Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 23. november 2015
Lokale: Sundhedshuset. Tolstrupvej 91, møderum 3
Tidspunkt: Kl. 19:30


Indholdsfortegnelse


12.

1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Referatet godkendt

Til toppen


2. Evaluering af Frivilligmesse


Resume

Sagsforløb:

Frivilligmessen blev afholdt på Frivillig Fredag d. 25. september kl. 14-17 i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev.

Arbejdsgruppen giver en status fra evalueringsmødet.

Sagsfremstilling

Referat fra evalueringsmødet i arbejdsgruppen:

Evaluering af Frivillig Fredag/Frivilligmesse:

Overordet var det en rigtig fin Frivilligmesse med mange glade foreninger og ca. 300 besøgende
Sundhedshuset fungerede meget fint, som ramme for frivilligmessen. Der har kun været positive reaktioner fra foreninger og borgere.
Sundhedshuset vil godt kunne rumme lidt flere foreninger indenfor og flere aktiviteter udenfor.
Næste år vil vi skulle tage højde for at der vil være flere læger i huset.

Fin avisomtale med 3 artikler om frivilligt arbejde i Oplandsavisen op til messen. Interview med Knud i Nordjyske op til messen og fin omtale af uddeling af Frivilligprisen efterfølgende. Flot at få så store gratis annoncer i Oplandsavisen.
Næste år skal vi være opmærksomme på avisomtalen i den østlige ned. Måske forhandle om mindre gratis annoncer fordelt på to lokalaviser.
Vi skal være mere opmærksomme på at sponsor af den personlige gave også får presseomtale.

Programmet
Mikael Klitgaard holdt en god tale. Christina spillede og sang rigtig smukt.
Måske skal vi være mere klare på om et musikalsk indslag er baggrundsmusik eller ”koncert”.

Foreninger, der havde standene samarbejdede kun i mindre omfang om udsmykning og aktiviteter.
Kagebordet var overdådigt.

Ole Jespersgaard vil gerne holde tale næste år.

Andet
Vi skal overveje hvordan vi næste år kan få flere af de herboende flygtninge til at komme og deltage i messen.

Beslutning

Frivilligrådet tilslutter sig arbejdsgruppens evaluering.

Frivilligmessen blev også omtalt i lokalradioen.

Til toppen


3. Evaluering af Frivilligpris


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en frivilligpris.

Frivilligprisen blev for første gang uddelt ved markeringen af Frivillig Fredag d. 25. september 2015. Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Frivilligprisen er initieret af Frivilligrådet og sponseret af Sparekassen Vendsyssels lokalafdeling i Brønderslev.

Der var indkommet 10 kandidater til Frivilligprisen - fra 11 indstillere. Og prisen gik i år til Annelise Strange-Møller fra Røde Kors og Kamillus.

Frivilligrådet skal evaluere Frivilligprisen og processen omkring uddelingenmht. eventuelle lændrnger til 2016.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frivilligrådet i Brønderslev Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en frivilligpris.

Frivilligprisen vil fremover blive uddelt hvert år ved markeringen af Frivillig Fredag i september måned.

Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Prismodtageren

De indstillede kandidater til frivilligprisen har fx:

  • udvist stort engagement og virkelyst for udsatte borgere i Brønderslev Kommune
  • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik
  • fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden
  • ydet en usædvanlig indsats igennem en årrække.

Frivilligprisen

Vinderen af frivilligprisen vil modtage et diplom, en personlig gave og en pengegave på i alt kr. 10.000.

Prismodtageren beholder kr. 5000 og videregiver kr. 5000 til en anden frivillig social forening i Brønderslev Kommune.

Pengene skal i begge tilfælde bruges til at understøtte den konkrete, frivillige sociale indsats og/eller uddannelse af frivillige i foreningen.

Sparekassen Vendsyssel

Frivilligprisen er initieret af Frivilligrådet og sponseret af Sparekassen Vendsyssels lokalafdeling i Brønderslev.

Frivilligrådet takker Sparekassen Vendsyssel for sin støtte og anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Brønderslev Kommune.

Indstilling

Alle kan indstille en kandidat eller frivillig forening til frivilligprisen.

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde

  • beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde
  • begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen
  • evt. særlig fremhævelse.

Prisuddeling

Sparekassen Vendsyssels Frivilligpris overrækkes ved Frivilligmessen 2015, som markerer den landsdækkende fejring af Frivillig Fredag.

Frivilligmessen 2015 afholdes fredag den 25. september 2015 i Sundhedshuset i Brønderslev.

Beslutning

Retningslinierne revideres fremadrettet, således, at prismodtageren skal dele prisen med en forening, som prismodtageren ikke selv er frivillig i.

Sparekassen Vendsyssel har tilkendegivet, at de gerne vil sponsorere prisen igen næste år.

Vi skal finde ny sponsor til den personalige gave.

Til toppen


4. Samarbejdsaftale med Boligforeningen PM afd. 1, 11 og 15


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet har fået en henvendelse fra Boligforeningen P.M.s afdelinge 1, 11 og 15 med ønske om samarbejde ift. den boligsociale helhedsplan.

Frivilligrådet skal drøfte og tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet har fået en henvendelse fra Boligforeningen P.M.s afdelinge 1, 11 og 15 med ønske om samarbejde ift. den boligsociale helhedsplan.

De vil gerne etablere en samarbejdsaftale med Frivilligrådet - nærmere specifikt omkring den aktivitet, de kalder for Medborgerdag. Aktiviteten er meget enslydende med rivilligmessen.
De vil gerne etablere et samarbejde, der går ud på, at vi får så mange af beboerne som muligt til at gæste frivilligmessen og benytte sig af de tilbud, som de frivillige sociale foreninger har til borgerne. Mange af beboerne i de tre boligområdet har også ressourcer til at bidrage som frivillige i de frivillige sociale foreninger.

De ønsker et møde først i det nye år.

De har ligeledes medsendt et udkast til en samarbejdsaftale.

Beslutning

Frivilligrådet bakker op om samarbejdsaftalen med Boligforeningen mhp at de afholder "Medborgerdag" for beboerne ved at invitere dem alle med til Frivilligmessen 2016

Til toppen


5. Opfølgning på samarbejdsaftaler


Resume

Sagsforløb:

I 2014 havde Byrådet afsat midler til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering havde ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Der blev udarbejdet 44 samarbejdsaftaler og en rapport over arbejdsprocessen fra maj til dec. 2014.

Frivilligrådet finder det vigtigt, at der bliver fulgt op på de samarbejdsaftaler, der nu er indgået.

Hvad er status herpå?

Beslutning

Helle Rasmussen tager kontakt til de relevante kommunale ledere og opfordrer dem til at indkalde til samarbejdsmøde og opdatere samarbejdsaftalerne.

Til toppen


6. Forberedelse af stormøde 2016 for frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet afholder hvert forår et stormøde for alle interesserede om det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet skal drøfte tema og form for stormødet til foråret 2016

Beslutning

Frivilligrådet foreslår et foredrag med Poul Nyrup Rasmussen engang i starten af april måned.

Ole Jespersgaard tager kontakt til Poul Nyrup.

Til toppen


7. Fællesmøde med de øvrige frivilligråd i Nordjylland


Resume

Sagsforløb:

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

På sit møde d. 19. januar besluttede Frivilligrådet at udsætte dette møde til Frivilligmessen er vel overstået.

Helle Rasmussen har skaffet kontaktoplysninger om de øvrige Frivillig.

På den baggrund skal Frivilligrådet genoverveje, hvad formålet og indholdet af et sådant møde skal være.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 27. oktober 2014, at invitere de andre frivilligråd i nabokommunerne til et fællesmøde til foråret.

På sit møde d. 19. januar besluttede Frivilligrådet at udsætte dette møde til Frivilligmessen er vel overstået.

På sit møde d. 22. juni besluttede Frivilligrådet, at udsende en lille appetizer til frivilligrådene i Jammerbugt, Hjørring, Frederikshavn og Læsø for at vejre om der er interesse for at arrangere et fælles møde.

Mødet foreslås afholdt i maj 2016.

Helle Rasmussen har haft kontakt til de 4 kommuner for at få kontaktoplysninger på de respektive frivilligråd. Det er ikke alle kommunerne, der har et frivilligråd.

Jammerbugt Kommune: Det er Frivillighusets bestyrelse der er Frivilligråd her.

Hjørring Kommune: Har ikke et Frivilligråd; men Folkeoplysningsudvalget, Frivillighedens Huse og Frivilligcenter Hjørring.

Frederikshavns Kommune: Der har været et frivilligt råd i Frederikshavn – men uden aktiviteter i de sidste 15 år. De har i stdet De Frivilliges Hus

Læsø Kommune: Har ikke et frivillighedsråd, men vil gerne give indbydelsen videre til et af de råd de har, alt afhængig af fokusområde.

På den baggrund skal Frivilligrådet genoverveje, hvad formålet og indholdet af et sådant møde skal være.

Beslutning

Arrangementet udsættes til efteråret 2016

Til toppen


8. Ansøgning fra Diabetesforeningen om oversørsel af midler


Resume

Sagsforløb:

Henvendelse fra Diabetesforeningen, som anmoder om at overføre uforbrugte § 18-midler til et nyt arr. i foråret 2016.

Frivilligrådet skal tage stilling til henvendelsen.

Sagsfremstilling

Diabetes foreningen skriver, at der ikke var tilslutning til arrangement den 28.oktober 2015 om fod- og sårbehandling, hvorfor det blev aflyst.

De anmoder derfor om, at beløbet kan anvendes til et kommende arrangement den 12. april 2016 med

forfatteren Agnete Odgaard-Jensen om emnet:

Medvind i modgang.

Agnete Odgaard-Jensen har diabetes og er som følge heraf blevet blind.

Hun vil bl.a. fortælle om negative følelser, dårlig samvittighed, modløshed, ensomhed til positive evner, venskaber m.v.

Beslutning

Videresendes til Social- og Sundhedsudvalget

Til toppen


9. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Anne Lund Mathiesen

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om, at Anne Lund Mathiesen har trukket sig som formand for Red Barnet og dermed også fra sin plads i Frivilligrådet.

Åse Jacobsen er konstitueret som ny formand i Red Barnet indtil generalforsamling i januar. Anne har opfordret Åse til at overveje at overtage pladsen i Frivilligrådet.

Der blev ikke valgt suppleanter ved sidste valg til Frivilligråd.

Til toppen


11. datoer for møder i 2016


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Frivilligrådets møder holdes i 2016 på følgende datoer:

8. marts kl. 19.00

3. maj kl. 19.00

16. august kl. 19.00

15. november kl. 19.00

Til toppen


12. evt.


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Kirkens Frivilligudvalg holder foredragsar.. med Margrethe Stenild om kommunikation og samspil i det frivillige arbejde. Grethe sender datoen rundt.

Integrationsrådet tager initiativ til at kalde relevante foreninger sammen for at drøfte samarbejde om de mange nye flygtninge

Til toppen

Opdateret 24. november 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach