Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 17. marts 2016
Lokale: Sundhedscenter Vest, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet bedes godkende referat fra mødet den 23. november 2015.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


2. Orientering om udvikling i samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen


Resume

Sagsforløb:FR

Orientering om udviklingen i samarbejde med det frivillige område.

Sagsfremstilling

Direktør Henrik Aarup-Kristensen, Fagenheden for Sundhed og Velfærd, orienterer om udviklingen i samarbejde med det frivillige område i Brønderslev Kommune.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet tager sagen til orientering.

Beslutning

Frivilligrådet tog orienteringen til efterretning.

Frivilligrådet aftalte med Henrik Aarup-Kristensen at arbejde hen imod at arrangere et stormøde for de frivillige sociale foreninger til efteråret (efter uge 42) om udvikling af samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen. HovedMEDudvalget inviteres med til mødet.

Til toppen


3. § 18 redegørelsen 2014 - det kommunal samarbejde med frivillige sociale foreninger


Resume

Sagsforløb: FR/SS

§ 18-redegørelsen er en kvantitativ analyse af kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde.

Social og Sundhedsudvalget bedes tage § 18-redegørelsen for 2014 vedrørende kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger til orientering.

Sagsfremstilling

§18-redegørelsen er Ankestyrelsens årlige status for kommunernes støtte til det frivillige sociale arbejde.

Kommunerne kan støtte det frivillige sociale arbejde på flere måder. Efter servicelovens § 18 kan der ydes direkte økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde, men herudover kan kommunerne også give anden økonomisk støtte eksempelvis til frivilligcentre, frivilligkonsulenter med videre og i form af lokale eller sekretariatsbistand og annoncering.

Den kvantitative analyse af kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger viser igen i 2014, at der er stor forskel på hvor meget de enkelte kommuner udbetaler i støtte til det frivillige sociale arbejde.

I årets rapport sammenlignes § 18 støtte og øvrig økonomisk støtte pr. indbygger – og inddeles i 4 hovedgrupper:

  • Under 20 kr. pr. indbygger
  • 20-34,90 kr. pr. indbygger
  • 35-49,90 kr. pr. indbygger
  • 50 kr. og derover pr. indbygger

Brønderslev Kommune har i 2014 brugt 32 kr. pr. indbygger i alt – mod 19 kr. i 2013. Stigning i 2014 skyldes bl.a. indsatsen for at få udarbejdet samarbejdsaftaler med de frivillige foreninger og spis sammen-projektet.

I de foreninger, der modtager § 18 tilskud i Brønderslev Kommune, er målgruppen først og fremmest de ældre (ca. 50%) og dernæst sygdomsgrupper.

9 ud af 10 kommuner yder desuden andre former for støtte til foreningerne for eksempel i form af sekretariatsbistand, lokaler, annoncer, konsulentbistand eller lignende.

Brønderslev Kommune modtog i 2014 984.000 kr. i bloktilskud og udbetalte 670.306 kr. til frivilligt socialt arbejde, fordelt på 395.663 kr. til den årlige uddeling til 60 forskellige frivillige foreninger og 274.643 til Fristedet, Kirkens Korshær.

Brønderslev Kommune ydede tillige støtte til udarbejdelse af samarbejdsaftaler, spis sammen-projektet, motionstilbud i patientforeninger og pårørendegrupper i psykiatrien.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager § 18-redegørelsen for 2014 vedrørende kommunernes fordeling af midler til frivillige sociale foreninger til orientering.

Beslutning

Frivilligrådet opfordrer Social- og Sundhedsudvalget til at afsætte en større andel af bloktilskuddet vedr. § 18 midler til uddeling til de frivillige foreninger.

Bilag

Til toppen


4. Den frivillige sociale indsats - Frivilligrapporten 2014


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrapporten sætter fokus på danskernes frivillige arbejde: frivillige i det sociale frivillige arbejde, frivillige sociale foreninger og organisationer samt kommunerne.

Social og Sundhedsudvalget bedes tage Frivilligrapporten 2014 til orientering.

Sagsfremstilling

Frivilligrapporten 2014 er den 3. i rækken fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der systematisk følger det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrapporten 2014 viser bl.a., at 4 ud af 10 danskere indenfor det seneste år har været engageret i frivilligt arbejde. Antallet af timer danskerne bruger på frivilligt arbejde er steget på to år fra 350 mio. til 365 mio. timer - altså 1 million frivilligtimer om dagen. Rapporten dokumenterer også, at der ikke er blevet flere frivillige, men at de frivillige er blevet mere aktive og engagerer sig på flere områder end tidligere.

Hvorfor deltager danskerne i frivilligt arbejde?

At hjælpe andre står allerøverst på listen over grunde til, at danskerne deltager i frivilligt arbejde. Modsat er muligheden for at forbedre sit CV og jobmuligheder kun vigtig for ganske få frivillige, ofte unge. For 6 ud af 10 frivillige er muligheden for at indgå i et aktivt fællesskab også en betydningsfuld grund til, at de er engageret i frivilligt arbejde.

Markant øget kommunal prioritering

Tal fra Frivilligrapporten viser, at foreningerne har fået flere brugere. Derudover fortæller mere end halvdelen af foreningerne, at kommunerne i stærkt stigende grad efterspørger foreningernes engagement i tilbud og projekter.

Frivilligrapporten viser også, at 3 ud af 4 kommuner, der har deltaget i undersøgelsen, systematisk inddrager frivillige i kommunale aktiviteter, hvilket er tæt på en fordobling på kun 4 år. I 2014 indtænker mere end hver anden kommune foreningerne, når de udvikler kommunale politikker og handleplaner på især velfærdsområdet, mod kun hver femte kommune i 2012.

De seneste år har kommunerne afsat markant flere ressourcer til deres interne arbejde med det frivillige område. Blandt de kommuner, der har deltaget i Center for Frivilligt Socialt Arbejdes undersøgelse er fx antallet af kommunale fuldtidsstillinger steget med knap 40 % fra 2012 til 2014. I gennemsnit betyder det en stigning fra 2,4 fuldtidsstillinger i 2012 til 3,3 fuldtidsstillinger i 2014 pr. kommune.

Udvalgte nye tal om det frivillige engagement

·42 % af danskerne er frivillige i 2014 - i Nordjylland er det 50 %

·De frivillige giver 365 millioner timer om året

·Ældre og unge bruger mere tid på frivilligt arbejde end andre aldersgrupper

·Kun 10 % af unge på kontanthjælp deltager i frivilligt arbejde

·Mænd og kvinder er nu lige frivillige

·6 ud af 10 frivillige lægger vægt på fællesskab i deres frivillige engagement

·Foreningerne har fordoblet antallet af brugere siden 2012

·Mere end halvdelen af foreningerne oplever øget kommunal interesse

·3 ud af 4 kommuner har øget samarbejdet med frivillige sociale foreninger

·72 % af kommunerne inddrager frivillige i egne kommunale aktiviteter mod 41 % i 2012

Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapporten 2014. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2015.

Om Frivilligrapporten

Frivilligrapporten er den tredje undersøgelse af det frivillige arbejde i Danmark med særligt fokus på det sociale område. Resultaterne er baseret på data fra 3 undersøgelser gennemført i perioden oktober 2014 - februar 2015:

  1. Befolkningsundersøgelse, som består af en telefonundersøgelse (1.001 interviews), en panelundersøgelse (5.630 interviews) og en online spørgeskemaundersøgelse (451 besvarelser)
  2. Organisationsundersøgelse – her deltog 494 frivillige sociale organisationer
  3. Kommuneundersøgelse – her deltog i alt 78 kommuner.

Frivilligrapporterne er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde og finansieret af Social- og Indenrigsministeriet

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget tager Frivilligrapporten 2014 til efterretning.

Beslutning

Frivilligrådet tager Frivilligrapporten 2014 til orientering.

Bilag

Til toppen


5. Frivillig Fredag/Frivilligmesse og Stormøde 2016


Resume

Sagsforløb:FR

Frivilligrådet skal beslutterammerne for arrangementerne og igangsætte planlægningen af Frivillig Fredag /Frivilligmesse 2016 og stormøde 2016.

Sagsfremstilling

Frivillig Fredag er Danmarks frivillighedsdag, hvor frivilligheden hyldes med aktiviteter i hele landet. I år afholdes Frivillig Fredag den 30. september. Sidste år blev dagen markeret i Brønderslev Kommune med en Frivilligmesse i Sundhedshuset og uddeling af den nyindstiftede sociale Frivilligpris. Der var stor opbakning til arrangementet og stor tilfredshed - både blandt de deltagende frivillige foreninger og de gæster, der kom til arrangementet.

Temaet for Frivillig Fredag 2016 er "Veje til deltagelse" og handler om det store potentiale, frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med. Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Der er imidlertid en tendens til, at det primært er de veluddannede, og de der er i arbejde og er en del af sociale netværk, der er frivillige, mens andre grupper ikke i samme omfang er frivillige. Det gælder fx ikke-vestlige indvandrere, mennesker med sygdom eller handicap, og mennesker uden for arbejdsmarkedet, der oftere står uden for de frivillige fællesskaber. Frivilligheden kan være en vej til at skabe deltagelse og sammenhængskraft i samfundet. Flere undersøgelser peger på, at deltagelse i frivillige fællesskaber har en positiv indvirkning på både fysisk og mental sundhed og følelsen af lykke og mening i tilværelsen.

Frivilligrådet har tillige tradition for at afholde et stormøde for alle de frivillige sociale foreninger. Det er ikke lykkedes at få en aftale i stand med Poul Nyrup som foredragsholder, som aftalt på sidste møde. Frivilligrådet skal derfor drøfte, om dette års stormøde i stedet kunne være et planlægningsmøde af Frivilligmessen, hvor der sættes fokus på:

  • Hvordan kan temaet om "Veje til deltagelse" bringes ind i årets Frivilligmesse/Frivillig Fredag i Brønderslev Kommune?
  • Hvordan kan foreninger i Brønderslev Kommune arbejde med at få nye grupper af frivillige med?


Mødet kunne arrangeres som et dialogmøde, hvor man ved hjælp af en bestemt metode strukturerer snakken ved bordene, så vi sikrer at alle deltager.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet træffer beslutning omrammerne for arrangementerne og igangsætte planlægningen af Frivillig Fredag /Frivilligmesse 2016 og stormøde 2016.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede, at Frivilligmesse afholdes dagen efter Frivillig Fredag - Lørdag d. 1. oktober 2016 kl. 13-16 i Sundhedshuset i Brønderslev.

Arbejdsgruppen vedr. Frivilligmesse indkaldes til møde snarest.

Der inviteres til møde for interesserede foreninger ultimo maj/primo juni måned.

Frivilligrådet besluttede under pkt. 2, at stormødet 2016 udskydes til efteråret og vil have udvikling af samarbejdet mellem de frivillige og kommunen som tema.

Til toppen


6. Den Sociale Frivilligpris 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal fastlægge en plan for lancering og uddeling af Den Sociale Frivilligpris 2016 samt finde en ny sponsor til den personlige gave.

Sagen fremsendes til drøftelse i Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Den sociale Frivilligpris på 10.000 kr. er initieret af Frivilligrådet og sponseret af Sparekassen Vendsyssel. Frivilligprisen blev uddelt for første gang i 2015 på Frivillig Fredag.

Frivilligprisen gives for at påskønne en frivillig person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Frivilligrådet evaluerede retningslinjerne for uddelingen på sit møde d. 23. november 2015, og besluttede at revidere dem, således at prismodtageren skal dele prisen med en forening, som prismodtageren ikke selv er frivillig i.

De reviderede retningslinjer vedhæftes som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, atFrivilligrådet fastlægger køreplan for lancering og uddeling af Den Sociale Frivilligpris 2016 samt finde en ny sponsor til den personlige gave.

Beslutning

Frivilligrådet tilsluttede sig det eftersendte udkast til revideret folder for Frivilligprisen 2016.

Pjecerne vedfr. Frivilligprisen 2016 sendes ud til foreningerne sammen med invitation til møde om Frivilligmesse 2016.

Frivilligprisen annonceres tillige på kommunens hjemmeside og facebook, samt i dagspressen.

Knud Jørgensen tager kontakt til Sparekassen Vendsyssel for bekræftelse af sponsoratet.

Grete Libergren tager kontakt til Badeanstalten for et sponsorat af den personlige gave.

Bilag

Til toppen


7. Henvendelse fra Mælkebøtten vedr. Medborgerdag


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet har modtaget en henvendelse fra Mælkebøttens ny ansatte projektleder Manuel Kazwah, som ønsker et møde vedrørende samarbejde om en Medborgerdag for beboerne.

Sagen fremsendes til Frivilligrådet til drøftelse.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet besluttede i møde den 23. november 2015 at bakke op om en samarbejdsaftale med Boligforeningens boligsociale helhedsplan ved at indgå i et samarbejde med henblik på. afholdelse af "Medborgerdag".

Nu har Frivilligrådet modtaget en henvendelse fra Manuel Kazwah, der er tiltrådt som ny projektleder i Mælkebøtten, som inviterer til samarbejde om Medborgerdagen.

I henvendelsen lægges der op til, at medborgerdagen skal være et særskilt arrangement, som skal foregå i afd. 11.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet drøfter henvendelsen og aftaler et samarbejdsmøde med Mælkebøtten.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede at fastholde at samarbejdsaftalen omhandler deltagelse af beboerne fra boligforeningen i Frivilligmessen i Sundhedshuset. Knud Jørgensen og Helle Rasmussen inviterer projektleder Manuel Kazwah til møde herom.

Bilag

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Helle Rasmussen orienterede om en henvendelse fra Velux-fonden, som ønsker hjælp til at arrangere et informationsmøde om mulighederne for at søge støtte hos fonden til støtte for aktive ældre.

Frivilligrådet besluttede at være arrangør af et sådant møde.

Helle Rasmussen orienterede om, at der måske er en afdeing af Headspace på vej i Brønderslev. Headspace yder rådgivning til unge med psykiske vanskeligheder.

Knud Jørgensen orineterede om, at det nationale Frivilligråd inviterer til møde om Frivillig Fredag den 14. april i Odense,

Frivilligrådet besluttede at ændre tidspunktet for næste møde den 4. april til kl. 16-18.

Til toppen


9. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ingen.

Til toppen

Opdateret 21. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer