Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 22. juni 2015
Lokale: Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, mødelokale 3
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Referatet godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

1. Orientering om "Mødestedets Venner"

Knud Jørgensen orienterede om en artikel i Nordjyske, som refererer, at det nye frivilligt drevne værested i Dronninglund, alligevel får lidt faglig hjælp efter opfordring fra en lokal politiker. Ved at konsultere referat fra mødet i Social- og Sundhedsudvalget, er det dog uklart, hvad der faktisk er besluttet.

Frivilligrådet drøftede de dilemmaer og udfordringer, der ligger i, at kommunen nedlægget et fagligt tilbud og i samme åndedrag beslutter at oprette et frivilligt tilbud og tilbyder at uddanne de frivillige.

Vil der stadig være forventninger om, at det er et fagligt tilbud?

Hvem har ansvaret, hvis der sker noget med med enten borgerne eller de frivillige?

Frivilligrådet ønsker punktet på dagsordenen til næste møde.

2. Orientering om budgetproces 2016

Helle Rasmussen orienterede om, at der i årets afdækningskatalog bl.a. figurerer et forslag om at spare 160.000 kr. på § 18 midlerne.

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 3. juni lavet en foreløbig prioritering af 8 afdækningsforplag - hvor forslaget der vedrøere § 18 midlerne er nr. 7.

Frivilligrådet mener ikke, der kan skæres yderligere i tilskuddene til det frivillige sociale arbejde, når man samtidig ønsker at udbygge samarbejdet med de frivillige.

Til toppen


3. Frivilligmesse og Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb:

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Arbejdsgruppen giver en status på processen .

Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de frivillige foreninger og frivilligrådet.

Frivilligmessen var tænkt afholdt på Dronninglund Gymnasium lørdag d. 26. september kl. 11-16.

Men på grund af for ringe tilslutning til Frivilligmessen fra de inviterede foreninger, besluttede arbejdsgruppen på sit seneste møde, at lave en mindre ambitiøs frivilligmesse i år.

Frivilligmessen flyttes til Frivillig Fredag d. 25. september kl. 14-17 og vil blive afviklet i det nye Sundhedshus i Brønderslev

De interesserede frivillige foreninger er indkaldt til informationsmøde onsdag d. 17. juni kl. 19 - 21.30 i Sundhedshuset

Arbejdsgruppen fremlægger status.

Beslutning

Knud Jørgensen gav en status og refererede fra informationsmødet med de frivillige foreninger. Der var mødt 30-35 repræsentanter fra ca. 18-19 foreninger op til mødet. Derudover har yderligere 4-6 foreninger meldt tilbage at de gerne vil deltage i messen. Der var fuld opbakning til at flytte arrangementet til Frivillig Fredag og til at afvikle det i Sundhedshuset. Foreningerne kom med mange ider til, hvordan boderne kan indrettes og hvilke aktiviteter de vil byde ind med.

Arbejdsgruppen har møde igen d. 23. juni. Her laves de endelige rammer for arrangementet og der udsendes et endeligt tilmeldingsskema til foreningerne.

Til toppen


4. Frivilligpris 2015


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har lavet en aftale med Sparekassen Vendsyssel om at give 10.000 kr. til en SocialFrivilligpris i 2015.

Modydelse er omtale ifm uddeling af prisen.

Der er udarbejdet en folder om Frivilligprisen, som er blev uddelt til stormødet for foreningerne d. 3. marts. og udsendt til alle foreninger i forbindelse med invitationer til Frivilligmessen.

Vi skal have iværksat yderligere distribution af folderne samt PR for frivilligprisen.

  • Folderen distribueres på Bibliotekerne, bogbus, borgerservice.
  • Sendes til Mette Krogh mht kommunens facebookside og hjemmeside.
  • Nordjyske og lokalaviserne

Der er deadline for indstillinger d. 1. september 2015

Beslutning

Anne Mathisen tilretter folderen, så det fremgår at prisen uddeles på Frivillig Fredag i Sundehdshuset.

Knud Jørgensen orientererl Ken Poulsen fra Sparekassen Nordjylland om ændringen.

Knud tager kontakt til Nordjyske med henblik på foromtale af prisen.

Helle sender den tilrettede folder til kommunens Mette Krogh mhp omtale på kommunens hjemmeside og facebook.

Til toppen


5. Udmøntning af Masterplan - frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I henhold til Masterplanen igangsættes det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med inddragelse af frivillige i Brønderslev Kommunes tilbud på Det Specialiserede Voksenområde.

Frivilligrådet foreslås at tage orientering om kommissorium samt tids- og milepælsplan til efterretning.

Sagsfremstilling

Frivilligsamarbejde bliver mere og mere udbredt i den offentlige sektor. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og øge livskvaliteten for borgere, der har brug for hjælp. Dermed bliver de frivillige et værdifuldt supplement til de opgaver, kommunerne ellers løser. I disse år, hvor diskussionerne om fremtidens velfærd er på sit højeste, er spørgsmålet om frivillige i kommunale institutioner blevet endnu mere relevant.

Det er forskelligt, hvordan frivilligsamarbejdet organiseres. Nogle steder er de frivillige organiseret i en forening, der samarbejder med den kommunale institution. Andre steder er det kommunen selv, der organiserer de frivillige.

Med afsæt i de fire udvalgte indsatsområder for 2015 og med et ønske om at udnytte denne mulighed i de kommunale tilbud, ses der behov for at arbejde med opgaven i forhold til inddragelse af frivillige, så mulighederne kortlægges, ligesom der skal laves aftaler for håndtering af opgaven. På den baggrund har Fagenheden for Sundhed og Velfærd valgt at arbejde ud fra en projektorganisering med udarbejdelse af kommissorium samt tids- og milepælsplan til igangsættelse af det strategiske og implementeringsmæssige arbejde med frivilligsamarbejde svarende til indholdet i Masterplanen.

I projektet er der særlig fokus på at sikre bred inddragelse og forankring. På den baggrund inviteres borgere, pårørende, frivillige, medarbejdere, ledere og andre interessenter ind i arbejdet som deltagere i projekt- eller arbejdsgrupper.

Kommissoriet samt tids- og milepælsplan for projektet fremsendes til rådet til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 28. april 2015, pkt. 6:

Ellen Lykke gav en kort orientering på mødet.

Handicaprådet finder det positivt, at der arbejdes mere målrettet med frivillige området.

Der var afbud fra Svend Erik Trudslev, Lars Bisgaard Andreasen – suppleant, Bettina Nielsen, Per Dissing, Asger Deth Jensen og Kaj Hansen.

Beslutning

Frivilligrådet finder det meget positivt, at Brønderslev kommune ønsker at øge samarbejdet med de frivillige indenfor Sundhed og Velfærd, og at der sættes en inddragende proces igang, der skal afklare rammerne for dette samarbejde.

Frivilligrådet har dog også følgende kommentarer til kommissoriet:

  • Afsnittet om Baggrund:

Det er Frivilligrådets holdning, at frivillige ikke kan have ansvar for den offentlige velfærd. De frivillige kan være et supplement til den off. velfærd.

Derfor mener Frivilligrådet, at det er uheldigt, at skrive: " ...levere bedre og billigere velfærd. Samarbejdet med frivillige ses som en måde dette imødekommes på...."

og "...opgør med at den offentlige sektor, som den sektor, der udelukkende leverer varen."

  • Brønderslev Kommune modtager ca. 984.000 kr. årligt i tilskud fra staten. Kommunen fordeler selv midlerne. For fuldstændighedens skyld, bør det med, at i 2015 er der afsat ca. 380.000 til uddeling til de frivillige foreninger og ca. 275.000 kr. til Kirkens Korshærs drift af værested for socialt udsatte.
  • Nederst side 2 bør der stå: Brønderslev Kommunes Frivilligråds skabelon....

Frivilligrådet ser frem til at blive inddraget i og bidrage til projektprocessen.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejdsmøde med øvrige frivilligråd i Vendsyssel


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

Vi skal beslutte tid, sted, form og indhold.

Indstilling

Frivilligråd, 19. januar 2015, pkt. 8:

Dette møde skydes til senere på året, når Frivilligmessen er vel overstået.

Beslutning

Knud Jørgensen laver en lille appetizer, som sendes ud til frivilligrådene i Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og Læsø for at vejre om der er interesse for at arrangere et fælles møde.

Mødet foreslås afholdt i maj 2016.

Helle udsender forespørgslen.

Til toppen


7. Opfølgning på samarbejdsaftaler mellem frivillgie foreninger og kommuinale samarbejdspartnere


Resume

Sagsforløb:

I 2014 havde Byrådet afsat midler til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og Rehablitering havde ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Der blev udarbejdet 44 samarbejdsaftaler og en rapport over arbejdsprocessen fra maj til dec. 2014.

Frivilligrådet skal drøfte, hvordan der kan følges op på de indgåede aftaler

Beslutning

Frivilligrådet finder det vigtigt, at der bliver fulgt op på de samarbejdsaftaler, der nu er indgået.

Frivilligrådet besluttede at udsende en mail efter sommerferien til de kommunale samarbejdspartnere med opfordring til at være opmærksomme på at følge op på aftalerne, og evt. revidere aftalerne, hvis der er behov for det.

Aftalerne er lagt i SBSYS ( kommunens elektroniske arkivsystem)

Til toppen


8. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Til toppen


9. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Ole Jespersggaard og Grete Liebergren var fraværende

Til toppen

Opdateret 12. august 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach