Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 20. april 2017
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 17:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ingen fraværende

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt

Til toppen


3. Frivilligrådets indstilling til fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 87 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonimiske støtte skal rette sig imod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikketilskud til lønninger, transport, etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2017 afsat kr. 388.667 til uddeling

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2017 er der indkommet 87 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. kr. 1.106.344. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd indstiller, at der reserveres 4.000 kr. til et stormøde for de frivillige foreninger, som er under planlægning til juni måned i et samarbejde mellem Frivilligrådet og Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2017, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017 på Frivillig Fredag. Udgifterne hertil afholdes af Frivilligrådets aktivitetsmidler.

De afsatte midler fordeler sig derfor således:

Frivilligrådet: 10.000

Stormøde: 4.000

Til uddeling: 374.667

I alt: 388.667

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet

 • Indstiller ansøgninger, som beløber sig til kr. 374.500 - se bilag
 • Indstiller at der reserveres en pulje på kr. 4.000 til stormødet i 2017

Frivilligrådets indstillinger sendes videre til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget på møde den 10. maj 2017.

Beslutning

Frivilligrådet indstiller ansøgninger, som anført i reviderede bilag.

Frivilligrådet indstiller, at der reserveres 4.000 kr. til stormøde for det frivillige social arbejde.

Frivilligrådet konstaterer, at stadig flere ansøger § 18 midlerne om et stadigt stigende beløb.

Frivilligrådet ønsker at sætte en række principielle punkter vedr. anvendelse af § 18 midlerne til politisk drøftelse i løbet af efteråret 2017 - inden næste uddelingsrunde i foråret 2018:

 • Kan der åbnes op for, at § 18 midlerne kan anvendes til at udbetale kørselsgodtgørelse til de frivillige (på opfordring af besøgstjenesten Kamillus)?
 • Kan frivilligt arbejde tilknyttet offentlige skattefinansierede institutioner som folkekirken kunne modtage støtte fra § 18 midlerne?
 • Det lægger pres på § 18 midlerne, når kommunale ydelser/indsatser spares væk og erstattes af frivillige indsatser. Bør det give anledning til en ny prioritering af bloktilskuddet vedr. § 18-midlerne.

Forvaltningen laver en sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget til efteråret 2017.

Bilag

Til toppen


4. Planlægning af stormøde for de frivillige foreninger 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet planlægger årligt et stormøde for alle de frivillige sociale foreninger.

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 15. november 2016, at udskyde stormødet til foråret 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger en status for planlægningen på mødet, som vil blive afholdt tirsdag d. 6. juni kl. 16-ca. 20 i Hjallerup Idrætscenter, og Frivilligrådet tager stilling til den videre planlægning.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i mange år haft en Frivilligpolitik, som fastlægger de overordnede rammer for samspillet med det frivillige sociale arbejde.

I løbet af 2014 havde Byrådet på opfordring fra Frivilligrådet prioriteret midler til ansættelse af en projektmedarbejder, som fik udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og deres kommunale samarbejdspartner - efter samme skabelon.

I 2015/2016 har Hoved-MED-udvalget i Brønderslev Kommune haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' (se bilag).

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 deltog direktør Henrik Aarup-Kristensen og fortalte om arbejdsgruppens arbejde. Det blev aftalt på mødet, at der arrangeres et stormøde i efteråret med fokus på udviklingen af samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skal inviteres med til mødet.

Frivilligrådet bedes drøfte og fastlægge formål, rammer, indhold og form for stormødet:

 • Hvad skal være output fra stormødet?
 • Skal mødet kun have fokus på det frivillige sociale område?
 • Hvilke temaer skal drøftes?
 • Hvilken form skal mødet have?
 • Hvordan sikrer vi en involverende dialog?
 • Skal vi have en facilitator udefra til at lede mødet? (eks. fra Center for Frivilligt Arbejde)
Indstilling

Frivilligråd, 16. august 2016, pkt. 5:

Frivilligrådet besluttede:

at udbyttet af mødet skal være at fastholde og styrke de frivillige foreningers positive tilgang til samarbejdsaftalerne med de kommunale samarbejdspartnere
at vi skal drøfte, hvordan vi kan udbrede, udbygge og forankre samarbejdsaftalerne
at mødet skal holde sit fokus på de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde inden for § 18-området
at vi henvender os til Center for Frivilligt Socialt arbejde for at få en facilitator til mødet
at vi skal have fokus på, hvordan vi får foreningerne til at komme til mødet og får dem til at deltage aktivt på mødet.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Frivilligråd, 15. november 2016, pkt. 4:

Frivilligrådet besluttede at udskyde stormødet til 2017.

Grete Libergren var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Frivilligrådets møde den 1. marts 2017:

Det har ikke været praktisk muligt at få stormødet arrangeret til november 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår derfor, at stormødet udskydes til foråret 2017.

Frivilligråd, 1. marts 2017, pkt. 3:

Frivilligrådet ser gerne, at stormødet bliver et fælles møde, som både Frivilligrådet og Brønderslev Kommune står som indbydere til.

Til stormødet inviteres såvel de frivillige sociale foreninger som de individuelle borgere, der yder en frivillig indsats inden for det sociale område.

Den kommunale side vil blive repræsenteret af relevante ledere og evt. medarbejdere fra de områder inden for Sundhed og Velfærd, som samarbejder med frivillige.

Udviklingskonsulent Dorthe Nørregaard, Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense, vil gerne facilitere mødet.

Det vil koste ca. 6-7.000 kr. for 4 timer en aften + transport.

Vi arbejder på at finde en dato i slutningen af april - alternativt i starten af maj. Det er vigtigt, at så mange som muligt fra Frivilligrådet og de kommunale samarbejdspartnere kan deltage i mødet.

Vi stiler efter at afholde mødet i Hjallerup Kulturhus.

Programskitse (foreløbig):

Første del af mødet skal give deltagerne en fælles platform: Hvad har vi nu?

 • Introduktion til samarbejdsaftaler og et eksempel på, hvordan det kan fungere.
 • Introduktion til "Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde" vedtaget i HovedMED-udvalget og om processen omkring det.
 • Introduktion til projekt vedr. inddragelse af frivillige på Handicap- og Psykiatriområdet.

Anden del af programmet skal skabe debat om, hvordan vi kommer videre herfra?

 • Hvordan kan vi styrke samarbejdet, kommunikationen og dialogen?
 • Hvor vil vi gerne hen?
 • Hvad vil vi gerne udvikle sammen?

Fagforvaltningen og Frivilligrådet arbejdere videre med planlægningen af arrangementet.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådet nikkede til de fremlagte planer for mødets afholdelse den 6. juni 2017, kl. 16-20, i Hjallerup Idrætscenter.

Siden sidst har både Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget udvist interesse for at deltage i mødet, og det hilser Frivilligrådet velkomment.

Forvaltningen og Frivilligrådet arbejder videre med planlægningen, og der sendes invitationer ud til både frivillige sociale foreninger og individuelle frivillige ca. 4 uger før arrangementet.

Bilag

Til toppen


5. Frivillig Fredag 2017


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har de sidste 2 år markeret Frivillig Fredag med en Frivilligmesse og uddeling af Den Sociale Frivilligpris.

Det første år var Frivilligmessen en stor succes på de fleste parametre. I år kom der færre publikummer udefra, mens der til gengæld opstod nye og stærkere samarbejder mellem de frivillige foreninger.

Frivilligrådet besluttede på sit møde i november 2016, at der kun skal være Frivilligmesse hvert 2. år fremover - og at formen, indholdet og placeringen måske skal variere, for at kunne trække folk til.

Frivilligrådet besluttede på møde den 1. marts, at markere Frivillig Fredag den 29. september 2017 med et mindre arrangement om eftermiddagen bygget op omkring uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017. Arrangementet afholdes om muligt i Hjallerup Kulturhus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og beslutter den videre planlægning af arrangementet.

Sagsfremstilling

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet (det nationale) til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

På Frivillig Fredags hjemmeside findes ideer til måder at markere det frivillige sociale arbejde på.

Find inspiration på frivilligfredag.dk, hvor der er beskrivelser af konkrete tiltag og gode erfaringer

1. Skabe synlighed:

 • Åbent Hus
 • Frivilligmarked
 • Foreninger rykker ud på gaden
 • Optog
 • Vindue for en forening
 • Konkurrence
 • Udstilling
 • Frivillighedsuger

2. Skabe debat om frivillighed

3. Hyldest af frivillige

 • Hyldestevent
 • Fest
 • Prisuddeling

4. Nye samarbejdspartnere

5. Borgerinddragelse

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter og beslutter den videre planlægning af arrangementet.

Indstilling

Frivilligråd, 1. marts 2017, pkt. 4:

Frivilligrådet besluttede at markere Frivillig Fredag den 29. september 2017 med et mindre arrangement om eftermiddagen bygget op omkring uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017. Arrangementet afholdes om muligt i Hjallerup Kulturhus.

Frivilligrådet drøfter indholdet på arrangementet på sit møde den 20. april 2017.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådet kom med følgende ideer til indhold i en markering af Friviilig Fredag:

Uddeling af Den sociale Frivilligpris. Knud Jørgensen får aftalen med Sparekassen Vendsyssel bekræftet for 2017.

Fællessang ved f. eks. Jens Nielsen, organist og evt. et lokalt kor.

Optræden ved en lokal musiker.

Kaffebord - med kage bagt af foreningerne. Salg af øl/vand.

"Hyldesttale " til det frivillige arbejde ved en lokal forfatter eller anden

Spørge Biblioteket om de evt. vil være medarrangør.

Friviligrådet arbejder videre med planlægningen.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Intet til dette punkt.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Intet til dette punkt.

Til toppen

Opdateret 24. april 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach