Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum - Referat

Dato: 8. december 2015
Lokale: Brønderslev Rådhus - Lokale 120
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Udtræde af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum


Resume

Sagsforløb: LAF

Medlem af Integrationsrådet Kamomo K. Ruhinduka ønsker at udtræde af hvervet som medlem af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum.

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum anmodes om at tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Kamomo K. Ruhinduka ønsker at udtræde af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum af private årsager.

Bodil Thomsen er valgt som suppleant til Det Lokale Arbejdsmarkedsforum og indtræder herefter i dette hverv.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Det Lokale Arbejdsmarkedsforum taget sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Til toppen


2. Videreførelse af det Lokale Arbejdsmarkedsforum i 2016


Resume

Sagsforløb: LAF/BE/ØK

Med beskæftigelsesreformen blev Det Lokale Beskæftigelsesråd nedlagt. Økonomiudvalget besluttede i møde den 12. november 2014, på baggrund af indstilling fra Beskæftigelsesudvalget, at der i Brønderslev Kommune skulle oprettes et Lokalt Arbejdsmarkedsforum (LAF) for at sikre, at arbejdsmarkedets parter og andre interessenter også fremadrettet bliver inddraget i beskæftigelsesindsatsen lokalt.

Det blev ligeledes besluttet, at LAF skal bestå af de samme organisationer som Det Lokale Beskæftigelsesråd, og der skal afholdes 4 møder i 2015, og at det ved udgangen af 2015 skal vurderes, hvorvidt forummet skal fortsætte i 2016 samt i hvilken form. Formandsskabet for LAF vurderer, at det er vigtigt fortsat at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats, og at LAF derfor bør videreføres i 2016.

På denne baggrund foreslår Fagenheden for Beskæftigelse, at LAF videreføres i 2016, og, at LAF godkender mødekalenderen for 2016.

Sagsfremstilling

Møder afholdt i 2015

Der har indtil videre været afholdt 3 møder i 2015, møderne har været rammesat omkring aktuelle beskæftigelsespolitiske temaer. Af nedenstående oversigt fremgår temaerne for møderne.

 • Møde den 10. marts 2015: Tema om beskæftigelsesreformen
 • Møde den 9. juni 2015: Tema om unge og uddannelse samt erhvervsskolereformen – oplæg fra EUC Nord om erhvervsskolereformen.
 • Møde den 15. september 2015: Tema om samarbejdet med virksomhederne – møde afholdt på PN beslag med rundvisning og efterfølgende oplæg fra PN beslag om virksomhedens aktuelle udfordringer.
 • Ved mødet den 8. december 2015 er temaet "beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere".

Foruden ovenstående har LAF også deltaget i tværkommunal temadag, som Hjørring Kommune afholdte den 19. november 2015.

Videreførelse af LAF i 2016

Formandsskabet for LAF har i formøde den 25. november 2015 drøftet, hvorvidt LAF skal videreføres.

Formandsskabet vurderer, at det er vigtigt fortsat at have partsinddragelse i den lokale beskæftigelsesindsats. Formandsskabet foreslår derfor, at LAF videreføres i 2016, og at der i 2016 afholdes 4 møder, hvoraf det ene møde er et tværkommunalt møde i regi af Arbejdsmarkedsråd Vendsyssel.

Formandsskabet anbefaler tillige, at møderne også fremadrettet rammesættes omkring konkrete beskæftigelsespolitiske temaer dog ønskes det, at indholdet i møderne er mere debatskabende.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at møderne afholdes på følgende datoer:

 • Tirsdag 29. marts 2016 kl. 15:00
 • Tirsdag 14. juni 2016 kl. 15:00
 • Tværkommunalt arrangement forventes afholdt i løbet af efteråret 2016
 • Tirsdag 6. december 2016 kl. 15:00.

Fagenheden for Beskæftigelse har opdateret kommissoriet for LAF, så dette er gældende for 2016. kommissoriet er medsendt som bilag. Ved udgangen af 2016 skal det politisk behandles hvorvidt forummet skal videreføres i 2017.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at LAF godkender, at forummet videreføres i 2016, og fremsender sagen til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget samt, at LAF godkender mødekalenderen for 2016.

Beslutning

Det Lokale Arbejdsmarkedsforum foreslår, at:

 • LAF fortsætter byrådsperioden ud. Derfor indstilles en forlængelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum på 2 år.
 • Det første møde i 2016 afholdes tirsdag den 29. marts 2016 kl. 14:00.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


3. Tema - beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i møde den 17. august 2015 at gennemføre nye principper for beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere, herunder matches borgerne efter om de er job- eller uddannelsesparate eller aktivitetsparate.

Med virkning fra den 1. november 2015 er de job- og uddannelsesparate integrationsborgere således påbegyndt forløb hos ISS, der kombinerer erhvervsmæssig og sproglig opkvalificering for borgere i integrationsperioden. Foruden tilbud fra ISS vil denne gruppe modtage danskuddannelse fra AOF.

De aktivitetsparate integrationsborgere modtager foruden deres danskuddannelse en beskæftigelsesrettet indsats hos AOF, der skal medvirke til at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Indsatsen kan bestå af virksomhedspraktikker eller praktikker i socioøkonomiske virksomheder.

Programmet for temamødet er:

 • 15:30-15:50 Introduktion til integrationsområdet, ved Annie Frandsen (Leder af integrationsafdelingen)
 • 15:50-16:10 Beskæftigelsesindsatsen for integrationsborgere hos ISS, Ved ISS
 • 16:10-16:20 Pause
 • 16:20-17:00 Spørgsmål og debat.

Nedenstående links til artikler skal ses som inspiration og kan eventuelt tages op til debat.

http://www.ugebreveta4.dk/kommuner-famler-med-at-faa-flygtninge-i-arbejde_19965.aspx

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Flygtninge_faar_mindre_praktik_og_lontilskud.aspx

http://www.kl.dk/Beskaftigelse-og-integration1/Succes-med-at-sporge-flygtninge-om-integration-id186674/

Beslutning

Blev drøftet.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Til toppen


4. Eventuelt


Resume

Sagsforløb: LAF

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Beslutning

LAF har følgende forslag til emner på kommende møder:

 • Debat om revalidering. Herunder kvalitetsrapporter på området.
 • Løntilskudsordningen.
 • Dilemma når Jobcentret vurderer en sygemeldt til at stå til rådighed med skånehensyn, men tidligere arbejdsgiver ikke mener, de er klar til at arbejde igen. Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at emnet medtages på et LO møde.
 • Per D. Nielsen ønsker at træde ud af Det Lokale Arbejdsmarkedsforum. Han vil undersøge om der kan findes en ny repræsentant fra DH.

Esben Slot, Jacob Bøhme Christensen, David Nordstrøm og Jens Baadsgaard var fraværende.

Til toppen

Opdateret 16. december 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach