Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 15. november 2016
Lokale: Sundhedscenter Vest, Tolstrupvej 91, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Grete Libergren var fraværende.

Til toppen


2. Godkendelser af referat fra sidste møde


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Godkendt.

Grete Libergren var fraværende.

Til toppen


3. Evaluering af Frivilligmesse - Frivillig Fredag 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Der er afholdt Frivilligmesse 2016 i Sundhedshuset lørdag d. 1. oktober som bidrag til fejring af Frivillig Fredag.

Frivilligrådet skal evaluere Frivilligmessen 2016.

Sagsfremstilling

Frivilligmessen 2016 blev afholdt i Sundhedshuset lørdag den 1. oktober 2016.

Der var 22 deltagende foreninger med stande i fællesarealerne og café i kantinen, hvor de deltagende foreninger havde bagt til et stort kagebord.

Det Flyvende Kuffertcirkus underholdt børn og voksen i ca. ½ time.

Den Sociale Frivilligpris blev uddelt af Sparekassen Vendsyssel og gik i år til Diabetesforeningens Lokalafdeling i Brønderslev Kommune.

Årets tale blev holdt af Benthe Kilt, afgående leder af Aktivitetsområdet.

Op til Frivilligmessen havde Oplandsavisen bragt et stort opslag med 3-4 artikler om forskellige frivillige foreninger.

Igen i år fik vi sponsoreret store annoncer - denne gang i både Oplandsavisen og Østvendsyssel Avis.

Frivilligrådet bedes evaluere Frivilligmessen:

 • Hvad er det generelle indtryk af dagens forløb?
 • Levede besøgstallet op til foreningernes forventninger og hvem er det, der kommer?
 • Er Sundhedshuset stadig en god ramme for arrangementet?
 • Er der praktiske ting, vi skal være opmærksomme på til næste gang?
 • Hvor ofte skal der afholdes Frivilligmesse fremover?
 • Hvordan kan Frivilligmessen udvikle sig?

Under dette punkt inviteres medlemmer af arbejdsgruppen vedr. Frivilligmessen til at deltage.

Beslutning

Frivilligmessen var overordnet set vellykket..

Samlet set blev det en tydelig markering og fejring af det frivillige sociale arbejde med frivilligmessen i Sundhedshuset, og de mange artikler i lokalaviserne, samt de store sponsorerede annoncer.

Arrangementet klappede fint og der skabes mange kontakter mellem foreningerne.

Der kom dog fære publikummer end sidste år, hvor der også var en vis nyhedens interesse for at se Sundhedshuset. Og vores forsøg på at tiltrække børnefamilier med underholdning ved klovnen lykkedes ikke.

Patientforeningerne havde et godt samarbejde om standene og god dialog med hinanden. De har også fået et samarbejde i stand med Mælkebøtten, som gerne vil arrangere en sundhedsdag.

Opmærksomhedspunkter til næste gang:

Tipskuponen - må ikke blive det dominerende i kontakte mellem besøgende og standene

Små nye foreninger skal tages lidt i hånden og have lidt opmærksomhed.

Idéer til andre placeringer af frivilligmessen fremover:

 • Koble frivilligmessen på Bibliotekets kulturdag
 • Den Runde Pavillon.

Vi besluttede kun at afholde Frivilligmesse hvert 2. år fremover.

De øvrige år finder vi andre måder at fejre Frivillig Fredag på.

Der rundsendes oplæg om "Frivilligbørs" til inspiration.

Grete Libergren var fraværende.

Til toppen


4. Planlægning af stormøde for de frivillige foreninger 2016


Resume

Sagsforløb: FR

Frivilligrådet planlægger årligt et stormøde for alle de frivillige sociale foreninger.

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 aftalte rådet med direktør Henrik Aarup-Kristensen, at dette års stormøde skulle sætte fokus på udviklingen af samarbejdet mellem Frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skulle inviteres med til mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at stormødet udskydes til foråret 2017, da det ikke har været praktisk muligt at få det arrangeret til november 2016.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har i mange år haft en Frivilligpolitik, som fastlægger de overordnede rammer for samspillet med det frivillige sociale arbejde.

I løbet af 2014 havde Byrådet på opfordring fra Frivilligrådet prioriteret midler til ansættelse af en projektmedarbejder, som fik udarbejdet konkrete samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og deres kommunale samarbejdspartner - efter samme skabelon.

I 2015/2016 har Hoved-MED-udvalget i Brønderslev Kommune haft nedsat en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde et forslag til en fælles tværgående ramme for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Brønderslev Kommune. Arbejdsgruppen har udarbejdet 'Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune' (se bilag).

På Frivilligrådets møde den 17. marts 2016 deltiog direktør Henrik Aarup-Kristensen og fortalte om arbejdsgruppens arbejde. Det blev aftalt på mødet, at der arrangeres et stormøde i efteråret med fokus på udviklingen af samarbejdet mellem frivilligområdet og kommunen, og at Hoved-MED-udvalget skal inviteres med til mødet.

Frivilligrådet bedes drøfte og fastlægge formål, rammer, indhold og form for stormødet:

 • Hvad skal være output fra stormødet?
 • Skal mødet kun have fokus på det frivillige sociale område?
 • Hvilke temaer skal drøftes?
 • Hvilken form skal mødet have?
 • Hvordan sikrer vi en involverende dialog?
 • Skal vi have en facilitator udefra til at lede mødet? (eks. fra Center for Frivilligt Arbejde)

Supplerende sagsfremstilling:

Det har ikke været praktisk muligt at få stormødet arrangeret til november 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår derfor, at stormødet udskydes til foråret 2017.

Indstilling

Frivilligråd, 16. august 2016, pkt. 5:

Frivilligrådet besluttede:

at udbyttet af mødet skal være at fastholde og styrke de frivillige foreningers positive tilgang til samarbejdsaftalerne med de kommunale samarbejdspartnere
at vi skal drøfte, hvordan vi kan udbrede, udbygge og forankre samarbejdsaftalerne
at mødet skal holde sit fokus på de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde inden for § 18-området
at vi henvender os til Center for Frivilligt Socialt arbejde for at få en facilitator til mødet
at vi skal have fokus på, hvordan vi får foreningerne til at komme til mødet og får dem til at deltage aktivt på mødet.

Ole Jespersgaard og Kirsten Duchwaider var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådet besluttede at udskyde stormødet til 2017.

Grete Libergren var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Frivilligrådet har modtaget en invitation til et fællesmøde d. 8. december om frivillige i integrationsarbejdet . Invitationen sendes rundt til medlemmerne, som selv tilmelder sig mødet.

Grete Libergren var fraværende.

Til toppen


6. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: FR

Beslutning

Frivilligrådets møder i 2017. Afholdes alle i Sundhedshuset, Tolstrupvej 91, Brønderslev

Onsdag d. 1. marts kl. 16

Onsdag d. 17. maj kl. 16

Onsdag d. 16. august kl. 16

Onsdag d. 8. november kl. 16

Grete Libergren var fraværende.

Til toppen

Opdateret 18. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach