Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 24. januar 2018
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


3. Planlægning af valg til nyt Frivilligråd 2018-2022


Resume

Sagsforløb: FR

Der skal vælges et nyt Frivilligråd for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022.

Frivilligrådet besluttede på sidste møde et rammeprogram for et valgmøde den 7. marts 2018, kl. 19-21 i Hjallerup Kulturhus.

Frivilligrådets skal fordele konkrete arbejdsopgaver op til valgmødet mellem sig.

Indstilling

År 2014-2017 Frivilligråd, 8. november 2017, pkt. 6:

Valgmødet vil finde sted den 7. marts 2018, kl. 19-21 i Hjallerup Kulturhus.

Foreløbigt program:

1. Velkomst og gennemgang af programmet

2. Frivilligrådets beretning v. Knud Jørgensen, formand

3. Underholdning ved sangkor - evt. KOL-sangkoret i Sundhedshuset.

4. Fortællinger om udvalgte frivillige sociale indsatser: Ideer: "Cykling uden alder"; Forening for psykisk sårbare, KOL-koret, andre??

5. Kaffe og kage

6. Opstilling af kandidater til Frivilligrådet

7. Valg af nyt Frivilligråd

8. evt.

Annoncering af valgmødet skal gøre opmærksom på at, man som aktiv i Frivilligrådet får mulighed for at præge udviklingen på det frivillige område og indstille, hvem der skal have § 18 midlerne.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede at invitere Martin Bech, ny formand for Social- og Sundhedsudvalget, til at komme og holde en tale på stormødet den 7. marts 2018 ved mødets start.

Der er tilsagn fra "Cykling uden alder" og KOL-koret, som begge gerne vil præsentere deres arbejde. Ole Jespersgaard spørger Johanne fra Foreningen af psykisk sårbare, om de også vil stille op.

Der er ca. 10 minutter til hver forening.

Birger Hebsgaard, Ældresagen, ønsker ikke at genopstille.

Helle Rasmussen undersøger, om Kirsten Duchwaider ønsker at genopstille

Helle udsender invitationer til mødet i starten af februar.

Frivilligrådets mødes den 7. marts 2018, kl. 18.15 i Hjallerup Kulturhus.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


4. Frivilligrådets beretning 2017


Resume

Sagsforløb:FR/SS

Formanden for Frivilligrådet har udarbejdet udkast til Frivilligrådets beretning for 2017.

Frivilligrådet bedes godkende beretningen.

Beretningen fremlægges på stormødet med valg til nyt Frivilligråd den 7. marts 2018.

Beslutning

Godkendt.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om årsrapport om frivillighed på tværs af Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb:FR

Sagsfremstilling

Det er blevet besluttet i chefgruppen i Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd, at der i 2018 skal udarbejdes en årsrapport om frivillighed på Handicap- og Psykiatriområdet og på Sundheds- og Ældreområdetområdet. Formålet med rapporten er blandt andet, at belyse omfanget og karakteren af samarbejdet mellem frivillige og kommunale tilbud i fagforvaltningen.

Årsrapporten baseres på besvarelser af spørgeskemaer. Der er udarbejdet et spørgeskema, som udsendes til afdelingslederne, med formålet om at få udarbejdet en kortlægning af brugen af frivillige og indsigt i, hvordan der samarbejdes med frivillige.

Der udsendes ligeledes et spørgeskema til de frivillige, for at kunne opnå en karakteristika af den ”typiske” frivillige, for således på sigt i højere grad at kunne målrette rekrutteringen af nye frivillige. Der er således mål om at undersøge, hvordan der skabes gode rammer for frivillige, hvad der motiverer de frivillige til at udføre arbejde på disse områder, og hvordan samarbejdet kan udvikles fremadrettet.

Med undersøgelsen belyses både afdelingsledernes erfaringer med frivilligsamarbejde og de frivilliges egne oplevelser.

Spørgeskemaerne udsendes i januar måned og besvarelserne indhentes i februar måned, hvorefter årsrapporten udarbejdes. Rapporten fremsendes efterfølgende til Social- og Sundhedsudvalget og Frivilligrådet i foråret 2018.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om, at Social- og Sundhedsudvalget på sit møde den 12. december 2017 besluttede at bakke op om Frivilligrådets indstilling om, at Frivilligpolitikkens princip om, at § 18 midlerne ikke kan søges og anvendes til transportudgifter fastholdes, for så vidt angår det eksisterende budget for § 18 midlerne for 2018 - også selv om budgettet øges med 200.000 kr. fra 2017 til 2018. Frivilligrådet mener, at forøgelse af budgettet fra 2018 bør bruges til at øge aktivitetsniveauet i det frivillige sociale arbejde og give mulighed for at understøtte nye initiativer og samarbejder.

Knud Jørgensen orienterede endvidere om, at Fritids- og Kulturområdet har en foreningshåndbog samt et it-system Conventus, som måske også kunne finde anvendelse på det frivillige sociale område.

Det afgående Frivilligråd vil foreslå, at det bliver en opgave for det nye Frivilligråd at undersøge mulighederne.

Helle Rasmussen orienterede om, at forvaltningen har været i gang med at afdække området vedr. forsikring af Frivillige. Der er en tilbagemelding på vej til kommunaldirektør Søren Steensen.

Endelig orienterede Helle Rasmussen om, at der er vedtaget en organisationsændring på Sundhedsområdet, som træder i kraft den 1. marts 2018. Her bliver Helle Rasmussen leder af Sundhed, og der starter 2 nye afdelingsledere for henholdsvis Aktivitet og Frivillige samt for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning. Frivilligrådet vil fremover høre under afdelingen for Aktivitet og Frivillige og vil blive betjendt af den nye afdelingsleder der.

Helle deltager i stormødet den 7. marts 2018 - formentlig sammen med den nye afdelingsleder.

Frivilligrådet tog orienteringerne til efterretning.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Intet.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen

Opdateret 31. januar 2018
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach