Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 10. marts 2015
Lokale: Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


3. Velkomst og orientering fra Beskæftigelsesudvalget


Resume

Sagsforløb: LAF

Velkomst ved formand for Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Arbejdsmarkedsforum Eskild Andersen.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Formand for Beskæftigelsesudvalget og det lokale arbejdsmarkedsforum Eskild Andersen byder velkommen og orienterer fra Beskæftigelsesudvalgets arbejde.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til orientering

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til orientering.

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


4. Ny regional struktur for arbejdsmarkedsområdet


Resume

Sagsforløb: BE/LAF

Som følge af reformen af Beskæftigelsesområdet, er der etableret en ny regional struktur på arbejdsmarkedsområdet. Strukturen betyder, at beskæftigelsesregionerne er afløst af arbejdsmarkedskontorer og Det Regionale Beskæftigelsesråd er erstattet af regionale arbejdsmarkedsråd.

Sagen fremsendes til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til orientering.

Sagsfremstilling

Der er nu etableret en ny regional struktur på arbejdsmarkedsområdet. Den nye struktur betyder, at der er etableret 3 arbejdsmarkedskontorer. Kontorene afløser de tidligere Beskæftigelsesregioner. Arbejdsmarkedskontorene er placeret i Aalborg, Odense og Roskilde.

Arbejdsmarkedskontorene er etableret, som enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Arbejdsmarkedskontorenes opgave bliver, at bygge bro mellem politik og den konkrete indsats ude i jobcentrene. Herunder at facilitere netværk på tværs af jobcentre, erhvervsliv, A-kasser mv. samt på anden vis, at understøtte implementering af reformer på beskæftigelsesområdet.

Arbejdsmarkedskontorene skal herudover betjene de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd skal varetage følgende opgaver:

 • Indgå i et samspil med kommunerne og understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
 • Rådgive og gå i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
 • Samarbejde og koordinere beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
 • Koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
 • Godkende den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
 • Varetage forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgive udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

De 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd dækker følgende områder: Nordjylland, Vestjylland, Østjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Nordjylland består af 21 medlemmer, som har en funktionsperiode på 4 år, formand og næstformand vælges dog for en 2 årig periode. Der afholdes konstituerende møde i rådeti februar, hvor der udpeges formand og næstformand.

Medlemmerne i Nordjylland er:

 • DA - Frede A. Hansen
 • DA - Bjarne Smedegaard
 • DA - Kurt F. Sørensen
 • DA - Jacob Bøhme Christensen
 • DA - Birgit Frederiksen
 • DA - Ann B. Poulsen
 • LO - Lars Christensen
 • LO - Aase Quist
 • LO - Mette Pedersen
 • LO - Jørn Larsen
 • LO - Peter Thyregod
 • FTF - Søren Eriksen
 • Akademikerne -Ole Lidegaard
 • Lederne - Karina Fisker
 • Mariagerfjord Kommune -Finn Cilleborg
 • Aalborg Kommune -Mai-Britt Iversen
 • Thisted Kommune - Ulla Vestergaard
 • Rebild Kommune - Gert Fischer
 • Hjørring Kommune - Jørgen Christensen
 • DH Jette - Myglegaard
 • Regionsråd - Bente Bang

Jacob Bøhme Christensen, fra DA, er ligeledes medlem af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum (LAF) i Brønderslev Kommune (tidligere LBR).

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til orientering.

Personale

Ingen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 2. februar 2015, pkt. 6:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Martin Bech og Hans Christian Holst var fraværende.

Beslutning

Taget til orientering.

Jacob Bøhme Christensen opfordrer medlemmerne af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum til at skrive til ham, hvis de har noget, han skal tage med til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


5. Orientering og drøftelse om beskæftigelsesreformen


Resume

Sagsforløb: LAF

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale en reform af beskæftigelsesindsatsen for dagpengemodtagere. Reformen implementeres i to tempi, første del af reformen trådte i kraft den 1. januar den resterende del træder i kraft den 1. juli 2015.

Målet med reformen er, at de ledige skal møde et beskæftigelsessystem, der sætter den enkelte i centrum og ruster dem bedre til job og varig beskæftigelse. Desuden styrkes jobcentrenes fokus på virksomhedsservice og jobformidling og samarbejdet med A-kasserne styrkes.

Leder for de forsikrede ledige samt virksomhedsindsatsen Lisbeth Jensen deltager i mødet og orienterer om reformen.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum bedes tage sagen til orientering og drøfte, hvorledes arbejdsmarkedets parter kan understøtte beskæftigelsesreformen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forbygge langtidsledighed. Samtidig er der et klart mål om at forbedre samarbejdet med og styrke servicen til landets virksomheder, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og så lediges kompetencer matches relevante jobåbninger. Beskæftigelsesindsatsen skal tilrettelægges, så der både tages højde for, at langt de fleste ledige finder job på egen hånd, og at systemet skal støtte dem i det, og at der er ledige, der har brug for hjælp og vejledning til at komme i gang med jobsøgning.

Endelig er der en gruppe ledige, der har behov for at tilegne sig grundlæggende kompetencer, og det skal indsatsen også tage højde for. Samtidig bygger den fremtidige beskæftigelsesindsatspå et tæt og styrket samarbejde mellem jobcentret og a-kassen. Det tætte samarbejde skal sikre, at ledige får den rette hjælp til hurtigst muligt at opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Reformen implementeres i to tempi. På side 13 i medsendte bilag findes en oversigt over ikrafttrædelses datoer for de enkelte elementer.

Leder for de forsikrede ledige samt virksomhedsindsatsen Lisbeth Jensen vil mundtligt orientere om beskæftigelsesreformen, samt de initiativer Brønderslev Kommune har igangsat for at implementere reformen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum tager sagen til orientering og drøfter, hvordan arbejdsmarkedets parter kan understøtte beskæftigelsesreformen i Brønderslev Kommune.

Personale

Ingen

Beslutning

Taget til orientering.

Eskild Andersen og Jacob Bøhme Christensen laver dagsorden til næste møde. Hvis medlemmer af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum har brug for fx. en bestemt statistik, kan de maile til Eskild.

Forslag til kommende temaer:

 • Ændringer i refusioner på jobrotation.
 • Fastholdelse af syge. Hvad gør man i Brønderslev Kommune?

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen


7. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Eskild og Jacob laver dagsordenen til næste møde. Hvis medlemmer af LAF har brug for fx. en bestemt statistik, kan de maile Eskild.

Forslag til kommende temaer:

 • Ændringer i refusioner på jobrotation.
 • Fastholdelse af syg. Hvad gør man i Brønderslev Kommune?

David Nordstrøm, Jens Baadsgaard og Esben Slot var fraværende.

Til toppen

Opdateret 3. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach