Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 23. marts 2015
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole, Parkvej 61, Brønderslev, Teori 4
Tidspunkt: Kl. 19:30


Indholdsfortegnelse


11.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Ole Jespersgaard orienterede om, at Det Blå Hus opstarter et nyt tilbud om en ungdomsaften hver tirsdag aften. Målgruppen er de 18-35 årige. Det er muligt at lave mere brugerindddragelse med de unge og en af ambassadørerne fra "En af os"-kampagnen er med til at starte det op.

Til toppen


3. Indstilling fra Frivilligrådet vedr. § 18 ansøgninger 2015


Resume

Sagsforløb:

En gang om året uddeler Social- og Sundhedsudvalget midler fra § 18 puljen til frivilligt socialt arbejde efter ansøgning fra foreninger og enkeltpersoner. Der var deadline for ansøgninger d. 15. marts.

Der er 379.131 kr. til rådighed i § 18 -pulje i 2015.

Der er indkommet 69 ansøgninger fra foreninger som søger om ialt ca. 670.494 kr.

Dertil kommer, at det er besluttet, at Frivilligrådet hvert år tildeles 10.000 kr. til sine aktiviteter.

Forvaltningen foreslår desuden, at Frivilligrådet indstiller at reservere 10.000 kr. til den Frivilligmesse, som Frivilligrådet har taget initiativ til at organisere i samarbejde med en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige frivillige foreninger.

Endelig er der en årlig udgift på ca. 8.000 kr. til annoncering af § 18 puljen.

Frivilligrådet skal lave en indstilling til Social- og Sundhedsudvalget il fordeling af de 379.131 kr.

Indstilling

Der vedhæftes en oversigt over ansøgningerne med forvaltningens forslag til indstillinger.

Beslutning

Frivilligrådet tilslutter sig forvaltningens forslag til indstillinger til tilskud efter § 18.

Frivilligrådet tilslutter sig forvaltningens forslag om at reservere 10.000 kr. til Frivilligmesse 2015.

Bilag

Til toppen


4. Afrapportering vedr. samarbejdsaftaler


Resume

Sagsforløb:

Byrådet har bevilget 200.000 kr i 2014 til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og Rehablitering har ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Anne Lund Mathiesen har nu afleveret 42 samarbejdsaftaler og en rapport over arbejdsprocessen fra maj til dec. 2014.

Frivilligrådet skal drøfte rapporten og evt. en indstilling, som kan medsendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Introduktion

I perioden maj til december 2014 er et projekt blevet gennemført for Frivilligrådet med reference til Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen og med baggrund i en byrådsbeslutning if. budgetforlig for 2014.

Formålet har været at udarbejde samarbejdsaftaler med de frivillige sociale foreninger i Brønderslev Kommune. Der er blevet taget udgangspunkt i de foreninger, som i 2014 har ansøgt § 18-puljen om midler til gennemførelse af aktiviteter.

Samarbejdsaftaler

Ved projektets afslutning med udgangen af 2014 er i alt 40 samarbejdsaftaler blevet udarbejdet. Dertil kommer 2 samarbejdsaftaler, som er udarbejdet i starten af 2015

De i alt 42 samarbejdsaftaler er udarbejdet, således at 10 er indgået med patientforeninger, 10 med besøgstjenester, 4 med centerråd på relevante, kommunale plejecentre, 15 med seniorklubber/pensionistforeninger og 3 med øvrige, frivillige sociale foreninger. Alle er frivillige sociale foreninger funderet i Brønderslev Kommune.

Konklusion

Under afviklingen af dette projekt er der blevet knyttet kontakt til de enkelte frivillige sociale foreninger – og etableret en relation mellem disse og relevante parter i kommunen samt til Frivilligrådet, som har initieret projektet.

Kommunale parter

I forhold til de grupper af frivillige sociale foreninger, som det har været inden for projektets ramme at sætte fokus på, har det været tydeligt, at visse kommunale parter er motiverede for samarbejdet med de frivillige sociale foreninger og med stort engagement er gået ind i arbejdet med at etablere kontakt, relation og samarbejde.

For andre er det mindre tydeligt, på hvilken måde et samarbejde med de frivillige sociale foreninger kan bidrage til at løfte opgaver i forhold til udsatte borgere i Brønderslev Kommune. Dette kan forklares med manglende viden om den frivillige sociale indsats, manglende tid til at forholde sig til dette, og manglende forståelse af hvilke muligheder, en samordnet indsats kan åbne for i fremtiden.

Et væsentligt spørgsmål at stille er i den forbindelse: Hvordan kan vi sammen bidrage til at højne livskvaliteten for udsatte borgere i Brønderslev Kommune? Og væsentligt er det på samme måde at anerkende, at fagpersoner og frivillige kommer fra to forskellige verdener og derfor grundlæggende bidrager ud fra to forskellige forudsætningen. Omsorg for medmennesket må dog antages at være en fælles nøgle.

Perspektiv

Projektet viser, at såfremt kommunen ønsker en fastholdelse af relationen til de frivillige sociale foreninger, et styrket samarbejde og dermed frigørelse af de ressourcer, som findes i det frivillige landskab i Brønderslev Kommune, kræver det overblik, bevågenhed og opfølgning fra kommunens side.

Dette kunne virkeliggøres ved etableringen af en frivilligkonsulentfunktion, et frivilligkontor eller et frivillighus, hvilket ses i forskellige udformninger og fungerer med god virkning mange andre steder i landet.

Knaphed på ressourcer kan dog umuliggøre dette pt., hvorfor en decentralisering af konsulentfunktionen kunne være løsningen nu – og med god effekt, idet den aktuelle fagperson med ”dialog og samarbejde med frivillige” i sin opgaveportefølje ville være placeret inden for sit kendte fagområde og tættere på sine frivillige samarbejdsparter.

Beslutning

Frivilligrådet er meget tilfreds med det arbejde, der er blevet udført, som er mundet ud i de mange samarbejdsaftaler..

Sagen sendes videre til Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligrådet - årsberetning 2014


Resume

Sagsforløb:

Formanden for Frivilligrådet, Knud Jørgensen, har udarbejdet en årsberetning for 2014

Frivilligrådet drøfter og godkender beretningen

Sagsfremstilling

Frivilligråd. Årsberetning 2014.

10.marts 2014 blev der afholdt valgmøde til Frivilligrådet.

Der blev valgt og siden konstituerede Frivilligrådet sig:

formand Knud Jørgensen (Røde Kors, integration)

næstformand Birger Hebsgaard, Ældresagen i Brønderslev

Kirsten Duchwaider (handicap- og patientforeninger)

Grethe Libergren ( Vokssne)

Anne Lund Mathisen (børn)

Ole Jespersgaard (Socialudvalget)

Året 2014 har stået i samarbejdsaftalernes tegn. Der er indgået 44 samarbejdsaftaler mellem frivillige grupper/foreninger og de kommunale samarbejdspartnere de hver især har. Et kæmpearbejde er der udført fra foreninger og kommunale medarbejderes side. Et arbejde vi i Frivilligrådet håber og tror på, vil styrke samarbejdet til gavn for borgere der modtager det frivillige arbejde. En stor tak skal lyde til Anne Lund Mathisen for arbejdet med samarbejdsaftalerne.

§18midlerne har vi i Friviligrådet fået større indflydelse på, idet Socialudvalget har besluttet, at vores indstilling til fordeling af midlerne følges. Desværre er kommunens økonomiske situation af en sådan beskafenhed, at summen der bliver stillet til rådighed for §18 udddeling bliver beskåret i 2015.

I september 2014 afholdt vi Frivillig Fredag hos Borgmester Mikael Klitgaard, det skulle have været i haven, men p.g.a. vejret blev der fint dækket op i laden til de mange deltagere. Et meget vellykket arrangement, hvor flere frivillige grupper/foreninger fortalte om det arbejde de yder.

Frivillig fredag 2015 bliver til en Frivillig lørdag, idet vi er i fuld gang med at planlægge en Frivilligmesse lørdag den 26. september på Dronninglund Gymnasium, her er nedsat en arbejdsgruppe.

Beslutning

Beretningen godkendt.

Sagen sendes videre til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet

Bilag

Til toppen


6. Henvendelse fra Bedre Psykiatri vedr. frivillig indsats på Mødestedet i Dronninglund


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har modtaget et brev fra Bedre Psykiatri , Lokalafdeling Vendsyssel v. formand Ellen-Margrethe Pagter.

Henvendelsen handler om Mødestedet i Dronninglund, der 1. marts lukker som kommunalt drevet uvisiteret værested i socialpsykiatrien som led i budgetforliget for 2015.

Der er nu en gruppe frivillige, som arbejder på at videreføre et dagtilbud for målgruppen for Mødestedet i Dronninglund - heriblandt frivillige i Sind og Bedre Psykiatri.

Bedre Psykiatri spørger om Frivilligrådet kan rådgive de frivillige i etablering af en forening og være med til at støtte at der oprettes et kursus med henblik på at klæde de frivillige bedre på.?

Frivilligrådet skal diskutere henvendelsen.

Beslutning

Knud Jørgensen er i kontakt med de frivillige og støtter deres arbejde med foreningsdannelse.

Bilag

Til toppen


7. Henvendelse fra Asger Deth vedr. de frivilliges og kommunens opgaver og ansvar


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har modtaget 2 mails vedr. "Frivillighed" fra henholdsvis Asger Deth og Per Dissing Nielsen.

De 2 henvendelser rejser en række principielle spørgsmål om samarbejdet mellem det frivillige arbejde og de kommunale institutioner/opgaver.

Begge henvendelser er foranlediget af den konkrete sag vedr. lukning af Mødestedet som uvisteret tilbud i socialpsykiatrien i Dronninglund i forbindelse med besparelserne på budget 2015. Kommunen henviser fremover borgerene til at bernytte Det Blå Hus i Brønderslev, og støtter samtidig en gruppe frivillige i at etablere et fortsat værestedstilbud baseret på frivillige i Dronninglund.

Frivilligrådet skal drøfte de 2 henvendelser.

Beslutning

Knud Jørgensen redegjorde for de 2 henvendelser og udtrykte sin bekymring over og utilfredshed med, at kommunen nedlægger et værestedstilbud til borgerne i Dronninglund og samtidig støtter en gruppe frivillige med en fagperson i 3 måneder til at komme i gang med at stable et frivilligt drevet tilbud på benene til den samme målgruppe.

Ole Jespersgaard redegjorde for, at nedlæggelse af værestedstilbuddet i Dronninglund var en del af besparelserne i budget 2015. Brugerne er blevet henvist til at benytte værestedstilbuddet i Brønderslev i stedet.

En gruppe frivillige har så ønsket at etablere et tilbud - og det kan politikerne ikke så godt modsætte sig.

Helle Rasmussen gjorde opmærksom på, at der er tale om et uvisiteret tilbud - ikke et tilbud, man er visiteret til efter Serviceloven.

Knud Jørgensen pointerede, at problemstillingen set med hans øjne, ligger i, at kommunen, samtidig med at den nedlægger et tilbud, stiller en faglig medarbejder til rådighed for en gruppe frivillige i 3 måneder for at hjælpe dem i gang med at etablere et frivilligt tilbud.

På baggrund af drøftelserne konkluderede Knud Jørgensen, at det er Frivilligrådets holdning, at den rette procedure i sådanne situationer må være:

1. Kommunen beslutter evt. at spare ved at nedlægge tilbud til borgerne. Kommunen effektuerer dernæst besparelsen.

2. Hvis der er frivillige kræfter, der ønsker at etablere et frivilligt tilbud til samme målgruppe, så skal de selv tage initiativet til det og søge § 18 midler dertil.

Knud Jørgensen kontakter pressen med henblik på at offentliggøre Frivilligrådets holdning til sagen.

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af stormøde for foreningerne 3.3.2015


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet afholdt det årlige stormøde for foreningerne tirsdag d. 3.3.2015

FRIVILLIGES ENGAGEMENT - VÆK GNISTEN OG FÅ DEM TIL AT STRÅLE!

Charlotte Juul Thomsen fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense to udgangspunkt i ovenstående opfordring og satte fokus på både rekruttering, fastholdelse, uddelegering og ledelse i de frivillige sociale foreninger.

Målet var at inspirere de frivillige og give idéer til, hvordan de kan motivere frivillige i egen forening til et mere vedvarende engagement.

Der var ca. 35-40 deltagere i mødet.

Frivilligrådet skal evaluere arrangementet.

Beslutning

Det var et godt møde med mange interessante input til det frivillige arbejde.

Slides fra mødet sendes rundt til deltagerne.

Knud og Anne har lavet en artikel på baggrund af mødet som sendes til nordjyske.

Til toppen


9. Frivilligmesse 2015


Resume

Sagsforløb:

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Interesserede foreningsrepræsentanter var samlet til møde tirsdag d. 18. november kl. 15-17

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de frivillige foreninger og frivilligrådet, som har holdt 3 møder i november og januar og marts.

Frivilligmessen afholdes på Dronninglund Gymnasium lørdag d. 26. september kl. 11-16.

Arbejdsgruppen giver en status på processen og vi afklarer Frivilligrådets opgaver i forbindelse med messen.

Sagsfremstilling

Hvad er formålet med at afholde frivilligmessen?

Formålet med at afholde frivilligmessen er at vise, at frivilligt arbejde er for alle aldersgrupper (mangfoldighed) – fokus på både hygge, fællesskab, personlig udvikling, kompetenceudvikling, CV, meningsfyldt, menneskelige relationer både i det praktiske og i det ledelsesmæssige arbejde.

For foreninger – mulighed for at sælge sig selv, tiltrække nævnte interessenter, samarbejde på tværs, at få flere medlemmer, at få flere frivillige, udbrede kendskabet til det man laver, informere og nå flere borgere, som kan have glæde af den frivillige sociale indsats – opleve variationen i de frivillige sociale tilbud

Hvilke frivillige sociale foreninger ser vi som deltagere vedfrivilligmessen?

Udgangspunkt

§18-ansøgere

Vægt på mangfoldigheden, alle aldersgrupper, ikke en ny seniormesse

Kontakt tages til yderligere foreninger/frivillige grupper, som kan være potentielle deltagere på messen:

Børn/unge (Anne)

Tuba (børn/unge i alkoholramte familier – forløb)

Ventilen (unge, ensomhed – netværk)

Børns Voksenvenner (børn/unge)

Spejderne (børn/unge – spejdersamvirket)

Bedre psykiatri

Flygtningen/indvandrer (Knud)

Røde Kors

Kirken

Mælkebøtten

AOF

Voksen (Grethe og Marie)

Frivillige mentorkorps, Jobcenteret (Grethe)

Genbrugsbutikkerne (Grethe)

Det kirkelige område: Marie laver overblik over det kirkelige område + undersøge mht. det frikirkelige område (Marie)

Idrætsforeningerne (Helle)

Vi begrænser os foreløbig til at kontakte fritids- og specialguiderne vedr. særligt sociale projekter

Ældreområdet (Birger)

Pensionistforeninger, besøgstjenester, ældreidrætsforeninger, centerrådene

Handicapområdet (Kirsten)

Patientforeninger

Psykiatriområdet – Bedre Psykiatri, BIFOS, SIND, Alzheimerforeningen

Hvilket publikum vil vi gerne henvende os til med frivilligmessen?

Potentielt frivillige i alle aldre – og med interesse for hele det spektrum, som de deltagende frivillige sociale foreninger repræsenterer

Potentielle medlemmer af de frivillige sociale foreninger

Pårørende og bruger af de frivillige sociale foreninger

Nysgerrige borger i Brønderslev Kommune med interesse for den frivillige sociale indsats

OBS nydanskere

Hvordan har vi tænkt os, at frivilligmessen skal afvikles i praksis?

Bruger Dronninglund Gymnasium. Foreningerne har et område, hvor de kan præsentere deres aktiviteter. Vi vil opfordre til, at foreningerne (gerne på tværs) går sammen.

Vi laver ”speed dating” arrangement inden sommerferien, hvor foreningerne skal rystes sammen og ”finde hinanden” i forhold til at dele en stand/et område på messen – og lære hinanden at kende.

Vi laver ”balkort”, hvor vi fordeler et antal foreninger – som ved arrangementet før sommerferien skal snakke sammen – og lave en prioriteret opstilling af, hvem de kunne tænke sig at være sammen med på frivilligmessen i september.

Den 26. september starter messen kl. 11 og slutter kl. 16. Bustransport arrangeres – Knud spørger Jørns Busser. Program udarbejdes, hvor alle foreninger kan kort præsentere sig selv.

Hjælpere ved indgangen.

Projekt Frivillig – skal være paraply for involveringen af de unge på gymnasiet på dagen (op til – under – efter), modtager frivilligbevis. Præsenteres ved morgensamling umiddelbart efter sommerferien (Marie, Knud, Anne), tilmelding umiddelbart – henvisning til kontaktlærere på gymnasiet. OBS meget konkret på opgaver /projekter. Rektor skal sige noget.

Hvor og hvornår foregår messen?

26. september, lørdag, 11-16.

Tidsplan:

 • Medio marts: Konceptbeskrivelse af Frivilligmessen 2015 à Dronninglund Gymnasium (Anne)
 • Medio april:Kontakt til de foreninger, som ikke er på §18-listen (se ovenfor), for at informere om, at der kommer en frivilligmesse, og at vi gerne vil sende en invitation til dem – få kontaktoplysninger! (Navne/områder står ovenfor).

Kontaktoplysninger sendes til Helle: Helle.Rasmussen@99454545.dk

Invitation til foreningerne skal laves (Anne, Knud) udsendes til gruppen til gennemlæsning

Invitation udsendes (Vil I deltage med en stand på messen?) fx 15. april (Helle)

Opfølgning efter 8. maj (Helle sender liste med tilmeldte, ikke-tilmeldte kontaktes)

 • Medio maj: Frist for tilmelding til messen tirsdag den 19. maj
 • Medio juni: Fællesmøde (speed dating): Torsdag den 11. juni i det nye sundhedshus kl. 19-ca. 21.30 (Helle booker lokale). Arbejdsgruppen møder kl. 18.

Tilbagemelding til foreninger om samarbejdspartner – hvem/hvor?

 • August: Lancering af Projekt Frivillig/Frivilligmesse 2015 på Dronninglund Gymnasium (Anne, Knud, Marie). Tænk igennem, hvordan det skal siges. Tænk projekter/opgaver konkret. Tænk kontaktpersoner.

PR – flyers, plakater, elektronisk (facebook – Knud spørger Ole), andre sociale medier (projekt frivillig), kontakt til aviser/radioer/tv

Praktisk – tilbagemelding til foreninger om, hvem/hvor/tidspunkter/opstilling mv.

Næste møde i arbejdsgruppen: 3. juni kl. 15-17 i det nye sundhedshus

Beslutning

Frivilligrådet skal være med i arbejdsgruppen for at sikre ejerskab og gennemførelse af messen.

Alle skal være opmærksomme på at de har en opgave ift. dels at finde kontaktoplysninger på nye potentielle deltagere i messen indenfor eget området. Oplysningern skal sendes til Helle.

Vær opmærksom på opgaver og tidsplan i sagsfremstillingen.

Til toppen


10. Status på Frivilligpris


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har undersøgt muligheden for at indstifte og uddele en frivilligpris ift. det frivillige sociale arbejde

Knud og Anne har lavet en aftale med Ken Poulsen i Sparekassen Vendsyssel om at give 10.000 kr. til Frivilligprisen.

Modydelse er omtale ifm uddeling af prisen.

Anne har en folder om Frivilligprisen, som er blev uddelt til stormødet for foreningerne d. 3. marts.

Hvordan får vi yderligere promoveret Frivilligprisen m.h.p. at få indstillinger?

Sagsfremstilling

Der er nu fremstillet en folder med nedenstående tekst.:

Baggrund

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en frivilligpris.

Frivilligprisen vil fremover blive uddelt hvert år ved markeringen af Frivillig Fredag i september måned.

Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Prismodtageren

De indstillede kandidater til frivilligprisen har fx

 • udvist stort engagement og virkelyst for udsatte borgere i Brønderslev Kommune
 • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
 • fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden
 • ydet en usædvanlig indsat igennem en årrække.

Frivilligprisen

Vinderen af frivilligprisen vil modtage et diplom, en personlig gave og en pengegave på i alt kr. 10.000.

Prismodtageren beholder kr. 5000 og videregiver kr. 5000 til en anden frivillig social forening i Brønderslev Kommune.

Pengene skal i begge tilfælde bruges til at understøtte den konkrete, frivillige sociale indsats og/eller uddannelse af frivillige i foreningen.

Sparekassen Vendsyssel

Frivilligprisen er initieret af Frivilligrådet og sponseret af Sparekassen Vendsyssels lokalafdeling i Brønderslev.

Frivilligrådet takker Sparekassen Vendsyssel for sin støtte og anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Brønderslev Kommune.

Indstilling

Alle kan indstille en kandidat eller frivillig forening til frivilligprisen.

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde

 • beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde
 • begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen
 • evt. særlig fremhævelse.

Indstillingen sendes til Frivilligrådet, som på baggrund af de modtagne indstillinger vælger årets prisvinder.

E-mail: Ann.Corfixen@99454545.dk.

Prisuddeling

Sparekassen Vendsyssels Sociale Frivilligpris overrækkes ved Frivilligmessen 2015, som markerer den landsdækkende fejring af Frivillig Fredag.

Frivilligmessen 2015 afholdes lørdag den 26. september 2015 på Dronninglund Gymnasium.

Beslutning

Der er deadline for indstillinger d. 1. september 2015

Anne reviderer folderen og laver evt,. en elektronisk udgave på 1 side.

Den sendes ud elektronisk.

Folderen distribueres på Bibliotekerne, bogbus, borgerservice.

Sendes til Mette Krogh mht kommunens facebookside og hjemmeside.

Bilag

Til toppen


11. Evt.


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Ole Jespersgaard orienterede om, at der er officiel indvielse i Brønderslev Sundhedshus fredag d. 22. maj kl. 14-16

Til toppen


12. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Birger Hebsgaard var fraværende

Til toppen

Opdateret 13. april 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach