Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 1. marts 2017
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ole Jespersgaard var fraværende til hele mødet.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


3. Planlægning af stormøde for de frivillige foreninger 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet planlægger årligt et stormøde for alle de frivillige sociale foreninger.

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 aftalte rådet med direktør Henrik Aarup-Kristensen, at dette års stormøde skulle sætte fokus på udviklingen af samarbejdet mellem Frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skulle inviteres med til mødet.

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 15. november 2016, at udskyde stormødet til foråret 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger en status for planlægningen på mødet, og Frivilligrådet tager stilling til den videre planlægning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i mange år haft en Frivilligpolitik, som fastlægger de overordnede rammer for samspillet med det frivillige sociale arbejde.

I løbet af 2014 havde Byrådet på opfordring fra Frivilligrådet prioriteret midler til ansættelse af en projektmedarbejder, som fik udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og deres kommunale samarbejdspartner - efter samme skabelon.

I 2015/2016 har Hoved-MED-udvalget i Brønderslev Kommune haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' (se bilag).

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 deltog direktør Henrik Aarup-Kristensen og fortalte om arbejdsgruppens arbejde. Det blev aftalt på mødet, at der arrangeres et stormøde i efteråret med fokus på udviklingen af samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skal inviteres med til mødet.

Frivilligrådet bedes drøfte og fastlægge formål, rammer, indhold og form for stormødet:

 • Hvad skal være output fra stormødet?
 • Skal mødet kun have fokus på det frivillige sociale område?
 • Hvilke temaer skal drøftes?
 • Hvilken form skal mødet have?
 • Hvordan sikrer vi en involverende dialog?
 • Skal vi have en facilitator udefra til at lede mødet? (eks. fra Center for Frivilligt Arbejde)
Indstilling

Frivilligråd, 16. august 2016, pkt. 5:

Frivilligrådet besluttede:

at udbyttet af mødet skal være at fastholde og styrke de frivillige foreningers positive tilgang til samarbejdsaftalerne med de kommunale samarbejdspartnere
at vi skal drøfte, hvordan vi kan udbrede, udbygge og forankre samarbejdsaftalerne
at mødet skal holde sit fokus på de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde inden for § 18-området
at vi henvender os til Center for Frivilligt Socialt arbejde for at få en facilitator til mødet
at vi skal have fokus på, hvordan vi får foreningerne til at komme til mødet og får dem til at deltage aktivt på mødet.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Frivilligråd, 15. november 2016, pkt. 4:

Frivilligrådet besluttede at udskyde stormødet til 2017.

Grete Libergren var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Frivilligrådets møde den 1. marts 2017:

Det har ikke været praktisk muligt at få stormødet arrangeret til november 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår derfor, at stormødet udskydes til foråret 2017.

Beslutning

Frivilligrådet ser gerne, at stormødet bliver et fælles møde, som både Frivilligrådet og Brønderslev Kommune står som indbydere til.

Til stormødet inviteres såvel de frivillige sociale foreninger som de individuelle borgere, der yder en frivillig indsats inden for det sociale område.

Den kommunale side vil blive repræsenteret af relevante ledere og evt. medarbejdere fra de områder inden for Sundhed og Velfærd, som samarbejder med frivillige.

Udviklingskonsulent Dorthe Nørregaard, Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, vil gerne facilitere mødet.

Det vil koste ca. 6-7.000 kr. for 4 timer en aften + transport.

Vi arbejder på at finde en dato i slutningen af april - alternativt i starten af maj. Det er vigtigt, at så mange som muligt fra Frivilligrådet og de kommunale samarbejdspartnere kan deltage i mødet.

Vi stiler efter at afholde mødet i Hjallerup Kulturhus.

Programskitse (foreløbig):

Første del af mødet skal give deltagerne en fælles platform: Hvad har vi nu?

 • Introduktion til samarbejdsaftaler og et eksempel på, hvordan det kan fungere.
 • Introduktion til "Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde" vedtaget i HovedMED-udvalget og om processen omkring det.
 • Introduktion til projekt vedr. inddragelse af frivillige på Handicap- og Psykiatriområdet.

Anden del af programmet skal skabe debat om, hvordan vi kommer videre herfra?

 • Hvordan kan vi styrke samarbejdet, kommunikationen og dialogen?
 • Hvor vil vi gerne hen?
 • Hvad vil vi gerne udvikle sammen?

Fagforvaltningen og Frivilligrådet arbejdere videre med planlægningen af arrangementet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivillig Fredag 2017


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har de sidste 2 år markeret Frivillig Fredag med en Frivilligmesse og uddeling af Den Sociale Frivilligpris.

Det første år var Frivilligmessen en stor succes på de fleste parametre. I år kom der færre publikummer udefra, mens der til gengæld opstod nye og stærkere samarbejder mellem de frivillige foreninger.

Frivilligrådet besluttede på sit møde i november 2016, at der kun skal være Frivilligmesse hvert 2. år fremover - og at formen, indholdet og placeringen måske skal variere, for at kunne trække folk til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og evt. beslutter, på hvilken måde Frivillig Fredag skal fejres i 2017.

Sagsfremstilling

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet (det nationale) til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

På Frivillig Fredags hjemmeside findes ideer til måder at markere det frivillige sociale arbejde på.

Find inspiration på frivilligfredag.dk, hvor der er beskrivelser af konkrete tiltag og gode erfaringer

1. Skabe synlighed:

 • Åbent Hus
 • Frivilligmarked
 • Foreninger rykker ud på gaden
 • Optog
 • Vindue for en forening
 • Konkurrence
 • Udstilling
 • Frivillighedsuger

2. Skabe debat om frivillighed

3. Hyldest af frivillige

 • Hyldestevent
 • Fest
 • Prisuddeling

4. Nye samarbejdspartnere

5. Borgerinddragelse

Frivilligbørs

At afholde en Frivilligbørs kunne også være en måde at markere det frivillige arbejde på. En Frivilligbørs er et kort og koncentreret forløb, hvor frivillige foreninger, virksomheder og offentlige institutioner mødes ansigt til ansigt og udveksler ønsker og tilbud med hinanden.

Se følgende bilag til inspiration:

 • Hvad er en Frivilligbørs?
 • Guide til Frivilligbørs.
 • Eksempel på Børskatalog fra Esbjerg

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og evt. beslutter, på hvilken måde Frivillig Fredag skal fejres i 2017.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede at markere Frivillig Fredag den 29. september 2017 med et mindre arrangement om eftermiddagen bygget op omkring uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017. Arrangementet afholdes om muligt i Hjallerup Kulturhus.

Frivilligrådet drøfter indholdet på arrangementet på sit møde den 20. april 2017.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Kommunal forsikring af frivillige


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet orienteres om fremsat forslag til ændring af lov om social service.

Forslaget indeholder en ændring, som skal give kommunalbestyrelsen og regionsrådet mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i forbindelse med at løse kommunale eller regionale opgaver, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af den frivillige indsats.

Loven skal træde i kraft 1. juli 2017

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er fremsat et lovforslag, som behandles i løbet af foråret 2017 og forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.
Lovforslaget vil give kommunerne mulighed for at tegne forsikring for borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning. Det gælder både ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og det der svarer til arbejdsskadesikring.

Der skelnes i loven mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats.

Kommunerne kan godt på nuværende tidspunkt tegne forsikring for borgere, der yder frivilligt arbejde – og her forstås arbejde, hvor der er et ansættelseslignende forhold, og hvor der ligger en kommunal instruks om, hvordan det skal udføres. Her gælder arbejdsskadesikringsloven også.

Men på nuværende tidspunkt har kommunen ikke lovhjemmel til at forsikre borgere, der yder en frivillig indsats. Den frivillige indsats vil typisk være besøgsvenner, sociale samværscaféer, lektiehjælp o. lign.

I forhold til skade på den frivillige, så er det intentionen i lovforslaget, at de skal ligestilles med ansatte og omfattes af arbejdsskadesikringsloven.

I forhold til ansvar og ulykkesforsikring, så bliver det op til hver enkelt kommune at fastlægge retningslinjer for, hvilke typer af indsatser, kommunen viltegne forsikring for.

Beslutning

Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning og opfordrer Brønderslev Kommune til at tegne en forsikring for borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale opgaveløsning, når det bliver muligt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Retningslinier for rundsendelser fra Frivilligrådet til de frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet modtager med jævne mellemrum anmodninger om at rundsende invitationer, opfordringer, informationer og lignende til alle de frivillige sociale foreninger.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet beslutter, at det fremover kun er informationer, som vurderes at have almen interesse for alle de frivillige sociale foreninger, der rundsendes.

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


7. Frivilligrådets årsberetning 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådets formand Knud Jørensen har udarbejdet udkast til Frivilligrådets årsberetning for 2015.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og godkender beretningen.

Beslutning

Godkendt.

Frivilligrådet ønsker beretningen fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om indførelse af deltagergebyr og lokalegebyr på Aktivitetsområdet


Resume

Sagsforløb: FR

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler på Aktivitetsområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har fremlagt et konkret forslag til udmøntning af besparelsen som har været forelagt Ældrerådet den 2. november 2016 og fremlagt til beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 10. november 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler i Aktivitetsområdet.

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 10. november 2016 følgende principper og konkret udmøntning af budgetreduktionen.

 • Det skal være enkelt at administrere
 • Der skal kun være én takst for deltagergebyr uanset, hvor mange hold man deltager på
 • Der opkræves ikke deltagergebyr til Centerrådenes arrangementer, spise-sammen-arrangementerne og samværstilbud til ensomme borgere (ud over den nuværende brugerbetaling)
 • De foreninger og andre, der låner aktivitetsområdets lokaler, skal betale et gebyr
 • Lokalegebyrerne ligger lidt højere end de gebyrer, der gælder på Fritidsområdet i kommunen – lokaler på skoler, haller, m.v. I lokalerne i Aktivitetsområdet er der også adgang til køkkenfaciliteter, service, m.v.

Deltagergebyr

Lokalegebyr

Indtægt: 84.000 kr.

420 unikke brugere betaler 200 kr. pr. år.

Deltagergebyr på følgende aktivitetshold:

·Aktivitetsmedarbejdere er instruktør

·Frivillig instruktør

·Selvstyrende hold

·Foreningshold, som er åbne for alle

Det betyder brugerbetaling på aktivitetshold på aktivitetscentrene Grønningen, Stengården og Rosendalscenteret, samt enkelte aktivitetshold på Margrethelund, Flauenskjold og i Asaa

Der bliver ingen deltagergebyr på aktiviteter på de øvrige plejecentre.

Indtægt: 16.000 kr.

Små lokaler: 15 kr./time

Rosendalscentret

og Stengårdscentret: 20 kr./time

Bien: 25 kr./time

Alle foreninger og klubber, der bruger aktivitetsområdets lokaler, skal betale et lokalegebyr.

Virksomheder og organisationer med et kommercielt sigte skal betale 100 kr. pr. time for lån af lokaler.

Ældrerådet udtalte, at de stadig er imod deltagergebyr på aktivitetsområdet, da virkningen kan blive, at deltagerantallet reduceres, og man så igen får de ensomme ældre isoleret. Ældrerådet forbeholder sig retten til at følge op på en evt. nedgang i brugertallet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Frivilligrådet bakker op om Ældrerådets udtalelse og udtaler, at de er imod, at foreningerne skal betale for at låne kommunale lokaler. Det er ikke i tråd med Brønderslev Kommunes ønske om at øge samarbejdet med de frivillige.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


9. Orientering om § 18 Redegørelse 2015- det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR

Den årlige § 18 Redegørelse vedrørende det kommunale samarbejde med de frivillige sociale foreninger forelægges Frivilligrådet til orientering.

Sagsfremstilling

Den årlige § 18 Redegørelse er den årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde. Redegørelsen udarbejdes fra nu af af Danmarks Statistik.

Kommunerne kan støtte den frivillige indsats på flere måder. Efter Servicelovesn § 18 kan ydes direkte økonomisk støtte til det frivillige arbejde. Der kan også gives anden økonomisk støtte til eksempelvis frivilligcentre, eller konkrete projekter eller arrangementer. Herudover kan kommunerne støtte den frivilige indsats i form af lokaler, sekretariatsbistand, annoncering, m.v.

Redegørelsen viser, at der i 2015 var relativt stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner udbetalte i tilskud til det frivillige sociale arbejde pr. indbygger.

I 2015 varierede den udbetalte § 18 støtte fra 69 kr pr. indbygger til 6 kr. pr. indbygger. Brønderslev Kommune er placeret i den næstlaveste kategori med mellem 13-21 kr. pr. indbygger.

Redegørelsen har også en opgørelse over, hvor stor en procentdel af bloktilskuddet, de enkelte kommuner udbetaler som § 18-støtte.

Tabel: Kommunernes udbetalte § 18-støtte, som andel af statstilskuddet. Procent.

2011

2012

2013

2014

2015

Kommuner i % der anvender:

Under 25 %

4

3

2

3

1

25-49 %

26

25

20

18

21

50-74 %

21

18

16

23

23

75–100 %

21

18

24

17

20

Over 100 %

28

36

37

38

34

I alt

100

100

100

100

100

Her ligger Brønderslev Kommune med en udbetalingsprocent på 65 % i den midterste gruppe. Her er der både medregnet de tilskud, der udbetales ved den årlige ansøgningsrunde samt det årlige tilskud til Kirkens Korshærs Fristed.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Frivilligrådet udtaler, at de beklager, at Brønderslev Kommune ligger så lavt på listen over, hvor stor en andel af bloktilskuddet fra staten, der udbetales i § 18 tilskud til de frivillige foreninger.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal beslutte ny dato for næste møde, således at Frivilligrådet kan nå at behandle indstillingerne til § 18 midler, inden de skal videre til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. maj 2017.

Beslutning

Intet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen


11. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Formanden for Frivilligrådet Knud Jørgensen orienterede om, at der er udmeldt endnu en pulje til at støtte etableringen af nye frivilligcentre for en to-årig projektperiode.

Puljeopslaget sendes til Ole Jespersgaard til orientering.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 14. marts 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer