Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Referat

Dato: 28. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


3. Opfølgning på økonomi oktober 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 er på 482.272 kr. Der er igangsat projekter for 435.600 kr. Der kan disponeres over 46.672 kr.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst, at eventuelt uforbrugte midler ikke kan overføres til 2015.

LBR bedes drøfte hvorledes den resterende del af bevillingen for 2014 ønskes anvendt.

Sagsfremstilling

Der kan i 2014 disponeres over 46.672 kr. til nye ansøgninger. Følgende initiativer er pt. i gang:

 • Norgeskonsulent - 135.000 kr. i 2014

 • Temaarrangement med A-kasserne, 30.000 kr. arrangementet ventes først afholdt i begyndelsen af januar.

Årsagen til at der er flere midler end ved den tidligere budgetopfølgning er, at de bevillinger der var afsat til erhvervskonferencen og projektet til udbredelse af jobrotation ikke forventes anvendt fuldt ud.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har oplyst følgende:

 • Eventuelle uforbrugte midler fra 2014 kan ikke overføres til 2015, da LBR medimplementering af Beskæftigelsesreformen ikke eksisterer efter 2014.

 • Der vil ekstraordinært kunne betales af 2014-bevilling på indgåede kontakter mv. kort ind i 2015. Det er et krav, at der allerede på nuværende tidspunkt er disponeret med juridiskforpligtende virkning med ekstern kontrahent.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering, og drøfter hvorledes de resterende midler for 2014 ønskes anvendt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Det blev besluttet, at uforbrugt midler anvendes til aflønning af virksomhedskonsulent, til særlig indsats og til kortlægning af barriere for virksomhedens oprettelse af praktikplader.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ledighedstal for Jobcenter og Ungecenter for juni 2014


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af fuldtidspersoner i UngeCenter og Jobcenter.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Dataene kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk., tallene er i hovedreglen 3 måneder "forsinket". Der foreligger på nuværende tidspunkt data frem til juni 2014.

Det skal bemærkes, at der nu er kommet data for personer på midlertidig arbejdsmarkedsydelse på jobindsats. Disse er medtaget for 2014.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 5:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Etablering af Lokalt Arbejdsmarkedsfora


Resume

Sagsforløb: LBR/BE

Med udgangen af 2014 nedlægges Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Formandsskabet i LBR har den 22. september 2014 drøftet den fremtidige lokale beskæftigelsespolitiske rådgivning samt partsinddragelse

Formandsskabet foreslår, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora, der mødes 4 gange årligt. Formandsskabet anbefaler desuden, at der samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får repræsentation i de Regionale Beskæftigelsesråd.

Sagsfremstilling

Den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen betyder, at LBR nedlægges, og der i stedet

etableres Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De politiske og lovgivningsmæssige detaljer

er stadig ikke klarlagt, men den brede politiske aftale om denne ændring er indgået. Det er

ifølge aftalen op til den enkelte kommune, hvorvidt kommunen ønsker at videreføre LBR eller

lignende samarbejdsorganer, men de lovgivningsmæssige rammer herfor bortfalder.

Lokalt samarbejde

Formandsskabet for LBR har i møde den 22. september 2014 drøftet den fremtidige rådgivning på beskæftigelsesområdet. Formandsskabetvurderer, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen også fremadrettet inddrages i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik i Brønderslev Kommune.

Formandsskabet forslår derfor, at der etableres et lokalt arbejdsmarkedsfora i 2015. Det forslås, at de organisationer, der pt. har repræsentanter i rådet, får tilbud om at indgå i det lokale arbejdsmarkedsfora. De enkelte organisationer, må herefter vurdere om de ønsker repræsentation i arbejdsmarkedsforaet. Det forslås endvidere, at 2015 anvendes som et år, hvor der kan gøres erfaringer i forhold til fremadrettet partsinddragelse i den lokale beskæftigelsespolitik.

Det er vigtigt at understrege, at medlemmerne ikke modtager vederlag i forhold til deltagelse i foraet og at foraet ikke har nogen lovbestemte opgaver. Der er tale om et 100% rådgivende organ.

Det anbefales, at der i 2015 afholdes 4 møder, hvoraf to af møderne tematiseres i forhold til konkrete beskæftigelsespolitiske problemstillinger. Til møderne kan der indkaldes relevante repræsentanter fra uddannelsesmiljøet eller sundhedsvæsnet, afhængigt af det konkrete tema. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til et kommissorium, der kan danne rammerne for samarbejdet i 2015.

Regionalt samarbejde

I afsnittet ”Bedre organisering og styrket partsinddragelse” fra Aftalen om en reform af beskæftigelsesområdet, fremgår det, at der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), der dækker hvert sit arbejdskraftopland. Rådene vil få til opgave, at varetage opgaverne med at koordinere samarbejdet på tværs af kommunerne og A-kasser med eksempelvis VEU-centrene og de regionale vækstfora. Formandsskabet for LBR vurderer, at det er vigtigt, at Brønderslev Kommune er repræsenteret i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og formandsskabet opfordrer til bredt samarbejde for at sikre repræsentation.

I forhold til samarbejde i Vendsyssel, vurderer formandsskabet, at der fortsat skal være et tæt samarbejde om konkrete projekter og arrangementer på beskæftigelsesområdet. Ligeledes skal der fortsat afholdes møder mellem udvalgsformændene for beskæftigelsesudvalgene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev kommuner.

Fagenheden for Beskæftigelses forslår, at:

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der nedsættes et lokalt Arbejdsmarkedsfora i 2015, samt de nuværende repræsentanter i LBR får tilbud om at indgå i foraet i 2015.

 • LBR indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at der skal samarbejdes bredt politisk såvel som organisatorisk for at sikre, at Brønderslev Kommune får en repræsentant i det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Beslutning

LBR indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status på kampagnen "Byg fremtiden"


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Brønderslev Kommune deltager sammen med Hjørring og Frederikshavn kommuner i en kampagne målrettet beskæftigelse i byggefagene. Kampagnen "Byg fremtiden" blev igangsat i august med udsendelse af breve til 189 virksomheder. Der er pt. aftalt/afholdt 34 møder med relevante virksomheder. Generelt er kampagnen blevet positivt modtaget.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Kampagnen ”Byg fremtiden” er iværksat på baggrund af flere analyser, som peger på, at der er behov for et kompetenceløft indenfor byggeriet for at modvirke flaskehalse fremadrettet.

Jobcentrene i Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner har i samarbejde med VEU Center Nord kontaktet og besøgt virksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen. Fokus har været på drøftelser omkring virksomhedens behov for opkvalificering og en præsentation af ordninger som jobrotation, voksenlærling og lærlinge-ordninger.

Status på kampagnen

Jobcenter Brønderslev har stået for en stor del af mødebookingen i kommunens virksomheder – VEU Center Nord har deltaget i mindre grad. Generelt er Jobcentret blevet positivt modtaget, når de har kontaktet virksomhederne. Nogle virksomheder har takket ja til et møde – dog har Jobcentret haft mindre succes hos enkeltmandsvirksomhederne.

Udgangspunktet i besøgene hos virksomhederne har været at blive klogere på deres virkelighed, høre om deres udfordringer og afdække deres behov for opkvalificering.

Samtidig har Jobcentret benyttet lejligheden til at fortælle om Jobcentrets erhvervsservice, hvor jobcentret blandt andet kan assistere virksomhederne med rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Generelt har Jobcentret haft succes med besøgene. Jobcentret har fået en del tilkendegivelser om opkvalificering og ansættelse af voksenlærling/lærling. 2 virksomheder har ligeledes bedt Jobcentret om at hjælpe med at rekruttere til nye ordinære jobs. En del af virksomhederne har åbnet for praktikker - som en introduktion til branchen – til borgere, som ønsker at skifte til branchen og ønsker at prøve det af inden evt. opkvalificering.

Kampagnen i tal:

Brev til virksomheder: 189

Aftalte/afholdte møder: 34

Ordre på ordinære job: 2

Virksomhedspraktikker: 10

Voksenlærlinge/lærlinge: 8

Jobrotation: 4

Efteruddannelse: 7

Uddannelse af ledige

Ud over kontakten til virksomhederne er der i Jobcentret fokus på at motivere og uddanne ledige til at arbejde indenfor Bygge-Anlæg. Job- og Ungecentret har været i kontakt med flere ledige for at fortælle dem om mulighederne indenfor Bygge-Anlægs branchen. Kontakterne resulterede i, at 69 borgere fra Brønderslev Kommune deltog i 2 workshops, hvor der blev orienteret om job- og uddannelsesmuligheder i Bygge-Anlægs branchen.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor mange der går i gang med kurser eller uddannelse indenfor området. Task Force Vendsyssel har fra Beskæftigelsesregionen fået bevilget midler til uddannelse af ledige indenfor området.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 13:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2014

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


7. Opfølgning på nyttejobs


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ÆO/MT/LBR

Nytteindsats er et nyt tiltag, som blev indført med kontanthjælpsreformen med virkning fra den 1. januar 2014. Nytteindsatsen er et redskab i opgaven med at aktivere ledige. Målgruppen er primært ressourcestærke ledige. I Brønderslev Kommune er der pt. oprettet 26 nyttejobstillinger.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et aktiverings tilbud, som består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Tilbuddet er omfattet af de samme regler som virksomhedspraktik.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, statsinstitutioner og organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, og hvis udgifter dækkes med mindst 50 procent af offentlige tilskud.

Formålet med nytteindsatsen er, at den ledige arbejder for sin ydelse, til forskel fra virksomhedspraktik, hvor formået blandt andet kan være afklaring af beskæftigelsesmål mv. Borgeren kan maksimalt deltage i et nyttejob i 13 uger.

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsatserne skal være. Inden der kan oprettes nytteindsatspladser på en institutionen, skal det drøftes med tillids- eller medarbejderrepræsentanten på arbejdspladsen. Herudover skal der foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og en tillids- eller medarbejderrepræsentant

Nytteindsats skal primært gives til personer, der er i stand til at arbejde, og som enten afventer at påbegynde en uddannelse eller et job, det vil sige jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Nyttejob vil også kunne gives til personer, der har problemer ud over ledighed (aktivitetsparate) i de situationer, hvor nytteindsats vurderes at være det mest egnede tilbud med henblik på at bringe dem tættere på at kunne tage en uddannelse eller et job. Herudover kan personer, der har opbrugt dagpengeretten og modtager den midlertidige arbejdsmarkedsydelse få tilbud om nytteindsats.

Status på nytteindsats i Brønderslev Kommune

Der er pt. oprettet 26 nyttejobs på følgende arbejdssteder:

 • Børnehaven Sct. Georgs Gården (1)

 • Brønderslev Museerne (2)

 • Børnehaven Petra (2)

 • Børnehaven Møllegården (1)

 • Dronninglund Skole (2)

 • Børnehaven Fasanen (1)

 • Søndergades Skole (5)

 • Plejehjemmet Valdemarsgade (1)

 • Stenumgård Rehabiliteringscenter (1)

 • Grønningen Aktivitetscenter (1)

 • Plejehjemmet Magrethelund (1)

 • Støberiet Plejecenter (1)

 • Grønne områder (1)

 • Kirkerne i Brønderslev Kommune (1)

 • Brønderslev Kirkegård (1)

 • Vej og Park (4)

De første borgere blev visiteret til nytteindsats i juni måned. Der er aktuelt 26 personer i nyttejob.

Herudover har 8 personer været henvist til et nyttejob, men er af forskellige årsager ikke startet op i nyttejobbet. 10 personer har været i gang med et nyttejob, men er afsluttet i dette.

For de 8 personer, som har været henvist, men ikke har påbegyndt nyttejob gælder at:

 • 3 påbegynder uddannelse

 • 2 er visiteret tilbage til rådgiveren

 • 1 er kommet i job inden opstart

 • 1 er blevet revisiteret/ommatchet

 • 1 har påbegyndt misbrugsbehandling

For de 10 personer som har deltaget i nyttejob og afsluttet nyttejob gælder, at:

 • 3 er kommet i job

 • 1 er kommet i uddannelse

 • 2 er sygemeldt

 • 1 er tilbagevisiteret til rådgiver grundet misbrug

 • 1 er bortvist fra arbejdspladsen

 • 1 er ommatchet/revisiteret

 • 1 er kommet i virksomhedspraktik

Under ældreområdet vil der desuden blive oprettet pladser på Hellevadlund, Stengården, Elmehøj og Rosengården.

Der er pt. 17 personer på venteliste til et nyttejob, så Jobcentret afsøger nye muligheder for etablering af nyttejobs. Dette skal også ses i lyset af, at nyttejobpladserne på kirkegårdene samt Vej og Park bliver lukket i vinterhalvåret, grundet hjemsendelser af det faste personale.

Potentielle muligheder for nyttejobs kan være:

 • Aså Havn

 • Gymnasium/efterskoler/friskoler

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering, og drøfter på hvilke områder, der kan etableres nye nyttejobpladser.

Personalemæssige konsekvenser

Nyttejobberne indgår i arbejdsopgaverne på den enkelte arbejdsplads. Medarbejderne på de enkelte arbejdspladser bruger ressourcer på, at sætte nyttejobberne ind i arbejdsopgaverne.

Indstilling

Forretningsledelsen, den 30. september 2014, pkt. 10:

Forretningsledelsen opfordrer til at skabe flere nyttejobs, ligesom det afklares, om der er ubrugte nyttejobs, der allerede er oprettet.

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 12:

Der er behov for flere nyttejobs. Udvalget anmoder Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget om at etablere flere nyttejobs.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2014

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


8. Uddannelse af CNC operatører


Resume

Sagsforløb: BE/LBR

Jobcentret har ansøgt og modtaget midler fra Beskæftigelsesregion Nordjylland til gennemførelse af uddannelsesforløb på smedeværksted med fokus på kantbukning og skæring. Forløbet er for 14 ledige og foregår på Metal College Aalborg.

Den samlede udgift til forløbet er 169.862 kr., hvoraf beskæftigelsesregionen finansierer 84.931 kr.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har i møde den 21. august 2014 godkendt opkvalificeringsprojekt for 11 ledige borgere til betjening af CNC styrede maskiner indenfor spåntagende bearbejdning. Beskæftigelsesregion Nordjylland yder tilskud til 50% af de samlede udgifter til projektet fra ”Puljen til jobrettet opkvalificering til bekæmpelse af langtidsledighed”.

Det er hensigten, at Jobcentret blandt ledige borgere finder 14 kandidater:

 • Der er kvalificeret et langt stykke af vejen til at opfylde behovene, men som mangler det sidste

 • Der har en forældet uddannelse, men alligevel megen erfaring

 • Der er uddannede inden for industriproduktion som fx maskinarbejdere, klejnsmede og industriteknikere

 • Der er motiverede for at gennemføre en opkvalificering via et specielt tilrettelagt uddannelsesforløb, der gør dem kvalificerede til at tage job i de nordjyske virksomheder.

Det er målet indenfor ca. 8 uger at have et hold kompetente og motiverede borgere klar til at imødekomme den uindfriede efterspørgsel fra virksomhederne.

Opkvalificeringen gennemføres efter følgende samarbejdsmodel:

 • Et udvalg af virksomheder med behov for arbejdskraften er med til at sætte kvalifikationskravene til de nye medarbejdere og evt. med i visitering af deltagere på uddannelsen.

 • Metal College sætter uddannelsesrammerne for, at de ledige kan blive opkvalificerede til virksomhedernes forventninger til kommende medarbejdere.

 • Jobcenter Brønderslev visiterer ledige til uddannelsesforløbet og medfinancierer uddannelsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at Jobcentret gennemfører uddannelsesforløbet på Metal College Aalborg med støtte fra Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Den samlede udgift forventes at udgøre 169.862 kr. Heraf finansierer beskæftigelsesregionens pulje til jobrettet opkvalificering 50% af udgiften. Den resterende udgift på 84.931 kr. skal afholdes under driftsloftet for 2014.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 18:

Godkendt.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2014

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af Sundhedsindsats


Resume

Sagsforløb: BE/SS/LBR

Evaluering af sundhedsindsatsen i Fagenheden for Beskæftigelse viser en indsats, som borgerne finder tilfredsstillende, men som Jobcentret vurderer, har en begrænset effekt i forhold til raskmelding og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Marselisborg har udarbejdet en evaluering af Sundhedsindsatsen, som Jobcentret køber hos afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering, Fagenheden for Sundhed & Velfærd. Evalueringen er finansieret af LBR og Fagenheden for Beskæftigelse.

Evalueringens kvantitative resultater

Evalueringen viser, at 36% af de borgere, der har ”raskmelding” som mål for sundhedstilbuddet, får indfriet målet 4 uger efter tilbuddet er afsluttet, mens 64% får indfriet et mål om ”delvis raskmelding/virksomhedspraktik”.

I forhold til at komme væk fra offentlig forsørgelse, viser evalueringen, at 67% af borgerne på sygedagpenge og 92% af borgerne på kontanthjælp eller ledighedsydelse fortsat modtager samme ydelse 4 uger efter tilbuddet er afsluttet.

Borgernes holdning til indsatsen

Evalueringen viser, at borgerne overordnet er positive overfor sundhedstilbuddet. De fremhæver særligt undervisningen ved erhvervspsykologen og den fysiske træning som virkningsfulde.

Samarbejdet mellem Jobcenter og Forebyggelse & Rehabilitering

I evalueringen er der foretaget gruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra de to fagområder, som viser, at der er et godt samarbejde mellem de fagpersoner, som på tværs af Jobcenter og Forebyggelse & Rehabilitering har mødt og kender hinanden. Samarbejdet vil dog fremadrettet kunne styrkes ved at begge parter får øget kendskab til hinandens roller, opgaver og faglighed.

Fagenheden for Beskæftigelses vurdering af evalueringens resultater

Evalueringen kan ikke vise nogle klare årsagssammenhænge i forhold til resultaterne, men det er Fagenheden for Beskæftigelses vurdering, at for lille en andel af de opstillede mål i forhold til raskmelding indfries efter forløb i Sundhedsindsatsen, og for få borgere kommer ud af offentlig forsørgelse.

Fagenheden for Sundhed & Velfærds vurdering af evalueringens resultater

Den kvantitative analyse peger på, at der overordnet sker en udvikling for de borgere, der deltager i Sundhedsindsatsen.

Resultaterne skal ses i relation til målgruppens helbredsmæssige udfordringer og bestiller-/udfører relationen. Blandt andet fremgår det af evalueringen, at der ikke er en tilstrækkelig klarhed og dialog om målfastsættelsen.

I tolkningen i resultaterne er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at den umiddelbare beskedne udvikling kan skyldes, at der er behov for tydeligere og mere systematiske målfastsættelser i henvisningsskemaet og mere dialog om mål og indsats løbende.

I forhold til de borgere, der har virksomhedspraktik som mål, afhænger indfrielsen heraf også af, om virksomhedskonsulenterne finder et praktiksted.

Fagenheden for Beskæftigelses forslag til den videre proces

På grund af ændringer i Sygedagpengeloven besluttede Beskæftigelsesudvalget efter anbefaling fra Fagenheden for Beskæftigelse i møde den 8. september 2014, at aftalen om Sundhedsindsats ikke skal forlænges, når den udløber 31. december 2014.

Evalueringens anbefalinger kan dog med fordel anvendes i de samarbejdsflader, der er mellem Fagenheden for Beskæftigelse og Fagenheden for Sundhed & Velfærd i forbindelse med det tværfaglige rehabiliteringsteam og tilbud i ressourceforløb.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager hovedresultaterne fra evalueringen af Sundhedsindsatsen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at der ikke under Social- og Sundhedsudvalget findes midler til at understøtte et øget aktivitetsniveau i forbindelse med det tværfaglige rehabiliteringsteam og tilbud i ressourceforløbene.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 6. oktober 2014, pkt. 11:

Evalueringen blev taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 28. oktober 2014

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager sagen til orientering.

Beslutning

Taget til orientering.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet overblik over de forskellige virksomhedsrettede ordninger, samt forsørgelsesgrundlag under deltagelse i ordningerne.

De aktuelle ydelsessatser kan findes på http://star.dk/da/Love-og-regler/Satser.aspx

Beslutning

Taget til orientering.

Per Dissing Nielsen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Den gode historie


Til toppen

Opdateret 29. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach