Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

År 2014-2017 Frivilligråd - Referat

Dato: 25. august 2014
Lokale: Nordjyllands Idrætshøjskole, Teori 4
Tidspunkt: Kl. 19:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Referatet godkendt

Til toppen


2. Orientering


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Helle Rasmussen fra Afdelingen for Forebyggelse og Sundhedsfremme orienterede om følgende:

 • Frivilligrådet er inviteret til at deltage med 2 repræsentanter til et budgetdialogmøde d. 4. september. Frivilligrådet udpeger Birger Hebsgaard og Kirsten Duchwaider til at deltage.

 • Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 20. august et tilskud fra § 18 midlerne til Osteoporoseforeningen på 5.000 kr. På grund af formandsskifte var ansøgningen ikke kommet ind til ansøgningsfristen i foråret.

 • Byrådet besluttede på sit møde i maj, at det restbeløb på ca. 48.000 kr., der var på § 18 midlerne fra 2013, alligevel ikke bliver overført til uddeling i 2014, men i stedet bliver lagt i kommunekassen.

 • I forbindelse med de igangværende budgetforhandlinger, er der udarbejdet et afdækningskatalog. Her figurerer et forslag om at spare 50.000 kr. årligt på § 18 midlerne. Frivilligrådet beslutter at sende et brev tilbudgetforhandlingerne, hvor de på linie med sidste år, gør opmærksom på, at Frivilligrådet gerne ser, at en større del af bloktilskuddet til det frivillige sociale arbejde bliver uddelt til foreningerne.

Til toppen


3. Frivillig Fredag d. 26. september 2014


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 20. maj at foreslå borgmester Mikael Klitgaard at invitere 2 repræsentanter fra hver af de foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde, til kaffebord i sin have Frivillig Fredag d. 26 september kl. 15–17 som en anerkendelse af det frivillige arbejde og med plads til at høre, hvad de har på hjertet og være i dialog med dem.

Det synes Mikael Klitgaard er en god ide og har sagt ja til arrangementet.

Frivilligrådet kommer med kaffe og kage – og giver evt. en hånd med ift. det praktisk.

Frivilligrådet skal planlægge de praktiske opgaver.

Økonomi

Udgifter til kaffe og kage afholdes af frivilligrådets årlige pulje til aktiviteter

Beslutning

De praktisk opgaver fordeles som følger:

 • Ole Jespersgaard kontakter Mikael Klitgaard vedr. behov for praktisk hjælp.

 • Grethe og Anne laver kaffe i kirkens lokaler og køber kage.

 • Helle sørger for indkøb af engangsservice m.v. og kaffe/the

 • Kirsten laver navneskilte

Da Knud Jørgensen er ude at rejse den dag, beder vi næstformanden Birger Hebsgaard om at byde velkommen på mødet.

Program for mødet:

Velkomst ved Frivilligrådet og Borgmesteren

Kaffe og kage

En runde, hvor 3-4 foreninger præsenterer deres arbejde og ønsker til samarbejdet med kommunen.

Fortsat snak ved bordene

Endnu en runde med præsentation af foreningerne

Frivilligrådet præsenterer ideen om en Frivilligmesse i 2015 og beder interesserede om at tilmelde sig en arbejdsgruppe.

Tak for i dag.

Anne Mathisen kontakter en række foreninger på forhånd og aftaler med dem, at de præsenterer sig.

Til toppen


4. Frivillig Fredag 2014 - invitation til foreningerne og PR


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

I forbindelse med Frivillig Fredags kaffebord hos borgmester Mikale Klitgaard, skal Frivilligrådet udarbejde invitation til de frivillige foreninger.

Frivilligrådet skal ligeledes skabe opmærksomhed omkring Frivillig Fredag samt det frivillige arbejde.

Anne Lund Mathiesen, projektmedarbejder, fremlægger konkret forslag til pressestrategi til drøftelse på mødet.

Beslutning

Anne Lund Mathisen laver et udkast til en invitation, som i denne uge sendes ud til foreningerne.

Anne er i dialog med journalist Birgit Eriksen om en artikelserie til Oplandsavisen. Der vil blive bragt 4 artikler med portrætter af frivillige foreninger de 4 tirsdage i september:

Ældre hjælper Ældre i Brønderslev

Red Barnet Brønderslev

Et centerråd

En patientforening

Hvis det kan lade sig gøre at få Østvendsyssel Avis til at skrive, så bliver der også en artikel eller to om foreninger i den østlige del af kommunen.

Anne inviterer tillige pressen til at deltage i Frivillig Fredag hos Borgmesteren

Til toppen


5. Status på udarbejdelsen af amarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og kommunale samarbejdspartnere


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 200.000 kr i 2014 til at understøtte arbejdet med at få udarbejdet samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale samarbejdspartnere.

Afdelingen for Forebyggelse og rehablitering har ansat Anne Lund Mathiesen i 15 timer pr. uge fra 1. maj og året ud som projektmedarbejder.

Status på arbejdet og den videre planlægning v. Anne Lund Mathiesen

Beslutning

Anne Lund Mathisen gav en mundtlig status på mødet.

Strategien har været først at besøge foreningerne og nogle af de ønsker til samarbejdet med kommunen som er fælles for dem er:

 • Bedre formidling af foreningernes tilbud

 • Videndeling - der er mange kompetencer og viden i foreningerne som kunne udbredes bedre

 • Samarbejde på tværs af foreningerne - fælles PR og profilering

 • Én fælles indgang til det frivillige arbejde i kommunen - eks. en frivilligkonsulent./kontaktpunkt

Anne og Helle har tillige holdt møde med ledere og konsulenter fra visitationen, hjemmeplejen, aktivtetsområdet og ældrekonsulenterne, for at drøfte muligheder og ønsker til samarbejdet med de frivillige foreninger.

Der afholdes nu i september et dialogmøde mellem alle de foreninger, der har besøgstjenester, og de kommunale ledere/medarbejdere på ældreområdet m.h.p. at involvere alle i at udvikle en ramme for en samarbejdsaftale på dette område, og dermed få en fælles drøftelse af, hvilke muligheder der kan ligge i samarbejdet fremadrettet.

Lignende dialogmøde planlægges senere med patientforeningerne.

Anne har undersøgt en mulighed for at få en it-platform for formidling af de frivllige foreningers tilbud til de ældre i kommunen. Marselisborg har udviklet én - men det koster penge.

Ole Jespersgaard foreslog, at Frivilligrådet i stedet undersøger mulighederne for at bruge Facebook som platform. Anne arbejder videre med det og undersøger, hvilke erfaringer andre har gjort sig med det.

Til toppen


6. Stormøde om det frivillige sociale arbejde marts 2015


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Frivilligrådet afholder hvert forår et stormøde for alle interesserede om det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet besluttede på sit møde d. 20. maj 2014, at temaet for stormøde for det frivillige sociale arbejde i marts 2015 skal være: Rekruttering og fastholdelse af frivillige - og hvordan breder man ansvaret ud, så det bliver et fælles ansvar i foreningerne?

Status på planlægning af mødet.

Beslutning

Anne Lund Mathisen kontakter oplægsholder fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense - Charlotte Juul Thomsen.

Vi afholder arrangementet i Hjallerup Kulturhus i løbet af marts 2015.

Til toppen


7. Frivilligmesse 2015


Sagsfremstilling

Der er lagt op til at lave en Frivilligmesse i Brønderslev Kommune i efteråret 2015 – ultimo september, så det falder samme uge som Frivillig Fredag. Frivilligmessen skal erstatte den seniormesse, som har været afholdt hvert andet år i en årrække.

Frivilligrådet besluttede på møsdet d. 20.5.2014, at indkalde relevante foreninger til et møde d. 20. november og her starte arbejdet med at udvikle et koncept for frivilligmessen samt få nedsat en arbejdsgruppe, der vil påtage sig opgaven at arrangere frivilligmessen.

Der skal have laves en invitation og planlægge mødet d. 20. november.

Frivilligrådet drøftede tillige muligheden for at indstifte en ny Frivilligpris.

Grethe Libergren og Anne Lund fremlægger et oplæg til drøftelser på mødet

Beslutning

Frivilligrådet fremlægger ideen om en Frivilligmesse 2015, når foreningerne alligevel er samlet på Frivillig Fredag og beder interesserede tilmelde sig en arbejdsgruppe.

Denne arbejdsgruppe indkaldes til møde d. 20 november.

Grethe og Anne fremlagde et oplæg til en Frivilligpris, som Frivilligrådet tilsluttede sig og gav grønt lys for at Grethe og Anne arbejder videre med det oplæg.

Oplægget kan læses her:

Frivilligpris – oplæg

Frivilligprisen

Brønderslev Kommune ønsker at anerkende det frivillige sociale arbejde med en frivilligpris. Frivilligprisen uddeles hvert år ved markeringen af Frivillig Fredag i september måned. Frivilligprisen gives for at påskønne en person, en forening eller en organisation, som har gjort en særlig frivillig indsats.

Prismodtageren har fx

 • udvist stort engagement og virkelyst for mennesker eller organisationer

 • skabt opmærksomhed på en ellers overset problematik

 • fremmet samarbejdet på tværs i den frivillige verden

 • ydet en usædvanlig indsat igennem en årrække.

Frivilligprisen består af

 • et diplom med tekst: MODTAGER AF FRIVILLIGPRISEN + ÅRSTAL og underskrift af formanden for Frivilligrådet i Brønderslev Kommune

 • en personlig gave, fx fra lokal kunstner, lokal virksomhed el. lign.

 • en pengegave på i alt kr. 10.000, hvoraf prismodtageren beholder kr. 5000 og videregiver kr. 5000 til anden frivillig social forening.

Pengene skal i begge tilfælde bruges til at understøtte den konkrete, frivillige sociale indsats og/eller uddannelse af frivillige i den pågældende forening.

Proces

Alle kan indstille en kandidat eller forening til frivilligprisen.

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde

 • beskrivelse af kandidatens eller foreningens frivillige arbejde

 • begrundelse for, hvorfor netop denne kandidat eller forening fortjener prisen

 • evt. særlig fremhævelse

Indstillingen sendes til Frivilligrådet, som på baggrund af de modtagne indstillinger vælger årets prisvinder.

Omtale af frivilligprisen og muligheden for indstilling foregår via Frivilligrådets facebook side (oprettes) og omtale i pressen.

Resume

Sagsforløb:

Til toppen


8. Den årlige fordeling af midler efter § 18 - orientering om social- og sundhedsudvalgets beslutning d. 7. maj


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede følgende på sit møde d. 7. maj:

”Udvalget godkender fordeling af rammen, og tager således ikke specifik stilling til tildeling af midler i forlængelse af de enkelte ansøgninger. Rammen fordeles i forlængelse af høringssvaret fra Frivilligrådet. Fremover ønskes en specifik indstilling til fordeling af midler fra Frivilligrådet.”

Frivilligrådet drøfter konsekvenserne af denne beslutning.

Indstilling

Frivilligråd, 20. maj 2014, pkt. 3:

Punktet udsættes til næste møde

Beslutning

Ole Jespersgaard gjorde rede for Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.

Fremadrettet ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at det er Frivilligrådet, der indstiller fordelingen af § 18 midlerne, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget godkender denne indstilling.

Til toppen


9. Eventuelt


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Ole Jespersgaard orienterede om Sindets Dag d. 10. oktober, som markeres med et arrangement i Den Runde Pavillon kl. 14-15.30 med overskriften: "Mænd og arbejde". Der bliver forskellige oplæg og musikalsk underholdning - alle er velkomne. Socialpsykiatrien i Brønderslev Kommune er arrangør

Til toppen


10. Fraværende


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Birger Hebsgaard havde meldt afbud til mødet

Til toppen

Opdateret 19. august 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach