Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 16. august 2016
Lokale: Sundhedscenter Vest, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


3. Frivilligmesse 2016 - Frivillig Fredag


Resume

Sagsforløb: FR

Arbejdsgruppen vedr. Frivilligmesse og Frivillig Fredag fremlægger status på planlægningen for Frivilligrådet.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 17. marts 2016, at Frivilligmesse afholdes dagen efter Frivillig Fredag - lørdag den 1. oktober 2016, kl. 13-16, i Sundhedshuset i Brønderslev.

Frivilligrådet besluttede at aktivere den tidligere arbejdsgruppe samt indkalde til introduktionsmøde for interesserede foreninger inden sommerferien.

Arbejdsgruppen har holdt flere møder, og der har været afholdt informationsmøde for foreningerne.

Inden sommerferien blev der sendt invitationer samt tilmeldingsblanketter ud til foreningerne.

Arbejdsgruppen giver en mundtlig status på mødet.

Beslutning

Arbejdsgruppen gav en status på Frivilligmessen. Der er tilmeldinger fra ca. 20 foreninger, så Frivilligmessen bliver en realitet. Arbejdsgruppen holder møde igen den 6. september 2016.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Frivilligpris 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet skal følge op på plan for lancering og uddeling af Den Sociale Frivilligpris 2016 samt øvrige opgaver knyttet til prisuddelingen.

Sagsfremstilling

Den sociale Frivilligpris på 10.000 kr. er initieret af Frivilligrådet og sponseret af Sparekassen Vendsyssel. Frivilligprisen blev uddelt for første gang i 2015 på Frivillig Fredag.

Frivilligprisen gives for at påskønne en frivillig person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Fagforvaltningen for Sundhed &Velfærd foreslår, atFrivilligrådet følger op på nedenstående beslutninger fra udvalgets møde den 17. marts 2016:

  • Pjecerne vedr. Frivilligprisen 2016 sendes ud til foreningerne sammen med invitation til møde om Frivilligmesse 2016.
  • Frivilligprisen annonceres tillige på kommunens hjemmeside og Facebook, samt i dagspressen.
  • Knud Jørgensen tager kontakt til Sparekassen Vendsyssel for bekræftelse af sponsoratet.
  • Grete Libergren tager kontakt til Badeanstalten for et sponsorat af den personlige gave.
Beslutning

Sponsoratet til Frivilligprisen er konfirmeret.

Frivilligprisen er annonceret på kommunens hjemmeside og Facebookside.

Pjecerne er sendt ud til foreningerne.

Frivilligrådet aftalte, at Knud Jørgensen kontakter Nordjyskle for en omtale af Frivilligprisen.

Der er dd. motaget 4-5 indstillinger til prisen.

Helle Rasmussen udarbejder en oversigt over indkomne instillinger.

Frivilligrådet holder et kort tildelingsmøde 6. september 2016, kl. 16.30 - 17.00.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Planlægning af stormøde for de frivillige foreninger 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet planlægger årligt et stormøde for alle de frivillige sociale foreninger.

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 aftalte rådet med direktør Henrik Aarup-Kristensen, at dette års stormøde skulle sætte fokus på udviklingen af samarbejdet mellem Frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skal inviteres med til mødet.

Frivilligrådet bedes drøfte og præcisere formål, rammer, indhold og form på årets stormøde.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i mange år haft en Frivilligpolitik, som fastlægger de overordnede rammer for samspillet med det frivillige sociale arbejde.

I løbet af 2014 havde Byrådet på opfordring fra Frivilligrådet prioriteret midler til ansættelse af en projektmedarbejder, som fik udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og deres kommunale samarbejdspartner - efter samme skabelon.

I 2015/2016 har Hoved-MED-udvalget i Brønderslev Kommune haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' (se bilag).

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 deltiog direktør Henrik Aarup-Kristensen og fortalte om arbejdsgruppens arbejde. Det blev aftalt på mødet at der arrangeres et stormøde i efteråret med fokus på udviklingen af samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skal inviteres med til mødet.

Frivilligrådet bedes drøfte og fastlægge formål, rammer, indhold og form for stormødet:

  • Hvad skal være output fra stormødet?
  • Skal mødet kun have fokus på det frivillige sociale område?
  • Hvilke temaer skal drøftes?
  • Hvilken form skal mødet have?
  • Hvordan sikrer vi en involverende dialog?
  • Skal vi have en facilitator udefra til at lede mødet? (eks. fra Center for Frivilligt Arbejde)
Beslutning

Frivilligrådet besluttede:

At udbyttet af mødet skal være at fastholde og styrke de frivillige foreningers positive tilgang til samarbejdsaftalerne med de kommunale samarbejdspartnere

At vi skal drøfte, hvordan vi kan udbrede, udbygge og forankre samarbejdsaftalerne

At mødet skal holde sit fokus på de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde inden for § 18-området

At vi henvender os til Center for Frivilligt Socialt arbejde for at få en facilitator til mødet

At vi skal have fokus på, hvordan vi får foreningerne til at komme til mødet og får dem til at deltage aktivt på mødet.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Knud Jørensen orienterede om, at Brønderslev Kommune inviterer til Borgermøde om budget 2017 tirsdag den 30. august 2016, kl. 17-21. Tilmelding til Mette.Krogh@99454545.dk senest den 25. august 2016.

Helle Rasmussen orienterede om, at der til budgetforhandlingerne indgår et afdækningsforslag vedrørende § 18 midlerne på 160.000 kr.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Intet.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach