Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Beskæftigelsesråd - Dagsorden

Dato: 9. december 2014
Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Til toppen


5. Evaluering af Norgesprojektet


Resume

Sagsforløb: LBR/BE

De Lokale Beskæftigelsesråd Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommuner havde i 2012 bevilliget midler til ansættelse af en Norgeskonsulent i 24 måneder fra 1. november 2012, der skulle arbejde for en koordineret Norgesindsats i Vendsyssel. Hjørring Kommune har udarbejdet evaluering af projektet.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Den overordnede idé med norgesprojektet var, at afdække de ledige stillinger i Norge, sørge for afholdelse af infomøder(for ledige og interessenter), udfinde de rette ledig i Vendsyssel og få de ledige klædt kompetencemæssigt på til opgaven samt hjælpe med info om ansøgninger og formalia.

Projektets hovedformål var i Spor 1 primært at få langtidsledige i Vendsyssel i job. Sekundært at skabe en effekt, hvor beskæftigede der finder job i Norge efterlader ledige stillinger, som kan besættes af arbejdsløse (Træk og skub effekt). Endvidere i erhvervssporet at deltage med råd og vejledning i arbejds- og styregrupper for danske underleverandøropgaver til Norge og på sigt at fokuserer på at tiltrække norske arbejdsgivere til Vendsyssel – også kaldet spor 2.

Projekts målsætninger og slutresultat

Norgesindsatsens opstillede resultatmål blev opnået ca. et halvt år før tid. Der blev arbejdet videre på fuld kraft, således projektets slutresultat kom væsentligt over målsætningerne.

Antal i job i projektperioden:

 • Mål: 200 personer - Slutresultat pr. 31. oktober 2014 minimum: 321 personer

Antal deltagere i informationsmøder:

 • Mål: 950 personer – Slutresultat pr. 31. oktober 2014: 1.888 personer på 77 møder

Økonomisk beregning

Hjørring Kommune har udført en økonomisk beregning af effekterne ved projektet. Det beregnede økonomiske rationale er udført på baggrund af, at minimum 321 personer i alt er kommet i job i Norge, hvoraf de 74 pct. er fra Vendsyssel, samt med en fordeling på 90 pct. forsikrede ledige og 10 pct. kontanthjælpsmodtagere.

Den samlede besparelse i overførselsindkomster for de tre medvirkende kommuner bliver hermed på 33,8 mio. DKK, efter fradrag af omkostninger på 1,7 mio. DKK.

Fortsættelse af indsatsen

Arbejdsmarkeds/beskæftigelses- udvalgene i Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner, har alle i løbet af efteråret 2014 besluttet, at de vil videreføre Norgesindsatsen i Vendsyssel efter dets ophør pr. 31. oktober 2014.

For Brønderslev og Frederikshavn kommune er der indtil videre tale om en fortsættelse i 2015, hvor Hjørring Kommune har budgetlagt det til og med 2018.

Der vil også i 2015 blive kørt efter den finansieringsmodel, hvor Brønderslev Kommune står for 20 pct. af udgifterne, og Frederikshavn og Hjørring kommuner står for hhv. 40/40 pct.

Ny styregruppe

Styregruppen i LBR-regi er nu nedlagt. Fremover vil styregruppen bestå af de respektive udvalgsformænd og arbejdsmarkedschefer.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at LBR tager evalueringen af Norgesprojektet til orientering.

Personale

Ingen

Bilag

Til toppen


6. Lokalt arbejdsmarkedsforum i 2015


Resume

Sagsforløb: LBR

Med udgangen af 2014 nedlægges Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). På baggrund af indstilling fra LBR, har Beskæftigelsesudvalget besluttet, at de organisationer der er repræsenteret i LBR skal tilbydes en plads i Brønderslev Kommunes Arbejdsmarkedsforum.

De nuværende medlemmer i LBR bedes tilkendegive, hvorvidt de ønsker at indgå i arbejdsmarkedsforummet samt godkende mødeplanen for 2015.

Sagsfremstilling

Den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen betyder, at LBR nedlægges, og i stedetetableres Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). LBR og Beskæftigelsesudvalget vurderer, at det er vigtigt, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen også fremadrettet inddrages i udformningen af den lokale beskæftigelsespolitik i Brønderslev Kommune. Det er derfor besluttet, at der skal etableres et lokale arbejdsmarkedsforum. Det er ligeledes besluttet, at der skal afholdes 4 møder i 2015.

Det forslås at møderne i 2015 afholdes på følgende datoer:

 • Tirsdag 10. marts 2015 kl. 15
 • Tirsdag 9. juni 2015 kl. 15
 • Tirsdag 15. september 2015 kl. 15
 • Tirsdag 8. december 2015 kl. 15

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at

 • det første møde omhandler beskæftigelsesreformen og at medlemmer af LBR tilkendegiver, om de ønsker at indtræde i Det Lokale Arbejdsmarkedsforum
 • mødeplanen for 2015 bliver godkendt.
Bilag

Til toppen


7. Opfølgning på økonomi december 2014


Resume

Sagsforløb: LBR

LBR's budget for 2014 er på 482.272 kr. Der er disponeret over midlerne.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Følgende initiativer er pt. i gang:

 • Norgeskonsulent - 135.000 kr. i 2014
 • Temaarrangement med A-kasserne, 30.000 kr. Arrangementet afholdes den 22.- 23. januar.
 • Særlig indsats og til kortlægning af barriere for virksomhedens oprettelse af praktikplader - ca 46.672 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at LBR tager økonomirapporten til orientering

Personale

Ingen.

Bilag

Til toppen


8. Generelle ledighedstal for august/september 2014


Resume

Sagsforløb: BE

Beskæftigelsesudvalget orienteres ved hvert møde om udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i Jobcentret.

Sagen fremsendes til Det Lokale Beskæftigelsesråd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet en oversigt over antallet af fuldtidspersoner på de enkelte ydelsesgrupper i Jobcentret og UngeCentret. Oversigten indeholder antallet af fuldtidspersoner det seneste år opgjort måned for måned. Det er data fra jobindsats.dk, der er anvendt i oversigten. Tallene er for kontanthjælp og uddannelseshjælp er fra august, mens tallene for de øvrige ydelser er for september måned 2014.

Her skal særligt bemærkes, at der for de unge på uddannelseshjælp og kontanthjælp har været et fald i antallet af sager. Dette skal ses i sammenhæng med at en del unge, har påbegyndt uddannelse i disse måneder. På dagpengeområdet ses der dog en mindre stigning i sagstallet fra september til august, dette er imidlertid typisk de sæsonudsving der ses henover efteråret, hvor ledigheden som regel stiger for de forsikrede.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 1. december 2014, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Sagsfremstilling til Det Lokale Beskæftigelsesråd den 9. december 2014:

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LBR tager sagen til orientering.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Orientering.

Til toppen


10. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LBR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Den gode historie


Til toppen

Opdateret 3. december 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer