Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 19. januar 2015
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, lok.: teori 4
Tidspunkt: Kl. 19:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har modtaget følgende til orientering:

  • § 18 Redegørelsen for 2013 om det kommunale samarbejde med de frivillige foreninger - en kvantitativ analyse
  • Skrivelse fra Statsforvaltningen vedr. Forsikring af Frivillige - ulykkes- og ansvarsforsikring, som konkluderer, at det ikke er lovligt for kommunerne at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunerne
Beslutning

Helle orienterede om begge punkter.

§ 18 redegørelsen samt skrivelsen fra Statsforvaltningen fremsendes til Frivilligrådet.

Til toppen


3. Status på samarbejdsaftaler


Resume

Sagsforløb:

Byrådet har bevilget 200.000 kr i 2014 til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og rehablitering har ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Status på arbejdet siden sidst og plan for afrunding af projektperioden v. Anne Lund Mathiesen

Beslutning

Anne Lund fremlagde en afsluttende status.

Der har været afholdt dialogmøder med:

1. Besøgstjenesterne - 4 timers møde med 35-40 delt. Mødet faciliterede dialogen mellem foreningerne og de kommunale ansatte, samt foreningerne imellem.

Gruppearbejde om input til en generel samarbejdsaftale for dette område.

Derefter har Anne holdt møde med hver enkelt forening igen for at få rettet den generelle aftale til, så den passer til dem hver især.

2. Seniorklubberne/pensionistforeningerne

2 timers møde med ca. 30 deltagere. Formidling af foreningernes arbejde og ønsker til samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftaler er på plads.

3. Patientforeninger

2 timers møde med ca. 25 deltagere. Formidling af foreningernes arbejde og ønsker til samarbejdsaftale.

Samarbejdsaftaler er på plads for de fleste.

De kommunale medarbejdere, der har deltaget i dialogmøderne er leder af aktivitetsområdet , områdeledere og medarbejdere fra hjemmeplejen, konsulent og ældrekonsulenter, leder af forebyggelse og rehabilitering.

Der er nu 44 samarbejdsaftaler på plads. (der mangler endelig godkendelse af 2 ).

Der er ikke lavet aftaler vedr. Natteravnene, Krudtuglerne, Indre Mission ( som starter besøgstjeneste op)

Anne har tillige været primus motor i research på muligheden for at få en webbaseret platform med oplysninger om alle foreningernes kontakter og aktiviteter.

Marselisborg har udviklet en løsning, som p.t. kun omfatter ældreområdet og som er dyr.

Odense Kommune har udviklet "Paletten". Opfinderne vil gerne søsætte en proces, hvor den udvides til andre fynske kommuner - og vi må gerne være med, hvis vi kan/vil.

Anne har involveret IT-chef og webredaktør i Brønderslev Kommune - og dermed også muligheden for at søge midler i det lokale digitaliseringsforum.

Det er nu Ellen Støve, projektmedarbejder på aktivitetsområdet, der har overtaget tovholderfunktionen ift. den videre proces.

Hvis vi får et projekt beskrevet, der får penge, så skal der nedsættes en arbejdsgruppe for at udvikle, teste, implementere og vedligeholde platformen.

Anne Lund og Knud Jørgensen ser, at der er behov for en eller anden form for frivilligkonsulent, hvis kommunen ønsker at udvide og videreudvikle samarbejdet med de frivillige.

Ole Jespersgaard fremhæver, at det er svært at finde penge til, når der skal findes så store besparelser.

Helle Rasmussen foreslår, at man kunne tænke i andre modeller - f.eks. at der i relevante områder/inst. er én medarbejder, der har en tovholderfunktion ift. samarbejdet med de frivillige ( rekrutterring, kommunikation, planlægning, koordinering, etc)

Anne mødes med Knud og Helle for endelig afrapportering af projektarbejdet.

Stor ros til Anne for et rigtig flot stykke arbejde!

Helle laver afrapportering til Social- og Sundhedsudvalget incl. regnskab. Det overskud der er vil Frivilligrådet foreslå bliver overført til 2015 til brug for opfølgning på samarbejdsaftalerne.

Til toppen


4. Status på ansøgninger til evaluering af samarbejdsaftalerne


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet besluttede på sit møde d,. 27.10.2014 at søge fondsmidler til at evaluere samarbejdsaftaler og evt. at igangsætte nogle af de ideer, der kommer frem i processen.

Status og tilbagemelding på ansøgningerne v. Knud Jørgensen

Beslutning

Der er kommet afslag på begge ansøgninger.

Til toppen


5. Stormøde for foreningerne d. 3. marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Der afholdes stormøde for de frivillige foreninger d. 3. marts i Hjallerup Kulturhus

Anne præsenterer udkast til invitation.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet afholder hvert forår et stormøde for alle interesserede om det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 20. maj 2014, at temaet for stormøde for det frivillige sociale arbejde i marts 2015 skal være: Rekruttering og fastholdelse af frivillige - og hvordan breder man ansvaret ud, så det bliver et fælles ansvar i foreningerne?

Oplægsholder bliver Charlotte Juul Thomsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense.

Arrangementet holdes d. 3. marts 2015 i Hjallerup Kulturhus.

Målgruppen er ledere, mellemledere, tovholdere og andre interesserede i foreningerne.

Beslutning

Anne laver invitation til mødet.

Helle sender pressemeddelelse til Oplandsavisen og ØA.

Til toppen


6. Frivilligmesse 2015


Resume

Sagsforløb:

Der lægges op til at afholde en Frivilligmesse i slutningen af september 2015.

Frivilligmessen afholdes på Dronninglund Gymnasium i slutningen af september.

Status på arbejdet fremlægges af Knud Jørgensen

Sagsfremstilling

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Interesserede foreningsrepræ. var samlet til møde tirsdag d. 18. november kl. 15-17

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de frivillige foreninger, som har holdt 2 møder i november og januar.

Frivilligmessen afholdes på Dronninglund Gymnasium i slutningen af september.

Beslutning

Knud Jørgensen har skrevet med inspektøren på Dronninglund Gymnasium og fået tilsagn om at vi godt kan afholde messen der lørdag d. 26. september.

Afholdelse på gymnasiet åbner bl.a. for muligheden for at tænke Projekt Frivillig ind i messen. Her kan unge mennesker få et diplom for at levere mindst 20 timers frivilligt arbejde. Lars Andersen er koordinator for Projekt Frivillig på Dronninglund Gymnasium.

Ideer til frivillige opgaver, som eleverne kunne inviteres til at udføre:

  • Musikalsk underholdning
  • PR-arbejde
  • Café-mad ( og tjene penge til studieture)
  • Aktiviteter for børn
  • Praktisk hjælp - opstilling, oprydning, m.v.

Derudover ide om, at Medielinien på skolen, som en del af undervisningen, kunne lave forskellige relevante produktioner om messen f. eks. en videodokumentar, eller lign. Og Operation Dagsværk på gymnasiet kan have en stand.

Der er møde i arbejdsgruppen igen d. 9. marts på Fristedet, Kirkens Korshær.

Anne og Knud udarbejder et udkast til invitation til frivilligmessen til foreningerne inden næste arbejdsgruppemøde.

Vi skal huske at reklamere for Frivilligmessen til stormødet d. 3. marts

Til toppen


7. Status på Frivilligpris 2015


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet er i gang med at undersøge muligheden for at indstifte og uddele en frivilligpris ift. det frivillige sociale arbejde.

Status ved Anne Lund Mathisen

Beslutning

Knud og Anne har lavet en aftale med Ken Poulsen i Sparekassen Vendsyssel om at give 10.000 kr. til Frivilligprisen.

Modydelse er omtale ifm uddeling af prisen.

Anne laver et oplæg til en folder om Frivilligprisen, som er klar til stormødet d. 3. marts.

Til toppen


8. Samarbejdsmøde med øvrige frivilligråd i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

Vi skal beslutte tid, sted, form og indhold.

Beslutning

Dette møde skydes til senere på året, når Frivilligmessen er vel overstået.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Til toppen


10. Fræværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Grethe Libergren havde meldt afbud til mødet

Til toppen

Opdateret 3. februar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach