Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 4. april 2016
Lokale: Sundhedscenter Vest, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 16:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Frivilligrådet bedes godkende referat fra mødet den 17. marts 2016.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Til toppen


2. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Kirsten Duchweider fraværende med afbud.

Til toppen


3. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Knud Jørgensen orienterede om, at Velux-fonden først kan komme tirsdag den 26. april og holde orienteringsmøde for de frivillige foreninger, der arbejder med ældre. Helle Rasmussen aftaler nærmere med Velux-fonden.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Til toppen


4. Tildeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2016


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 83 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der er målrettet socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet skal behandle de indkomne forslag og fremsende indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

  • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
  • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.
  • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2016 afsat kr. 394.786. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2016 er der indkommet 83 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om 973.406 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der som de forrige år reserveres 10.000 kr. til Frivilligmesse 2016, som er under planlægning af Frivilligrådet i samarbejde med repræsentanter fra en række frivillige foreninger. Frivilligmessen planlægges afholdt lørdag den 1. oktober 2016 som dette års markering af Frivillig Fredag.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Herudover foreslås anvendt 8.000 kr. til annoncering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger tilskud til organisationer, private m.fl. som foreslået i bilag med i alt 386.784 kr., heraf 10.000 kr. til frivilligmesse og 10.000 kr. til Frivilligrådet. Herudover foreslås 8.000 kr. anvendt til annoncering, hvorefter puljen er anvendt.

Beslutning

Frivilligrådet behandlede de indkomne ansøgninger og fremsender hermed indstilling til Social- og Sundhedsudvalget i vedlagte bilag.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Frivilligråd - årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Frivilligrådets formand har udarbejdet forslag til årsberetning for 2015 til godkendelse.

Sagen fremsendes til Frivilligrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Frivilligrådets formand har udarbejdet forslag til årsberetning for 2015.

I 2015 har Frivilligrådet haft fokus på følgende aktiviteter:

  • Stormøde for de frivillige foreninger den 3. marts 2015 om rekruttering og fastholdelse af frivillige.
  • Frivilligmesse på Frivillig Fredag den 25. september 2015.
  • Uddeling af Den sociale Frivilligpris.
  • Samarbejdsaftaler - afrapportering og opfølgning.
  • Indstilling til fordeling af § 18 midlerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Frivilligrådet godkender årsberetningen.

Beslutning

Frivilligrådet godkender årsberetningen.

Årsberetningen sendes ud til de frivillige sociale foreninger.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

Intet.

Kirsten Duchweider var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. april 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach