj 2013 og projektet løber til medio 2016. Indtil videre har 37 borgere i Brønderslev Kommune modtaget gældsrådgivning.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Selve gældsrådgivningen varetages af frivillige rådgivere. Den gratis rådgivning er baseret på frivillige gældsrådgivere og rådgivningen tilbydes geografisk både i Brønderslev (I LO’s lokaler), Frederikshavn og Hjørring kommuner. De frivillige rådgivere har en faglig baggrund som bankrådgivere, revisorer, socialrådgivere og jurister. Målgruppen for projektet er primært langtidsledige dagpengemodtagere og yngre kontanthjælps- /uddannelsesydelsesmodtagere med gældsproblemer.

Gennem rådgivningen får borgerne konkret tilbudt

 • Uvildig og fortrolig økonomisk rådgivning i trygge rammer, herunder status på boligsituation

 • At sortere regninger og bilag og skabe overblik over din økonomiske situation

 • At udforme budget og drøfte handlemuligheder

 • Undervisning i at lægge budget

 • At indgå aftaler med kreditorer

 • Spareråd, herunder hvordan man får mere ud af rådighedsbeløbet

Indtil videre har projektet hjulpet 159 personer – heraf kommer 37 personer fra Brønderslev Kommune. Disse 37 fordeler sig på 25 kontanthjælpsmodtagere, 8 langtidsledige A-dagpengemodtagere og 4 personer, der er i beskæftigelse.

For kontanthjælpsmodtagerne har der i gennemsnit været tale om gæld på 250.000 kr. Antallet af kreditorer er i gennemsnit på 7. For dagpengemodtagerne ligger den gennemsnitlige gældsbyrde på 200.000 kr. og det gennemsnitlige antal kreditorer ligger på 5. Langt størstedelen af de kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget rådgivning via projektet står opført i RKI. Dette er ikke i samme grad tilfældet for dagpengemodtagerne.

Udover den individuelle gældsrådgivning, har gældsrådgiverne også gennemført undervisning i økonomi for unge kontanthjælpsmodtagere i Brønderslev Kommune.

De borgere der har modtaget rådgivning, har efterfølgende udfyldt evalueringsskemaer. Det gennemgående indtryk er stor tilfredshed med rådgivningen. Der bliver blandt andet sagt, at rådgivningsforløbet har:

 • Givet ro

 • Skabt overblik

 • Borgeren føler sig hørt

 • Borgeren er blevet informeret om videre forløb

 • Borgeren har fået lavet aftaler med kreditorerne

Der er i styregruppen løbende fokus på at udbrede projektet, således flest muligt kan få glæde af den frivillige gældsrådgivning.

Projektet løber frem til juli 2016.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Brønderslev Kommune har ingen udgifter i forbindelse med deltagelse i projektet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 18:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Samarbejde i Vendsyssel om projekt målrettet opkvalificering i byggesektoren med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcenter Brønderslev vil i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Frederikshavn gennemføre en opsøgende virksomhedskampagne i perioden august – oktober 2014. Kommunerne har i den forbindelse ansøgt om midler fra Beskæftigelsesregion Nordjylland, således det er muligt at opkvalificere ledige til at imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget godkendte ved møde den 2. juni 2014, at Jobcenter Brønderslev i samarbejde med Jobcenter Hjørring og Jobcenter Frederikshavn iværksætter en virksomhedskampagne rettet mod virksomhederne i byggebranchen samt at der i forbindelse med kampagnen ansøges om midler til jobrettet fra den regionale pulje til jobrettet opkvalificering. Der er nu modtaget tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Kampagnen er målrettet opkvalificering inden for byggebranchen. Målgruppen er store og små virksomheder inden for byggesektoren. Kampagnen har en bred tilgang til opkvalificering og fokuserer ikke kun på et enkelt opkvalificeringstiltag. Den enkelte virksomheds behov og muligheder skal afdækkes, herefter skal den bedst mulige individuelle løsning forhandles på plads. Som bilag på sagen er det borgmesterbrev, der er fremsendt til de relevante virksomheder i uge 32.

Gennem kampagnen vil der ligeledes blive afdækket konkret kompetencebehov hos virksomhederne. Jobcenter Brønderslev har i den forbindelse, sammen med de tre kommuner i Vendsyssel ansøgt om midler i den regionale pulje til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed, som Beskæftigelsesregion Nordjylland administrerer. Der er opnået tilsagn om støtte fra puljen. De totale udgifter er estimeret til at udgøre i alt 1.607.576 kr. Brønderslev Kommunes andel af beløbet udgør 20% svarende til 321.515 kr. Der er opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering på 50% af de samlede udgifter.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender Jobcenter Brønderslevs endelige deltagelse i opkvalificeringsprojektet.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

De totale udgifter er estimeret til at udgøre i alt 1.607.576 kr. Brønderslev Kommunes andel af beløbet udgør 20% svarende til 321.515 kr. Der er opnået tilsagn om støtte fra Beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering på 50% af de samlede udgifter.

De resterende udgifter, på forventet ca. 160.758 kr. skal finansieres under driftsloftet for 2014/2015.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 17:

Godkendt.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Forlængelse af projekt Norgeskonsulent


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

De 3 Lokale Beskæftigelsesråd i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner besluttede i 2012, at bevilge midler til ansættelse af en Norgeskonsulent. Projektet har arbejdet for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel. LBRs bevilling udløber med udgangen af 2014.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

LBR i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner, har de seneste 2 år finansieret projektet vedr. Norgesindsatsen.

Projektets hovedformål er at få langtidsledige i Vendsyssel i job. Sekundært at formidle jobs til personer i beskæftigelse således, der bliver ledige stillinger i Vendsyssel, som ledige kan søge (”træk og skub effekt”). Hjørring Kommune har udarbejdet en businesscase hvoraf det fremgår, at der efter 18 måneder af projektet er kommet 256 personer i beskæftigelse i Norge, og heraf kommer de 185 fra Brønderslev, Hjørring eller Frederikshavn. Businesscasen er medsendt som bilag.

Flest er kommet i Beskæftigelse som pædagoger/institutionsledere (63 personer). Tømrere er den faggruppe, hvor næst flest er kommet i beskæftigelse i Norge (42 personer). Herefter følger jobs som lastbilchauffører, butiksassistenter, rørlæggere (VVS), murere og sygeplejersker.

Udgiften til projektet vil for Brønderslev Kommunes vedkommende udgøre ca. 160.000 kr. i 2015.

I projektet er der arbejdet med, at afdække de ledige stillinger i Norge, sørge for afholdelse af infomøder (for ledige og interessenter), udsøge de rette ledige i Vendsyssel, få de ledige klædt kompetencemæssigt på til opgaven og hjælpe med info om ansøgninger og formalia i forhold til beskæftigelse i Norge.

I Brønderslev Kommune drøftes mulighederne for beskæftigelse i Norge ligeledes med de ledige under samtalerne på Jobcentret. Har den ledige interesse i at arbejde i Norge, booker sagsbehandleren vedkommende ind på et af de førnævnte informationsmøder, der afholdes med jævne mellemrum i Hjørring.

Projektet har en liste med personer, der er interesseret i at arbejde i Norge. På listen står der pt. 1.230 personer, heraf kommer 80 personer fra Brønderslev Kommune. Projektet afholder løbende informationsmøder, hvor ledige og andre interesserede informeres om mulighederne for at arbejde og bo i Norge.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt Brønderslev Kommune også skal være en del af projekt Norgeskonsulent i 2015. Der skal i givet fald tages stilling til finansieringen af udgiften på 160.000 kr..

Økonomi

Udgiften til projektet vil i 2015 udgøre ca. 160.000 kr. En evt. finansiering kan ske ved budgetomplacering i 2015 (-160.000 kr. fra A-dagpenge (beskæftigelsestilskuddet) til 160.000 kr. til Aktiveringsudgifter/driftsloftet - der kan ikke hjemtages refusion).

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Ledighedstal for Jobcenter og Ungecenter maj 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter. Tallene viser, at antallet af unge på kontanthjælp/uddannelseshjælp er faldet i perioden maj 2013 til maj 2014. Ligeledes har der været et fald i antallet af dagpengemodtagere, det gælder både dagpengemodtagere over og under 30 år. Når det gælder kontanthjælpsmodtagerne under Integrationsloven ses der derimod en stigning i antallet.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering

Sagsfremstilling

Oversigten viser antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Samtidig fremgår det også hvor mange fuldtidspersoner der var i 2012 og 2013.

Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er i hovedreglen 2-3 måneder "forsinkede". Det vil sige, at de seneste data er fra maj 2014. Tallene i jobindsats er dynamiske, hvilket betyder, at de også er opdaterede bagudrettet.

Fuldtidspersoner skal forstås således, at hver enkeltperson, der har modtaget ydelse inden for den valgte periode divideret med det antal uger, som perioden dækker (opgjort i timer). Har en person modtaget eksempelvis dagpenge i halvdelen af en given måned, tæller personen med som en halv fuldtidsperson i måneden.

Dataene er bearbejdet, så der er udarbejdet en oversigt for UngeCentrets målgrupper samt en oversigt for Jobcentrets målgrupper. Førtidspensionister er ligeledes medtaget i statistikken.

Tallene viser, at der for UngeCentrets vedkommende har været et fald i antallet af fuldtidspersoner siden maj 2013, når det gælder unge på uddannelseshjælp/kontanthjælp. Der har været et mindre fald i antallet af revalidender, men dog en stigning i antallet af forrevalidender. Når det gælder sygedagpengemodtagere under 30 år, kan der konstateres en mindre stigning i antallet.

For Jobcentrets målgrupper viser tallene, at der har været et stort fald i antallet af A-dagpengemodtagere det seneste år. Ligeledes er antallet af førtidspensionister og personer på ledighedsydelse faldet. For kontanthjælpsmodtagere er antallet stort set det samme i maj 2014 som det var i maj 2013. Når det gælder kontanthjælpsmodtagere under Integrationsloven, har der derimod været en stigning i antallet af fuldtidspersoner. Antallet af personer i fleksjob er ligeledes steget. Dette må dog ses som positivt, da der samtidig har været et fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse (fleksjobbere der er ledige). På sygedagpengeområdet ses der også en stigning i antallet af fuldtidspersoner, i forhold til maj 2013.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 21. august 2014, pkt. 14:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering om nye virksomhedscentre 1. halvår 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

I første halvår 2014 er der indgået aftale om 5 nye virksomhedscentre. Jobcentret har pt. samarbejdsaftaler med 34 virksomhedscentre.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Virksomhedscentre er et koncept, hvor Jobcenter og virksomhed indgår samarbejde om et fast antal praktikpladser med mentorstøtte og hyppige opfølgninger på praktikforløbene.

Formålet er, at samarbejde om, at få de svageste ledige ud på en rigtig arbejdsplads, og motivere den ledige til job eller uddannelse gennem et praktikforløb. I virksomhedscentret er den ledige borger tilknyttet en mentor, som har til opgave at støtte og vejlede borgeren i hele praktikforløbet. I samarbejdet lægges der stor vægt på, at virksomheden er rummelig samt, at den udpeger faste mentorer. Herved får den ledige træning i, at kunne begå sig på en rigtig arbejdsplads. Virksomhedscentre vil fremadrettet blive det primære aktiveringsredskab for de ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet.

Der er i 1. halvår 2014 indgået samarbejdsaftale med 5 nye virksomhedscentre.

De 5 nye virksomhedscentre er:

 • Kvickly Nørresundby (6 pladser)

 • Staring Maskinfabrik A/S (3 pladser)

 • Hedegårdsskolen (4 pladser)

 • Brønderslev Psykiatrisk Sygehus (2 pladser)

 • Brønderslev Forsyning A/S (3 pladser)

P.t. har Jobcentret samarbejdsaftaler med 34 virksomhedscentre (indenfor brancher som: Detailhandel, plejecentre, idrætshaller, landbrug, boligselskaber, restauranter, transport, pædagogisk arbejde og genbrugspladser). Samlet set er der i alt 91 pladser til rådighed i virksomhedscentrene.

Der er 3 virksomhedscentre der har ønsket en pause fra samarbejdet, disse aftaler er derfor sat på standby indtil videre. Det drejer sig om Jensens Bøfhus i Hjørring, Jensens Bøfhus i Aalborg samt Brøndum Invest.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Taget til orientering.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


15. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Ole Andersen vil gerne have genfremsendt det skema over beskæftigelsesordninger,fagenheden har udarbejdet inkl. forsørgelse, når borgerne deltager i ordningerne.

Hanne Christensen og David Nordstrøm var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 17. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer